Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2011

SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 48 138,1 44 605 44 605,0 46 040 1,03
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0 0,0 0 x
Místní poplatky: 18 198,0 12 305 12 305,0 11 240 0,91
- ze psů 3 036,8 2 770 2 770 2 300 0,83
- pobytové (lázeňský, rekreační) 15,3 15 15 15 1,00
- za užívání veř. prostranství 3 760,3 2 800 2 800 2 800 1,00
- ze vstupného 3 204,6 0 0 0 x
- z ubytovací kapacity 134,7 120 120 125 1,04
- za provozovaný výherní hrací přístroj 8 046,3 6 600 6 600 6 000 0,91
Odvod výtěžku z provozování loterií 5 956,0 5 000 5 000 3 000 0,60
Správní poplatky 10 516,8 11 400 11 400 8 800 0,77
Daň z nemovitostí 13 467,3 15 900 15 900 23 000 1,45
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 45 321,7 27 357 51 660,8 23 440 0,86
Příjmy z vlastní činnosti MČ : 231,5 150 150 202 1,35
- pohřebnictví 231,5 150 150 202 1,35
- činnost místní správy 0,0 0 0 0 x
Odvody příspěvkových organizací 7 657,9 578 578 578 1,00
Příjmy z úroků 3 866,7 4 000 4 000 3 500 0,88
Přijaté sankční platby 785,3 715 715 720 1,01
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů -249,7 0 -2 996 0 x
Přijaté vratky transferů od organizací 144,9 0 0 0 x
Odpočet DPH 9 336,9 0 7 000 0 x
Přijaté neinvestiční dary 630,0 0 20 300 0 x
Přijaté pojistné náhrady 439,0 50 50 200 x
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 112,6 100 100 100 x
Ostatní nedaňové příjmy 1 478,5 1 500 1 500 850 0,57
Splátky půjček od obyvatelstva 392,6 264 264 290 1,10
Splátky půjček od OPS a pod. subjektů-družstev (FPR) 20 495,5 20 000 20 000 17 000 0,85
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 2 000,0 0 0,0 0 x
Přijaté dary a přísp.na pořízení dlohodobého maj. 0,0 0 0,0 0 x
Příjem základního kapitálu ze zrušené a.s. 2 000,0 0 0,0 0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 95 459,8 71 962 96 265,8 69 480 0,97
SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 839 753,8 517 603 916 100,8 458 428 0,89
Transfery ze státního rozpočtu: 173 961,3 62 342 267 037,6 53 663 0,86
- neinvestiční transfery 34 442,0 62 342 62 342,0 53 663 0,86
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 129 507,7 0 139 556,8 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 10 011,6 0 65 138,8 0 x
Transfery z rozpočtu HMP: 389 665,8 190 656 355 764,4 190 685 1,00
- neinvestiční transfery 195 905,0 190 656 190 656,0 190 685 1,00
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 50 260,8 0 24 503,4 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 143 500,0 0 140 605,0 0 x
Transfery z EU: 0,0 0 0,0 0 x
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 0,0 0 0,0 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní neinvestiční přijaté transfery 0,0 0 -697,9 0 x
od rozpočtů územní úrovně
Ostatní investiční přijaté transfery -850,0 0 -3 500,0 0 x
od rozpočtů územní úrovně
Převody z vlastních fondů 276 396,9 264 305 297 196,7 213 680 0,81
hospodářské činnosti MČ
- zisk minulých let 80 600,0 51 000 57 179,7 50 000 0,98
- odpisy BF 33 729,7 33 680 33 680,0 35 950 1,07
- odpisy NBF 19 273,2 19 625 23 362,0 27 730 1,41
- privatizace 142 794,0 160 000 182 975,0 100 000 0,63
Přijaté transfery od obcí 579,8 300 300,0 400 1,33
Ú H R N P Ř Í J M Ů 935 213,6 589 565 1 012 366,6 527 908 0,90
běžného roku
SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 523 881,9 422 673 622 523,4 408 958 0,97
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 11 835,9 1 413 3 713,0 1 540 1,09
oddíl 22 - DOPRAVA 4 331,8 7 510 17 710,0 9 326 1,24
oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0,0 50 0,0 50 1,00
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 96 228,0 89 598 102 859,6 89 477 1,00
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY 26 796,7 23 276 31 394,0 15 721 0,68
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 18 309,3 13 452 21 469,0 5 651 0,42
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 2 554,6 5 310 7 260,0 5 210 0,98
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 46 257,8 29 365 38 000,0 27 488 0,94
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 46 723,0 59 155 70 476,6 67 000 1,13
oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. 112 164,7 0 115 030,0 0 x
oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC 24 024,0 39 900 41 274,1 25 100 0,63
oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZ. STAVY 0,0 50 50,0 50 1,00
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 1 537,4 1 700 2 950,0 250 0,15
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 411,9 320 1 028,0 370 1,16
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 149 016,4 138 614 158 612,4 146 033 1,05
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 0 150,0 0 x
oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE -17 242,2 300 -28 496,0 300 1,00
oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 932,6 12 660 39 042,7 15 392 1,22
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 321 067,9 286 502 498 361,6 276 330 0,96
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 0,0 0 0,0 0 x
oddíl 22 - DOPRAVA 5 684,3 7 700 13 288,0 2 410 0,31
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 107 061,7 30 200 152 864,7 184 600 6,11
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY 1 885,3 0 9 282,7 0 x
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 81 385,5 87 800 115 133,0 50 380 0,57
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 14 918,0 14 400 17 291,0 500 0,03
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 48 455,0 13 705 11 210,0 10 400 0,76
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 17 588,0 84 984 86 194,1 18 140 0,21
oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC 3 511,1 40 060 66 291,1 5 250 0,13
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK 23 984,9 1 500 12 195,0 250 0,17
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 357,0 0 0,0 0 x
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 16 237,1 6 153 14 612,0 4 400 0,72
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 0 0,0 0 x
Ú H R N V Ý D A J Ů 844 949,8 709 175 1 120 885,0 685 288 0,97
běžného roku
SK SR UR Návrh index
F I N A N C O V Á N Í SR
2009 2010 2010 2 0 1 1 11/10
- přijaté půjčené prostředky 0,0 0 0 0 x
- uhrazené splátky přijatých půjčených prostř. 0,0 0 0 0 x
- použití fin. prostředků vytvořených v minulých 0,0 119 610 261 756,4 157 380 1,32
letech, z toho:
- FRR MČ Praha 11 0,0 110 760 153 982 129 263 1,17
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 350 350 304 0,87
- fond podpory regenerace 0,0 0 38 400 16 500 x
- základní běžný účet 0,0 8 500 69 024 11 313 1,33
- rezerva finančních prostředků 0,0 0 -153 238 0 x
- změna stavu krátkodob. peněž. prostředků -90 263,8 0 0 0 x
(vyčíslení přebytku či schodku)
FINANCOVÁNÍ -90 263,8 119 610 108 518,4 157 380 1,32
ÚHRN PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU 935 214 589 565 1 012 367 527 908 0,90
ÚHRN VÝDAJŮ BĚŽNÉHO ROKU 844 950 709 175 1 120 885 685 288 0,97
Rozdíl příjmů a výdajů 90 263,8 -119 610 -108 518,4 -157 380 1,32
FINANCOVÁNÍ CELKEM -90 263,8 119 610 108 518,4 157 380 1,32
Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31. 12. 2009
SR = schválený rozpočet na rok 2010
UR = upravený rozpočet na rok 2010
Návrh 2011 = návrh rozpočtu na rok 2011
Index 11/10 = index návrhu rozpočtu na rok 2011 ke SR 2010
8.3.2011 8:59:45 | přečteno 2328x | Ing. Miroslava Vopasková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load