Na obsah stránky

ENDE
 

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Nahlížení do registru oznámení podle zákona č. 159/2006/ Sb., o střetu zájmů

Do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích ( dále jen „registr“ ) má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet pořizovat si z něj opisy a výpisy.
Do registru je možno nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Vzor žádosti je umístěn na webových stránkách MČ Praha 11.

Žádost lze podat
a) osobně u evidenčního orgánu
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu (podatelna@p11.mepnet.cz)

Evidenčním orgánem pro veřejné funkcionáře působící v městské části Praha 11 je tajemník Úřadu MČ Praha 11.
Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané podle osobně u evidenčního orgánu. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odstavec 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu, který registr vede, skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto zákona.

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
b) poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (41.88 KB) ikona souboruDOC (116.5 KB)
1.7.2008 13:44:06 - aktualizováno 7.7.2008 15:46:46 | přečteno 16481x | Charlie Root

Navigace

 
load