Na obsah stránky

Jazyk:
 

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2007

(v tis.Kč)

Správní firmy

V Ý N O S Y

N Á K L A D Y

HOSP. VÝSLEDEK

UFP

FP

UFP

FP

UFP

FP

CENTRA

52 427

39 468

43 303

40 395

+9 124

-927

IKON

40 950

35 400

50 750

39 488

-9 800

-4 088

TOMMI

28 580

28 850

34 795

24 300

-6 215

+4 550

CELKEM byt. objekty

121 957

103 718

128 848

104 183

-6 891

-465

CENTRA

32 439

28 370

29 936

27 100

+2 503

+1 270

TOMMI

35 489

32 535

32 886

33 046

+2 603

-511

CELKEM nebyt. objekty

67 928

60 905

62 822

60 146

+5 106

+759

ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVIT.

202 550

21 002

96 900

10 685

+105 650

+10 317

OSTATNÍ HČ IKON

895

645

433

443

+462

+202

C E L K E M

393 330

186 270

289 003

175 457

+104 327

+10 813

Vysvětlivky:

UFP = upravený finanční plán na rok 2006

FP = finanční plán na rok 2007

Oblast

B Y T O V Ý F O N D

(v tis. Kč)

Ukazatel, údaj SF

CENTRA

IKON

TOMMI

CELKEM

počet bytů k 30. 6. 06

1 801

1 395

1 031

4 227

počet bytů po úpl.př.

1 442

1 253

947

3 642

VÝNOSY

UFP

52 427

40 950

28 580

121 957

CELKEM

FP

39 468

35 400

28 850

103 718

nájemné za

UFP

48 407

35 000

23 200

106 607

byty

FP

35 649

30 300

22 550

88 499

nájemné za

UFP

2 500

3 600

4 080

10 180

nebyty

FP

2 199

3 600

4 800

10 599

ostatní

UFP

1 500

2 350

1 300

5 150

výnosy

FP

1 600

1 500

1 500

4 600

výnos

UFP

20

0

0

20

z přístřeší

FP

20

0

0

20

NÁKLADY

UFP

43 303

50 750

34 795

128 848

CELKEM

FP

40 395

39 488

24 300

104 183

drob. opravy

UFP

8 500

5 950

4 500

18 950

a údržba

FP

6 300

5 263

4 000

15 563

jmenovité

UFP

15 568

21 340

16 705

53 613

opravy

FP

13 490

13 800

4 655

31 945

odpisy ned.

UFP

50

0

30

80

pohledávek

FP

130

100

230

odměna za

UFP

3 400

3 100

3 000

9 500

správu

FP

2 500

2 900

2 800

8 200

odpisy

UFP

12 000

10 500

7 200

29 700

FP

10 185

12 085

7 635

29 905

ostatní

UFP

3 400

9 500

3 000

15 900

náklady

FP

7 430

5 080

4 750

17 260

nákl.na provoz

UFP

385

360

360

1 105

přístřeší

FP

360

360

360

1 080

HV -ztráta

UFP

+9 124

-9 800

-6 215

-6 891

+zisk

FP

-927

-4 088

+4 550

-465

POUŽITÍ ZISKU

UFP

11 900

7 924

4 000

23 824

Z PŘEDCH. LET

FP

0

0

0

0

z výnosů za nájemné

UFP

0

0

0

0

činí nepeněžní plnění

FP

0

453

0

453

Oblast

N E B Y T O V Ý F O N D

(v tis. Kč)

SPRÁVNÍ

CELKEM

FIRMA

C E N T R A

T O M M I

S F

*)

OŠK

OMP

OMP

CELKEM

OŠK

OMP

OMP

CELKEM

pozemky

pozemky

objekty

prodej

objekty

prodej

Počet objektů

23

9

32

19

9

28

60

VÝNOSY

UFP

13 973

4 716

13 750

32 439

15 250

14 730

5 509

35 489

67 928

CELKEM

FP

14 004

4 946

9 420

28 370

15 300

14 950

2 285

32 535

60 905

nájemné

UFP

13 873

4 486

11 400

29 759

15 200

14 600

2 220

32 020

61 779

FP

13 904

4 866

9 320

28 090

15 250

14 900

2 260

32 410

60 500

jiné zdroje

UFP

0

0

2 150

2 150

0

0

3 269

3 269

5 419

(např.prodej)

FP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ostatní

UFP

100

230

200

530

50

130

20

200

730

výnosy

FP

100

80

100

280

50

50

25

125

405

NÁKLADY

UFP

22 570

6 261

1 105

29 936

22 021

9 760

1 105

32 886

62 822

CELKEM

FP

21 268

4 727

1 105

27 100

21 871

10 070

1 105

33 046

60 146

drob. opravy

UFP

5 688

2 710

0

8 398

4 300

1 200

0

5 500

13 898

a údržba

FP

5 000

2 300

0

7 300

4 350

2 000

0

6 350

13 650

jmenovité

UFP

6 529

1 647

0

8 176

6 200

5 970

0

12 170

20 346

opravy

FP

6 178

1 470

0

7 648

6 000

5 000

0

11 000

18 648

odpisy ned.

UFP

0

1 018

0

1 018

0

0

0

0

1 018

pohledávek

FP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

odměna za

UFP

800

486

105

1 391

840

990

105

1 935

3 326

správu

FP

800

587

105

1 492

840

1 370

105

2 315

3 807

odpisy

UFP

8 553

0

0

8 553

9 381

0

0

9 381

17 934

FP

8 290

0

0

8 290

9 381

0

0

9 381

17 671

ostatní

UFP

1 000

400

1 000

2 400

1 300

1 600

1 000

3 900

6 300

náklady

FP

1 000

370

1 000

2 370

1 300

1 700

1 000

4 000

6 370

H V - ztráta

UFP

-8 597

-1 545

+12 645

+2 503

-6 771

+4 970

+4 404

+2 603

+5 106

+ zisk

FP

-7 264

+219

+8 315

+1 270

-6 571

+4 880

+1 180

-511

+759

POUŽITÍ ZISKU

UFP

0

0

0

0

0

2 500

0

2 500

+2 500

Z PŘEDCH. LET

FP

0

0

0

0

0

500

0

500

+500

z výnosů za nájemné

UFP

546

1 286

0

1 832

152

422

0

574

2 406

činí nepeněžní plnění

FP

546

1 291

0

1 837

152

0

0

152

1 989

Oblast:

ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ

(v tis. Kč)

UFP

FP

VÝNOSY CELKEM

202 550

21 002

kupní cena

199 000

18 002

úroky

3 500

3 000

ostatní (např. pronájem předzahrádek)

50

0

NÁKLADY CELKEM

96 900

10 685

daň z převodu

4 500

5 000

vlastní náklady

2 000

2 000

zůstatková cena

90 400

3 685

H V (- ztráta, + zisk)

+105 650

+10 317

Oblast:

OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ

ČINNOST

(v tis. Kč)

Správní firma I K O N

UFP

FP

VÝNOSY CELKEM

895

645

- pronájem stránek KLÍČ

220

220

- poskytnutí internetového připojení

360

300

- UPC

45

45

- věcná břemena

160

50

- ostatní (kopír., prodeje, úroky, apod.)

110

30

NÁKLADY CELKEM

433

443

- odměna za správu

43

43

- režijní náklady

100

100

(uplatněné z hl. činnosti)

- mzdové včetně přísl. pojistného

240

250

(uplatněné z hl. činnosti)

- ostatní (bankovní poplatky,

50

50

zůstatk. ceny prodaného majetku apod.)

H V ( - ztráta, + zisk)

+462

+202

POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET

0

0

21.2.2007 14:41:42 | přečteno 3479x | Ing. Stanislav Helige

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load