Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Schválený rozpočet na rok 2011 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

SK SR UR Návrh index
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ SR
OBCHOD A SLUŽBY 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Výstava 0,0 0 0,0 0 x
Informační centrum JM 86,4 123 123,0 0 0,00
Obchodní společnosti MČ 11 749,5 100 100,0 600 6,00
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, 0,0 1 190 3 490,0 940 0,79
obchodu a služeb
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 11 835,9 1 413 3 713,0 1 540 1,09
Kapitálové výdaje:
Obchodní společnosti MČ 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví, 0,0 0 0,0 0 x
obchodu a služeb
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 2 1 11 835,9 1 413 3 713,0 1 540 1,09
SK SR UR Návrh index
Oddíl 22 - DOPRAVA SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Dopravní posudky a značení 391,6 300 300,0 300 1,00
Údržba komunikací 2 579,1 6 000 9 296,0 7 676 1,28
Městský informační orient. systém (MIOS) 193,4 150 150,0 150 1,00
Jihoměstská parkovací a.s. 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 1 167,7 1 060 7 964,0 1 200 1,13
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 4 331,8 7 510 17 710,0 9 326 1,24
Kapitálové výdaje:
Doprava v klidu (parkování) 2 699,7 700 2 320,0 0 0,00
Cyklistické stezky 2 227,9 6 000 1 968,0 2 410 0,40
Pěší komunikace 756,7 0 0,0 0 x
Dešťová kanalizace U Transformační stanice 0,0 1 000 1 000 0 0,00
Techniká vybavenost na území Prahy 11 0,0 0 8 000 0 x
Obytné zóny 0,0 0 0 0 x
Jihoměstská parkovací a.s. 0,0 0 0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 0,0 0 0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 684,3 7 700 13 288,0 2 410 0,31
C E L K E M oddíl 2 2 10 016,1 15 210 30 998,0 11 736 0,77
SK SR UR Návrh index
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Zásobování pitnou vodou - oprava studní 0,0 25 0,0 25 1,00
Rozbory vod a studie 0,0 25 0,0 25 1,00
Ostatní výdaje v oblasti vodního hospodářství 0,0 0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 50 0,0 50 1,00
C E L K E M oddíl 2 3 0,0 50 0,0 50 1,00
SK SR UR Návrh index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ SR
A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: 6 287,1 5 395 12 562,8 11 900 2,21
Akce pořádané OŠK 105,4 255 289,0 450 1,76
Informační technologie MŠ a ZŠ 3 533,5 2 500 2 187,6 1 905 0,76
Grantový program 210,1 300 300,0 450 1,50
Integrace znevýhodněných žáků 0,0 0 1 934,6 3 033,8 x
Podpora pro rodiče peč. o děti v přešk. věku 0,0 0 1 473,6 4 282,2 x
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 2 438,1 2 340 6 378,0 1 779 0,76
PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: 89 940,9 84 203 90 296,8 77 577 0,92
Mateřské školy 36 961,5 32 253 35 072,4 28 468 0,88
- příspěvky na provoz 14 667,4 15 702 17 175,2 17 013 1,08
- příspěvek na nájemné 2 876,2 3 580 3 700,0 4 358 1,22
- příspěvky na odpisy 770,9 771 771,0 771 1,00
- ostatní příspěvky 18 647,0 12 200 13 426,2 6 326 0,52
MŠ C E LK E M 36 961,5 32 253 35 072,4 28 468 0,88
Základní školy 52 979,4 51 950 55 224,4 49 109 0,95
- příspěvky na provoz 32 647,0 33 392 33 392,0 29 987 0,90
- příspěvek na nájemné 16 603,0 16 313 16 328,0 16 787 1,03
- příspěvky na odpisy 0,0 0 0,0 0 x
- ostatní příspěvky 3 729,4 2 245 5 504,4 2 335 1,04
ZŠ C E L K E M 52 979,4 51 950 55 224,4 49 109 0,95
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 96 228,0 89 598 102 859,6 89 477 1,00
SK SR UR Návrh index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Kapitálové výdaje:
INVESTICE VLASTNÍ: 106 922 30 000 148 960 184 600 6,15
Technické zhodnocení MŠ a ZŠ 99 474,9 27 000 139 747,0 182 000 6,74
Projektová příprava 5 982,1 2 000 7 998,0 1 500 0,75
Kamery do škol 1 464,7 1 000 1 215,0 1 100 1,10
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: 140 200 1 725 0 0,00
- příspěvky na stavební investice 0,0 0 0,0 0 x
- příspěvky na nestavební investice 140,0 200 1 725,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 0,0 0 0,0 0 x
Výkup nemovitostí (OMP) 0,0 0 2 179,7 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 107 061,7 30 200,0 152 864,7 184 600,0 6,11
C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 203 289,7 119 798 255 724,3 274 077 2,29
SK SR UR Návrh index
Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SR
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Mediální politika MČ 7 434,1 6 860 11 000,0 2 800 0,41
Propagace MČ 4 833,4 1 714 2 414,0 800 0,47
Grantový program 2 458,4 2 300 2 300,0 1 900 0,83
Správa kulturních objektů a památek 183,2 150 170,5 150 1,00
Společenské a kulturní akce MČ 3 131,1 3 450 4 180,0 1 750 0,51
Občanské obřady 699,3 750 770,0 780 1,04
Publikační a ediční činnost 383,4 400 2 200,0 641 1,60
KC Zahrada 0,0 0 466,5 0 x
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 7 357,9 7 200 7 441,0 6 700 0,93
Ostatní výdaje v oblasti kultury 185,9 250 250,0 0 0,00
Honoráře za KLÍČ 130,0 202 202,0 200 0,99
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 26 796,7 23 276 31 394,0 15 721 0,68
Kapitálové výdaje:
Technické zhodnocení kulturních
objektů a památek 0,0 0 0,0 0 x
KC Zahrada 0,0 0 8 522,7 0 x
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 130,9 0 0,0 0 x
Mediální politika MČ 121,6 0 0,0 0 x
Propagace MČ 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti kultury 1 632,8 0 760,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 885,3 0 9 282,7 0 x
C E L K E M oddíl 3 3 28 682,0 23 276 40 676,7 15 721 0,68
SK SR UR Návrh index
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA SR
A ZÁJMOVÁ ČINNOST 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Grantový program 2 477,0 3 301 3 204 3 000 0,91
Pronájem pozemků školních hřišť 250,3 251 251 251 1,00
Provoz školních hřišť 294,9 300 300 0 0,00
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti 10 774,0 6 500 4 397 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti sportu 2 013,1 1 500 11 710 1 400 0,93
Sportovní Jižní Město o.p.s. 2 500,0 1 600 1 607 1 000 0,63
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 18 309,3 13 452 21 469,0 5 651 0,42
Kapitálové výdaje:
Spoluúčast na rek.školních hřišť-granty HMP 1 878,1 2 500 2 820 634 0,25
Projektová dokumentace 117,1 700 700 700 1,00
Jedenáctka VS 10 926,0 16 000 14 500 29 000 1,81
Multifunkční hala ZŠ Květnového vít. 1554 26 731,2 47 100 39 979 9 350 0,20
Přeměna výměníkové stanice na horolez.halu 8 199,8 18 000 22 100 0 0,00
Dovybavení školních hřišť 0,0 0 0 0 x
Hrabákova - rek.objektu 0,0 0 17 014 6 986 x
Ostatní výdaje v oblasti sportu 33 533,3 3 500 18 020 3 710 1,06
Sportovní Jižní Město o.p.s. 0,0 0 0 0 x
Výkup nemovitostí (OMP) 0,0 0 0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 81 385,5 87 800 115 133,0 50 380 0,57
C E L K E M oddíl 3 4 99 694,8 101 252 136 602,0 56 031 0,55
SK SR UR Návrh index
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Grantový program 286,0 300 250,0 200 0,67
Příspěvky a dary: 1 701,9 0 0,0 0 x
SZZ JM II. 1 701,9 0 0,0 0 x
Lékařská služba první pomoci 0,0 5 000 5 000,0 5 000 1,00
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 566,7 10 2 010,0 10 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 554,6 5 310 7 260,0 5 210 0,98
Kapitálové výdaje:
Opatovská 1763 (poliklinika) 0,0 0,0 0 x
Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750 14 675,2 11 400 17 291,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 242,8 3 000 0,0 500 0,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 14 918,0 14 400 17 291,0 500 0,03
C E L K E M oddíl 3 5 17 472,6 19 710 24 551,0 5 710 0,29
SK SR UR Návrh index
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SR
SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Územní plánování (OÚR) 617,0 655 426,0 500 0,76
Fond podpory regenerace (OÚR) 11 815,7 20 780 20 780,0 15 110 0,73
Geodetické práce, technická pomoc (OMP) 657,4 2 000 2 000,0 2 000 1,00
Údržba hřbitova, sociální pohřby (OKT) 1 047,8 570 570,0 570 1,00
Odměna správci hřbitova (OKT) 39,6 40 40,0 40 1,00
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních 32 080,3 5 320 14 184,0 9 268 1,74
služeb a územního rozvoje, z toho: (OSM)
- opravy vad panelové výstavby 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 46 257,8 29 365 38 000,0 27 488 0,94
Kapitálové výdaje:
Studie (OÚR) 2 635,9 3 705 1 385,0 4 500 1,21
Fond podpory regenerace (OÚR) 0,0 0 0,0 2 500 x
Regenerace BF 28 066,1 5 000 5 000,0 0 0,00
Modernizace bytů (DPS Šalounova a Blatenská) 9 899,4 3 000 4 100,0 1 900 0,63
Projektová příprava 1 243,6 1 500 0,0 1 500 1,00
Bezpečnostní systémy 2 312,7 500 725,0 0 0,00
Kontejnerová stání 1 878,4 0 0,0 0 x
Nebytové objekty 402,4 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komun.služeb .. 720,6 0 0,0 0 x
Výkup nemovitostí (OMP) 1 295,9 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 48 455,0 13 705 11 210,0 10 400 0,76
C E L K E M oddíl 3 6 94 712,8 43 070 49 210,0 37 888 0,88
SK SR UR Návrh index
Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO SR
PROSTŘEDÍ 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Odpadové hospodářství 7 099,7 9 000 7 972,0 8 445 0,94
Grantový program 405,5 300 210,0 300 1,00
Údržba veřejné zeleně 29 011,4 41 000 50 704,0 40 600 0,99
Ostatní výdaje veřejné zeleně 0,0 0 0,0 12 350 x
Pojištění veřejných ploch 18,0 0 0,0 0 x
Výsadba stromů 108,9 150 149,0 150 1,00
Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho: 6 558,0 6 000 4 386,5 1 400 0,23
- odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných 6 558,0 4 000 150,0 0 0,00
terénních modelací (OSM)
- přeměna okrasných nádrží (OSM) 0,0 500 500,0 0 0,00
- protierozní ochrana pozemků (OSM) 0,0 0 0,0 0 x
- revitalizace ploch v Praze 11 (OSM) 0,0 0 1 314,5 0 x
- přeměna nadbytečných hřišť (OŽP) 0,0 0 350,0 0 x
- úpravy vynucených tras v zeleni (OŽP) 0,0 1 500 2 072,0 650 0,43
- úpravy pěších cest původní části parku 0,0 0 0,0 750 x
u Chodovské tvrze (OŽP)
- rekreační prostor pro psy 0,0 0 0,0 0 x
v Centrálním parku (OŽP)
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí 3 521,5 2 705 7 055,1 3 755 1,39
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 46 723,0 59 155 70 476,6 67 000 1,13
Kapitálové výdaje:
Parky na JM (OSM) 8 911,2 750 1 632,0 0 0,00
Kontejnerová stání (OSM) 4 462,5 20 630 23 590,0 10 000 0,48
Regenerace vnitrobloků (OSM) 28,1 500 500,0 500 1,00
Rekonstrukce dětských hřišť (OŽP) 2 927,4 11 072 11 195,0 4 300 0,39
Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho: 512,9 51 392 48 559,1 3 000 0,06
- odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných 0,0 0 0,0 0 x
terénních modelací (OSM)
- přeměna okr. nádrží (OSM) 107,1 1 392 374,0 0 0,00
- revitalizace ploch v Praze 11 (OSM) 405,8 50 000 48 185,1 3 000 0,06
- přeměna nadbytečných hřišť (OŽP) 0,0 0 0,0 0 x
- Švandrlíkovo náměstí (OŽP) 0,0 0 0,0 0 x
Prostor pro aktivní pohyb psů a jejich doprovod 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí 745,9 640 718,0 340 0,53
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 17 588,0 84 984 86 194,1 18 140 0,21
C E L K E M oddíl 3 7 64 311,0 144 139 156 670,7 85 140 0,59
SK SR UR Návrh index
Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY SR
V SOC. ZABEZPEČENÍ 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Sociální dávky 112 164,7 0 115 030,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti dávek a podpor v soc.zabezp. 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 4 1 112 164,7 0 115 030,0 0 x
SK SR UR Návrh index
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY SR
A POMOC … 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Grantový program 3 100,1 1 800 3 008,1 1 200 0,67
Jihoměstská sociální a.s. 0,0 19 900 19 900,0 17 500 0,88
Společný azylový dům MČ Praha 5 a 11 o.p.s. 500,0 0 0,0 0 x
Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM 4 404,1 0 0,0 0 x
Soc. zařízení Křejpského 1502 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 16 019,8 18 200 18 366,0 6 400 0,35
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 24 024,0 39 900 41 274,1 25 100 0,63
Kapitálové výdaje:
Soc. půjčky obyv. na nákup motorového vozidla 90,0 60 60,0 60 1,00
Příspěvky Centru soc. služeb Praha -JM 1 219,2 0 0,0 0 x
Dostavba SOZ Janouchova 670 2 201,9 40 000 47 126,1 690 0,02
Společný azylový dům MČ Praha 5 a 11 o.p.s. 0,0 0 0,0 0 x
Regenerace objektu Láskova 1803 0,0 0 19 105,0 4 500 x
Dům seniorů 0,0 0 0,0 0 x
Soc. zařízení Křejpského 1502 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 511,1 40 060 66 291,1 5 250 0,13
C E L K E M oddíl 4 3 27 535,1 79 960 107 565,2 30 350 0,38
z toho: Centrum soc. služeb Praha - JM 5 623,3 0 0,0 0 x
SK SR UR Návrh index
Oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST SR
NA KRIZOVÉ STAVY 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Dobudování civilního nouzového plánu 0,0 50 50,0 50 1,00
Humanitární pomoc v rámci ČR 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 5 2 0,0 50 50,0 50 1,00
SK SR UR Návrh index
Oddíl 53 - BEZPEČNOST SR
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Bezpečné JM 1 300,7 1 450 2 700,0 250 0,17
Dary pro MP a Policii ČR 236,7 250 250,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 537,4 1 700 2 950,0 250 0,15
Kapitálové výdaje:
Bezpečné JM 0,0 0 0,0 0 x
Sídlo MP 23 641,0 1 000 12 195,0 0 0,00
Policie ČR - příspěvek na kamery 0,0 500 0,0 250 0,50
Policie - příspěvky 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti 343,9 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 23 984,9 1 500 12 195,0 250 0,17
C E L K E M oddíl 53 25 522,3 3 200 15 145,0 500 0,16
SK SR UR Návrh index
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA SR
A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov 411,9 320 982,0 370 1,16
Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany 0,0 0 46,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 411,9 320 1 028,0 370 1,16
Kapitálové výdaje:
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany 357,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 357,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 55 768,9 320 1 028,0 370 1,16
SK SR UR Návrh index
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY SR
A ČINNOSTI 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Humanitární pomoc 0,0 0 150,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 150,0 0 x
Kapitálové výdaje:
Humanitární pomoc 0,0 0 0,0 0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 62 0,0 0 150,0 0 x
SK SR UR Návrh index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, SR
ÚZ. SAMOSPRÁVA 2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje (mimo výdajů na platy): 70 700,1 62 370 73 526,2 70 654 1,13
Základní provoz ÚMČ 31 065,7 24 720 27 798,2 23 105 0,93
Poradenská činnost EU fondy 3 847,3 2 750 4 980,0 5 250 1,91
Výpočetní technika 7 026,5 6 390 7 924,8 8 288 1,30
Pojistné zdravotní a sociální (vč. náhrad za prac.nesch.) 25 215,3 25 030 27 356,2 25 550 1,02
z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb x
Studijní a pracovní cesty 25,0 200 200,0 200 1,00
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 2 662,5 3 280 3 280,0 3 261 0,99
Volby - prostředky ze stát. rozpočtu 857,8 0 1 482,9 0 x
Sčítání lidu, domů a bytů 0,0 0 39,1 0 x
Kontrolní audity 0,0 0 0,0 5 000 x
Ostatní výdaje místní správy 0,0 0 465,0 0 x
Výdaje na platy,ost.platby za prov.práci celkem, 78 316,3 76 244 85 086,2 75 379 0,99
z toho: (bez HČ)
Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit) 68 927,9 66 720 72 589,5 66 200 0,99
z toho: odměny za přípravu a realizaci voleb 800,0 900 0,0 0 x
Ostatní osobní výdaje 869,1 730 760,0 880 1,21
Měsíční odměny uvolněným členům ZMČ 5 300,8 5 650 6 034,0 5 300 0,94
Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ 1 130,2 1 230 1 230,0 1 420 1,15
Refundace mezd členům ZMČ 62,6 200 170,0 250 1,25
Jednorázové odměny členům výborů, komisí 254,6 400 430,0 400 1,00
Finanční dary obyvatelstvu 145,2 370 555,0 0 0,00
Odvody za neplnění povinnosti zaměst.zdrav.postižené 0,0 120 126,5 120 1,00
Volby - prostředky ze stát. rozpočtu 864,8 0 2 367,2 0 x
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 761,1 824 824,0 809 0,98
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 149 016,4 138 614 158 612,4 146 033 1,05
Kapitálové výdaje:
Nestavební investice 2 561,6 0 0,0 0 x
Výpočetní technika 4 909,4 3 953 4 362,0 1 700 0,43
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 248,8 200 1 250,0 200 1,00
Nová radnice 7 918,3 2 000 9 000,0 2 500 1,25
Ostatní výdaje místní správy 599,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 16 237,1 6 153 14 612,0 4 400 0,72
C E L K E M oddíl 6 1 165 253,5 144 767 173 224,4 150 433 1,04
SK SR UR Návrh index
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje:
Bankovní služby 177,5 300 300,0 300 1,00
Pojištění motorových vozidel 22,8 0 0,0 0 x
Odpočet DPH v běžném roce -17 442,5 0 -28 796,0 0 x
Ostatní finanční operace 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM -17 242,2 300 -28 496,0 300 1,00
C E L K E M oddíl 6 3 -17 242,2 300 -28 496,0 300 1,00
SK SR UR Návrh index
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
Běžné výdaje
Rozpočtová rezerva účelová 0,0 0 0,0 500 x
Rozpočtová rezerva neúčelová 0,0 12 660 291,6 14 892 1,18
Nejasné (nedohledané platby) 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní činnosti jinde nezařazené 932,6 0 38 751,1 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 932,6 12 660 39 042,7 15 392 1,22
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 6 4 932,6 12 660 39 042,7 15 392 1,22
8.3.2011 12:52:31 | přečteno 2165x | Ing. Miroslava Vopasková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load