Schválený rozpočet MČ Praha 11 na rok 2006

(v tis. Kč)

S K S R UR SR Index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU
2004 2005 2005 2006 06/05
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 51 723,0 38 665 49 351,9 46 305 1,20
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2,7 0 2,1 0 x
Místní poplatky: 18 404,4 11 095 13 752,6 12 525 1,13
- ze psů 3 409,4 2 500 3 082,0 2 500 1,00
- pobytové 39,0 20 33,1 30 1,50
- za užívání veř. prostranství 7 683,1 2 550 2 797,3 3 000 1,18
- ze vstupného 2,7 15 12,2 15 1,00
- z ubytovací kapacity 29,8 10 57,4 40 4,00
- za provozovaný výherní hrací přístroj 7 240,3 6 000 7 770,6 6 940 1,16
Odvod výtěžku z provoz. výh. hr. přístr. 4 673,7 2 000 5 901,4 4 500 2,25
Správní poplatky 14 264,6 13 570 17 695,8 14 780 1,09
Daň z nemovitosti 14 377,6 12 000 12 000,0 14 500 1,21
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 17 115,4 9 338,0 8 243,7 16 408 1,8
Příjmy z činnosti MČ 6 334,1 130,0 182,0 130 1,00
- školství 6 082,1 0 0,0 0 x
- pohřebnictví 234,8 100 160,0 100 1,00
- státní správa a územní samospráva 17,2 30 22,0 30 1,00
Odvody příspěvkových organizací 1 285,1 1 187 3 527,4 3 533 2,98
Úroky 2 459,3 1 700 1 700,0 2 800 1,65
Sankce 683,2 785 785,0 835 1,06
Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 326,1 0 -3 854,2 0 x
Příjmy z fin. vypořádání od organizací MČ -0,5 0 15,4 0 x
Přijaté neinvestiční dary 1 785,0 0 50,0 0 x
Přijaté pojistné náhrady 57,6 0 0,0 0 x
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady -41,6 0 0,0 0 x
Ostatní nedaňové příjmy 1 450,5 1 676 1 778,1 2 000 1,19
Splátky půjček od obyvatelstva 933,0 360 560,0 610 1,69
Splátky půjček od pod. subjektů-družstev 1 843,7 3 500 3 500,0 6 500 1,86
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM : 800,0 0 75 0,0 x
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 69 638,4 48 003 57 670,6 62 713 1,31

S K S R UR SR Index
JEDNOTLIVÉ DRUHY PŘÍJMU
2004 2 0 0 5 2 005 2 006 06/05
4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM : 630 597,1 434 909,0 553 919,0 554 149,0 1,3
a) Dotace ze státního rozpočtu 100 360,1 84 767 101 765,8 92 761 1,09
- neinvestiční dotace 94 208,8 84 767 89 467,0 92 761 1,09
- neinvestiční přijaté dotace v průběhu roku 6 151,3 0 2 298,8 0 x
- investiční přijaté dotace v průběhu roku 0,0 0 10 000,0 0 x
b) Dotace z rozpočtu HMP: 373 036,6 184 520,0 292 036,1 186 716 1,0
- neinvestiční dotace 183 657,0 184 520,0 184 520,0 186 716 1,01
- neinvestiční přijaté dotace v průběhu roku 164 645,6 0 77 346,1 0 x
- investiční přijaté dotace v průběhu roku 24 734,0 0 30 170,0 0 x
c) Investiční přijaté dotace od obcí
(finanční spoluúčast MČ) -250,0 0 -750,0 0 x
d) Ostatní příjaté neinves. dotace
od rozpočtů úz. úrovně (platba LSSP) -1 174,3 0 -2 676,0 0 x
e) Převody z vlastních fondů 158 615,2 113 372,0 163 260,0 269 472 2,4
hospodářské činnosti MČ
- zisk minulých let 22 000,0 30 000 30 000,0 23 524 0,8
- odpisy BF + NBF 53 315,2 49 772 49 772,0 47 634 1,0
- privatizace 83 300,0 33 600 83 488,0 198 314 5,9
f) Přijaté dotace od obcí 9,5 250 283,1 200 0,80
g) Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů
územní úrovně 0,0 0 0,0 0 x
h) Očekávaný příjem ze zaplacené daně
z příjmu 0,0 52 000 0,0 5 000 0,10
Ú H R N P Ř Í J M U 700 235,4 482 912 611 589,6 616 862 1,28
běžného roku

SK S R UR SR Index
JEDNOTLIVÉ DRUHY VÝDAJŮ
2004 2005 2005 2006 06/05
1. BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 468 976,1 353 801 379 186,6 441 225 1,25
oddíl 21 - PRŮMYSL, STAVEB., OBCHOD ... 1 887,4 2 680 2 560,0 2 500 0,93
oddíl 22 - DOPRAVA 1 972,3 2 380 2 916,3 2 150 0,90
oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0,0 100 50,0 50 0,50
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ 190 212,3 75 120 77 423,1 71 473 0,95
oddíl 33 - KULTURA 16 943,8 15 769 18 966,2 15 869 1,01
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 2 256,3 2 940 3 702,3 2 920 0,99
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 2 436,6 1 905 3 696,8 3 667 1,92
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 27 069,9 27 436 28 715,3 91 027 3,32
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 26 531,9 26 750 31 071,4 28 750 1,07
oddíl 41 - DÁVKY A PODPORY V SOC. ZABEZP. 49 407,9 46 900 51 600,0 54 500 1,16
oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC 29 157,3 26 420 28 970,7 27 020 1,02
oddíl 51 - OBRANA 0,0 0 0,0 0 x
oddíl 52 - CIVILNÍ NOUZOVÉ PLÁNOVÁNÍ 25,1 50 50,0 50 1,00
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 249,2 250 250,0 1 750 7,00
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA a .... 419,5 300 390,1 300 1,00
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 119 059,5 116 648 121 538,4 123 290 1,06
oddíl 62 - JINÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY A ČINNOSTI 0,0 600 700,0 300 0,50
oddíl 63 - FINANČNÍ OPERACE 184,4 168 224,0 190 1,13
oddíl 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 1 162,7 7 385 6 362,0 15 419 2,09
2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 193 311,4 177 749 183 253,1 328 554 1,85
oddíl 22 - DOPRAVA 2 309,9 6 100 5 144,0 64 016 10,49
oddíl 23 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0,0 0 0,0 0 0,00
oddíl 31 + 32 - VZDĚLÁVÁNÍ 110 147,7 61 150 107 985,7 124 700 2,04
oddíl 33 - KULTURA 2 429,4 2 900 1 164,1 828 0,29
oddíl 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 9 583,2 15 814 10 122,6 15 642 0,99
oddíl 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 0,0 2 000 0,0 2 750 1,38
oddíl 36 - BYDL., KOM. SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ 44 187,2 61 457 31 283,7 81 515 1,33
oddíl 37 - OCHRANA ŽIV. PROSTŘEDÍ 8 817,8 14 766 16 291,0 30 348 2,06
oddíl 43 - SOC. PÉČE A POMOC 8 529,9 7 312 6 092,0 1 540 0,21
oddíl 53 - BEZPEČNOST A VEŘ. POŘÁDEK 0,0 750 0,0 1 070 1,43
oddíl 55 - POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEG ….. 0,0 0 0,0 0 x
oddíl 61 - STÁT. SPRÁVA, ÚZ. SAMOSPRÁVA 7 306,3 5 500 5 170,0 6 145 1,12
Ú H R N V Ý D A J Ů 662 287,5 531 550 562 439,7 769 779 1,45
běžného roku

S K S R UR SR Index
F I N A N C O V Á N Í
2004 2 0 0 5 2 005 2 006 06/05
PŘÍJMY 0,0 48 638 86 709 152 918 3,14
- použití fin. prostředků vytvořených
v minulých letech: 0,0 48 638 48 838 136 358 2,80
- FRR MČ Praha 11 0,0 48 338 11 533 135 858 2,81
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 300 36 805 500 1,67
- fond podpory regenerace 0,0 0 500 0 x
- změna stavu krátkodob. peněž. prostředků 0,0 0 37 871 16 560 x
VÝDAJE 37 947,9 0 135 858 0 x
- FRR MČ Praha 11 0,0 0 135 858 0 x
- fond zaměstnavatele MČ 0,0 0 0 0 x
- rezerva finančních prostředků 37 947,9 0 0 0 x
FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL -37 947,9 48 638 -49 150 152 918 3,14
ÚHRN PŘÍJMU BĚŽNÉHO ROKU 700 235,4 482 912 611 590 616 862 1,28
FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY 0,0 48 638 86 709 152 918 3,14
P Ř Í J M Y C E L K E M 700 235,4 531 550 698 298 769 780 1,45
ÚHRN VÝDAJU BĚŽNÉHO ROKU 662 287,5 531 550 562 440 769 779 1,45
FINANCOVÁNÍ VÝDAJE 37 947,9 0 135 858 0 x
V Ý D A J E C E L K E M 700 235,4 531 550 698 298 769 779 1,45
ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJU 0,0 0 0 0 x
Vysvětlivky: SK 2004 = skutečnost k 31.12.2004
SR 2005 = schválený rozpočet na rok 2005
UR 2005 = upravený rozpočet na rok 2005 k 31. 12. 2005
Návrh I.verze 2006 = návrh 1. verze na rok 2006
Index 06/05 = index SR rozpočtu na rok 2006 ke SR 2005
Vytvořeno 23.1.2006 11:02:05 | přečteno 5328x | Ing. Stanislav Helige
load