Schválený rozpočet na rok 2009 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

(v tis. Kč)

SK SR UR Návrh index
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ SR
OBCHOD A SLUŽBY 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Výstava 0,0 0 0,0 0 x
Informační centrum JM 250,0 500 500,0 116 0,23
Obchodní společnosti MČ 609,7 245 245,0 100 0,41
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví,
obchodu a služeb
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 859,7 745 745,0 216 0,29
Kapitálové výdaje:
Obchodní společnosti MČ 10 000,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti průmyslu, stavebnictví,
obchodu a služeb
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 10 000,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 2 1 10 859,7 745 745,0 216 0,29

SK SR UR Návrh index
Oddíl 22 - DOPRAVA SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Dopravní posudky a značení 72,0 200 200,0 300 1,50
Údržba komunikací 1 219,0 2 050 2 250,0 2 000 0,98
Městský informační orient. systém (MIOS) 148,8 200 200,0 200 1,00
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 40,0 100 2 072,0 200 2,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 479,8 2 550 4 722,0 2 700 1,06
Kapitálové výdaje:
Doprava v klidu (parkování) 0,0 0 2 400,0 2 300 #DIV/0!
Výstavba hromadných parkovacích stání 8 541,9 0 0,0 0 #DIV/0!
Cyklistické stezky 223,3 5 500 5 500,0 7 300 1,33
Pěší komunikace 150,0 800 800,0 1 800 2,25
Zastřešení dálnice 0,0 0 0 0 x
Obytné zóny 0,0 0 0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti dopravy 0,0 0 0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 915,2 6 300 8 700,0 11 400 1,81
C E L K E M oddíl 2 2 10 395,0 8 850 13 422,0 14 100 1,59
SK SR UR Návrh index
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Vypracování povodňových plánů 0,0 0 0 0 x
Zásobování pitnou vodou - oprava studní 0,0 25 25,0 25 1,00
Rozbory vod a studie 0,0 25 25,0 25 1,00
Ostatní výdaje v oblasti vodního hospodářství 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 50 50,0 50 1,00
C E L K E M oddíl 2 3 0,0 50 50,0 50 1,00

SK SR UR Návrh index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ SR
A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: 91 539,4 11 325 12 420,3 6 362 0,56
Akce pořádané OŠK 303,5 260 205,2 150 0,58
Informační technologie MŠ a ZŠ 3 270,8 6 720 6 720,0 4 000 0,60
Ostatní výdaje v oblasti vzdělávání 87 965,1 4 345 5 495,1 2 212 0,51
PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: 69 572,2 70 715 73 191,1 77 019 1,09
Mateřské školy 19 919,0 20 382 21 166,8 26 112 1,28
- příspěvky na provoz 13 462,9 13 321 13 391,0 13 639 1,02
- příspěvek na nájemné 2 763,8 2 637 2 650,2 2 629 1,00
- příspěvky na odpisy 391,0 392 702,1 771 1,97
- ostatní příspěvky 3 301,3 4 032 4 423,5 9 073 2,25
MŠ C E LK E M 19 919,0 20 382 21 166,8 26 112 1,28
Základní školy 49 653,2 50 333 52 024,3 50 907 1,01
- příspěvky na provoz 31 897,5 33 696 33 148,0 32 556 0,97
- příspěvek na nájemné 14 092,9 14 385 15 558,0 16 670 1,16
- příspěvky na odpisy 1 063,5 1 063 535,9 0 0,00
- ostatní příspěvky 2 599,3 1 189 2 782,4 1 681 1,41
ZŠ C E L K E M 49 653,2 50 333 52 024,3 50 907 1,01
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 161 111,6 82 040 85 611,4 83 381 1,02

Oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SR
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Mediální politika MČ Praha 11 5 371,5 7 058 8 150,9 6 840 0,97
Propagace městské části 2 512,7 2 950 5 550,0 2 100 0,71
Grantový program 697,7 2 500 2 500,0 2 500 1,00
Správa kulturních objektů a památek 621,6 360 380,5 250 0,69
Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 2 404,2 1 750 1 850,0 3 000 1,71
Občanské obřady 599,0 680 680,0 720 1,06
Publikační a ediční činnost 460,0 500 500,0 500 1,00
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 4 896,0 7 000 7 038,0 6 500 0,93
Příspěvky celkem, z toho: 7 601,6 0 0,0 0 x
KD Chodovská tvrz 4 221,6 0 0,0 0 x
KD Klubka 1 225,0 0 0,0 0 x
KC Zahrada 2 155,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti kultury 743,6 332 282,0 332 1,00
Mzdové výdaje - honoráře za KLÍČ 81,4 110 110,0 110 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 25 989,3 23 240 27 041,4 22 852 0,98
Kapitálové výdaje:
Technické zhodnocení kulturních
objektů a památek 422,5 0 0,0 0 #DIV/0!
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti kultury 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 422,5 0 0,0 0 #DIV/0!
C E L K E M oddíl 3 3 26 411,8 23 240 27 041,4 22 852 0,98

SK SR UR Návrh index
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA SR
A ZÁJMOVÁ ČINNOST 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Grantový program 991,5 2 000 2 000,0 2 500 1,25
Pronájem pozemků školních hřišť 213,5 251 251,0 251 1,00
Provoz školních hřišť 163,4 300 300,0 300 1,00
Ozdravné a sportovní pobyty pro děti 6 299,7 15 100 15 100,0 16 500 1,09
Ostatní výdaje v oblasti sportu 448,0 850 1 916,5 1 500 1,76
Sportovní Jižní Město o.p.s. 100,0 0 1 500,0 2 000 #DIV/0!
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 8 216,1 18 501 21 067,5 23 051 1,25
Kapitálové výdaje:
Spoluúčast na rek.školních hřišť-granty MHMP 0,0 1 613 3 491,5 570 0,35
Projektová dokumentace 467,9 2 400 2 400,0 700 0,29
Sportovní areál ZŠ K Milíčovu 1 439,8 0 0,0 0 #DIV/0!
Vodní svět 10 938,0 17 300 16 883,5 26 000 1,50
Dovybavení školních hřišť 0,0 0 0,0 0 x
Sportovní areál při ZŠ Donovalská 0,0 0 0,0 0 x
Sportovní areál při ZŠ Mendelova 3 680,7 0 0,0 0 x
Multifunkční hala ZŠ Květnového vítězství 1554 293,9 0 10 000,0 38 000 #DIV/0!
Hrabákova - rek.objektu 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti sportu 2 819,7 0 17 000,0 11 162 #DIV/0!
Výkup nemovitostí (OMP) 0,0 0 1 050,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 19 640,0 21 313 50 825,0 76 432 3,59
C E L K E M oddíl 3 4 27 856,1 39 814 71 892,5 99 483 2,50
SK SR UR Návrh index
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Grantový program 420,2 300 850,0 300 1,00
Příspěvky a dary: 2 250,4 2 260 2 260,0 2 260 1,00
SZZ JM II. 2 250,4 2 260 2 260,0 2 260 1,00
lékařská služba první pomoci 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 2 023,8 15 85,0 10 0,67
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 4 694,4 2 575 3 195,0 2 570 1,00
Kapitálové výdaje:
Opatovská 1763 (poliklinika) 583,1 2 400 2 400,0 2 400 1,00
Výjezdové stanoviště záchranné služby 6 026,6 400 2 900,0 0 0,00
Dům zubní péče pro děti a rodinu, V Benátkách 1750 0,0 0 0,0 5 000 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti zdravotnictví 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 609,7 2 800 5 300,0 7 400 2,64
C E L K E M oddíl 3 5 11 304,1 5 375 8 495,0 9 970 1,85
SK SR UR Návrh index
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SR
SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Územní plánování (OÚR) 413,0 800 628,0 700 0,88
Fond podpory regenerace (OÚR) 24 880,3 25 000 25 000,0 25 000 1,00
Geodetické práce, technická pomoc (OMP) 111,3 100 1 100,0 2 000 20,00
Údržba hřbitova, sociální pohřby (OKT) 557,7 570 570,0 620 1,09
Mzdové výdaje - ostatní osobní výdaje (OKT) 39,0 40 40,0 40 1,00
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komunálních 2 686,1 10 205 12 505,0 17 420 1,71
služeb a územního rozvoje, z toho: (OSM)
- opravy vad panelové výstavby 210,8 0 0,0 0 #DIV/0!
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 28 687,4 36 715 39 843,0 45 780 1,25
Kapitálové výdaje:
Studie (OÚR) 563,8 4 500 4 520,0 2 500 0,56
Regenerace BF 33 247,9 29 933 36 828,0 12 750 0,43
Modernizace bytů 0,0 10 000 10 000,0 10 000 1,00
Dům seniorů 0,0 1 000 1 000,0 0 0,00
Projektová příprava 1 023,4 3 000 3 410,0 5 600 1,87
Bezpečnostní systémy 0,0 11 000 11 000,0 3 700 0,34
Kontejnerová stání 0,0 2 000 2 000,0 2 899 1,45
Nebytové objekty 292,6 5 400 10 940,0 0 0,00
Ostatní výdaje v oblasti bydlení, komun.služeb .. 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Výkup nemovitostí (OMP) 800,0 0 0,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 35 927,7 66 833 79 698,0 37 449 0,56
C E L K E M oddíl 3 6 64 615,1 103 548 119 541,0 83 229 0,80

Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO SR
PROSTŘEDÍ 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Nájmy pozemků (OMP) 14,9 0 0,0 0 x
Odpadové hospodářství 5 834,9 6 900 6 200,0 7 105 1,03
Grantový program 124,0 500 400,0 500 1,00
Údržba veřejné zeleně 25 274,1 22 500 24 700,0 24 486 1,09
Pojištění veřejných ploch 18,0 18 18,0 18 1,00
Výsadba stromů 1 997,7 0 0,0 150 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí 2 179,3 2 750 2 759,1 4 290 1,56
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 35 442,9 32 668 34 077,1 36 549 1,12
Kapitálové výdaje:
Parky na JM (OSM) 31 562,4 8 000 9 700,0 6 500 0,81
Kontejnerová stání (OSM) 2 397,0 4 550 4 150,0 12 630 2,78
Regenerace vnitrobloků (OSM) 0,0 700 700,0 700 1,00
Rekonstrukce dětských hřišť (OŽP) 15 952,2 9 451 6 973,5 8 500 0,90
Sadovnické úpravy a úpr. herních ploch, z toho: 1 712,8 8 500 8 543,8 8 500 1,00
- odstranění bet. mobiliáře, úpravy nevhodných 0,0 7 000 7 000,0 5 000 0,71
terénních modelací (OSM)
- přeměna okr. nádrží (OSM) 0,0 0 0,0 2 000 x
- přeměna nadbytečných hřišť 0,0 0 0,0 1 500 x
- úpravy vynucených tras v zeleni 0,0 1 500 1 543,8 0 0,00
- úpravy pěších cest původní části parku 0,0 0 0,0 0 x
u Chodovské tvrze
- výsadba stromořadí v ul. Opatovská 0,0 0 0,0 0 x
Rehabilitace vnitrobloku Křejpského-Lečkova 1 373,8 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti ochr.životního prostředí 0,0 0 5 224,6 700 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 52 998,2 31 201 35 291,9 37 530 1,20
C E L K E M oddíl 3 7 88 441,1 63 869 69 369,0 74 079 1,16

SK SR UR Návrh index
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY SR
A POMOC … 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Grantový program 900,0 1 800 3 110,0 2 000 1,11
Příspěvky Centru sociálních služeb Praha - JM 20 833,0 17 600 18 226,0 17 600 1,00
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 2 159,6 2 551 9 451,0 15 551 6,10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 23 892,6 21 951 30 787,0 35 151 1,60
Kapitálové výdaje:
ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup motor.vozidla) 0,0 60 60,0 60 1,00
Příspěvky Centru soc. služeb Praha -JM 752,5 2 210 2 210,0 1 280 0,58
Regenerace objektu Láskova 1803 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti sociální péče 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 752,5 2 270 2 270,0 1 340 0,59
C E L K E M oddíl 4 3 24 645,1 24 221 33 057,0 36 491 1,51
z toho: Centrum soc. služeb Praha - JM 21 585,5 19 810 20 436,0 18 880 0,95

SK SR UR Návrh index
Oddíl 53 - BEZPEČNOST SR
A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Bezpečné JM 2 208,0 5 060 5 060,0 220 0,04
Dary, z toho: 193,6 250 250,0 250 1,00
pro MP a Policii ČR 193,6 250 250,0 250 1,00
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 401,6 5 310 5 310,0 470 0,09
Kapitálové výdaje:
Bezpečné JM 189,0 2 200 2 200,0 0 x
Sídlo MP 9 783,9 6 000 4 315,0 1 000 0,17
Ostatní investice MP 0,0 1 000 1 000,0 0 0,00
Policie ČR - příspěvek na kamery 0,0 0 0,0 850 x
1. JIHOMĚSTSKÁ a.s. 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
Ostatní výdaje v oblasti bezpečnosti 0,0 0 0,0 0 #DIV/0!
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 9 972,9 9 200 7 515,0 1 850 0,20
C E L K E M oddíl 53 12 374,5 14 510 12 825,0 2 320 0,16
SK SR UR Návrh index
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA SR
A INTEGROVANÝ ZÁCHR. SYSTÉM 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov 314 350 520,0 320 0,91
Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy 48,6 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 362,6 350 520,0 320 0,91
Kapitálové výdaje:
Ostatní výdaje v oblasti požární ochrany 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 55 362,6 350 520,0 320 0,91
SK SR UR Návrh index
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY SR
A ČINNOSTI 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Nadační fond městských částí jihovýchodu 0,0 0 0,0 0 x
Humanitární pomoc 0,0 0 0,0 0 x
Internet pro občany 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
Kapitálové výdaje:
Internet pro občany 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 62 0,0 0 0,0 0 x

SK SR UR Návrh index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, SR
ÚZ. SAMOSPRÁVA 2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje (mimo výdajů na platy): 59 289,1 63 235 66 639,6 64 684 1,02
Základní provoz ÚMČ 25 388,1 25 386 27 457,1 27 310 1,08
Poradenská činnost EU fondy 0,0 2 400 2 400,0 2 400 1,00
Výpočetní technika 5 319,8 6 690 6 502,6 6 690 1,00
Pojistné zdravotní a sociální 25 435,0 25 275 26 735,9 24 690 0,98
z toho: pojistné za přípravu a realizaci voleb 0,0 0 0,0 280 x
Studijní a pracovní cesty 194,7 150 210,0 260 1,73
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 2 951,5 3 334 3 334,0 3 334 1,00
Volby (OKT) 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní výdaje místní správy 0,0 0 0,0 0 x
Výdaje na platy,ost.platby za prov.práci celkem, 77 515,6 76 129 80 920,1 73 318 0,96
z toho: (bez HČ)
Platy zaměstnancům v prac.poměru (limit) 67 576,6 67 060 70 922,1 64 470 0,96
z toho: na odměny za přípravu a realiz.voleb 0,0 0 0,0 800 x
Ostatní osobní výdaje 2 195,4 610 1 137,0 610 1,00
Měs. odměny uvolněným členům ZMČ 4 473,0 4 635 5 037,0 5 460 1,18
Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ 1 054,4 1 150 1 150,0 1 170 1,02
Refundace mezd členům ZMČ 116,8 300 300,0 300 1,00
Jednorázové odměny členům výborů, komisí 282,3 500 488,6 460 0,92
(finanční dary občanům)
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 1 739,3 1 874 1 874,0 848 0,45
Volby (OKT-PER) 0,0 0 0,0 0 x
z toho: pojistné za přepravu a realizaci voleb 0,0 0 0,0 0 x
Finanční dary obyvatelstvu 77,8 0 11,4 0 x
Odvody za neplnění povinnosti zaměst.zdrav.postižené 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 136 804,7 139 364 147 559,7 138 002 0,99
Kapitálové výdaje:
Nestavební investice 639,8 250 250,0 2 650 10,60
Výpočetní technika 2 686,7 3 653 4 090,4 3 653 1,00
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 279,0 200 200,0 397 1,99
Nová radnice 2 570,4 2 000 2 000,0 2 000 1,00
Ostatní výdaje místní správy 0,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 175,9 6 103 6 540,4 8 700 1,43
C E L K E M oddíl 6 1 142 980,6 145 467 154 100,1 146 702 1,01
SK SR UR Návrh index
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje:
Bankovní služby 203,3 300 300,0 300 1,00
Pojištění motorových vozidel 45,1 40 40,0 45 1,13
Odpočet DPH v běžném roce -1 972,6 0 -2 560,0 0 x
Ostatní finanční operace 0,0 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM -1 724,2 340 -2 220,0 345 1,01
C E L K E M oddíl 6 3 -1 724,2 340 -2 220,0 345 1,01
SK SR UR Návrh index
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
Běžné výdaje
Rozpočtová rezerva účelová 0,0 500 500,0 0 0,00
Rozpočtová rezerva neúčelová 0,0 8 000 5 020,0 10 595 1,32
Nejasné (nedohledané platby) 0,0 0 0,0 0 x
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 681,7 0 0,0 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 681,7 8 500 5 520,0 10 595 1,25
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 6 4 681,7 8 500 5 520,0 10 595 1,25
Vytvořeno 7.1.2009 9:19:39 | přečteno 3098x | Ing. Sylvia Davidová
load