Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2011

NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
MČ PRAHA 11 NA ROK 2 0 1 1
(v tis. Kč)
V Ý N O S Y N Á K L A D Y HOSP. VÝSLEDEK
Správní firmy UFP SFP UFP SFP UFP SFP
2010 2 0 1 1 2010 2 0 1 1 2010 2 0 1 1
CENTRA 76 508 72 300 49 470 26 263 +27 038 +46 037
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ 75 450 74 100 42 377 24 766 +33 073 +49 334
JMM/T 69 900 63 900 50 778 40 634 +19 122 +23 266
CELKEM byt. objekty 221 858 210 300 142 625 91 663 79 233 +118 637
CENTRA 105 080 16 730 9 210 7 008 +95 870 +9 722
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ 92 803 50 930 82 786 52 978 +10 017 -2 048
CELKEM nebyt. objekty 197 883 67 660 91 996 59 986 +105 887 +7 674
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVIT. 11 325 3 176 2 010 2 050 +9 315 +1 126
ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTŮ 0 360 020 0 36 000 +0 +324 020
OSTATNÍ HČ 952 918 660 710 +292 +208
C E L K E M 432 018 642 074 237 291 190 409 +194 727 +451 665
Z toho: Zapojení HV - daňové odpisy 55 883
HV před zdaněním 395 782
Informativně: použití zisku - zapojení do rozpočtu r. 2011 50 000
*) Pro zabezpečení potřebného objemu finančních prostředků dle FP ve "ztrátových" okruzích budou převedeny
finanční prostředky ze "ziskových" okruhů
Vysvětlivky: UFP = upravený finanční plán na rok 2010
SFP = finanční plán na rok 2011
V Praze dne 3. 2. 2011
Oblast B Y T O V Ý F O N D (v tis. Kč)
Ukazatel, údaj SF CENTRA JIHOMĚSTSKÁ JMM/T CELKEM
počet bytů k 31. 12. 2009 1 443 1 253 947 3 643
počet bytů k 31. 12. 2010 1 239 1 253 1 157 3 649
VÝNOSY UFP 76 508 75 450 69 900 221 858
CELKEM SFP 72 300 74 100 63 900 210 300
nájemné za UFP 67 200 68 050 54 100 189 350
byty SFP 67 200 67 200 53 400 187 800
první smluvní nájemné UFP 1 921 1 600 1 300 4 821
za byty SFP 900 1 200 1 500 3 600
nájemné za UFP 2 200 5 200 8 300 15 700
nebyty SFP 2 200 5 100 8 300 15 600
ostatní UFP 5 187 600 6 200 11 987
výnosy SFP 2 000 600 700 3 300
NÁKLADY UFP 49 470 42 377 50 778 142 625
CELKEM SFP 26 263 24 766 40 634 91 663
drobné opravy UFP 7 470 6 837 6 247 20 554
a údržba SFP 6 691 6 766 6 247 19 704
jmenovité UFP 13 578 5 800 19 096 38 474
opravy SFP 4 315 3 600 21 167 29 082
odpisy ned. UFP 572 500 500 1 572
pohledávek SFP 0 300 300 600
opravné položky UFP 220 1 000 500 1 720
k pohledávkám SFP 150 1 300 220 1 670
odměna za UFP 7 450 7 800 6 700 21 950
správu SFP 7 700 7 800 6 700 22 200
odpisy UFP 12 280 12 440 8 960 33 680
SFP 0 0 0 0
ostatní UFP 7 900 8 000 8 775 24 675
náklady SFP 7 407 5 000 6 000 18 407
HV -ztráta UFP +27 038 +33 073 +19 122 79 233
+zisk SFP +46 037 +49 334 +23 266 118 637
POUŽITÍ ZISKU UFP 20 000 21 000 10 000 51 000
Z PŘEDCHOZÍCH LET SFP 17 000 18 000 15 000 50 000
ZAPOJENÍ HV - DAŇOVÉ UFP 0 0 0 0
ODPISY SFP 12 200 12 900 10 850 35 950
z výnosů za nájemné UFP 0 150 0 150
činí nepeněžní plnění SFP 0 0 0 0
Oblast N E B Y T O V Ý F O N D
(v tis. Kč)
SPRÁVNÍ CELKEM
FIRMA C E N T R A JIHOMĚSTSKÁ MAJ. S F
*) OSM OMP OMP CELKEM OSM OMP OMP CELKEM
pozemky pozemky
školy objekty prodej školy objekty prodej
Počet objektů 3 7 10 40 18 58 68
VÝNOSY UFP 4 660 2 070 98 350 105 080 40 600 24 620 27 583 92 803 197 883
CELKEM SFP 3 663 1 931 11 136 16 730 28 100 18 600 4 230 50 930 67 660
nájemné UFP 4 630 2 000 13 000 19 630 26 920 18 000 4 150 49 070 68 700
SFP 3 643 1 871 10 500 16 014 28 000 18 500 4 150 50 650 66 664
jiné zdroje UFP 0 0 85 100 85 100 0 0 23 353 23 353 108 453
(např.prodej) SFP 0 0 386 386 0 0 0 0 386
ostatní UFP 30 70 250 350 13 680 6 620 80 20 380 20 730
výnosy SFP 20 60 250 330 100 100 80 280 610
NÁKLADY UFP 4 773 1 317 3 120 9 210 61 775 18 871 2 140 82 786 91 996
CELKEM SFP 3 057 811 3 140 7 008 37 130 13 708 2 140 52 978 59 986
drob. opravy UFP 2 700 550 500 3 750 10 490 2 400 0 12 890 16 640
a údržba SFP 730 250 500 1 480 13 000 3 000 0 16 000 17 480
jmenovité UFP 165 50 0 215 25 189 7 197 0 32 386 32 601
opravy SFP 1 531 20 0 1 551 18 030 4 080 0 22 110 23 661
odpisy ned. UFP 300 47 0 347 523 2 664 0 3 187 3 534
pohledávek SFP 300 0 0 300 0 128 0 128 428
opravné položky UFP 0 170 0 170 0 -1 500 0 -1 500 -1 330
k pohledávkám SFP 20 10 20 50 100 200 0 300 350
odměna za UFP 208 250 120 578 2 040 2 610 140 4 790 5 368
správu SFP 95 192 120 407 2 500 2 800 140 5 440 5 847
odpisy UFP 900 0 0 900 19 033 0 0 19 033 19 933
SFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní UFP 500 250 2 500 3 250 4 500 5 500 2 000 12 000 15 250
náklady SFP 381 339 2 500 3 220 3 500 3 500 2 000 9 000 12 220
H V - ztráta UFP -113 +753 +95 230 +95 870 -21 175 +5 749 +25 443 +10 017 +105 887
+ zisk SFP +606 +1 120 +7 996 +9 722 -9 030 +4 892 +2 090 -2 048 +7 674
POUŽITÍ ZISKU UFP 0 6 179,7 0 6 179,7 0 0 0 0 6 179,7
Z PŘEDCH. LET SFP 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
ZAPOJENÍ HV - UFP 0 0,0 0 0 0 0 0 0 +0
DAŇ. ODPISY SFP 0 0,0 0 0 19 933 0 0 19 933 +19 933
z výnosů za nájemné UFP 546 410 0 956 1 556 0 0 1 556 2 512
činí nepeněžní plnění SFP 546 400 0 946 1 580 0 0 1 580 2 526
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ (v tis. Kč)
UFP SFP
VÝNOSY CELKEM 11 325 3 176
kupní cena 10 000 1 800
úroky 1 250 1 300
ostatní (např. pronájem předzahrádek) 75 76
NÁKLADY CELKEM 2 010 2 050
daň z převodu 210 150
vlastní náklady 1 800 1 900
zůstatková cena 0 0
H V (- ztráta, + zisk) +9 315 +1 126
ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTŮ (v tis. Kč)
UFP SFP
VÝNOSY CELKEM 0 360 020
kupní cena 0 360 000
ostatní výnosy 0 20
NÁKLADY CELKEM 0 36 000
daň z převodu 0 0
mandátní odměna 0 33 000
vlastní náklady 0 3 000
H V (- ztráta, + zisk) +0 +324 020
OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
(v tis. Kč)
UFP SFP
VÝNOSY CELKEM 952 918
- pronájem stránek KLÍČ 84 0
- poskytnutí internetového připojení 168 168
- věcná břemena 450 500
- ostatní (kopír., prodeje, úroky apod.) 250 250
NÁKLADY CELKEM 660 710
- režijní náklady 140 160
(uplatněné z hl. činnosti)
- mzdové včetně přísl. pojistného 370 400
(uplatněné z hl. činnosti)
- ostatní (bankovní poplatky, 150 150
zůstatk. ceny prodaného majetku apod.)
H V ( - ztráta, + zisk) +292 +208
POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET 0 0
10.3.2011 9:43:24 | přečteno 2074x | Ing. Miroslava Vopasková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load