Na obsah stránky

Jazyk:
 

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2009

(v tis. Kč)

Správní firmy V Ý N O S Y N Á K L A D Y HOSP. VÝSLEDEK
UFP FP UFP FP UFP FP
CENTRA 57 532 75 932 34 887 38 921 +22 645 +37 011
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ 57 050 74 232 47 996 44 656 +9 054 +29 576
TOMMI 46 744 60 187 25 725 34 363 +21 019 +25 824
CELKEM byt. objekty 161 326 210 351 108 608 117 940 +52 718 +92 411
CENTRA 36 173 35 249 23 676 22 126 +12 497 +13 123
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ 36 352 32 485 27 966 36 952 +8 386 -4 467
CELKEM nebyt. objekty 72 525 67 734 51 642 59 078 +20 883 +8 656
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVIT. 9 168 3 560 1 310 1 630 +7 858 +1 930
OSTATNÍ HČ 655 655 413 413 +242 +242
C E L K E M 243 674 282 300 161 973 179 061 +81 701 +103 239
Vysvětlivky: UFP = upravený finanční plán na rok 2008
FP = finanční plán na rok 2009

Oblast B Y T O V Ý F O N D (v tis. Kč)
Ukazatel, údaj SF CENTRA JIHOMĚSTSKÁ TOMMI CELKEM
počet bytů k 31. 12. 2007 1 473 1 253 947 3 673
počet bytů k 30. 6. 2008 1 443 1 253 943 3 639
VÝNOSY UFP 57 532 57 050 46 744 161 326
CELKEM FP 75 932 74 232 60 187 210 351
nájemné za UFP 53 592 50 500 38 244 142 336
byty FP 71 706 67 482 51 187 190 375
nájemné za UFP 2 330 5 050 7 700 15 080
nebyty FP 2 626 5 250 8 000 15 876
ostatní UFP 1 600 1 500 800 3 900
výnosy FP 1 600 1 500 1 000 4 100
výnos UFP 10 0 0 10
z přístřeší FP 0 0 0 0
NÁKLADY UFP 34 887 47 996 25 725 108 608
CELKEM FP 38 921 44 656 34 363 117 940
drob. opravy UFP 7 780 6 766 5 114 19 660
a údržba FP 7 793 6 767 5 093 19 653
jmenovité UFP 7 984 17 460 3 650 29 094
opravy FP 5 800 8 400 7 500 21 700
odpisy ned. UFP 130 0 50 180
pohledávek FP 130 0 100 230
odměna za UFP 3 372 6 534 4 240 14 146
správu FP 4 498 9 429 5 090 19 017
odpisy UFP 10 185 12 200 7 635 30 020
FP 12 280 12 440 8 960 33 680
ostatní UFP 5 076 4 676 4 676 14 428
náklady FP 8 420 7 620 7 620 23 660
nákl.na provoz UFP 360 360 360 1 080
přístřeší FP 0 0 0 0
HV -ztráta UFP +22 645 +9 054 +21 019 52 718
+zisk FP +37 011 +29 576 +25 824 92 411
POUŽITÍ ZISKU UFP 17 000 9 000 14 000 40 000
Z PŘEDCH. LET FP 32 000 26 000 22 000 80 000
z výnosů za nájemné UFP 0 453 0 453
činí nepeněžní plnění FP 0 0 0 0

Oblast N E B Y T O V Ý F O N D
(v tis. Kč)
SPRÁVNÍ CELKEM
FIRMA C E N T R A JIHOMĚSTSKÁ S F
*) OŠK OMP OMP CELKEM OŠK OMP OMP CELKEM
pozemky pozemky
objekty prodej objekty prodej
Počet objektů 21 7 28 21 8 29 57
VÝNOSY UFP 13 707 5 734 16 732 36 173 15 420 13 172 7 760 36 352 72 525
CELKEM FP 14 144 4 955 16 150 35 249 15 550 14 350 2 585 32 485 67 734
nájemné UFP 13 627 5 494 15 901 35 022 15 370 13 122 2 535 31 027 66 049
FP 14 044 4 715 16 000 34 759 15 500 14 300 2 560 32 360 67 119
jiné zdroje UFP 0 0 681 681 0 0 5 200 5 200 5 881
(např.prodej) FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní UFP 80 240 150 470 50 50 25 125 595
výnosy FP 100 240 150 490 50 50 25 125 615
NÁKLADY UFP 17 991 3 575 2 110 23 676 18 528 8 510 928 27 966 51 642
CELKEM FP 18 005 2 508 1 613 22 126 26 304 9 720 928 36 952 59 078
drob. opravy UFP 5 000 2 300 0 7 300 4 280 1 500 0 5 780 13 080
a údržba FP 3 500 1 500 5 000 4 400 1 800 0 6 200 11 200
jmenovité UFP 3 950 340 0 4 290 1 462 4 000 0 5 462 9 752
opravy FP 2 470 280 2 750 5 760 4 500 0 10 260 13 010
odpisy ned. UFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pohledávek FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odměna za UFP 800 535 110 1 445 832 1 972 128 2 932 4 377
správu FP 780 328 113 1 221 850 2 120 128 3 098 4 319
odpisy UFP 7 441 0 0 7 441 10 754 0 0 10 754 18 195
FP 7 205 0 7 205 12 094 0 12 094 19 299
ostatní UFP 800 400 2 000 3 200 1 200 1 038 800 3 038 6 238
náklady FP 4 050 400 1 500 5 950 3 200 1 300 800 5 300 11 250
H V - ztráta UFP -4 284 +2 159 +14 622 +12 497 -3 108 +4 662 +6 832 +8 386 +20 883
+ zisk FP -3 861 +2 447 +14 537 +13 123 -10 754 +4 630 +1 657 -4 467 +8 656
POUŽITÍ ZISKU UFP 0 1 200 4 800 6 000 0 2 500 3 500 6 000 +12 000
Z PŘEDCH. LET FP 0 0 +0
z výnosů za nájemné UFP 549 1 315 0 1 864 152 0 0 152 2 016
činí nepeněžní plnění FP 549 549 0 0 549
*) Pro zabezpečení potřebného objemu fin. prostředků dle FP ve "ztrátových" okruzích budou převedeny fin. prostředky ze "ziskových" okruhů

Oblast:
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ (v tis. Kč)
UFP FP
VÝNOSY CELKEM 9 168 3 560
kupní cena 6 559 1 000
úroky 2 559 2 500
ostatní (např. pronájem předzahrádek) 50 60
NÁKLADY CELKEM 1 310 1 630
daň z převodu 110 130
vlastní náklady 1 200 1 500
zůstatková cena 0 0
H V (- ztráta, + zisk) +7 858 +1 930

Oblast:
OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
(v tis. Kč)
UFP FP
VÝNOSY CELKEM 655 655
- pronájem stránek KLÍČ 105 105
- poskytnutí internetového připojení 250 200
- UPC 50 50
- věcná břemena 150 150
- ostatní (kopír., prodeje, úroky apod.) 100 150
NÁKLADY CELKEM 413 413
- odměna za správu 11 0
- režijní náklady 100 100
(uplatněné z hl. činnosti)
- mzdové včetně přísl. pojistného 282 293
(uplatněné z hl. činnosti)
- ostatní (bankovní poplatky, 20 20
zůstatk. ceny prodaného majetku apod.)
H V ( - ztráta, + zisk) +242 +242
POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET 0 0
7.1.2009 9:07:27 | přečteno 2799x | Ing. Sylvia Davidová

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load