Otázky a odpovědi

Co je to obytná zóna?
Jaké jsou odlišnosti provozu v obytné zóně?
Proč se vůbec obytné zóny zavádějí?
Co se stane, nenajdu-li v zóně místo k parkování?
Je počet parkovacích stání dostatečný?
Proč nejsou na nově vyznačených parkovištích vyznačena jednotlivá parkovací stání?
Dá se parkovací místo v obytné zóně koupit nebo předplatit?
Mohu v obytné zóně zastavit pro nakládku a vykládku?
Jak dlouho mohu v obytné zóně zastavit a stát?
Jak to bude se stáními pro invalidy?
Kde mají parkovat řemeslníci nebo návštěvy?
Co se stane, když zaparkuji mimo vyznačené místo?
Kdo bude kontrolovat dodržování režimu obytné zóny?
Jaký bude další postup zavádění obytných zón?
Kde najdu případně odtažené vozidlo?
Kdo zajišťuje odtahy vozidel z obytných zón?

Co je to obytná zóna?

Obytná zóna je dle § 39 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna” a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny”.
DZ obytna zona, obrázek se otevře v novém okněDZ obytna zona konec, obrázek se otevře v novém okně

Jaké jsou odlišnosti provozu v obytné zóně?

V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

§ 53 Chůze
(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
(6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Proč se vůbec obytné zóny zavádějí?

Dopravní režim obytné zóny má definovaná pravidla dle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která jsou vstřícnější k chodcům. Definice obytné zóny označené jedinou dopravní značkou dává pravidla pro uplatnění přednosti v jízdě, stání vozidel, nejsou vyznačeny přechody pro chodce, je omezena rychlost. Celý projekt je součástí akce Bezpečné Jižní Město.

Co se stane, nenajdu-li v zóně místo k parkování?

Zřízené obytné zóny navýšily kapacitu parkovacích stání. Jedná se o legální počty v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích . Pokud nebudete schopni zaparkovat na vyznačených místech, využijte kapacitní parkoviště v okolí, která jsou v docházkové vzdálenosti do 500 metrů. Zásadně neparkujte mimo vyznačená místa, jinak bude na vaše vozidlo pohlíženo jako na překážku silničního provozu dle § 45, odst. (4) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

§ 45 Překážka provozu na pozemních komunikacích
(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Je počet parkovacích stání dostatečný?

Kapacitní bilance, tedy celkový počet parkovacích míst v urbanistickém obvodu, vztažená na obsazenost těchto míst v průběhu dne i noci byla zjištěna velmi podrobnou analýzou zpracovanou pro MČ Praha 11 kvalifikovanou společností M.O.Z. Consult s.r.o. Kapacita parkovišť vně obytné zóny v docházkové vzdálenosti do 500 metrů je taková, že je schopna absorbovat všechna vozidla, která do této doby parkovala v rozporu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v mnohých případech přímo ohrožovala majetek a zdraví občanů.

Proč nejsou na nových parkovištích vyznačena jednotlivá parkovací stání?

Pro jednotlivé parkovací boxy každé kategorie automobilů jsou stanoveny přesné rozměrové parametry, což by v konečném důsledku mohlo vést ke snížení parkovacích kapacit. Pokud by byly vyznačeny jednotlivé boxy a byly použity rozměry pro malé a střední osobní automobily o délce 4,25 m, téměř by nebylo umožněno legální stání velkých osobních automobilů o délce 5 m. Naopak pokud by byly použity parametry pro automobily dlouhé 5 m, byla by značná část parkovacích ploch nevyužitá. Z tohoto důvodu je efektivnější vymezení parkovacího prostoru pouze pomocí parkovacího pruhu V 10d. Hlavním smyslem parkovacích pruhů je pak zajištění průjezdních profilů minimálně 3 m.

DZ V10d, obrázek se otevře v novém okně

Dá se parkovací místo v obytné zóně koupit, nebo předplatit?

Ne, nedá. Obytné zóny neuplatňují využití § 23 zákona 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, není v nich tedy použití místní komunikace ke stání vozidel zpoplatněno. Tento nástroj nebyl uplatněn záměrně, aby nedošlo k dalšímu navýšení nákladů obyvatelstva při zvýšení bezpečnosti jak provozu, tak i z hlediska prostupnosti území pro složky Integrovaného záchranného systému.

Mohu v obytné zóně zastavit pro nakládku a vykládku?

Úprava pro obytné zóny připouští stání vozidel pouze na vyznačených místech. Zastavení je povoleno i mimo tato parkovací místa, ale musí být splněny další podmínky pro zastavení dané § 25 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

§ 25
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.
(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou” musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.
(5) Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.
(6) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.

Jak dlouho mohu v obytné zóně zastavit a stát?

Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Toto je bez časového omezení. Zastavení je definováno v § 2, odst. o) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

§ 2
o) zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu

Jak to bude se stáními pro invalidy?

Stání pro invalidy, tedy vyhrazená stání, budou v obytných zónách i nadále zachována.

Kde mají parkovat řemeslníci nebo návštěvy?

Problémů s parkováním řemeslníků či návštěv se není třeba obávat, neboť jsou zřizovány pouze obytné zóny, nikoliv zóny rezidentní ve smyslu § 23 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Parkování je tedy volné, není potřeba vlastnit rezidentní kartu.

Co se stane, když zaparkuji mimo vyznačené místo?

Nesprávné parkování bude řešeno ze strany Městské policie standardním způsobem za využití všech zákonných prostředků podle stávajících platných předpisů, a to i možným využitím odtahu vozidel a nasazením technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla.

Kdo bude kontrolovat dodržování režimu obytné zóny?

Kontrolu bude provádět Městská policie hl. m. Prahy za využití všech zákonných prostředků.

Jaký bude další postup zavádění obytných zón?

Další obytné zóny se budou zavádět na území celé městské části Praha 11 v místech, která jsou pro toto zklidňovací opatření vytipována. Po urbanistických obvodech 119 (Horní Kunratice) a 612 (Horní Roztyly) je připravováno zřízení obytných zón v UO 503, který je vymezen ulicemi Opatovská, U Modré školy, Hviezdoslavova a Výstavní.

Kde najdu případně odtažné vozidlo?

Vozidlo lze vyhledat na internetových stránkách Městské policie hl. m. Prahy v databázi odtažených vozidel nebo dotazem na operačním středisku Obvodního ředitelství MP Praha 11 (tel.: 267 913 056) popřípadě na lince 156.

Kdo zajišťuje odtahy vozidel z obytných zón?

Odtahy vozidel v rámci celého hl. m. Prahy zajišťuje výhradně Městská policie hl. m. Prahy a Policie ČR. Pro městskou policii zajišťuje výkon odtahu Správa služeb městské policie hl. m. Prahy, která si na tento úkon může najímat privátní dopravce. Žádný privátní subjekt není oprávněn provádět odtahy sám.

Vytvořeno 13.8.2008 15:44:10 - aktualizováno 3.9.2008 15:03:14 | přečteno 27376x | Ing. Petra Vlášková
load