Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2009

(v tis. Kč)

SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 53 941,8 50 342 51 534,0 49 510 0,98
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0 0,0 0 x
Místní poplatky: 15 160,0 13 442 13 442,0 14 510 1,08
- ze psů 2 831,3 3 000 3 000,0 2 775 0,93
- pobytové (lázeňský, rekreační) 21,8 62 62,0 20 0,32
- za užívání veř. prostranství 2 745,5 2 800 2 800,0 2 800 1,00
- ze vstupného 1,9 10 10,0 5 0,50
- z ubytovací kapacity 119,7 70 70,0 110 1,57
- za provozovaný výherní hrací přístroj 9 439,8 7 500 7 500,0 8 800 1,17
Odvod výtěžku z provozování loterií 7 127,7 6 000 7 192,0 6 100 1,02
Správní poplatky 16 716,8 15 000 15 000,0 13 000 0,87
Daň z nemovitostí 14 937,3 15 900 15 900,0 15 900 1,00
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 39 968,2 31 190 31 501,4 28 857 0,93
Příjmy z vlastní činnosti MČ : 256,9 130 130,0 150 1,15
- pohřebnictví 256,9 100 100,0 150 1,50
- činnost místní správy 0,0 30 30,0 0 0,00
Odvody příspěvkových organizací 3 647,1 3 665 3 498,0 3 147 0,86
Příjmy z úroků 5 439,7 3 500 3 500,0 4 000 1,14
Přijaté sankční platby 558,4 905 905,0 600 0,66
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 1 322,0 0 -4 768,0 0 x
Přijaté vratky transferů od přísp.organizací 0,0 0 0,0 0 x
Odpočet DPH 8 711,7 0 4 546,4 0 x
Přijaté neinvestiční dary 230,0 0 700,0 0 x
Přijaté pojistné náhrady 91,2 0 0,0 50 x
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42,9 0 0,0 0 x
Ostatní nedaňové příjmy 2 254,8 2 000 2 000,0 2 000 1,00
Splátky půjček od obyvatelstva 554,4 490 490,0 410 0,84
Splátky půjček od OPS a pod. subjektů-družstev 16 859,1 20 500 20 500,0 18 500 0,90
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 4 580,0 0 7 020,0 0 x
Přijaté dary na pořízení dlohodobého majetku 4 580,0 0 7 020,0 0 x
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 98 490,0 81 532 90 055,4 78 367 0,96
SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMŮ SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 816 114,0 472 838 620 769,6 499 810 1,06
Transfery ze státního rozpočtu a EU 198 828,8 36 322 135 910,2 37 626 1,04
- neinvestiční transfery 35 681,0 36 322 36 322,0 37 626 1,04
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 106 147,8 0 99 588,2 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 57 000,0 0 0,0 0 x
Transfery z rozpočtu HMP: 273 519,4 190 574 224 367,4 195 905 1,03
- neinvestiční transfery 188 462,0 190 574 190 574,0 195 905 1,03
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 36 107,4 0 11 898,4 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 48 950,0 0 21 895,0 0 x
Ostatní neinvestiční transfery -1 589,6 0 0,0 0 x
od rozpočtů úz. úrovně
Ostatní investiční transfery 0,0 0 0,0 0 x
od rozpočtů územní úrovně
Převody z vlastních fondů 345 032,4 245 642 260 192,0 265 979 1,08
hospodářské činnosti MČ
- zisk minulých let 500,0 52 000 52 000,0 80 000 1,54
- odpisy BF 29 905,0 30 020 30 020,0 33 680 1,12
- odpisy NBF 17 671,0 17 022 17 022,0 19 299 1,13
- privatizace 296 956,4 146 600 161 150,0 133 000 0,91
Přijaté transfery od obcí 323,0 300 300,0 300 1,00
Ú H R N P Ř Í J M Ů 914 604,0 554 370 710 825,0 578 177 1,04
běžného roku
SK SR UR Návrh index
JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 519 601,6 374 949 495 633,1 402 082 1,07
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 859,7 745,0 745,0 216,0 0,29
oddíl 22 - DOPRAVA 1 479,8 2 550,0 4 722,0 2 700,0 1,06
oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0,0 50,0 50,0 50,0 1,00
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 161 111,6 82 040,0 85 611,4 83 381,0 1,02
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY 25 989,3 23 240,0 27 041,4 22 852,0 0,98
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 8 216,1 18 501,0 21 067,5 23 051,0 1,25
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 4 694,4 2 575,0 3 195,0 2 570,0 1,00
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 28 687,4 36 715,0 39 843,0 45 780,0 1,25
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 35 442,9 32 668,0 34 077,1 36 549,0 1,12
oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. 90 701,4 0,0 91 754,0 0,0 x
oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC 23 892,6 21 951,0 30 787,0 35 151,0 1,60
oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZ. STAVY 0,0 50,0 50,0 50,0 1,00
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2 401,6 5 310,0 5 310,0 470,0 0,09
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 362,6 350,0 520,0 320,0 0,91
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 136 804,7 139 364,0 147 559,7 138 002,0 0,99
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 0,0 0,0 0,0 x
oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE -1 724,2 340,0 -2 220,0 345,0 1,01
oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 681,7 8 500,0 5 520,0 10 595,0 1,25
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 331 854,3 357 320 433 955,3 253 723 0,71
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 10 000,0 0,0 0,0 0,0 x
oddíl 22 - DOPRAVA 8 915,2 6 300,0 8 700,0 11 400,0 1,81
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 180 439,7 211 300,0 237 815,0 71 622,0 0,34
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL. PROSTŘEDKY 422,5 0,0 0,0 0,0 x
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 19 640,0 21 313,0 50 825,0 76 432,0 3,59
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 6 609,7 2 800,0 5 300,0 7 400,0 2,64
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 35 927,7 66 833,0 79 698,0 37 449,0 0,56
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 52 998,2 31 201,0 35 291,9 37 530,0 1,20
oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC 752,5 2 270,0 2 270,0 1 340,0 0,59
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK 9 972,9 9 200,0 7 515,0 1 850,0 0,20
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 6 175,9 6 103,0 6 540,4 8 700,0 1,43
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 0,0 0,0 0,0 x
Ú H R N V Ý D A J Ů 851 455,9 732 269 929 588,4 655 805 0,90
běžného roku
SK SR UR Návrh index
F I N A N C O V Á N Í SR
2007 2008 2008 2 0 0 9 09/08
- přijaté půjčené prostředky 0,0 0 0 0 x
- uhrazené splátky přijatých půjčených prostř. 0,0 0 0 0 x
- použití fin. prostředků vytvořených v minulých 0,0 177 899 226 374,0 77 628 0,44
letech, z toho:
- FRR MČ Praha 11 0,0 120 877 127 777 71 828 0,59
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 888 888 280 0,32
- fond podpory regenerace 0,0 3 570 3 570 5 520 1,55
- základní běžný účet 0,0 52 564 94 139 0 0,00
- rezerva finančních prostředků 0,0 0 -7 611 0 x
- změna stavu krátkodob. peněž. prostředků -63 148,1 0 0 0 x
(vyčíslení přebytku či schodku)
FINANCOVÁNÍ -63 148,1 177 899 218 763,4 77 628 0,44
ÚHRN PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU 914 604,0 554 370 710 825,0 578 177 1,04
ÚHRN VÝDAJŮ BĚŽNÉHO ROKU 851 455,9 732 269 929 588,4 655 805 0,90
Rozdíl příjmů a výdajů 63 148,1 -177 899 -218 763,4 -77 628 0,44
FINANCOVÁNÍ CELKEM -63 148,1 177 899 218 763,4 77 628 0,44
Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31. 12. 2007
SR = schválený rozpočet na rok 2008
UR = upravený rozpočet na rok 2008
Návrh 2009 = návrh rozpočtu na rok 2009
Index 09/08 = index návrhu rozpočtu na rok 2009 ke SR 2008
Vytvořeno 6.1.2009 15:42:08 | přečteno 4284x | Ing. Sylvia Davidová
load