Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2008

(v tis. Kč)

Správní firmy V Ý N O S Y N Á K L A D Y HOSP. VÝSLEDEK
UFP FP UFP FP UFP FP
CENTRA 43 834 56 342 54 301 33 009 -10 467 +23 333
JIHOMĚSTSKÁ majetková a.s. 41 600 53 652 35 788 43 576 +5 812 +10 076
TOMMI 32 170 42 544 25 800 23 049 +6 370 +19 495
CELKEM byt. objekty 117 604 152 538 115 889 99 634 +1 715 +52 904
CENTRA 33 102 30 116 27 694 24 023 +5 408 +6 093
TOMMI 32 988 36 560 31 999 27 601 +989 +8 959
CELKEM nebyt. objekty 66 090 66 676 59 693 51 624 +6 397 +15 052
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVIT. 21 002 790 10 685 1 200 +10 317 -410
OSTATNÍ HČ IKON 695 651 443 413 +252 +238
C E L K E M 205 391 220 655 186 710 152 871 +18 681 +67 784
Vysvětlivky: UFP = upravený finanční plán na rok 2007
FP = finanční plán na rok 2 0 0 8

Oblast B Y T O V Ý F O N D (v tis. Kč)
Ukazatel, údaj SF CENTRA JIHOMĚSTSKÁ TOMMI CELKEM
počet bytů k 31. 12. 2006 1 473 1 253 947 3 673
počet bytů k 30. 9. 2007 1 441 1 253 947 3 641
VÝNOSY UFP 43 834 41 600 32 170 117 604
CELKEM FP 56 342 53 652 42 544 152 538
nájemné za UFP 39 983 36 200 25 730 101 913
byty FP 52 392 47 852 36 244 136 488
nájemné za UFP 2 231 3 900 4 940 11 071
nebyty FP 2 330 4 300 5 100 11 730
ostatní UFP 1 600 1 500 1 500 4 600
výnosy FP 1 600 1 500 1 200 4 300
výnos UFP 20 0 0 20
z přístřeší FP 20 0 0 20
NÁKLADY UFP 54 301 35 788 25 800 115 889
CELKEM FP 33 009 43 576 23 049 99 634
drob. opravy UFP 6 300 5 263 4 000 15 563
a údržba FP 7 780 6 766 5 114 19 660
jmenovité UFP 27 156 8 800 5 955 41 911
opravy FP 6 984 16 050 2 500 25 534
odpisy ned. UFP 130 0 100 230
pohledávek FP 130 0 40 170
odměna za UFP 2 740 3 700 3 000 9 440
správu FP 2 970 4 000 3 200 10 170
odpisy UFP 10 185 12 085 7 635 29 905
FP 10 185 12 200 7 635 30 020
ostatní UFP 7 430 5 580 4 750 17 760
náklady FP 4 600 4 200 4 200 13 000
nákl.na provoz UFP 360 360 360 1 080
přístřeší FP 360 360 360 1 080
HV -ztráta UFP -10 467 +5 812 +6 370 1 715
+zisk FP +23 333 +10 076 +19 495 52 904
POUŽITÍ ZISKU UFP 0 0 0 0
Z PŘEDCH. LET FP 17 000 9 000 14 000 40 000
z výnosů za nájemné UFP 0 453 0 453
činí nepeněžní plnění FP 0 453 0 453

Oblast N E B Y T O V Ý F O N D
(v tis. Kč)
SPRÁVNÍ CELKEM
FIRMA C E N T R A T O M M I S F
*) OŠK OMP OMP CELKEM OŠK OMP OMP CELKEM
pozemky pozemky
objekty prodej objekty prodej
Počet objektů 23 9 32 19 9 28 60
VÝNOSY UFP 14 004 5 705 13 393 33 102 15 300 15 340 2 348 32 988 66 090
CELKEM FP 13 727 6 784 9 605 30 116 15 450 18 550 2 560 36 560 66 676
nájemné UFP 13 904 5 625 13 293 32 822 15 250 15 290 2 323 32 863 65 685
FP 13 627 6 704 9 505 29 836 15 400 18 500 2 535 36 435 66 271
ostatní UFP 100 80 100 280 50 50 25 125 405
výnosy FP 100 80 100 280 50 50 25 125 405
NÁKLADY UFP 21 268 4 818 1 608 27 694 21 871 9 020 1 108 31 999 59 693
CELKEM FP 18 191 3 724 2 108 24 023 17 571 8 820 1 210 27 601 51 624
drob. opravy UFP 5 000 2 300 0 7 300 4 350 1 750 0 6 100 13 400
a údržba FP 5 000 2 300 0 7 300 4 500 1 750 0 6 250 13 550
jmenovité UFP 6 178 620 0 6 798 6 000 4 200 0 10 200 16 998
opravy FP 3 950 340 0 4 290 1 350 4 000 0 5 350 9 640
odpisy ned. UFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pohledávek FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odměna za UFP 800 587 108 1 495 840 1 370 108 2 318 3 813
správu FP 800 684 108 1 592 840 1 370 110 2 320 3 912
odpisy UFP 8 290 0 0 8 290 9 381 0 0 9 381 17 671
FP 7 441 0 0 7 441 9 581 0 0 9 581 17 022
ostatní UFP 1 000 1 311 1 500 3 811 1 300 1 700 1 000 4 000 7 811
náklady FP 1 000 400 2 000 3 400 1 300 1 700 1 100 4 100 7 500
H V - ztráta UFP -7 264 +887 +11 785 +5 408 -6 571 +6 320 +1 240 +989 +6 397
+ zisk FP -4 464 +3 060 +7 497 +6 093 -2 121 +9 730 +1 350 +8 959 +15 052
POUŽITÍ ZISKU UFP 0 0 0 0 0 500 0 500 +500
Z PŘEDCH. LET FP 0 1 200 4 800 6 000 0 2 500 3 500 6 000 +12 000
z výnosů za nájemné UFP 546 1 291 0 1 837 152 0 0 152 1 989
činí nepeněžní plnění FP 549 1 315 0 1 864 152 0 0 152 2 016
*) Pro zabezpečení potřebného objemu fin. prostředků dle FP ve "ztrátových" okruzích budou převedeny fin. prostředky ze "ziskových" okruhů

Oblast:
OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
(v tis. Kč)
UFP SFP
VÝNOSY CELKEM 695 651
- pronájem stránek KLÍČ 220 220
- poskytnutí internetového připojení 300 276
- UPC 45 50
- věcná břemena 100 50
- ostatní (kopír., prodeje, úroky, apod.) 30 55
NÁKLADY CELKEM 443 413
- odměna za správu 43 43
- režijní náklady 100 100
(uplatněné z hl. činnosti)
- mzdové včetně přísl. pojistného 250 250
(uplatněné z hl. činnosti)
- ostatní (bankovní poplatky, 50 20
zůstatk. ceny prodaného majetku apod.)
H V ( - ztráta, + zisk) +252 +238
POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET 0 0

Oblast:
ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ (v tis. Kč)
UFP FP
VÝNOSY CELKEM 21 002 790
kupní cena 18 002 0
úroky 3 000 750
ostatní 0 40
NÁKLADY CELKEM 10 685 1 200
daň z převodu 5 000 0
vlastní náklady 2 000 1 200
zůstatková cena 3 685 0
H V (- ztráta, + zisk) +10 317 -410
Vytvořeno 8.1.2008 10:03:01 | přečteno 3318x | Ing. Stanislav Helige
load