Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2006

(v tis. Kč)

FP = schválený finanční plán na rok 2006
UFP = upravený finanční plán na rok 2005 (III. úprava)

Správní firmy VÝNOSY NÁKLADY HOSP. VÝSLEDEK
UFP FP UFP FP UFP FP
CENTRA 56 161 49 222 46 839 40 098 +9 322 +9 124
IKON 45 710 41 000 33 712 45 835 +11 998 -4 835
TOMMI 31 407 29 280 42 670 33 460 -11 263 -4 180
CELKEM byt. objekty 133 278 119 502 123 221 119 393 +10 057 +109
CENTRA 30 854 29 054 27 277 25 673 +3 577 +3 381
TOMMI 31 260 31 951 29 541 30 822 +1 719 +1 129
CELKEM nebyt. objekty 62 114 61 005 56 818 56 495 +5 296 +4 510
Úplatný převod nemov. 17 343 147 550 22 658 42 900 -5 315 +104 650
Ostatní HČ IKON 1 000 540 413 443 +587 +97
CELKEM 213 735 328 597 203 110 219 231 +10 625 +109 366
OSM-nebyt.prostory 12 500 0 12 500 0 +0 +0
(v konkursním řízení)
CELKEM (vč.konkurs.říz) 226 235 328 597 215 610 219 231 +10 625 +109 366

Oblast B Y T O V Ý F O N D (v tis. Kč)
CENTRA IKON TOMMI CELKEM
počet bytů k 1.1.06 0 1 929 1 475 1 031 4 435
0 1 666 1 253 947 3 866
VÝNOSY UFP 56 161 45 710 31 407 133 278
CELKEM FP 49 222 41 000 29 280 119 502
nájemné za UFP 49 750 36 100 24 812 110 662
byty FP 44 922 36 050 23 200 104 172
nájemné za UFP 2 591 3 610 4 245 10 446
nebyty FP 2 680 3 450 4 080 10 210
ostatní UFP 3 800 6 000 2 350 12 150
výnosy FP 1 600 1 500 2 000 5 100
výnos UFP 20 0 0 20
z přístřeší FP 20 0 0 20
NÁKLADY UFP 46 839 33 712 42 670 123 221
CELKEM FP 40 098 45 835 33 460 119 393
drob. opravy UFP 8 495 6 174 5 000 19 669
a údržba FP 7 660 6 195 4 000 17 855
jmenovité UFP 19 034 7 983 24 010 51 027
opravy FP 14 248 23 180 16 300 53 728
odpisy ned. UFP 130 0 100 230
pohledávek FP 130 0 100 230
odměna za UFP 3 400 3 400 2 800 9 600
správu FP 3 200 3 100 3 000 9 300
odpisy UFP 12 400 11 795 7 200 31 395
FP 12 000 10 500 7 200 29 700
ostatní UFP 3 000 4 000 3 200 10 200
náklady FP 2 500 2 500 2 500 7 500
nákl.na provoz UFP 380 360 360 1 100
přístřeší FP 360 360 360 1 080
HV -ztráta UFP +9 322 +11 998 -11 263 +10 057 Kč
+zisk FP +9 124 -4 835 -4 180 +109 Kč
POUŽITÍ ZISKU UFP 17 500 11 300 0 28 800
Z PŘEDCH. LET FP 11 900 1 664 7 460 21 024

Oblast

N E B Y T O V Ý
F O N D

(v tis. Kč)
SPRÁVNÍ CELKEM
FIRMA C E N T R A T O M M I S F
*) *) *) *) *) *)
OŠK OMP OMP CELKEM OŠK OMP OMP CELKEM
objekty poz.,prodej objekty poz.,prodej
Počet objektů UFP 23 8 31 19 9 28 59
FP 23 8 31 19 8 27 58
VÝNOSY UFP 13 200 4 300 13 354 30 854 15 965 11 950 3 345 31 260 62 114
CELKEM FP 13 285 4 330 11 439 29 054 15 250 12 580 4 121 31 951 61 005
nájemné UFP 13 100 4 200 10 166 27 466 15 000 11 920 2 100 29 020 56 486
FP 13 185 4 250 9 343 26 778 15 200 12 550 2 055 29 805 56 583
jiné zdroje UFP 0 0 2 988 2 988 0 0 1 225 1 225 4 213
(např.prodej) FP 0 0 1 896 1 896 0 0 2 046 2 046 3 942
ostatní UFP 100 100 200 400 965 30 20 1 015 1 415
výnosy FP 100 80 200 380 50 30 20 100 480
NÁKLADY UFP 23 046 3 130 1 101 27 277 21 371 7 069 1 101 29 541 56 818
CELKEM FP 19 882 4 690 1 101 25 673 22 021 7 700 1 101 30 822 56 495
drob. opravy UFP 5 137 1 039 0 6 176 4 500 1 200 0 5 700 11 876
a údržba FP 3 000 1 000 0 4 000 4 300 1 200 0 5 500 9 500
jmenovité UFP 7 268 911 0 8 179 5 250 3 667 0 8 917 17 096
opravy FP 6 529 2 632 0 9 161 6 200 4 000 0 10 200 19 361
odpisy ned. UFP 0 122 0 122 0 0 0 0 122
pohledávek FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odměna za UFP 795 458 101 1 354 840 902 101 1 843 3 197
správu FP 800 458 101 1 359 840 900 101 1 841 3 200
odpisy UFP 8 996 0 0 8 996 9 381 0 0 9 381 18 377
FP 8 553 0 0 8 553 9 381 0 0 9 381 17 934
ostatní UFP 850 600 1 000 2 450 1 400 1 300 1 000 3 700 6 150
náklady FP 1 000 600 1 000 2 600 1 300 1 600 1 000 3 900 6 500
H V - ztráta UFP -9 846 +1 170 +12 253 +3 577 -5 406 +4 881 +2 244 +1 719 +5 296
+ zisk FP -6 597 -360 +10 338 +3 381 -6 771 +4 880 +3 020 +1 129 +4 510
POUŽITÍ ZISKU UFP 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200 +1 200
Z PŘEDCH. LET FP 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500 +2 500
z výnosů za nájemné UFP 615 942 0 1 557 152 405 0 557 2 114
činí nepeněžní plnění FP 546 1 255 0 1 801 152 417 0 569 2 370
*) Pro zabezpečení potřebného objemu fin. prostředků dle FP ve"ztrátových" okruzích budou převedeny fin. prostředky ze"ziskových" okruhů

Oblast ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ (v tis. Kč)
UFP FP
VÝNOSY CELKEM 17 343 147 550
kupní cena 13 010 144 000
úroky 4 300 3 500
ostatní (např. pronájem předzahrádek) 33 50
NÁKLADY CELKEM 22 658 42 900
daň z převodu 8 460 4 500
vlastní náklady 2 000 2 000
zůstatková cena 12 198 36 400
H V (- ztráta, + zisk) -5 315 +104 650

Oblast OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (v tis. Kč)
Správní firma I K O N UFP FP
VÝNOSY CELKEM 1 000 540
- kopírování 20 10
- prodej majetku 20 20
- úroky 5 5
- prodej publikací 5 5
- ostatní (stánky, reklama ap.) 950 500
NÁKLADY CELKEM 413 443
- odměna za správu 43 43
- režijní náklady 70 100
(uplatněné z hl. činnosti)
- mzdové včetně přísl. pojistného 200 200
(uplatněné z hl. činnosti)
- ostatní (bank. a pod. poplatky, zůst. 100 100
cena atd.)
H V ( - ztráta, + zisk) +587 +97
POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET 0 0
Vytvořeno 23.1.2006 12:44:43 | přečteno 4120x | Ing. Stanislav Helige
load