Na obsah stránky

ENDE
 

Podmínky soutěže

Městská část Praha 11 vyhlašuje první ročník „Soutěže - Regenerace Jižního Města 2009“. Cílem tohoto projektu je výběr, ohodnocení a ocenění kvalitně odvedené práce při realizaci regenerace bytového panelového domu na území MČ Praha 11.

Předmět a podmínky soutěže

Do soutěže lze přihlásit zregenerovaný bytový panelový dům, který se nachází na území městské části Praha 11. Minimální podmínkou pro přihlášení do soutěže je rekonstrukce fasád, která musí být dokončená (zkolaudovaná) max. v termínu ukončení přijímání přihlášek do soutěže. Ocenění kvalitně zregenerovaných domů je projevem uznání MČ Praha 11 za přispění ke:

- zlepšení vzhledu městské části
- zlepšení životního prostředí městské části
- zpříjemnění života obyvatel městské části

Účastníci soutěže

Přihlášky do soutěže mohou podávat vlastníci bytových domů (např. bytová družstva) nebo společenství vlastníků jednotek v domech, ve kterých došlo k prodeji bytových jednotek. Ze soutěže jsou vyloučeny domy ve vlastnictví obce.

Kriteria posuzování

- architektonické vyznění díla a celkové prostorové a funkční řešení díla
- kvalita stavebního a řemeslného provedení, vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků
- společenský přínos
- přínos v oblasti ekologie a životního prostředí

Přihlášky do soutěže

Přihlášení je možné zasláním vyplněné přihlášky včetně požadovaných příloh. Přihlášku je nutno podat na formuláři, který je možno si vyzvednout u vyhlašovatele v informačních kancelářích nebo v odboru územního rozvoje nebo je ke stažení v elektronické podobě na stránkách www.praha11.cz.

Obsahem a přílohou přihlášky musí být:

  • textová část (uvedená v přihlášce)
    - základní údaje o bytovém domě (adresa, čísla popisná přihlašovaných domů),
    - podrobný popis regenerace - vyplnění údajů v jednotlivých polích přihlašovacího formuláře
  • fotografická dokumentace
    - fotografie ve formátu min. 15 x 21 cm - min. 5 ks (celkové pohledy, příp. stavební detaily).

Přihlášku a přílohy (textové i fotografické) je třeba dodat v písemné i v elektronické podobě na nosiči CD nebo zaslat na e-mailovou adresu soutezregenerace@praha11.cz (text ve formátu doc nebo pdf; fotografie ve formátu jpg nebo bmp).

Podáním přihlášky do soutěže vyjadřují účastníci souhlas s podmínkami soutěže.
Všechny podklady o přihlášených objektech do soutěže zůstávají majetkem MČ Praha 11 s právem je publikovat. Podklady se nevracejí.

Vyhlášení a ocenění vítěze

Soutěž se vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11, které jmenuje hodnotící komisi.

Hodnocení a výběr přihlášených objektů provede devítičlenná komise složená ze zástupců MČ Praha 11 a architektů. Členové komise budou hodnotit podle textové a fotografické dokumentace, součástí hodnocení bude také fyzické zhodnocení přihlášených objektů. Podrobná tabulka s výsledky hodnocení bude zveřejněna. Výsledky soutěže schválí na základě doporučení komise Zastupitelstvo MČ Praha 11.

Vyhlášení deseti nejlépe zregenerovaných bytových panelových domů bude zveřejněno v regionálním tisku a na webových stránkách MČ Praha 11.

Vlastníci oceněných zregenerovaných bytových panelových domů budou odměněni finanční částkou v celkové výši 1.000.000 Kč formou darovací smlouvy takto:

1. místo 350.000 Kč
2. místo 200.000 Kč
3. místo 100.000 Kč
4. - 10. místo 50.000 Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit i právo neudělit některou nebo žádnou cenu.

Termín a místo pro podání přihlášek

Přihlášky je možno podávat od 23.03.2009 do 24.04.2009.

Přihlášky a přílohy (v písemné podobě spolu s CD) je nutno doručit do podatelny Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 do 24.04.2009 v uzavřené obálce označené heslem „Soutěž - Regenerace Jižního Města 2009“.

Úřední hodiny podatelny: po 8-17.30 hod., út 8-15.30 hod., st 8-17.30 hod., čt 8-15.30 hod., pá 8-14 hod.

Elektronickou podobu je možné zasílat na e-mailovou adresu soutezregenerace@praha11.cz .

ikona souborupřihláška - soutěž regenerace JM 2009
ikona souborupřihláška - soutěž regenerace JM 2009

zpracoval odbor územního rozvoje

22.3.2009 15:43:36 | přečteno 1820x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load