Na obsah stránky

ENDE
 

Územní rozvoj a regenerace

Činnost Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11

Odbor v samostatné působnosti zastupuje dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 18, odst. 1 h) městskou část jako účastník územních řízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu na území městské části. Odbor zabezpečuje činnosti v oblasti územního rozvoje městské části Praha 11, činnosti v oblasti regenerace Jižního Města a činnosti v oblasti péče o nemovitý majetek – pozemky (mimo pozemků spravovaných jinými odbory) svěřené městské části Statutem ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto činností plní úkoly samosprávných orgánů městské části (Zastupitelstva městské části, Rady městské části, komisí Rady městské části a výborů Zastupitelstva městské části) a vedení městské části v samostatné působnosti. Dále připravuje materiály a podklady pro jednání těchto orgánů. V rámci těchto činností spolupracuje s příslušnými organizačními složkami hl. m. Prahy, správními orgány, správci dopravní a technické infrastruktury a dalšími subjekty. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem. Odbor v přenesené působnosti působí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jako dotčený orgán v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území. Tuto přenesenou působnost vykonává pro území MČ Praha 11, MČ Praha – Křeslice, MČ Praha – Šeberov a MČ Praha - Újezd. 

4.3.2016 11:21:44 | přečteno 3228x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Strategické a územní plánování

ilustrační obrázek - územní plán

Územní plánování je proces stanovený zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.

Strategické plánování je proces umožňující efektivní řízení rozvoje všech prvků hierarchického uspořádání společnosti (obec, kraj, stát, Evropská unie) i jakékoliv ziskové či neziskové organizace. Směr dalšího rozvoje je dán celkovou vizí, prioritami a konkrétními střednědobými i dlouhodobými strategickými cíli. Strategický plán zjednodušeně stanoví cíle, termíny a případně cesty, jak cílů dosáhnout.

18.6.2009 10:47:33 | přečteno 15860x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Záměry na Jižním Městě

ilustrační ortofoto Jižního Města
Základní informace o vybraných záměrech výstavby na území naší městské části.
11.4.2008 13:29:45 - aktualizováno 9.3.2016 12:59:55 | přečteno 32764x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Záměry mimo Jižní Město

Základní informace o vybraných záměrech výstavby mimo území městské části Praha 11.

31.5.2017 16:04:58 - aktualizováno 2.10.2017 17:05:53 | přečteno 1338x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Regenerace Jižního Města

Regenerace Jižního Města je proces, ve kterém městská část Praha 11 usiluje o celkové zlepšení kvality života v sídlišti zvýšením standardu bydlení, zlepšením funkční i estetické kvality objektů a vnějšího obytného prostředí z hlediska každodenního života obyvatel.

1) Regenerace bytových domů zahrnuje zateplení objektu, opravy fasád a jejich nové řešení s použitím vhodných architektonických prvků a nové barevnosti, úpravy vstupů a vstupních prostor s případnou rekonstrukcí vstupního podlaží. Nedílnou součástí regenerace objektu je též odstranění technických závad, potřebné opravy technických rozvodů, oprava a zateplení střechy, úprava společných vnitřních prostor domu, rekonstrukce a výměna oken a úprava bezprostředního okolí domu.

2) Regenerace obytného prostředí doplňuje regeneraci bytových domů provedením úprav a kultivace zeleně, dětských hřišť, sportovních ploch a veřejných prostranství, komunikací a parkovacích ploch.

3) Regenerace objektů občanského vybavení navazuje na regeneraci obytných celků. Kromě oprav, stavební rekonstrukce a zateplení sleduje též zlepšení architektonického výrazu budov v souladu s koncepcí celé lokality.

 

24.11.2005 11:06:45 - aktualizováno 18.3.2016 8:57:24 | přečteno 32903x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Mapová aplikace

Mapová aplikace, poskytovaná IPR Praha, nabízí velké množství vybraných tematických map (dopravní mapy, inženýrské sítě, hlukové mapy, katastrální mapy, územní plán, veřejná vybavenost atd.) se zacílením na detail městské části Praha 11.

8.3.2016 15:43:59 - aktualizováno 6.2.2017 15:24:23 | přečteno 3646x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Důležité odkazy

Pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o problematice urbanismu a územního plánování přinášíme několik zajímavých odkazů.
12.9.2011 17:29:35 - aktualizováno 9.3.2016 13:00:08 | přečteno 21084x | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 

Navigace

 
load