Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2007

(v tis. Kč)

S K S R U R SR Index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU k 30.9.
2005 2006 2006 2007 07/06
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 49 206,2 46 305 46 570,0 45 925 0,99
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2,1 0 0,0 0 x
Místní poplatky: 15 492,5 12 525 12 525,0 12 145 0,97
- ze psů 3 402,0 2 500 2 500,0 2 500 1,00
- pobytové (lázeňský, rekreační) 33,8 30 30,0 30 1,00
- za užívání veř. prostranství 4 154,5 3 000 3 000,0 2 050 0,68
- ze vstupného 13,5 15 15,0 15 1,00
- z ubytovací kapacity 74,8 40 40,0 50 1,25
- za provozovaný výherní hrací přístroj 7 813,9 6 940 6 940,0 7 500 1,08
Odvod výtěžku z provoz. výh hr. přístr. 5 901,4 4 500 4 765,0 4 500 1,00
Správní poplatky 15 008,0 14 780 14 780,0 14 780 1,00
Daň z nemovitosti 12 802,3 14 500 14 500,0 14 500 1,00
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 11 875 16 408 12 699,4 35 472 2,16
Příjmy z činnosti MČ : 3 811,7 130 130,0 130 1,00
- odvody z odpisů 3 625,5 0 0,0 0 x
- pohřebnictví 163,5 100 100,0 100 1,00
- státní správa a územní samospráva 22,7 30 30,0 30 1,00
Odvody příspěvkových organizací 0,0 3 533 3 533,0 3 647 1,03
Úroky 3 079,6 2 800 2 800,0 2 800 1,00
Sankce 612,4 835 835,0 905 1,08
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů -3 854,3 0 -3 758,6 x
Příjmy z fin. vypořádání od organizací MČ 15,4 0 0,0 x
Přijaté neinvestiční dary 50,0 0 50,0 x
Přijaté pojistné náhrady 71,3 0 0,0 x
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,2 0 0,0 x
Ostatní nedaňové příjmy 1 778,7 2 000 2 000,0 10 500 5,25
Splátky půjček od obyvatelstva 569,7 610 610,0 560 0,92
Splátky půjček od pod. subjektů-družstev 5 730,3 6 500 6 500,0 16 930 2,60
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 75 0 0,0 0 x
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 61 156,2 62 713 59 269,4 81 397 1,30

S K S R U R SR Index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU k 30.9.
2005 2006 2006 2007 07/06
4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM : 551 673,5 554 149,0 587 249,2 624 559 1,13
a) Dotace ze státního rozpočtu 99 504,1 92 761 110 681,4 35 681 0,38
- neinvestiční dotace 89 467,0 92 761 90 261,0 35 681 0,38
- neinvestiční přijaté dotace v průběhu roku 2 298,8 0 3 762,3 0 x
- investiční přijaté dotace v průběhu roku 7 738,2 0 16 658,1 0 x
b) Dotace z rozpočtu HMP: 292 036,1 186 716 211 899,8 188 462 1,01
- neinvestiční dotace 184 520,0 186 716 186 716,0 188 462 1,01
- neinvestiční přijaté dotace v průběhu roku 77 346,1 0 5 183,8 0 x
- investiční přijaté dotace v průběhu roku 30 170,0 0 20 000,0 0 x
c) Investiční přijaté dotace od obcí -750,0 0 0,0 0 x
(finanční spoluúčast MČ)
d) Ostatní přijaté neinvestiční dotace -2 673,5 0 -1 304,0 0 x
od rozpočtů úz. úrovně (platba LSSP)
e) Převody z vlastních fondů 163 273,7 269 472 265 772,0 385 116 1,43
hospodářské činnosti MČ
- zisk minulých let 30 000,0 23 524 500
- odpisy BF + NBF 49 785,7 47 634 47 576
- privatizace 83 488,0 198 314 337 040
f) Přijaté dotace od obcí 283,1 200 200,0 300 1,50
g) Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů 0 0 0,0 0 x
územní úrovně
h) Očekávaný příjem ze zaplacené daně
z příjmu 0 5 000 0,0 15 000 3,00
Ú H R N P Ř Í J M U 612 829,7 616 862 646 518,6 705 956 1,14
běžného roku

SK S R UR SR index
JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ k 30.9. SR
2005 2006 2006 2007 07/06
1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 364 415,2 441 225 439 391,7 358 620 0,81
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 2 370,7 2 500,0 3 399,1 500,0 0,20
oddíl 22 - DOPRAVA 2 742,8 2 150,0 2 150,0 2 250,0 1,05
oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 50,0 50,0 50,0 50,0 1,00
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ 78 948,3 71 473,0 72 712,4 72 747,0 1,02
oddíl 33 - KULTURA 18 740,8 15 869,0 17 840,0 18 558,0 1,17
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 2 966,1 2 920,0 3 170,8 8 240,0 2,82
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3 694,4 3 667,0 3 317,0 5 937,0 1,62
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 26 480,7 91 027,0 94 932,0 51 760,0 0,57
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 31 071,2 28 750,0 30 153,0 32 963,0 1,15
oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. 47 866,4 54 500,0 52 000,0 0,0 0,00
oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC 28 947,1 27 020,0 27 020,0 21 091,0 0,78
oddíl 52 - CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ 13,6 50,0 50,0 50,0 1,00
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 250,0 1 750,0 1 750,0 1 350,0 0,77
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 365,5 300,0 336,0 300,0 1,00
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 118 272,1 123 280,0 127 019,3 134 084,0 1,09
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 700,0 300,0 300,0 0,0 0,00
oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE 203,2 200,0 200,0 240,0 1,20
oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 732,3 15 419,0 2 992,1 8 500,0 0,55
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 168 220,3 328 554 368 584,0 425 578 1,30
oddíl 22 - DOPRAVA 4 925,2 64 016,0 63 536,0 13 150,0 0,21
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ 98 344,6 124 700,0 148 688,9 240 258,0 1,93
oddíl 33 - KULTURA 1 143,5 828,0 2 328,0 600,0 0,72
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 8 931,5 15 642,0 15 642,0 8 310,0 0,53
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 0,0 2 750,0 0,0 16 000,0 5,82
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 28 080,9 81 515,0 96 534,0 76 550,0 0,94
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 15 959,9 30 348,0 34 848,0 45 280,0 1,49
oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC 5 865,8 1 540,0 544,0 820,0 0,53
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK 0,0 1 070,0 1 020,0 16 150,0 15,09
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 4 968,9 6 145,0 5 443,1 8 460,0 1,38
Ú H R N V Ý D A J Ů 532 635,5 769 779 807 975,7 784 198 1,02
běžného roku

S K S R U R SR Index
F I N A N C O V Á N Í k 30.9.
2005 2006 2006 2007 07/06
PŘÍJMY 0 152 917 161 528 78 242 0,51
- použití fin. prostředků vytvořených v minulých
letech : 136 358 136 358 61 742 0,45
- FRR MČ Praha 11, z toho: 0 135 858 135 858 43 665 0,32
- fond zaměstnavatele MČ 0 500 500 707 1,41
- fond podpory regenerace 0 0 0 17 370
- změna stavu krátkodob. peněž. prostředků 0 16 559 25 169 16 500 1,00
VÝDAJE 80 194,2 0 0 0 x
- FRR MČ Praha 11 0 0 0 x
- fond zaměstnavatele MČ 0 0 0 x
- rezerva finančních prostředků 80 194,2 0 0 0 x
FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL 80 194 152 917 161 528 78 242 0,51
ÚHRN PŘÍJMU BĚŽNÉHO ROKU 612 830 616 862 646 519 705 956 1,14
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY 0 152 917 161 528 78 242 0,51
P Ř Í J M Y C E L K E M 612 830 769 779 808 047 784 198 1,02
ÚHRN VÝDAJU BĚŽNÉHO ROKU 532 636 769 779 807 976 784 198 1,02
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE 80 194 0 0 0 x
V Ý D A J E C E L K E M 612 830 769 779 807 976 784 198 1,02
ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU 0 0 0 0 x

Vysvětlivky: SK = skutečnost k 31.12.2005
SR = schválený rozpočet na rok 2006
UR = upravený rozpočet na rok 2006
SR 2007 = schválený rozpočet na rok 2007
Index 07/06 = index návrhu rozpočtu na rok 2007 ke SR 2006
Vytvořeno 21.2.2007 14:41:52 | přečteno 4671x | Ing. Stanislav Helige
load