Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Pobytová veřejná prostranství vhodná k regeneraci

Odbor územního rozvoje zpracoval a průběžně aktualizuje pasport pobytových veřejných prostranství ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 11 vhodných k regeneraci. Tento pasport bude sloužit MČ Praha 11 jako podklad při výběru veřejných prostranství, která by bylo vhodné revitalizovat nebo by bylo vhodné zde umístit sportoviště, dětské hřiště, dopravní hřiště, park apod.

K 30.04.2017 bylo v pasportu zaznamenáno 38 lokalit. U každé lokality byl zjištěn vlastník pozemků, dohledány související studie, dokumentace, smlouvy apod. Dále byla pořízena fotodokumentace všech lokalit. Všechny lokality jsou zaznamenány v tabulce (pro interní potřeby) a v související mapě (mapa dostupná níže).

Kritéria výběru lokalit byla následující:

1) místa jsou určena pro pobyt, setkávání, rekreaci či sportování

2) pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 11 nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy

3) k místům se vztahuje dokumentace již dříve pořízená MČ Praha 11, na kterou by bylo vhodné navázat, nebo jsou ve stavu, kdy potřeba revitalizace je zjevně žádoucí.


Dne 24.01.2017 přijala Rada MČ Praha 11 (RMČ) ikona souboruusnesení č. 0093/3/R/2017, ve kterém souhlasí s Pasportem vybraných pobytových veřejných prostranství vhodných k regeneraci jako s otevřeným dokumentem a doporučuje pokračovat v projektové přípravě vybraných prioritních lokalit č. 2, 6, 22, 25, 32, 33 a 36.


Mapa pobytových veřejných prostranství, obrázek se otevře v novém okně

Bližší informace k řešeným lokalitám:

2 - Brechtova, Matúškova, Dubnova

Veřejné prostranství u nákupního centra nazývané dříve Blankyt je situováno mezi ulicemi Hekrova, Dubnova, Matúškova a Brechtova. Budova obchodního centra je ve vlastnictví spol. HERAKLION, a.s. Všechny pozemky ve vnitrobloku jsou již svěřeny do správy MČ Praha 11 podle usnesení ZHMP č. 5/20 ze dne 26.03.2015. Odbor územního rozvoje pořídil v roce 2007 architektonickou studii ikona souboru„Úprava vnitrobloku – Hekrova, Dubnova, Matúškova, Brechtova“ na základě uzavřené smlouvy o dílo s architektonickým atelierem S.H.S architekti s.r.o. Sadové úpravy zpracovávala spol. TerraFloridus a dopravní řešení zpracovala spol. Atelier PROMIKA s.r.o. Architektonická studie z roku 2007 zahrnuje sadové úpravy, dětské hřiště, veřejné osvětlení, městský mobiliář, umístění kontejnerů a parkoviště. RMČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0551/18/R/2007 dne 27.06.2007 souhlasila s úpravou vnitrobloku dle varianty I studie "Úprava vnitrobloku - Hekrova, Dubnova, Matúškova, Brechtova" z roku 2007. Dne 09.08.2016 přijala RMČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1007/28/R/2016, ve kterém souhlasí s aktualizací architektonické studie z roku 2007. Dne 24.10.2016 se v ZŠ Květnového vítězství uskutečnilo veřejné setkání vedení MČ Praha 11 s občany. Na setkání byl občanům představen návrh na regeneraci vnitrobloku (zápis ze setkání dostupný ikona souboruZDE). Odbor územního rozvoje vypracoval v prosinci 2016 ikona souboruzadávací podklady pro zpracování nové studie regenerace vnitrobloku a vedení MČ Praha 11 je odsouhlasilo. Dne 24.01.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování studie regenerace vnitrobloku.


6 - Michnova, Podjavorinské, U Modré školy

Severní část

Odbor  územního rozvoje vypracoval v květnu 2016 prověřovací studii na dětské dopravní hřiště. Navrhuje se nákres dětského dopravního hřiště o rozměrech cca 20 x 11 m na povrch pozemku parc. č. 2899/44 v k.ú. Chodov, osazení 4 laviček a 2 odpadkových košů na pozemek parc. č. 2899/45 v k.ú. Chodov a 2 tabulí s návštěvním řádem na pozemku parc. č. 2899/43 v k.ú. Chodov. Dopravní hřiště se předpokládá jako veřejné, bude určeno dětem do 5 let a bude mít stanoven návštěvní řád. Veškeré dopravní značení, vyznačení komunikace, přechodů apod. bude formou nákresu barvou na asfaltovou plochu. Před nákresem bude potřeba opravit asfaltový povrch hřiště, v souvislosti s opravou se odstraní dva ocelové sloupky pro uchycení sítě na nohejbal. Dne 13.07.2016 zaslal Odbor územního rozvoje ikona souborupodklady k zajištění projektu a realizaci dětského dopravního hřiště Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11.


Jižní část

Pro jižní část (pozemky parc. č. 2899/46, 2899/47, 2899/48 a 2899/49 v k.ú. Chodov) vypracoval Odbor územního rozvoje v srpnu 2016 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady pro plochy volnočasové aktivity. Pravá část plochy pozemku parc.č. 2899/48 v k.ú. Chodov by měla být využita pro volnočasovou aktivitu, a to pro volejbal, nohejbal nebo streetball a měla by být oplocena s volným přístupem. Jsou navrženy dvě lavičky pro odložení věcí či pro odpočinek. Levá část plochy pozemku parc.č. 2899/48 v k.ú. Chodov je navržena pro relax a odpočinek, ale i pro malé děti. V bezprostřední blízkosti jsou navrženy lavičky. Dne 14.09.2016 zaslal Odbor územního rozvoje prověřovací studii a zadávací podklady pro plochy volnočasové aktivity Odboru správy majetku ÚMČ Praha 11.

Dne 17.10.2016 souhlasilo vedení městské části se sloučením severní a jižní části do jedné akce. Dne 06.02.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace dětského dopravního hřiště a prostoru pro volnočasové aktivity. Dne 21.02.2017 přijala RMČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0201/7/R/2017, ve kterém schválila rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a podstatné náležitosti smlouvy na zpracování projektové dokumentace.


22 - Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu

Odbor územního rozvoje vypracoval v červnu 2016 ikona souboruzadávací podklady pro projektovou dokumentaci regenerace parku. Dne 14.06.2016 MČ Praha 11 požádala Odbor technické vybavenosti MHMP o zajištění investičního záměru na revitalizaci parku. V červenci 2016 vypracoval akad. arch. Michal Šrámek pro objednatele Odbor technické vybavenosti MHMP architektonickou studii nazvanou ikona souboru"Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu Háje Jižní Město Praha 11". Architektonická studie byla projednána s občany MČ Praha 11. Dne 15.09.2016 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 19/72 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v kap. 01 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4, MČ Praha 7, MČ Praha 11, MČ Praha 13. Odbor územního rozvoje na základě veřejného projednání s občany upravil ikona souborunávrhovou část architektonické studie. Dne 12.01.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu.


25 - Stříbrského, Cyprichova, Sulanského

Odbor územního rozvoje vypracoval v červnu 2016 ikona souboruzadávací podklady pro projektovou dokumentaci regenerace vnitrobloku. Dne 14.06.2016 MČ Praha 11 požádala Odbor technické vybavenosti MHMP o zajištění investičního záměru na revitalizaci vnitrobloku. V červenci 2016 vypracoval akad. arch. Michal Šrámek pro objednatele Odbor technické vybavenosti MHMP architektonickou studii nazvanou ikona souboru"Regenerace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského Háje Jižní Město Praha 11". Architektonická studie byla projednána s občany MČ Praha 11. Dne 15.09.2016 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 19/72 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v kap. 01 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4, MČ Praha 7, MČ Praha 11, MČ Praha 13. Dne 22.11.2016 byla studie projednána se zástupci SVJ Sulanského 698 - 700 a BD Cyprichova 701 - 706. Na základě projednání studie s občany bylo zjištěno, že studii nelze plně využít jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. V lednu 2017 zpracoval Odbor územního rozvoje ikona souborunové zadávací podklady pro projektovou dokumentaci regenerace vnitrobloku, které byly schváleny vedením MČ Praha 11. Dne 24.01.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování architektonické studie regenerace vnitrobloku.


32 - Ke Kateřinkám, Modletická

Odbor územního rozvoje zpracoval v srpnu 2016 ikona souboruprověřovací studii a podklady pro regeneraci části vnitrobloku. Důvodem záměru řešit regeneraci části vnitrobloku (zejména prostoru mezi objekty, tzv. „dvorku“) je požadavek obyvatel domu Ke Kateřinkám č.p. 1392, kteří se obrátili na MČ Praha 11 s žádostí o zlepšení prostředí okolo domu. Účelem je zřídit sice veřejně přístupné přehledné provzdušněné místo pro krátkodobý odpočinek a relaxaci s vazbou na velký vnitroblok, avšak s vytvořením možností intimnějšího pobytu v kultivovaném prostředí. Díky změně užívání se napraví i devastovaný technický stav všech prostor, prvků a konstrukcí. Dne 14.11.2016 byla prověřovací studie projednána na shromáždění členů SVJ Ke Kateřinkám 1392. Na shromáždění byla studie odsouhlasena.


33 - Opatovská, Ke Kateřinkám

Řešené území se nachází jižně od komunikace Opatovská. Naproti přes ulici je velkoprodejna Billa, západně je ulice Ke Kateřinkám obsluhující převážně obytnou zástavbu na jihu, východně je budova č.p. 1753 v k.ú. Chodov s hromadnými garážemi v parteru a obchody a službami na terase. Odbor územního rozvoje zpracoval v listopadu 2016 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady pro regeneraci veřejného prostranství. Důvodem návrhu na regeneraci je současný zdevastovaný stavebně technický stav a celkový neutěšený vzhled místně významného veřejného prostranství, jeho nepřehlednost a zneužívání nevhodně rozmístěného mobiliáře a neudržované zeleně ke znečišťování prostranství a pobývání bezdomovců. Dne 14.03.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace regenerace veřejného prostranství.


36 - Sportovní plochy Dubnova, Mírového hnutí - Parkoviště Hekrova

OÚR zpracoval v lednu 2017 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady na revitalizaci sportovních ploch, které se nachází jižně od komunikace Mírového hnutí a na východ od komunikace Dubnova. Na pozemku parc. č. 1161/9 v k. ú. Háje se nacházejí dvě stávající hřiště s travnatým povrchem, dříve s antukovým povrchem. Na východními západním hřišti se nachází ocelové sloupky pro síť na volejbal. Obě hřiště jsou oplocena. Východní hřiště je oploceno částečně, z jižní strany bez oplocení. Západní hřiště je oploceno celé, na jižní straně s průchodem. Hřiště obklopují stromy, trávník a keře. Hřiště nejsou osvětlena a nejsou přístupná pěšími komunikacemi. Hřiště jsou nyní využívána pro venčení psů. Obě hřiště jsou ohraničena betonovými obrubníky. Důvodem záměru řešit revitalizaci hřišť je jejich havarijní stav. Účelem záměru je zregenerovat sportovní plochy a obnovit tak jejich původní účel, aby mohly sloužit ke sportovnímu vyžití mládeže a dospělých. Hřiště budou zpřístupněna veřejnosti a bude revitalizováno jejich okolí. Východní hřiště bude využito pro volejbal a nohejbal, bude oploceno a ve večerních a nočních hodinách uzamčeno. Západní hřiště bude využito pro workout, stolní tenis a pétanque, hřiště bude částečně oploceno vyjma jižní strany. Na obě hřiště bude volný přístup v režimu návštěvního řádu.

OÚR dále vypracoval ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady na zkapacitnění parkoviště v ulici Hekrova (pozemky parc. č. 1161/14, 1161/15, 1161/17 a 1161/18 v k. ú. Háje). Parkoviště a hřiště spolu sousedí a mají navrženou společnou přístupovou cestu a budou řešeny a projednávány jako celek. Stávající parkoviště bude rozšířeno severním směrem na úkor bývalého pískoviště a hřiště – plochy bývalého hřiště a pískoviště budou odstraněny a částečně využity pro nové parkoviště s chodníkem a částečně budou zatravněny. Kapacita parkoviště bude navýšena celkem na 44 stání (z toho 3 pro ZTP).

Dne 15.03.2017 se uskutečnilo jednání se zástupci dotčených BD a SVJ. Jednání se zúčastnili zástupci BD Hekrova 812 - 813, SVJ Mírového hnutí 868-9, BD Hekrova 810 a 811, zástupci OÚR a radní pro územní rozvoj Ing. Stanislav Urbánek, CSc. Dne 10.04.2017 ikona souboruzaslala MČ Praha 11 žádost na Magistrát hl. m. Prahy o realizaci záměru "Sportovní plochy Dubnova, Mírového hnutí - Parkoviště Hekrova".31.8.2016 8:25:44 - aktualizováno 26.4.2017 11:13:48 | přečteno 1512x | Mgr. Petr Skyva

Navigace

 
load