Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2008

(v tis. Kč)

S K

S R

U R

SR

Index

JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU

2006

2007

2007

2008

08/07

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 55 394,9 45 925 46 548,7 50 342 1,10
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,7 0 0,0 0 x
Místní poplatky: 18 256,3 12 145 12 145,0 13 442 1,11
- ze psů 3 055,8 2 500 2 500,0 3 000 1,20
- pobytové (lázeňský, rekreační) 31,5 30 30,0 62 2,07
- za užívání veř. prostranství 5 653,6 2 050 2 050,0 2 800 1,37
- ze vstupného 10,4 15 15,0 10 0,67
- z ubytovací kapacity 126,5 50 50,0 70 1,40
- za provozovaný výherní hrací přístroj 9 378,5 7 500 7 500,0 7 500 1,00
Odvod výtěžku z provozování loterií 6 101,6 4 500 5 123,7 6 000 1,33
Správní poplatky 15 696,0 14 780 14 780,0 15 000 1,01
Daň z nemovitostí 15 339,3 14 500 14 500,0 15 900 1,10
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 16 626,1 35 472 32 376,0 31 190 0,88
Příjmy z vlastní činnosti MČ : 185,4 130 130,0 130 1,00
- pohřebnictví 151,7 100 100,0 100 1,00
- činnost místní správy 33,7 30 30,0 30 1,00
Odvody příspěvkových organizací 3 556,4 3 647 3 647,0 3 665 1,00
Příjmy z úroků 4 269,8 2 800 2 800,0 3 500 1,25
Přijaté sankční platby 703,3 905 905,0 905 1,00
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů -3 758,6 0 -3 166,0 0 x
Přijaté neinvestiční dary 142,0 0 70,0 0 x
Přijaté pojistné náhrady 708,1 0 0,0 0 x
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -13,5 0 0,0 0 x
Ostatní nedaňové příjmy 1 535,5 10 500 10 500,0 2 000 0,19
Splátky půjček od obyvatelstva 618,2 560 560,0 490 0,88
Splátky půjček od OPS a pod.subjektů-družstev 8 679,5 16 930 16 930,0 20 500 1,21
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 1 000,0 0 0,0 0 x
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 73 021,0 81 397 78 924,7 81 532 1,00

S K

S R

U R

SR

Index

JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU

2006

2007

2007

2008

08/07

4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM : 597 655,1 624 559 766 033,9 472 838 0,76
a) Transfery ze státního rozpočtu 126 167,0 35 681 128 863,7 36 322 1,02
- neinvestiční transfery 90 261,0 35 681 35 681,0 36 322 1,02
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 5 721,9 0 93 182,7 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 30 184,1 0 0,0 0 x
b) Transfery z rozpočtu HMP: 211 136,5 188 462 244 729,6 190 574 1,01
- neinvestiční transfery 186 716,0 188 462 188 462,0 190 574 1,01
- neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku 5 420,5 0 34 467,6 0 x
- investiční přijaté transfery v průběhu roku 19 000,0 0 21 800,0 0 x
c) Ostatní neinvestiční přijaté transfery -1 304,0 0 -1 875,4 0 x
od rozpočtů úz. úrovně (platba LSSP)
d) Převody z vlastních fondů 261 243,4 385 116 394 016,0 245 642 0,64
hospodářské činnosti MČ
- zisk minulých let 26 324,0 500 500,0 52 000 104,00
- odpisy BF 29 712,7 29 905 29 905,0 30 020 1,00
- odpisy NBF 17 931,4 17 671 17 671,0 17 022 0,96
- privatizace 187 275,3 337 040 345 940,0 146 600 0,43
e) Přijaté transfery od obcí 412,2 300 300,0 300 1,00
g) Očekávaný příjem ze zaplacené daně
z příjmu 0 15 000 0,0 0 0,00
Ú H R N P Ř Í J M U 670 676,1 705 956 844 958,6 554 370 0,79
běžného roku

S K

S R

U R

SR

Index

JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ

2006

2007

2007

2008

08/07

1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 418 577,7 358 620 560 480,3 374 949 1,05
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 3 969,2 500 500 745 1,49
oddíl 22 - DOPRAVA 1 853,9 2 250 2 245 2 550 1,13
oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0,0 50 50 50 1,00
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 72 982,1 72 747 161 590 82 040 1,13
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 17 639,0 18 558 27 888 23 240 1,25
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 2 643,8 8 240 8 514 18 501 2,25
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3 364,3 5 937 4 807 2 575 0,43
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 83 079,3 51 760 43 000 36 715 0,71
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 30 422,0 32 963 33 914 32 668 0,99
oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZPEČENÍ 46 481,7 0 85 974 0 x
oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC … 27 009,2 21 091 23 588 21 951 1,04
oddíl 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 50 50 50 1,00
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 1 053,6 1 350 4 542 5 310 3,93
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 533,1 300 399 350 1,17
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA … 126 282,1 134 084 140 925 139 364 1,04
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 342,6 0 0 0 x
oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE 224,5 240 340 340 1,42
oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 697,3 8 500 22 155 8 500 1,00
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 315 121,0 425 578 366 386,3 357 320 0,84
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 0,0 0,0 0,0 0,0 x
oddíl 22 - DOPRAVA 56 439,6 13 150 13 150 6 300 0,48
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 135 730,3 240 258 183 418 211 300 0,88
oddíl 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 190,9 600 600 0 0,00
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 4 436,9 8 310 12 710 21 313 2,56
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 0,0 16 000 8 000 2 800 0,18
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 85 352,9 76 550 67 700 66 833 0,87
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 26 934,6 45 280 51 280 31 201 0,69
oddíl 43 - SOC. SLUŽBY A POMOC … 480,1 820 820 2 270 2,77
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK 618,6 16 150 19 808 9 200 0,57
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA … 4 937,1 8 460 8 900 6 103 0,72
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 0 0 0 x
Ú H R N V Ý D A J Ů 733 698,7 784 198 926 866,6 732 269 0,93
běžného roku

S K

S R

U R

SR

Index

F I N A N C O V Á N Í

2006

2007

2007

2008

08/07

PŘÍJMY 63 022,6 78 242 81 908,0 177 899 2,27
- použití fin. prostředků z účelových fondů vytvořených
v minulých letech, z toho: 0,0 61 742 61 742,0 125 335 2,03
- FRR MČ Praha 11 0,0 43 665 43 665,0 120 877 2,77
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 707 707,0 888 1,26
- fond podpory regenerace MČ 0,0 17 370 17 370,0 3 570 0,21
- změna stavu krátkodob. peněž. prostředků 0,0 16 500 20 166,0 52 564 3,19
VÝDAJE 0,0 0 0,0 0 x
- FRR MČ Praha 11 0,0 0 0,0 0 x
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 0 0,0 0 x
- rezerva finančních prostředků 0,0 0 0,0 0 x
FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL 63 022,6 78 242 81 908,0 177 899 2,27
ÚHRN PŘÍJMU BĚŽNÉHO ROKU 670 676,1 705 956,0 844 958,6 554 370,0 0,79
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY 63 022,6 78 242 81 908,0 177 899 2,27
P Ř Í J M Y C E L K E M 733 698,7 784 198 926 866,6 732 269 0,93
ÚHRN VÝDAJU BĚŽNÉHO ROKU 733 698,7 784 198 926 866,6 732 269 0,93
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE 0,0 0 0,0 0 x
V Ý D A J E C E L K E M 733 698,7 784 198 926 866,6 732 269 0,93
ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU 0,0 0 0,0 0 x
Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31.12.2006
SR 2007 = schválený rozpočet na rok 2007
UR = upravený rozpočet k 30.9.2007
SR 2008 = schválený rozpočet na rok 2008
Index 08/07 = index návrhu rozpočtu na rok 2008 ke SR 2007
8.1.2008 8:41:22 | přečteno 4550x | Ing. Stanislav Helige

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load