Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Základní informace o fondu

Cíl programu

V zájmu zlepšení úrovně bydlení a životního prostředí v souladu s platnou koncepcí regenerace Jižního Města, pro urychlení oprav a regenerace domů postavených panelovou technologií vytvořila městská část Praha 11 „Fond podpory regenerace městské části Praha 11“ (dále jen Fond). Tento fond slouží k poskytování vratných finančních výpomocí (dále jen půjček) a darů. Dále fond slouží na úhradu studií a přípravu projektů souvisejících s regenerací Jižního Města a úhradu vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti regenerace.

Systém čerpání finančních prostředků z Fondu je upravován statutem Fondu podpory regenerace městské části Praha 11 (dále jen Statut) a zásadami hospodaření Fondu podpory regenerace městské části Praha 11 (dále jen Zásady).

Poskytování půjček

Půjčky z fondu jsou určeny především na:

 • opravy a investice splňující podmínky státní finanční podpory oprav bytových domů:
  • výměnu a sanaci konstrukčních části,
  • odstranění a opravy zkorodované výztuže betonu,
  • zateplení obvodového pláště domu,
  • izolace domu proti spodní vodě,
  • obnovu fasády domu,
  • opravy a výměny střech,
 • výměny oken,
 • rekonstrukce vstupů a lodžií,
 • úpravy okolí domů,
 • výstavbu parkovacích míst pro motorová vozidla,
 • výstavbu a rekonstrukci stání pro nádoby na komunální odpad s napojením na komunikaci,
 • opravy a výměny výtahů,
 • odstraňování následků havárií a požárů,
 • nástavby na panelových domech.

Příjemci půjček

Příjemci půjček z fondu mohou být právnické osoby, které se staly vlastníky bytových domů v rámci privatizace podle zásad pro privatizaci bytového fondu městské části Praha 11, které ještě nesplatily kupní cenu a které přijmou závazek použít poskytnutou půjčku podle stanovených pravidel ve prospěch těchto domů a půjčku ve sjednané lhůtě splatit.

Příjemci půjčky mohou žádat o půjčku z fondu do maximální výše 50 % celkové kupní ceny domu a 80 % z již splacené kupní ceny ke dni 31.12. stávajícího roku podle uzavřené kupní smlouvy a zároveň maximálně 70 % z celkových nákladů na akci. Příjemce půjčky může o tuto žádat pouze v případě, že celkové náklady na akci přesahují 300 000,- Kč. Půjčky lze čerpat do konce kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy. Půjčka je úročena pevnou roční sazbou ve výši 2,5 %. Maximální doba splácení je 6 let. Půjčka musí být vrácena (uhrazena) do 2 let po splacení celé kupní ceny privatizovaného domu.

Podmínky, náležitosti a ustanovení k poskytnutí půjčky

 • Podmínky poskytnutí půjčky jsou uvedeny v čl. V statutu.
 • Žádost se podává na předepsaném formuláři spolu s náležitostmi uvedenými v čl. VI, odst. 1 statutu.
 • Nesprávně vyplněné a neúplné žádosti o poskytnutí finančních prostředků nejsou zařazeny do výběrového řízení.
 • Preferovány budou projekty, které budou zpracovány jako komplexní regenerace panelového domu.
 • Předkládané projekty musí být v souladu s platnou koncepcí regenerace Jižního Města (na odboru územního rozvoje je nutné projednat barevnost a tvarosloví všech prvků na fasádě – fasáda, meziokenní vložky, vstupy, lodžie atd.).
 • Po uplynutí lhůty pro podání žádostí (30.09.) jsou žádosti zpracovány odbornými útvary ÚMČ a vyhodnoceny komisí pro podporu regenerace. Na základě výsledků jednání komise vyhodnotí rada městské části žádosti jednotlivých žadatelů. O výběru rozhodne zastupitelstvo městské části.
 • Na půjčku není právní nárok.
 • Posouzení a rozhodování se uskutečňuje tak, aby smlouvy mohly být uzavřeny nejpozději v březnu následujícího roku.
 • Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 60 dnů od vyrozumění o rozhodnutí zastupitelstva.
 • Při porušení či odstoupení od smlouvy musí být převzatá částka vrácena v plné výši.

Poskytování darů

Dary jsou poskytovány ve formě finančního ocenění pro vybrané účastníky soutěže pod názvem "Soutěž - Regenerace Jižního Města". Vyhlášení soutěže, její pravidla a způsob jejího vyhodnocení stanovuje zastupitelstvo městské části.

Úhrada za studie a přípravu projektů souvisejících s regenerací Jižního Města, úhrady za vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti regenerace

Finanční prostředky z fondu na osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti regenerace a na studie a přípravu projektů souvisejících s regenerací Jižního Města může čerpat výhradně MČ Praha 11. O použití prostředků rozhoduje rada na základě doporučení komise pro podporu regenerace. Využití těchto finančních prostředků se řídí standardními zásadami hospodaření městské části Praha 11 a příslušnými právními normami.

Dokumenty ke stažení

zpracoval odbor územního rozvoje

28.5.2008 9:05:50 - aktualizováno 20.2.2015 8:46:43 | přečteno 6760x | Ing.arch. Jan Kábrt

Kalendář akcí >

Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro likvidaci majetku RMČ Praha 11
Zimní koncert Pražského salonního orchestru 
Kino klub Zahrada – Párty Hárder: Summer Massacre
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro informatiku a digitalizaci MČ Praha 11
Sobotní výtvarná dílna
Kino klub Zahrada – Přání k narozeninám
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
O Malence
Žena, která uvařila svého manžela
Průdušky
Jihoměstský masopust 2023
Populární muzikálové melodie
Kino klub Zahrada – Ennio
Kino klub Zahrada – Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
Babočka: Dětský karneval
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Country bál Knokaut
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load