Na obsah stránky

ENDE
 

Pobytová veřejná prostranství vhodná k regeneraci

Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (dále "OÚR") zpracoval a průběžně aktualizuje pasport pobytových veřejných prostranství ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 11 vhodných k regeneraci. Tento pasport bude sloužit MČ Praha 11 jako podklad při výběru veřejných prostranství, která by bylo vhodné revitalizovat nebo by bylo vhodné zde umístit sportoviště, dětské hřiště, dopravní hřiště, park apod.

K 01.03.2018 bylo v pasportu zaznamenáno 47 lokalit. U každé lokality byl zjištěn vlastník pozemků, dohledány související studie, dokumentace, smlouvy apod. Dále byla pořízena fotodokumentace všech lokalit. Všechny lokality jsou zaznamenány v tabulce (pro interní potřeby) a v související mapě (mapa dostupná níže).

Kritéria výběru lokalit byla následující:

1) místa jsou určena pro pobyt, setkávání, rekreaci či sportování

2) pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 11 nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy

3) k místům se vztahuje dokumentace již dříve pořízená MČ Praha 11, na kterou by bylo vhodné navázat, nebo jsou ve stavu, kdy potřeba revitalizace je zjevně žádoucí.


Dne 24.01.2017 přijala Rada MČ Praha 11 (RMČ) ikona souboruusnesení č. 0093/3/R/2017, ve kterém souhlasí s Pasportem vybraných pobytových veřejných prostranství vhodných k regeneraci jako s otevřeným dokumentem a doporučuje pokračovat v projektové přípravě vybraných prioritních lokalit č. 2, 6, 22, 25, 32, 33 a 36.

Dne 25.05.2017 se v ZŠ Mendelova konalo setkání vedení městské části s občany, na kterém byl představen pasport a aktuálně řešené lokality (prezentace ikona souboruZDE).


Pobytová veřejná prostranství na území MČ Praha 11 vhodná k regeneraci

Mapa pobytových veřejných prostranství, obrázek se otevře v novém okně


Bližší informace k řešeným lokalitám:

1 - Matúškova, Schulhoffova, Brechtova

V květnu 2011 byla zpracována dokumentace nazvaná "PROJEKT REGENRACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - Vnitroblok Matúškova/Schulhoffova/Květnového vítězství/Brechtova ulice", která měla sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci z podprogramu "Podpora regenerace panelových sídlišť" poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj. Tato dokumentace byla v říjnu 2011 projednána s občany. V roce 2012 byla zpracována ikona souborudokumentace pro stavební povolení, nicméně nebyla podána žádost o stavební povolení. Důvodem byly problémy při získávání vyjádření od spol. Pražská teplárenská a.s. a kvůli těmto průtahům přestaly platit již získané souhlasy a vyjádření. Od roku 2012 byly ve vnitrobloku realizovány některé úpravy, čímž přestala být dokumentace aktuální. Vedení MČ Praha 11 rozhodlo v září 2017 o tom, že bude aktualizace původní dokumentace projednána s obyvateli lokality. Setkání se konalo dne 08.11.2017 od 18:00 hod v budově ZŠ Květnového vítězství č.p. 1554. OÚR zpracoval v lednu 2018 ikona souboruzadávací podklady pro zpracování studie. Dne 23.01.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0067/3/R/2018, ve kterém souhlasí se zadávacími podklady pro zpracování studie regenerace vnitrobloku.


2 - Brechtova, Matúškova, Dubnova

Veřejné prostranství u nákupního centra nazývané dříve Blankyt je situováno mezi ulicemi Hekrova, Dubnova, Matúškova a Brechtova. Budova obchodního centra je ve vlastnictví spol. HERAKLION, a.s. Všechny pozemky ve vnitrobloku jsou již svěřeny do správy MČ Praha 11 podle usnesení ZHMP č. 5/20 ze dne 26.03.2015. OÚR pořídil v roce 2007 architektonickou studii ikona souboru„Úprava vnitrobloku – Hekrova, Dubnova, Matúškova, Brechtova“ na základě uzavřené smlouvy o dílo s architektonickým atelierem S.H.S architekti s.r.o. Sadové úpravy zpracovávala spol. TerraFloridus a dopravní řešení zpracovala spol. Atelier PROMIKA s.r.o. Architektonická studie z roku 2007 zahrnuje sadové úpravy, dětské hřiště, veřejné osvětlení, městský mobiliář, umístění kontejnerů a parkoviště. Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesením č. 0551/18/R/2007 dne 27.06.2007 souhlasila s úpravou vnitrobloku dle varianty I studie "Úprava vnitrobloku - Hekrova, Dubnova, Matúškova, Brechtova" z roku 2007. Dne 09.08.2016 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1007/28/R/2016, ve kterém souhlasí s aktualizací architektonické studie z roku 2007. Dne 24.10.2016 se v ZŠ Květnového vítězství uskutečnilo veřejné setkání vedení MČ Praha 11 s občany. Na setkání byl občanům představen návrh na regeneraci vnitrobloku (zápis ze setkání dostupný ikona souboruZDE). OÚR vypracoval v prosinci 2016 ikona souboruzadávací podklady pro zpracování nové studie regenerace vnitrobloku a vedení MČ Praha 11 je odsouhlasilo. Dne 24.01.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování architektonické studie. V březnu 2017 zpracovala spol. Ars Fabrica, s.r.o. architektonickou studii k revitalizaci vnitrobloku. Dne 30.05.2017 od 18:00 proběhlo v ZŠ Květnového vítězství představení studie. V listopadu 2017 byla na základě připomínek občanů a odborných orgánů ÚMČ Praha 11 architektonická studie upravena a doplněna (ke stažení ikona souboruZDE). V současnosti se připravuje výběr zhotovitele projektové dokumentace.


6 - Michnova, Podjavorinské, U Modré školy

Severní část

OÚR vypracoval v květnu 2016 prověřovací studii na dětské dopravní hřiště. Navrhuje se nákres dětského dopravního hřiště o rozměrech cca 20 x 11 m na povrch pozemku parc. č. 2899/44 v k.ú. Chodov, osazení 4 laviček a 2 odpadkových košů na pozemek parc. č. 2899/45 v k.ú. Chodov a 2 tabulí s návštěvním řádem na pozemku parc. č. 2899/43 v k.ú. Chodov. Dopravní hřiště se předpokládá jako veřejné, bude určeno dětem do 5 let a bude mít stanoven návštěvní řád. Veškeré dopravní značení, vyznačení komunikace, přechodů apod. bude formou nákresu barvou na asfaltovou plochu. Před nákresem bude potřeba opravit asfaltový povrch hřiště, v souvislosti s opravou se odstraní dva ocelové sloupky pro uchycení sítě na nohejbal. Dne 13.07.2016 zaslal OÚR ikona souborupodklady k zajištění projektu a realizaci dětského dopravního hřiště Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11.


Jižní část

Pro jižní část (pozemky parc. č. 2899/46, 2899/47, 2899/48 a 2899/49 v k.ú. Chodov) vypracoval OÚR v srpnu 2016 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady pro plochy volnočasové aktivity. Pravá část plochy pozemku parc.č. 2899/48 v k.ú. Chodov by měla být využita pro volnočasovou aktivitu, a to pro volejbal, nohejbal nebo streetball a měla by být oplocena s volným přístupem. Jsou navrženy dvě lavičky pro odložení věcí či pro odpočinek. Levá část plochy pozemku parc.č. 2899/48 v k.ú. Chodov je navržena pro relax a odpočinek, ale i pro malé děti. V bezprostřední blízkosti jsou navrženy lavičky. Dne 14.09.2016 zaslal OÚR prověřovací studii a zadávací podklady pro plochy volnočasové aktivity Odboru správy majetku ÚMČ Praha 11.

Dne 17.10.2016 souhlasilo vedení městské části se sloučením severní a jižní části do jedné akce. Dne 06.02.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace dětského dopravního hřiště a prostoru pro volnočasové aktivity. Dne 21.02.2017 přijala RMČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0201/7/R/2017, ve kterém schválila rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a podstatné náležitosti smlouvy na zpracování projektové dokumentace. Z důvodu, že vybraný uchazeč nesplnil podmínky smlouvy, proběhlo nové výběrové řízení a byl vybrán jiný zpracovatel dokumentace. Projektová dokumentace byla odevzdána v prosinci 2017 (výňatek ke stažení ikona souboruZDE). V březnu 2018 byl vybrán zhotovitel stavby firma ADEVITA s.r.o.


9 - Chalupkova, Hněvkovského, Květnového vítězství

Řešené území se nachází v blízkosti ulic Chalupkova, Hněvkovského a Květnového vítězství, na pozemcích parc. č. 2619/1 (ve vlastnictví MHMP), 2625/1 (ve vlastnictví MHMP), 2630/1 (ve vlastnictví MHMP), 2630/2 (svěřená správa MČ Praha 11), 2630/34 (svěřená správa MČ Praha 11) a 2646/1 (ve vlastnictví MHMP) v k.ú. Chodov. Řešené území je ohraničeno ZŠ Květnového vítězství a panelovými domy Hněvkovského 1375 - 1376 a Květnového vítezství 1361 - 1363. Důvodem regenerace veřejného prostranství je provozní nefunkčnost a neutěšený vzhled. Veškeré asfaltové plochy jsou nerovné, narušené, prorůstají trávou a jsou záplatované. Tři bývalá pískoviště, umístěna v centrální části řešeného území, jsou nevyužívaná a již neslouží svému účelu. V řešeném území je nelogicky rozmístěno veřejné osvětlení. Celkově je v řešeném území umístěno 13 laviček, které jsou v dobrém stavu a 3 odpadkové koše. Veřejným prostranstvím vede cyklostezka A41 a před vstupem do školy je umístěna socha "Sova". Cílem je funkční i vzhledová regenerace s rozumnou úpravou zeleně s minimálním zásahem do inženýrských sítí. Regenerací veřejného prostranství by měl vzniknou kvalitní shromažďovací prostor pro žáky ZŠ Květnového vítězství, ale i klidová část pro obyvatele přilehlých panelových domů.

V březnu 2018 zpracoval OÚR ikona souboruzadávací podklady pro zpracování studie regenerace veřejného prostranství, které dne 16.04.2018 odsouhlasilo vedení MČ Praha 11. Následně bude zpracována studie, která bude projednána s občany.


10 - Hviezdoslavova, Prašná, Brandlova

OÚR zpracoval v listopadu 2017 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady pro regeneraci části veřejného prostranství. Účelem záměru je zkultivování a dotvoření veřejného prostranství v souvislosti se sousedními bytovými domy a fungujícím sportovním hřištěm na rohu ulic Prašná a Hviezdoslavova s důrazem na zeleň a využití místa pro krátkodobou relaxaci.

Živičný povrch zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 2262/11, 2262/12 a 2262/13 v k.ú. Chodov se odstraní včetně pískoviště a květníku. V rámci parametrů a polohy původní plochy se vybuduje zpevněná plocha menší. Bude částečně dlážděná a částečně mlatová. Obrubníky budou uloženy do pískového lože. Nové plochy budou odvodněné stávajícím způsobem, spádem do trávníku. Na plochu se osadí 2 nové lavičky a 2 nové odpadkové koše. V rámci úprav zeleně dojde na pozemcích parc. č. 2262/11, 2262/12 a 2262/13 v k.ú. Chodov ke kácení dřevin, a to v místě odstraňovaných stávajících zpevněných ploch a v jejich těsné blízkosti. Část původních zpevněných ploch a ploch kácení bude nahrazena zatravněnými plochami o celkové výměre cca 156 m². Jako kompenzace bude provedena výsadba 1 ks nové dřeviny („lípa srdčitá“ kultivar), která vhodně doplní stávající stromořadí na pozemku parc. č. 2662/11. V rámci nového návrhu zpevněných ploch na pozemku parc. č. 2662/11 se vysadí nový centrální přírodní prvek (dřevina „javor červený“ kultivar) do stromové mříže. V několika místech na hranici nových zpevněných ploch a nových zatravněných ploch budou vysazeny trvalky v kombinaci s nízkými keři o celkové výměre cca 43 m². Živičný povrch části pěší přístupové komunikace na hřiště na pozemku parc.č.  2662/24 v k.ú. Chodov se odstraní a nahradí stejnou dlažbou, jaká je na druhé části chodníku.

Dne 08.01.2018 schválilo prověřovací studii vedení MČ Praha 11. V současnosti se připravuje výběr zhotovitele projektové dokumentace.


15 - Mikulova, Vejvanovského, Podjavorinské, U Staré Pošty

Celé řešené území vymezují ulice Podjavorinské, Mikulova, Vejvanovského a jižně přiléhá k Centrálnímu parku. Z východní části přiléhá k areálu objektu č. p. 1610, v rámci kterého se nachází MŠ Vejvanovského, Mateřské centrum FUTURUM a psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET. Na západní a severní stranu řešeného území navazují odstavné parkovací plochy pro obyvatele přilehlých objektů bytových domů. V jižní části řešeného území se nachází plochy stávajících parkovišť (pozemky parc. č. 2982 a 3036 v k.ú. Chodov) a pozemek parc. č. 2014/16, na kterém stál v minulosti objekt pošty. Po tomto objektu zůstalo v území několik zpevněných ploch a přístupových komunikací, které jsou v současné době využívány pouze pro divoké parkování obyvatel bydlících v okolí. Ve zbylé části území se nacházejí plochy zeleně a plochy s živičným povrchem příp. betonovou dlažbou, které nemají určeno žádné zvláštní využití. V rámci živičných a dlážděných ploch jsou osazeny svislé panely, které využívají „street-art“ umělci pro svou tvorbu. Při západní a severní části celého řešené území se nachází skupinky vzrostlých dřevin. Pás vzrostlých dřevin se nachází také při severní straně zpevněné plochy původně sloužící objektu bývalé pošty.

V březnu 2017 zpracoval OÚR ikona souboruinformace k přípravě podkladů pro regeneraci veřejného prostranství. Na základě pokynu vedení městské části má OÚR zajistit vyjádření poradních orgánů k náplni a využití výše uvedeného území. V květnu 2017 proběhl průzkum spol. Anthropictrures, z.s. mezi uživateli daného prostranství. OÚR připravuje zadávací podklady pro zpracování studie daného území.


22 - Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu

OÚR vypracoval v červnu 2016 ikona souboruzadávací podklady pro projektovou dokumentaci regenerace parku. Dne 14.06.2016 MČ Praha 11 požádala Odbor technické vybavenosti MHMP o zajištění investičního záměru na revitalizaci parku. V červenci 2016 vypracoval akad. arch. Michal Šrámek pro objednatele Odbor technické vybavenosti MHMP architektonickou studii nazvanou ikona souboru"Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu Háje Jižní Město Praha 11". Architektonická studie byla projednána s občany MČ Praha 11. Dne 15.09.2016 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 19/72 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v kap. 01 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4, MČ Praha 7, MČ Praha 11, MČ Praha 13. OÚR na základě veřejného projednání s občany upravil ikona souborunávrhovou část architektonické studie. Dne 12.01.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace regenerace parku. V březnu 2017 zpracovala spol. SARAHS associates s.r.o. dokumentaci pro provedení stavby (situační výkres ke stažení ikona souboruZDE). V říjnu 2017 byl vybrán zhotovitel stavby firma Gabriel s.r.o., které bylo dne 15.11.2017 předáno staveniště.


25 - Stříbrského, Cyprichova, Sulanského

OÚR vypracoval v červnu 2016 ikona souboruzadávací podklady pro projektovou dokumentaci regenerace vnitrobloku. Dne 14.06.2016 MČ Praha 11 požádala Odbor technické vybavenosti MHMP o zajištění investičního záměru na revitalizaci vnitrobloku. V červenci 2016 vypracoval akad. arch. Michal Šrámek pro objednatele Odbor technické vybavenosti MHMP architektonickou studii nazvanou ikona souboru"Regenerace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského Háje Jižní Město Praha 11". Architektonická studie byla projednána s občany MČ Praha 11. Dne 15.09.2016 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 19/72 k návrhu na snížení kapitálových výdajů OTV MHMP roku 2016 v kap. 01 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha 4, MČ Praha 7, MČ Praha 11, MČ Praha 13. Dne 22.11.2016 byla studie projednána se zástupci SVJ Sulanského 698 - 700 a BD Cyprichova 701 - 706. Na základě projednání studie s občany bylo zjištěno, že studii nelze plně využít jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. V lednu 2017 zpracoval OÚR ikona souborunové zadávací podklady pro projektovou dokumentaci regenerace vnitrobloku, které byly schváleny vedením MČ Praha 11. Dne 24.01.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování architektonické studie regenerace vnitrobloku. V březnu 2017 zpracovala spol. Ars Fabrica, s.r.o. ikona souboruarchitektonickou studii revitalizace vnitrobloku. Dne 5.5.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace. V červenci 2017 zpracovala spol. Ars Fabrica, s.r.o. projektovou dokumentaci, která byla odevzdána v září 2017. Následně bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby.


28 – Kosmická, Horčičkova a 39 – Horčičkova, Mendelova

OÚR zpracoval v lednu 2018 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady pro regeneraci části veřejného prostranství. Cílem záměru je důstojná funkční i vzhledově příjemná regenerace dvou místně významných veřejných prostranství, která budou vzájemně propojena, ale každé bude mít vlastní charakter a způsob využití. Prostranství se nachází mezi ulicemi Kosmická a Mendelova. Dojde k rozumné úpravě zeleně, vnitrobloky budou využity pro krátkodobou relaxaci a budou vytvořena klidová místa pro aktivní odpočinek.

Záměrem je v severní části zachovat a opravit objekt pergoly, která tvoří klidové jádro celého vnitrobloku. Dále zachovat dětské hřiště a pročistit okolní zeleň, aby zde nevznikala místa pro ilegální skládky a pobyt osob bez domova. Definovat prostupnost území s ohledem na stávající užívané tahy a revitalizovat východní vstupní prostor do vnitrobloku od ulice Mendelova a zajistit bezbariérovost území. Nahradit původní zpevněné živičné plochy vhodnou alternativou (např. dlažba, nové živičné povrchy atd.). Opravit stávající schodiště a bezpečnostní prvky (zábradlí atd.). Záporovou rozpadající se zeď opravit, případně nahradit vhodnějším řešením. Navrhnout odvodnění zpevněných ploch, optimalizaci veřejného osvětlení a vhodně doplnit a opravit stávající mobiliář. Vhodně upravit, doplnit nebo redukovat stávající zeleň. V jižní části je záměrem revitalizovat, případně nahradit jinou plochou, velký a malý amfiteátr včetně jejich zpevněných ploch. Dále odstranit degradované dětské hřiště, které již není bezpečné a provozuschopné. Navrhnout odvodnění zpevněných ploch, optimalizaci veřejného osvětlení a vhodně doplnit a opravit stávající mobiliář. Vhodně upravit, doplnit nebo redukovat stávající zeleň.

Dne 05.02.2018 schválilo prověřovací studii vedení MČ Praha 11. V současnosti se připravuje výběr zhotovitele projektové dokumentace.


31 - hřiště Hrudičkova

Řešené území se nachází na Jižním Městě II západně od komunikace Hrudičkova. Řešené území leží v blízkosti Mezinárodní Montessori školy a bytového domu Hrudičkova č. p. 2108/14. Na pozemku parc. č. 3336/139 v k.ú. Chodov se nachází stávající hřiště s živičným povrchem. Na hřišti se nachází ocelové sloupky pro síť na volejbal. Hřiště není oploceno a je obklopeno stromy, trávníkem a keři. Hřiště není osvětleno a je zpřístupněno dvěma chodníky. V severozápadní části řešeného území se nachází betonové prvky, které dříve sloužily jako stolky a lavička. V severovýchodním rohu hřiště jsou umístěny dvě lavičky. Hřiště momentálně neplní svůj původní účel a není smysluplně využíváno. Živičný povrch hřiště je narušený, nerovný a vznikají na něm louže. Okraje hřiště jsou prorostlé trávou a zanesené listím. Ocelové sloupky pro síť na volejbal jsou nakloněné a zkorodované. Betonové prvky v severozápadním rohu řešeného území vč. lavičky jsou v havarijním stavu a jsou nefunkční. Lavičky v severovýchodním rohu hřiště jsou v poměrně dobrém stavu. Přístupové chodníky se živičným povrchem jsou taktéž narušené a nerovné. Některé se vzrostlých stromů v řešeném území zasahují svými korunami do prostoru hřiště.

OÚR zpracoval v únoru 2018 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady na regeneraci sportovní plochy. Prověřovací studii schválilo dne 16.04.2018 vedení MČ Praha 11. Prověřovací studie navrhuje: Hřiště bude rozděleno na tři části. Jedna část bude využita pro volejbal a nohejbal, bude oplocena a ve večerních a nočních hodinách uzamčena. Případně je možné doplnit hřiště brankami na kopanou. Druhá část bude sloužit jako hřiště pro seniory a třetí část bude sloužit pro děti, jako plocha s namalovaným skákacím panákem a bude určena pro kreslení křídami. Hřiště pro seniory a hřiště pro děti nebudou oplocena


32 - Ke Kateřinkám, Modletická

OÚR zpracoval v srpnu 2016 prověřovací studii a podklady pro regeneraci části vnitrobloku. Důvodem záměru řešit regeneraci části vnitrobloku (zejména prostoru mezi objekty, tzv. „dvorku“) je požadavek obyvatel domu Ke Kateřinkám č.p. 1392, kteří se obrátili na MČ Praha 11 s žádostí o zlepšení prostředí okolo domu. Účelem je zřídit sice veřejně přístupné přehledné provzdušněné místo pro krátkodobý odpočinek a relaxaci s vazbou na velký vnitroblok, avšak s vytvořením možností intimnějšího pobytu v kultivovaném prostředí. Díky změně užívání se napraví i devastovaný technický stav všech prostor, prvků a konstrukcí. Dne 14.11.2016 byla prověřovací studie projednána na shromáždění členů SVJ Ke Kateřinkám 1392. Na shromáždění byla studie odsouhlasena. V květnu 2017 upravil OÚR ikona souboruprověřovací studii ze srpna 2016, a to na základě požadavku vedení městské části. V září 2017 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace spol. KT ING s.r.o. V prosinci 2017 byla odevzdána projektová dokumentace (výňatek ke staženíikona souboru ZDE). V březnu 2018 byl vybrán zhotovitel stavby firma ADEVITA s.r.o.


33 - Opatovská, Ke Kateřinkám

Řešené území se nachází jižně od komunikace Opatovská. Naproti přes ulici je velkoprodejna Billa, západně je ulice Ke Kateřinkám obsluhující převážně obytnou zástavbu na jihu, východně je budova č.p. 1753 v k.ú. Chodov s hromadnými garážemi v parteru a obchody a službami na terase. OÚR zpracoval v listopadu 2016 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady pro regeneraci veřejného prostranství. Důvodem návrhu na regeneraci je současný zdevastovaný stavebně technický stav a celkový neutěšený vzhled místně významného veřejného prostranství, jeho nepřehlednost a zneužívání nevhodně rozmístěného mobiliáře a neudržované zeleně ke znečišťování prostranství a pobývání bezdomovců. Dne 14.03.2017 byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace regenerace veřejného prostranství. V červenci 2017 zpracovala spol. ArsFabrica s.r.o. projektovou dokumentaci regenerace veřejného prostranství (výňatek z dokumentace ke stažení ikona souboruZDE). V listopadu 2017 byl vybrán zhotovitel stavby firma Gardenline s.r.o. V březnu 2018 bylo předáno staveniště. Realizace bude z technických důvodů probíhat až v červnu 2018. 


36 - Sportovní plochy Dubnova, Mírového hnutí - Parkoviště Hekrova

OÚR zpracoval v lednu 2017 ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady na revitalizaci sportovních ploch, které se nachází jižně od komunikace Mírového hnutí a na východ od komunikace Dubnova. Na pozemku parc. č. 1161/9 v k. ú. Háje se nacházejí dvě stávající hřiště s travnatým povrchem, dříve s antukovým povrchem. Na východním i západním hřišti se nachází ocelové sloupky pro síť na volejbal. Obě hřiště jsou částečně oplocena. Hřiště obklopují stromy, trávník a keře. Hřiště nejsou osvětlena a nejsou přístupná pěšími komunikacemi. Důvodem záměru řešit revitalizaci hřišť je jejich havarijní stav. Účelem záměru je zregenerovat sportovní plochy a obnovit tak jejich původní účel, aby mohly sloužit ke sportovnímu vyžití mládeže a dospělých. Východní hřiště bude využito pro volejbal a nohejbal, bude oploceno a ve večerních a nočních hodinách uzamčeno. Západní hřiště bude využito pro workout, stolní tenis a pétanque, hřiště bude částečně oploceno vyjma jižní strany.

OÚR dále vypracoval ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady na zkapacitnění parkoviště v ulici Hekrova (pozemky parc. č. 1161/14, 1161/15, 1161/17 a 1161/18 v k. ú. Háje). Parkoviště a hřiště spolu sousedí a mají navrženou společnou přístupovou cestu a budou řešeny a projednávány jako celek. Stávající parkoviště bude rozšířeno severním směrem na úkor bývalého pískoviště a hřiště – plochy bývalého hřiště a pískoviště budou odstraněny a částečně využity pro nové parkoviště s chodníkem a částečně budou zatravněny. Kapacita parkoviště bude navýšena celkem na 44 stání (z toho 3 pro ZTP).

Dne 15.03.2017 se uskutečnilo jednání se zástupci dotčených BD a SVJ. Jednání se zúčastnili zástupci BD Hekrova 812 - 813, SVJ Mírového hnutí 868-9, BD Hekrova 810 a 811, zástupci OÚR a radní pro územní rozvoj Ing. Stanislav Urbánek, CSc. Dne 10.04.2017 ikona souboruzaslala MČ Praha 11 žádost na Magistrát hl. m. Prahy o realizaci záměru "Sportovní plochy Dubnova, Mírového hnutí - Parkoviště Hekrova". V současné době zpracovává Atelier Anta spol. s r.o. projektovou dokumentaci.


37 - Hviezdoslavova, Podjavorinské

V květnu 2017 vypracoval OÚR ikona souboruzadávací podklady pro zpracování studie regenerace veřejného prostranství. Důvodem zpracování zadávacích podkladů byl pokyn vedení městské části, které chtělo spojit regeneraci daného prostranství se záměrem nazvaným "Odstranění stavby na pozemcích parc. č. 3038/3 a 3038/16 v k.ú. Chodov". Jedná se o odstranění stavby schodiště, které sousedí s objektem polikliniky č.p. 1600/6 na pozemku parc. č. 3038/2, který zůstane zachován. Jedná se o samostatný komunikační objekt na ulici Hviezdoslavova. Původně měl sloužit jako vstup do objektu polikliniky č.p. 1600/6, která těsně sousedí s objektem. Nákupní centrum situované na druhé straně vozovky než je poliklinika, mělo být propojeno mostní konstrukcí. Mostní konstrukce nebyla nikdy realizována. Vstup do polikliniky byl poté vybudován přímo z terénu, tedy z 1. NP a tím přestal být samostatný komunikační objekt využíván. V současné době tvoří zastřešení autobusové zastávky Hněvkovského.

OÚR provedl v průběhu dubna a května 2017 v lokalitě vymezené ulicemi Hviezdoslavova, Michnova, Podjavorinské několik místních šetření. Na základě těchto místních šetření dospěl k závěru, že lokalita je natolik zanedbaná, provozně nefunkční a je v ní tolik problémů, že nelze řešit pouze úpravu pozemků pod odstraněným schodištěm, ale je třeba řešit lokalitu šířeji a hlavně v návaznosti na fungování okolního území. Důvodem návrhu na regeneraci celého místně významného a frekventovaného veřejného prostranství je provozní nefunkčnost, zdevastovaný stavebně technický stav, neutěšený vzhled, nepřehlednost a nemožnost jeho kontroly. Prostor po bezprostředním odstranění stavby schodiště bude upraven, zavezen zeminou a zatravněn. Prostor bude takto upraven do té doby než dojde k regeneraci celého veřejného prostranství. Na základě výběrového řízení byla v září 2017 ke zpracování studie regenerace veřejného prostranství vybrána spol. Ars Fabrica, s.r.o. V říjnu 2017 byla zpracována ikona souboruarchitektonická studie regenerace veřejného prostranství. Dne 25.1.2018 byla studie projednána s dotčenými vlastníky pozemků a staveb v řešeném území a dne ikona souboru8.3.2018 byla studie představena veřejnosti. Studie bude na základě připomínek upravena a bude sloužit jako podklad pro zpracování podrobnější projektové dokumentace.


43 - Hlavatého, Mejstříkova, Borošova

OÚR zpracoval v lednu 2018, revize březen 2018 ikona souboruzadávací podklady pro zpracování studie, které dne 22.01.2018 odsouhlasilo vedení MČ Praha 11. Představa o novém využití byla v březnu 2018 projednána s obyvateli a zadávací podklady byly upraveny dle námětů a požadavků místních obyvatel. Následně bude zpracována studie.

Řešené území se nachází na území MČ Praha 11 v k.ú. Háje. Je ohraničeno ulicemi Hlavatého, Mejstříkova, Borošova a bytovými domy Štichova č.p. 593 – 600 a Mejstříkova č.p. 624 – 628. Ve východní části území se nachází parkově upravená plocha, která je chodníky rozdělena do 4 segmentů. Podél chodníku jsou umístěny dvě lavičky. Severozápadní část řešeného území je tvořena zpevněnou plochou se živičným povrchem, dvěma květníky a dvěma lavičkami. V jižní části řešeného území se nachází komunikace Mejstříkova, která je obousměrná, parkují na ní vozidla a je zakončena dvěma slepými rameny. V jihovýchodní části se nachází nevyužitá betonová plocha a parkoviště. Důvodem návrhu na regeneraci veřejného prostranství je provozní nefunkčnost, špatný stavebně technický stav a neutěšený vzhled. Cílem záměru je důstojná funkční i vzhledová regenerace veřejného prostranství s rozumnou úpravou zeleně a pokud možno s minimálním zásahem do inženýrských sítí. Zadávací podklady navrhují následující: Západní část vnitrobloku (č. 7 v problémovém výkresu) bude primárně sloužit jako místo klidu a odpočinku. Poškozené květníky (bývalé bazénky) budou odstraněny, živičný povrch bude odstraněn a nahrazen vhodnějším povrchem (dlažba, trávník). Plocha bude doplněna alejí stromů s menší korunou, novým mobiliářem a případně jednoduchými herními prvky pro děti (například skákací panák apod.). Typ mobiliáře bude sjednocen s obdobným typem mobiliáře před bytovými domy. Truhlíky s květinami u schodiště (č. 1 v problémovém výkresu) zachovat a opravit. Navrhnout bezbariérové překonání výškového rozdílu (č. 1 v problémovém výkresu) s ohledem na pohyb invalidů a maminek s kočárky. Zrušit vyšlapanou cestu od domů ke komunikaci a zamezit dalšímu průchodu (č. 2 v problémovém výkresu). Prověřit možnost zřízení točny automobilů na konci komunikace Mejstříkova (č. 3 v problémovém výkresu). Prověřit možnost zřízení nového parkoviště v jižní části území (č. 4 v problémovém výkresu) a vytvořit propojovací chodník. Východní část vnitrobloku (č. 5 a 6 v problémovém výkresu) navrhnout ve variantách. První varianta se zaměří čistě na úpravu zeleně, chodníků a bude se jednat jen o revitalizaci stávající plochy. Druhá varianta navrhne umístění sportoviště a hřiště pro mládež a dospělé.


44 - Konstantinova, Černockého

OÚR zpracoval v srpnu 2017 (revize říjen 2017) ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady pro regeneraci části vnitrobloku mezi ulicemi Konstantinova a Černockého. Řešené území se nachází severně od komunikace Opatovská, východně od komunikace Konstantinova a v bezprostřední blízkosti bytových domů Konstantinova 1481 - 1484 a Černockého 1485 - 1487. Jedná se o menší část pozemku parc. č. 2554/1 v k.ú. Chodov. Řešené území je zčásti tvořeno plochou se živičným povrchem a zčásti zatravněnou plochou s velkým množstvím stromů a keřů. Součástí území je pět laviček a dva betonové, resp. cihlové květníky. Součástí řešeného území je i část sportovního hřiště. Důvodem návrhu je současný zdevastovaný stavebně technický stav části vnitrobloku a jeho okolí. Vnitroblok bude primárně sloužit jako místo klidu a odpočinku. Prověřovací studie navrhuje výměnu a opravu živičného povrchu, odstranění menšího květníku a opravu většího, umístění nových laviček, umístění dvou betonových šachových stolků a jedné knihobudky. Dále budou opraveny přístupové chodníky a území bude doplněno o nový mobiliář (koš, cyklostojany). Na základě výběrového řízení byla v březnu 2018 ke zpracování projektové dokumentace na regeneraci části vnitrobloku vybrána spol. SARAHS associates s.r.o.


45 - Bachova, Hviezdoslavova

OÚR zpracoval v srpnu 2017 (revize říjen 2017) ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady k regeneraci čtyř menších vnitrobloků, které se nachází mezi ulicemi Bachova a Hviezdoslavova v blízkosti bytových domů Bachova 1755/1, 1568/3, 1567/5 a 1566/7. Důvodem návrhu je současný zanedbaný stav těchto vnitrobloků, které v současné době neplní svůj účel. Vnitrobloky měly primárně sloužit k posezení a relaxaci obyvatel přilehlých bytových domů. Prověřovací studie navrhuje opravu a regeneraci těchto vnitrobloků, nové uspořádání a opravu chodníků, nový mobiliář a novou zeleň. Všechny vnitrobloky by tak opět měly sloužit svému původnímu účelu. Na základě výběrového řízení byla v březnu 2018 ke zpracování projektové dokumentace na regeneraci části vnitrobloku vybrána spol. SARAHS associates s.r.o.


46 - Sulanského, Novomeského

OÚR zpracoval v srpnu 2017 (revize říjen 2017) ikona souboruprověřovací studii a zadávací podklady pro regeneraci části vnitrobloku, který se nachází na rozhraní ulic Sulanského a Novomeského. Jedná se o část pozemku parc. č. 1023/1 v k.ú. Háje, který se nachází v blízkosti bytových domů Tatarkova 731 - 733. Řešené území je částečně tvořeno dlažbou  a zčásti zatravněnou plochou s množstvím stromů. Jeho součástí jsou čtyři lavičky, odpadkový koš a betonová květník s keři. Důvodem návrhu je současný zdevastovaný stavebně technický stav této lokality a havarijní stav betonového květníku. Prověřovací studie navrhuje odstranění květníku, výměnu povrchu, výměnu mobiliáře a vytvoření hřiště pro pétanque. Na základě výběrového řízení byla v březnu 2018 ke zpracování projektové dokumentace na regeneraci části vnitrobloku vybrána spol. REINVEST spol. s r.o.

4.10.2017 11:25:22 - aktualizováno 17.4.2018 14:02:04 | přečteno 4816x | Mgr. Petr Skyva

Navigace

 
load