Schválený rozpočet na rok 2006 jednotlivých činností v rámci oddílů rozpočtové skladby

(v tis. Kč)

S K S R UR SR Index
Oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ
OBCHOD A SLUŽBY 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Propagace městské části 1 567,7 2 000,0 1 890,0 820 0,4
Společenské a propagační akce MČ P 11 319,7 680,0 670,0 680 1,0
Výstava 0,0 0,0 0,0 1 000 0,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 887,4 2 680,0 2 560,0 2 500 0,9
Kapitálové výdaje:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0,0 0,0 0 x
C E L K E M oddíl 2 1 1 887,4 2 680,0 2 560,0 2 500 0,9

S K S R UR SR Index
Oddíl 22 - DOPRAVA
2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Dopravní posudky a značení 180,9 300,0 232,0 200 0,67
Údržba komunikací 821,7 1 100,0 1 971,1 900 0,82
Údržba chodníků v povinnosti MČ P11 517,8 800,0 583,2 900 1,13
Městský informační orient. systém (MIOS) 427,9 80,0 80,0 50 0,63
Řešení kalamitních situací 24,0 50,0 50,0 100 2,00
Nájmy pozemků pro dopr. v klidu a cykl. (OMP) 0,0 50,0 0,0 0 0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 972,3 2 380,0 2 916,3 2 150 0,90
Kapitálové výdaje: 0,0 0,0 0,0 0
Doprava v klidu (parkování) 2 160,7 3 500,0 3 175,0 1 765 0,50
Výstavba hromadných parkovacích stání 0,0 2 000,0 1 820,0 55 180 27,59
Cyklistické stezky 137,4 500,0 129,0 3 580 7,16
Pěší komunikace 11,8 100,0 20,0 3 491 34,91
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 309,9 6 100,0 5 144,0 64 016 70,16
C E L K E M oddíl 2 2 4 282,2 8 480,0 8 060,3 66 166 7,80
S K SR UR SR Index
Oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2004 2 0 0 5 2 005 2 006 06/05
Běžné výdaje:
Vypracování povodňových plánů 0,0 100 50 0 0,00
Zásobování pitnou vodu - oprava studní 0,0 0,0 0,0 25 x
Rozbory vod a studie 0,0 0,0 0,0 25 x
C E L K E M oddíl 2 3 0,0 100,0 50,0 50 0,5

S K S R UR SR Index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ
2004 2005 2005 2006 06/05
NEINVESTIČNÍ VLASTNÍ: 7 521,4 6 931 5 189,4 7 219 1,04
Akce pořádané OŠK 101,9 177 126,1 250 1,41
Náhrady jiným obcím 4,5 35 0,0 0 0,00
Odměny ředitelům MŠ a ZŠ 159,0 0 14,0 0 x
Správa budov 2 956,0 1 522 1 026,5 1 939 1,27
Program pro zahraniční pobyty a stáže 0,0 200 125,8 0 0,00
Internetové propojení ZŠ a SŠ na JM 3 980,4 4 700 3 600,0 4 699 1,00
Mzdové výdaje (PER) 319,6 297 297,0 331 1,11
PŘÍSPĚVKY MŠ A ZŠ: 182 690,9 68 189 72 233,7 64 254 0,94
MŠ C E LK E M 52 339,2 18 765 19 993,3 16 324 0,87
Mateřské školy 52 339,2 18 325 19 501,3 15 811 0,86
- příspěvky na provoz 12 152,0 13 124 13 299,0 12 556 0,96
- příspěvek od rodičů 4 496,5 0 0,0 0 x
- příspěvek na nájemné 2 738,9 2 705 2 705,0 2 705 1,00
- příspěvky na odpisy 376,0 376 376,0 376 1,00
- příspěvky na jmenovité opravy 1 150,0 2 000 2 060,0 0 0,00
- mimořádné příspěvky 1 765,8 120 1 061,3 174 1,45
- přímé náklady na vzdělávání 29 660,0 0 0,0 0 x
Příspěvky na prázdninový provoz MŠ 0,0 160 212,0 220 1,38
Příspěvky na logopedický program 0,0 280 280,0 293 1,04
Z Š C E L K E M 130 351,7 49 424 52 240,4 47 930 0,97
Základní školy 130 351,7 48 741 51 635,9 47 250 0,97
- příspěvky na provoz 33 227,0 33 158 33 158,0 31 872 0,96
- příspěvek od rodičů 1 585,3 0 0,0 0 x
- příspěvek na nájemné 14 486,3 14 407 14 407,0 14 225 0,99
- příspěvky na odpisy 954,0 954 963,0 963 1,01
- příspěvky na jmenovité opravy 100,0 0 934,0 0 x
- mimořádné příspěvky 4 875,1 222 2 173,9 190 0,86
- příspěvky na přímé náklady na vzdělání 75 124,0 0 0,0 0 x
Příspěvek na plavání pro ZŠ 0,0 550 471,5 550 1,00
Příspěvky a dary pro žáky 1. a 9. tříd 0,0 133 133,0 130 0,98
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 190 212,3 75 120 77 423,1 71 473 0,95

S K S R UR SR Index
Oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ
2004 2005 2005 2006 06/05
Kapitálové výdaje:
INVESTICE VLASTNÍ: 101 761,0 61 150,0 105 405,2 124 700 2,04
Technické zhodnocení: 100 073,5 58 650,0 105 405,2 124 700 x
16190,5 0 0 10 650 x
- Blatenská 0 0 0 1 000 x
- Hroncova 1882 0 0 0 3 250 x
- Jažlovická 0 0 0 400 x
- Markušova 1556 0 0 0 1 650 x
- Mírového hnutí 0 0 0 0 x
- Modletická 0 0 0 700 x
- Stachova 518 0 0 0 900 x
- Sulanského 0 0 0 1 150 x
- V Benátkách 1751 0 0 0 1 200 x
- Vejvanovského 0 0 0 400 x
83 883 58 650 105 405,2 112 550 x
- Campanus 0 0 0 7 200 x
- Donovalská 30 187 34 450 44 922 33 315 x
- Chodov, Květ. vítěz. 57 2 347 1 200 21 686 21 910 x
- K Milíčovu 50 662 23 000 35 327 36 825 x
- Květ. vítěz 1554 0 0 1 662 3 400 x
- Mendelova 550 0 0 0 2 700 x
- Mikulova 1594 687 0 1 809 5 300 x
- Poš. nám. 0 0 0 1 900 x
DDM Janouchova 671 0 0 0 1 500 x
Projektová příprava 1 687,5 0,0 0,0 0 x
Vybavení zahrad MŠ herními prvky 0,0 2 500,0 0,0 0 0,00
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY: 8 386,7 0,0 2 580,5 0 x
Příspěvky na stavební investice 6 700,0 0,0 0,0 0 x
Příspěvky na nestavební investice 1 686,7 0,0 2 580,5 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 110 147,7 61 150,0 107 985,7 124 700 2,04
C E L K E M oddíl 3 1 + 3 2 300 360,0 136 270,0 185 408,8 196 173 1,44

S K S R UR SR Index
Oddíl 33 - KULTURA
2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Grantový program 700,0 700 700,0 700 1,00
Správa kulturních objektů a památek 197,0 250 270,5 250 1,00
Společenské a kulturní akce MČ Praha 11 542,9 250 770,0 250 1,00
Účelové prostředky na kulturní akce 80,8 200 336,8 250 1,25
Občanské obřady (OKS) 418,3 550 550,0 580 1,05
Zpravodaj KLÍČ 768,8 890 890,0 900 1,01
Mzdové výdaje: 145,2 160 160,0 170 1,06
- ostatní osobní výdaje - honoráře za KLÍČ 145,2 160 160,0 170 1,06
Příspěvky: 14 090,8 12 769 15 288,9 12 769 1,00
- KD Chodovská tvrz 7 068,2 6 231 7 565,3 6 231 1,00
- KD Klubka 1 856,6 2 250 2 309,0 2 250 1,00
- KC Zahrada 5 166,0 4 288 5 414,6 4 288 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 16 943,8 15 769,0 18 966,2 15 869,0 1,0
Kapitálové výdaje:
Technické zhodnocení kulturních 1 729,4 2 900 1 164,1 828 0,29
objektů a památek
Investiční příspěvky: 700,0 0,0 0,0 0,0 x
- KC Zahrada - vybavení sálu - IV. a V. etapa 700,0 0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 429,4 2 900 1 164,1 828 0,29
C E L K E M oddíl 3 3 19 373,2 18 669 20 130,3 16 697 0,89

S K S R UR SR Index
Oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA
A ZÁJM. ČINNOST 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Grantový program 670,0 700 700,0 700 1,00
Pronájem pozemků školního hřiště 82,2 120 120,0 120 1,00
Schulhoffova
Sportovní akce 227,4 120 244,8 300 2,50
Provoz školních hřišť 1 276,7 1 650 1 750,0 1 650 1,00
Dary tělovýchovným organizacím 0,0 150 519,0 150 1,00
Účelové prostředky na sport a tělovýchovu 0,0 200 368,5 0 0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 256,3 2 940 3 702,3 2 920 0,99
Kapitálové výdaje:
Spoluúčast na rekonstr. školních hřišť 9 567,4 4 534 6 555,9 1 070 0,24
Projektová dokumentace 15,8 200 13,6 200 1,00
Sportovní areál ZŠ K Milíčovu 0,0 4 080 703,7 5 011 1,23
Plavecký bazén 0,0 3 500 1 178,5 2 226 0,64
Plocha na bruslení 0,0 3 500 0,0 6 000 1,71
Rekonstrukce objektu Mikulova 1583 0,0 0 1 277,0 0 x
Dovybavení školních hřišť 0,0 0 0,0 300 x
Sportovní areál při ZŠ Donovalská 0,0 0 393,9 835 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 9 583,2 15 814,0 10 122,6 15 642 1,2
C E L K E M oddíl 3 4 11 839,5 18 754 13 824,9 18 562 0,99

S K S R UR SR Index
Oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ
2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Prohlídky pro sociální účely 5,7 25 10,0 20 0,80
Grantový program 131,0 250 225,5 150 0,60
Protidrogová politika 153,6 150 212,7 150 1,00
Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 0,0 0 5,0 5 x
Příspěvky a dary: 2 146,3 1 480,0 3 243,6 3 342 2,26
- SZZ JM I 1 200,0 480 1 002,2 0 0,00
- SZZ JM II 209,1 0 2 241,4 2 242 x
- lékařská služba první pomoci 737,2 1 000 0,0 1 100 1,10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 436,6 1 905,0 3 696,8 3 667 4,7
Opatovská 1763 0,0 2 000 0,0 2 750 1,38
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 2 000,0 0,0 2 750 1,38
C E L K E M oddíl 3 5 2 436,6 3 905 3 696,8 6 417 1,64

S K S R UR SR Index
Oddíl 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ
SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Údržba hřbitova, sociální pohřby 349,9 350 350,0 572 1,63
Územní plánování celkem (OÚR) 7,0 300 247,3 300 1,00
Ostatní výdaje souvis. s BF a NBF (OSM) 940,2 1 100 810,0 500 0,45
Geodetické práce, technická pomoc (OMP) 456,3 550 589,0 495 0,90
Fond podpory regen. (OÚR) 13 601,9 22 100 22 100,0 60 000 2,71
Opravy vad panelové výstavby 10 984,8 3 000 3 083,0 27 460 9,15
Drobné opravy - povodně 693,8 0 0,0 0 x
Demolice 0,0 0 1 500,0 1 664 0,00
Mzdové výdaje: 36,0 36 36,0 36 1,00
ostatní osobní výdaje 36,0 36 36,0 36 1,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 27 069,9 27 436 28 715,3 91 027 3,32
Kapitálové výdaje:
Studie (OÚR) 0,0 500 500,0 300 0,60
Rekonstrukce hřbitova (OMP) 136,8 2 600 2 378,0 0 0,00
Regenerace BF 34 634,7 54 555 27 566 75 225 1,38
Tererova 1355, 1356 0,0 600 0 0 0,00
Tererova 1551 12 913,1 0 0,0 0 x
Steinerova 735 8 131,4 1 000 500 750 0,75
A. Drabíkové 534, 535, 878 0,0 20 495 6 561 19 645 0,96
Ke Kateřinkám 1392 7 610,5 0 0,0 0 x
Křejpského 1504 - 1514 0,0 23 000 12 000,0 46 000 2,00
Mikulova - bezbariérová rampa 0,0 180 270,0 0 0,00
Láskova 1810 - 1819 4 820,2 3 100 3 100,0 600 0,19
Blatenská DPS 2146 0,0 1 200 1 200,0 1 000 0,83
Šalounova DPS 2025 1 000,0 1 000 1 200,0 1 000 1,00
Petýrkova 1949 - 1953 0,0 0 984,7 0 x
projektová příprava 0,0 0 0,0 4 000 x
rezerva na zvýšené DPH 159,5 0 0,0 0 x
kontejnerová stání 0,0 3 980 1 750,0 0 0,00
bezpečnostní systémy 0,0 0 0,0 2 230 x
Technické zhodnocení nebytových objektů 5 819,7 1 200 200 2 500 2,08
Opatovská 874 5 819,7 1 000 0,0 2 500 2,50
Opatovská 1754 0,0 0 0,0 0 x
Květnového vítěz. 620 0,0 200 200,0 0 0,00
Výkup nemovitostí (OMP) 3 596,0 2 602 640,0 3 490 1,34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 44 187,2 61 457,0 31 283,7 81 515,0 5,4
C E L K E M oddíl 3 6 71 257,1 88 893 59 999,0 172 542 1,94

S K S R UR SR Index
Oddíl 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Odpadové hospodářství 5 333,9 5 454,0 5 054,0 5 600 1,03
Ostatní činnosti k ochraně přírody 602,1 550,0 550,0 600 1,09
Grantový program 79,0 100,0 75,0 100 1,00
Údržba veřejné zeleně 20 270,8 20 400,0 25 146,4 22 150 1,09
Pojištění veřejných ploch 18,0 18,0 18,0 18 1,00
Nájmy pozemků (OMP) 228,1 228,0 228,0 282 1,24
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 26 531,9 26 750,0 31 071,4 28 750 1,1
Kapitálové výdaje:
Parky na JM 0,0 0,0 0,0 7 500 x
Kontejnerová stání 0,0 3 576,0 3 576,0 4 100 1,15
Rekonstrukce vnitrobloku Brandlova 1 164,9 0,0 0,0 0 x
Rehab. vnitrobl. Křejp. - Lečkova 0,0 4 000,0 240,0 6 748 1,69
Rekonstrukce dětských hřišť 0,0 6 190,0 11 475,0 10 000 1,62
Sadovnické úpravy a opravy herních ploch 3 903,6 1 000,0 1 000,0 2 000 2,00
Energetický audit 3 749,3 0,0 0,0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 817,8 14 766,0 16 291,0 30 348 2,06
C E L K E M oddíl 3 7 35 349,7 41 516,0 47 362,4 59 098 1,42

S K S R UR SR Index
Oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY
V SOC. ZABEZPEČENÍ 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
- sociální dávky 49 407,9 46 900 51 600 54 500 1,16
C E L K E M oddíl 4 1 49 407,9 46 900 51 600 54 500 1,16

S K S R UR SR Index
Oddíl 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE
A POMOC 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Grantový program 547,5 400 504,0 500 1,25
Dárky pro děti z JM do Dětského domova 14,9 20 20,0 20 1,00
Prevence soc. patol. jevů dětí a mládeže 397,8 400 350,5 400 1,00
Účelové prostředky na sociální péči a pomoc 139,1 100 356,3 100 1,00
Příspěvky: 28 058,0 25 500 27 739,9 26 000 1,02
- Centrum sociálních služeb 28 058,0 25 500 27 739,9 26 000 1,02
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 29 157,3 26 420 28 970,7 27 020 1,02
Kapitálové výdaje:
ÚMČ (soc. půjčky obyv. na nákup autom.) 0,0 60 60,0 60 1,00
Azylový dům Donovalská (OSM) 5 000,0 5 000 4 000,0 1 000 0,00
Příspěvky Centru soc. služeb JM: 8 529,9 2 252 2 032 480 0,21
- Křejpského 8 529,9 770 0 0 0,00
- Janouchova 0 1 482 0 480 0,32
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 529,9 7 312,0 6 092,0 1 540,0 1,5
C E L K E M oddíl 4 3 37 687,2 33 732 35 062,7 28 560 0,85
z toho: Centrum soc. služeb 36 587,9 27 752 29 771,9 26 480 0,95

S K S R UR SR Index
Oddíl 52 - CIVILNÍ NOUZOVÉ 0
PLÁNOVÁNÍ 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
- dobudování civilního nouzového plánu 25,1 50 50 50 1,00
C E L K E M oddíl 5 2 25,1 50 50 50 1,00

S K S R UR SR Index
Oddíl 53 - BEZPEČNOST
a VEŘEJNÝ POŘÁDEK 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Bezpečné JM 0,0 0 0 1 500 x
Dary, z toho: 249,2 250 250 250 1,00
- pro MP a Policii ČR 249,2 250 250 250 1,00
BÉŽNÉ VÝDAJE CELKEM 249,2 250 250 1 750 7,00
Kapitálové výdaje:
Bezpečné JM 0,0 0 0 0 x
Rekonstrukce kotelny pro MP 0,0 0 0 70 x
Policie ČR - kamery 0,0 750 750 1 000 1,33
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 750 750 1 070 1,43
C E L K E M oddíl 53 249,2 1 000 1 000 2 820 2,82

S K S R UR SR Index
Oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA
a INTEGROV. ZÁCHR. SYSTÉM 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Sbor dobrov. hasičů Praha 4 - Chodov 383,9 300 365 300 1,00
Věcný dar hasičskému sboru hl. m. Prahy 35,6 0 25 0 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 419,5 300 390 300 1,00
Kapitálové výdaje:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C E L K E M oddíl 55 419,5 300 390 300 1,00

S K S R UR SR Index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA
ÚZ. SAMOSPRÁVA 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje (mimo mzdových výdajů): 51 716,2 48 329,0 52 820,1 52 002,0 1,1
Základní provoz ÚMČ 20 313,4 19 110 21 969,8 20 050 1,05
Výpočetní technika 6 242,2 3 930 4 991,0 5 160 1,31
Studijní a pracovní cesty 0,0 150 24,0 150 1,00
Publikační a ediční činnost 32,1 200 170,0 200 1,00
Pojistné zdravotní a sociální 21 771,8 22 451 22 577,0 23 510 1,05
z toho: pojistné za přípravu a realiz. Voleb 210,0 0 0,0 350 x
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 1 901,0 2 488 3 058,0 2 932 1,18
(stravné, půjčky, pojistné, poplatky)
Volby (OI, OHS) 1 455,7 0 30,3 0 x
Mzdové výdaje (bez HČ): 67 343,3 68 319 68 714,2 71 288 1,04
Prostředky na platy (limit) 58 962,2 60 600 61 095,0 63 510 1,05
z toho: na odměny za přípr. a real.voleb 600,0 0 0,0 1 000 x
Ostatní osobní výdaje 680,4 680 1 240,0 600 0,88
Měs. odměny uvoln. členům ZMČ 2 808,2 3 110 2 610,0 3 110 1,00
Refundace mezd členům ZMČ 253,4 300 300,0 300 1,00
Měsíční odměny neuvoln.členů ZMČ 944,9 1 080 1 080,0 1 080 1,00
Jednor. odměny členům výborů, komisí - 419,4 600 600,0 600 1,00
finanční dary občanům
Výdaje fondu zaměstnavatele MČ 1 680,4 1 949 1 779,0 1 968 1,01
(ošatné, jízdné, dary, soc. výp., rezerva)
Volby (PER) 1 392,6 0 10,2 0 x
Finanční dary obyvatelstvu 201,8 0 4,1 120 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 119 059,5 116 648,0 121 538,4 123 290,0 1,1

S K S R UR SR Index
Oddíl 61 - STÁTNÍ SPRÁVA
ÚZ. SAMOSPRÁVA 2004 2005 2005 2006 06/05
Kapitálové výdaje:
Nestavební investice 898,4 600 600,0 600 1,00
Výpočetní technika 3 428,9 2 800 2 600,0 3 100 1,11
Rekonstrukce objektů ÚMČ Praha 11 2 979,0 0 0,0 1 050 x
Nová radnice 0,0 2 100 1 970,0 1 395 0,66
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 7 306,3 5 500,0 5 170,0 6 145,0 1,1
C E L K E M oddíl 6 1 126 365,8 122 148 126 708,4 129 435 1,06

Běžné výdaje - souhrn:
Základní provoz ÚMČ, z toho: 22 641,8 21 135,0 23 998,9 22 110 1,05
náklady na pracovníky hlavní činnosti 20 313,4 19 110,0 21 973,9 20 050 1,05
náklady na pracovníky HČ 2 328,4 2 025,0 2 025,0 2 060 1,02
Pojistné zdravotní a sociální, z toho: 24 482,5 25 062,0 25 188,0 26 062 1,04
náklady na pracovníky hlavní činnosti 21 771,8 22 451,0 22 577,0 23 510 1,05
náklady na pracovníky HČ 2 710,7 2 611,0 2 611,0 2 552 0,98
Prostředky na platy (limit), z toho: 66 707,2 68 060,0 68 555,0 70 800 1,04
náklady na pracovníky hlavní činnosti 58 962,2 60 600,0 61 095,0 63 510 1,05
náklady na pracovníky HČ 7 745,0 7 460,0 7 460,0 7 290 0,98
Ostatní položky hlavní činnosti 18 012,1 14 487,0 14 937,0 0 0,00
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI 119 059,5 116 648,0 120 582,9 107 070 0,92
NÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 12 784,1 12 096,0 12 096,0 11 902 0,98

S K SR UR SR Index
Oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY
A ČINNOSTI 2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Humanitární pomoc 0,0 600 600 0 0,00
Internet pro občany 0,0 0 0 300 x
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 0,0 600 600 300 0,50
Kapitálové výdaje:
Internet pro občany 0,0 0 0 0 x
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
C E L K E M oddíl 6 2 0,0 600 600 300 0,50

S K S R UR SR Index
Oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE
2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje:
Bankovní služby 147,4 138 188,0 150 1,09
Pojištění motorových vozidel 37,0 30 36,0 40 1,33
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 184,4 168 224,0 190 1,13
C E L K E M oddíl 6 3 184,4 168 224,0 190 1,13

S K S R UR SR Index
Oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI
2004 2005 2005 2006 06/05
Běžné výdaje celkem: 1 162,7 7 385 6 362,0 15 419 2,09
Rozpočtová rezerva účelová 0,0 500 500,0 1 680 3,36
Rozpočtová rezerva neúčelová 0,0 6 885 5 862,0 13 739 2,00
Ostatní (jinde nespecifikované) 1 162,7 0 0,0 0 x
Kapitálové výdaje celkem: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C E L K E M oddíl 6 4 1 162,7 7 385 6 362,0 15 419 2,09
Vytvořeno 23.1.2006 12:30:50 | přečteno 4312x | Ing. Stanislav Helige
load