Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2010

(v tis. Kč)

SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 52 167,0 49 510 53 091,0 44 605 0,90
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0 0,0 0 x
Místní poplatky: 15 521,1 14 510 18 091,0 12 305 0,85
- ze psů 3 194,6 2 775 2 775,0 2 770 1,00
- pobytové (lázeňský, rekreační) 19,0 20 20,0 15 0,75
- za užívání veř. prostranství 3 035,2 2 800 3 177,0 2 800 1,00
- ze vstupného 1,0 5 3 209,0 0 0,00
- z ubytovací kapacity 104,4 110 110,0 120 1,09
- za provozovaný výherní hrací přístroj 9 166,9 8 800 8 800,0 6 600 0,75
Odvod výtěžku z provozování loterií 7 192,0 6 100 6 100,0 5 000 0,82
Správní poplatky 13 167,8 13 000 13 000,0 11 400 0,88
Daň z nemovitostí 16 286,1 15 900 15 900,0 15 900 1,00
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 38 508,4 28 857 33 645,5 27 357 0,95
Příjmy z vlastní činnosti MČ : 257,5 150 150,0 150 1,00
- pohřebnictví 257,5 150 150,0 150 1,00
- činnost místní správy 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Odvody příspěvkových organizací 3 535,9 3 147 2 918,4 578 0,18
Příjmy z úroků 5 092,7 4 000 4 000,0 4 000 1,00
Přijaté sankční platby 738,1 600 600,0 715 1,19
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů -128,0 0 -5 028,9 0 x
Přijaté vratky transferů od organizací 77,4 0 500,0 0 x
Odpočet DPH 4 546,4 0 9 336,0 0 x
Přijaté neinvestiční dary 990,0 0 210,0 0 x
Přijaté pojistné náhrady 321,2 50 50,0 50 x
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 141,3 0 0,0 100 x
Ostatní nedaňové příjmy 1 128,8 2 000 2 000,0 1 500 0,75
Splátky půjček od obyvatelstva 513,6 410 410,0 264 0,64
Splátky půjček od OPS a pod.subjektů-družstev 21 293,5 18 500 18 500,0 20 000 1,08
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 7 020,0 0 0,0 0 x
Přijaté dary a přísp.na pořízení dlohodobého maj. 7 020,0 0 0,0 0 x
Příjem základního kapitálu ze zrušené a.s. 0,0 0 0,0 0
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 97 695,4 78 367 86 736,5 71 962 0,92
SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 753 023,1 499 810 747 195,7 517 603 1,04
Transfery ze státního rozpočtu a EU 222 525,8 37 626 148 984,0 62 342 1,66
- neinvestiční transfery 36 322,0 37 626 34 442,0 62 342 1,66
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 128 483,3 0 114 542,0 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 57 720,5 0 0,0 0 x
Transfery z rozpočtu HMP: 233 529,5 195 905 307 277,7 190 656 0,97
- neinvestiční transfery 190 574,0 195 905 195 905,0 190 656 0,97
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 18 164,2 0 42 872,7 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 24 791,3 0 68 500,0 0 x
Ostatní neinvestiční přijaté transfery -1 660,0 0 0,0 0 x
od rozpočtů územní úrovně
Ostatní investiční přijaté transfery 0,0 0 -850,0 0 x
od rozpočtů územní úrovně
Převody z vlastních fondů 298 153,0 265 979 291 484,0 264 305 0,99
hospodářské činnosti MČ
- zisk minulých let 40 000,0 80 000 80 600,0 51 000 0,64
- odpisy BF 30 001,6 33 680 33 680,0 33 680 1,00
- odpisy NBF 18 164,4 19 299 19 299,0 19 625 1,02
- privatizace 209 987,0 133 000 157 905,0 160 000 1,20
Přijaté transfery od obcí 474,8 300 300,0 300 1,00
Ú H R N P Ř Í J M Ů 850 718,5 578 177 833 932,2 589 565 1,02
běžného roku
SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 472 440,2 402 082 555 050,8 422 673 1,05
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 179,2 216 14 502,5 1 413 6,54
oddíl 22 - DOPRAVA 4 192,9 2 700 3 740,0 7 510 2,78
oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0,0 50 50,0 50 1,00
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 83 911,4 83 381 92 402,8 89 598 1,07
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY 28 224,0 22 852 26 296,4 23 276 1,02
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 20 527,8 23 051 20 135,0 13 452 0,58
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3 180,7 2 570 3 304,2 5 310 2,07
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 23 403,4 45 780 61 836,8 29 365 0,64
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 43 020,8 36 549 48 800,0 59 155 1,62
oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. 110 646,7 0 102 682,0 0 x
oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC 31 917,1 35 151 27 394,3 39 900 1,14
oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZ. STAVY 0,0 50 50,0 50 1,00
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 952,4 470 1 070,0 1 700 3,62
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 1 262,6 320 320,0 320 1,00
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 150 584,3 138 002 151 301,7 138 614 1,00
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 250,0 0 0,0 0 x
oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE -30 469,7 345 -5 666,0 300 0,87
oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 656,6 10 595 6 831,1 12 660 1,19
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 396 821,3 253 723 394 285,3 286 502 1,13
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 0,0 0 0,0 0 x
oddíl 22 - DOPRAVA 310,3 11 400 11 400,0 7 700 0,68
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 236 585,9 71 622 104 115,0 30 200 0,42
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY 793,6 0 322,0 0 x
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 46 716,9 76 432 124 882,0 87 800 1,15
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 16 649,8 7 400 20 050,0 14 400 1,95
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 58 355,3 37 449 56 615,0 13 705 0,37
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 23 848,3 37 530 32 686,0 84 984 2,26
oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC 2 210,0 1 340 3 481,3 40 060 29,90
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK 5 445,9 1 850 24 044,0 1 500 0,81
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 0,0 0 357,0 0 #DIV/0!
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 5 905,3 8 700 16 333,0 6 153 0,71
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 0 0,0 0 x
Ú H R N V Ý D A J Ů 869 261,5 655 805 949 336,1 709 175 1,08
běžného roku
SK SR UR Návrh index
F I N A N C O V Á N Í SR
2008 2009 2009 2 0 1 0 10/09
- přijaté půjčené prostředky 0,0 0 0 0 x
- uhrazené splátky přijatých půjčených prostř. 0,0 0 0 0 x
- použití fin. prostředků vytvořených v minulých 0,0 77 628 115 484,9 119 610 1,54
letech, z toho:
- FRR MČ Praha 11 0,0 71 828 88 951,0 110 760 1,54
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 280 280,0 350 1,25
- fond podpory regenerace 0,0 5 520 5 520,0 0 0,00
- základní běžný účet 0,0 0 20 733,9 8 500 x
- rezerva finančních prostředků 0,0 0 -81 0 x
- změna stavu krátkodob. peněž. prostředků 18 543,0 0 0 0 x
(vyčíslení přebytku či schodku)
FINANCOVÁNÍ 18 543,0 77 628 115 403,9 119 610 1,54
ÚHRN PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU 850 718,5 578 177 833 932,2 589 565 1,02
ÚHRN VÝDAJŮ BĚŽNÉHO ROKU 869 261,5 655 805 949 336,1 709 175 1,08
Rozdíl příjmů a výdajů -18 543,0 -77 628 -115 403,9 -119 610 1,54
FINANCOVÁNÍ CELKEM 18 543,0 77 628 115 403,9 119 610 1,54
Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31. 12. 2008
SR = schválený rozpočet na rok 2009
UR = upravený rozpočet na rok 2009 (k 30.9.)
Návrh 2010 = návrh rozpočtu na rok 2010
Index 10/09 = index návrhu rozpočtu na rok 2010 ke SR 2009
4.2.2010 9:05:24 | přečteno 3877x | Lenka Pokorná

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load