Protikorupční program Úřadu městské části

Rada městské části Prahy 11, na základě mandátu získaného od občanů a v souladu se zásadami spravedlnosti, transparentnosti, rovného zacházení a principy právního státu, je vedena snahou
o soustavné zvyšování efektivity a otevřenosti Úřadu městské části Praha 11, jako prostředku
pro jednodušší, rychlejší a pohodlnější servis občanům. Snahou vedení městské části je poskytnout občanů potřebné informace pro efektivnější komunikaci s úřadem a poučit je o jejich právech
a povinnostech.

V boji proti korupci Rada městské části Praha 11 vychází z Akčního plánu boje s korupcí na rok 2018
a dále Protikorupční strategie hl. m. Prahy pro období 2017 – 2019.

Rada městské části Prahy 11 podporuje zavádění konkrétních protikorupčních opatření v rámci Úřadu městské části Praha 11 a schvaluje Protikorupční program úřadu, jehož důsledným dodržováním jsou průběžně plněny jednotlivé úkoly, opatření i doporučení.

B.  ROZSAH PLATNOSTI

Protikorupční program se vztahuje na všechny zaměstnance městské části Praha 11 zařazené
do Úřadu městské části Praha 11.

C. CÍLE PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU
  1. Zvyšování důvěry obyvatel, v objektivní, rovné a spolehlivé uplatňování veřejné moci, poskytování veřejných finančních prostředků, či služeb
  2. Zvyšování transparentnosti výkonu činností Úřadu městské části Praha 11 a orgánů městské části Praha 11,
  3. Nastavení účinné prevence korupčního jednání s cílem snáze toto jednání identifikovat
  4. Zajištění odpovědného rozhodování na základě kvalitních podkladů
D. PRINCIPY PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU

1. Dodržování právního řádu a interních norem včetně aktivní kontroly

2. Zajištění efektivní správy veřejných finanční a hmotného i nehmotného majetku

3. Zajištění průkaznosti a odůvodněnosti u všech zásadních rozhodnutí a realizovaných úkonů, v souladu s principy péče řádného hospodáře

4. Vedení otevřené komunikace s veřejností

Rada městské části Praha 11 se zaměřuje na předcházení rizika korupčního jednání, a to zejména v těchto oblastech:

1. rozhodování o finančních prostředcích a jiných majetkových hodnotách, právech a právem chráněných zájmech fyzických i právnických osob, kontrole a trestání fyzických i právnických osob a s tím souvisejících příležitostech, výhodách, vlivu, přístupu k informacím.

2. přípravy, shromažďování a evidence podkladů podstatných pro rozhodování.

3. veřejných zakázek.

Přijatá protikorupční opatření:

- Etický kodex zaměstnance městské části Praha 11

- Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných k orgánům ÚMČ Praha 11

- Centrální evidence stížností

- Zveřejňování informací o veřejných zakázkách na webu městské části Praha 11 v sekci „Veřejné zakázky“

- Zveřejňování podkladů pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, zajištění on-line přenosů ze zasedání a zveřejnění audiovizuálních záznamů ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 na webu městské části Praha 11 v sekci „Zastupitelstvo MČ“.

 Oddíl I. OPATŘENÍ VE VZTAHU K VEŘEJNOSTIE.  OBČANSKÁ LINKA „O-LINKA“

Městská část Praha 11 zajišťuje provoz občanské linky 800 104 300 (24 hodin, mimo úřední hodiny telefonní záznamník), e-mailová adresa obcanskalinka@praha11,cz. Obyvatelé jejím prostřednictvím mohou upozornit nejen na problémy, které je na Jižním Městě trápí, ale také informovat o potížích, které mají při jednání na úřadu. Snahou městské části je poskytnout tímto způsobem veřejnosti potřebné informace pro efektivnější komunikaci s úřadem a poučit je o jejich právech a povinnostech. Linka je
k dispozici 24 hodin. Stejně tak je k dispozici e-mailová adresa. Cílem linky je:

• zlepšit a zkvalitnit komunikaci mezi občany a zaměstnanci úřadu

• zajistit jednotný postup při vyřizování podání přijatých prostřednictvím této linky

• stanovit jasná pravidla pro úředníky; na podání učiněná občany prostřednictvím této linky musí být odpovězeno ve zkrácené třídenní lhůtě, za nedodržení této lhůty je možné dotčeného úředníka sankcionovat  

• zajistit ochranu oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowing)

• Linka slouží občanům i podnikatelům ke snadnější orientaci v úředních postupech úřadu.

Web: „Otevřený úřad

F.  OTÁZKY A ODPOVĚDI

Občané, kteří se zaregistrují na webu městské části Praha 11, mohou podávat prostřednictvím webových stránek dotazy na činnost Úřadu městské části Praha 11 a k životu v Praze 11. Dotaz
se zobrazí až poté, co je zodpovězen odpovědným zaměstnancem příslušného odboru nebo odpovědným radním do 3 pracovních dnů. Byla zavedena nezávislá kontrola věcné správnosti odpovědi včetně nově zavedené kontroly dodržování 3 denní lhůty pro odpověď občanovi. Včas nezodpovězené dotazy jsou následně urgovány u vedoucího odboru, tajemnice úřadu nebo radního. Nejsou zveřejněny příspěvky obsahující hrubé nebo vulgární poznámky.

Web: “Otázky a odpovědi

G. VYFOŤTE TO

Snahou vedení úřadu je, aby obyvatelé Jižního Města mohli v co největší míře přispívat
k odstraňování nedostatků a řešení problémů, které se na území městské části Praha 11 vyskytnou. Zároveň je nutné, aby obyvatelé, kteří na nedostatek upozorní, věděli, jakým způsobem se bude
na nápravě pracovat. Občané městské části mohou prostřednictvím MMS zpráv a e-mailem zasílat
na adresu mms@praha11.cz fotografie s upozorněním na nedostatky, které se na území městské části Praha 11 vyskytují. Přijatá fotografie je následně v rubrice Vyfoť to umístěna na web s textem, který je uveden ve zprávě odesílatele (fotografie však nesmí porušovat zákon na ochranu osobních údajů, resp. pravidla nastavená GDPR tj. umožnit identifikaci osoby, aniž by k tomu byl dán její souhlas či existoval jiný důvod).K fotografii je třeba uvést co nejpřesnější lokalizaci a popis problému (rozbitý chodník, poškozené herní prvky, vandalismus, apod.).

K zaslané fotografii uvede úředník městské části datum přijetí a odbor Úřadu městské části Praha 11, který je za řešení problému odpovědný. V případě, že úřad není věcně nebo místně příslušný k řešení problému, bude zde uvedena organizace, která případ řeší, resp. která byla na potřebu řešení problému upozorněna (např. nefungující veřejné osvětlení, úklid komunikací, které nejsou ve správě městské části). Stav požadavku je možné sledovat na webu Prahy 11 v sekci MMS.

Web: “Vyfoť to

H. ŽIVOTNÍ SITUACE

Životní situace představují souhrn praktických návodů na řešení základních problémů prostřednictvím úřadu. Občané se v nich dozvědí, jakým způsobem a co zařídit, který úředník na kterém odboru věc vyřizuje, jaké doklady potřebují k vyřízení konkrétní záležitosti. Aplikace je, včetně vyhledávání situací, umístěna na webových stránkách úřadu, kde jsou situace tematicky rozdělené a obsahují body,
ve kterých je postup řešení. S konkrétními životními situacemi pomáhají občanům i podnikatelům proškolení zaměstnanci Informačních kanceláří městské části.

Informační kancelář

Ocelíkova 672/1

267902111

Informační kancelář

Šustova 1930

271913423/422

Z důvodu přiblížení úřadu občanům a zvýšení jeho transparentnosti, byly na budovách úřadu umístěny schránky spokojenosti, aby měli všichni občané při odchodu z úřadu možnost vyjádřit spokojenost
či naopak nespokojenost např. s přístupem příslušného úředníka, prostředím na úřadě atd.

Web: “Životní situace

I. REZERVACE ČASU A MONITORING PŘEPÁŽEK

Občané mají možnost se prostřednictvím webových stránek objednat a rezervovat čas k vyřízení řady služeb. Lze tak naplánovat návštěvu informačních kanceláří, oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů odboru vnitřních věcí a živnostenského odboru. Pomocí aplikace si tak lze, podle svých časových možností, zvolit den a hodinu, kdy se na úřad dostavit. K použití aplikace je nutná pouze funkční emailová adresa, na kterou je zaslán PIN. Ten se při návštěvě úřadu zadá na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků.

Volba monitor přepážek zobrazuje stav obsazenosti, tedy počet čekajících ve frontě a odhadovanou dobu čekání.

Web: “Rezervace a monitoring

J. ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV

S cílem zvýšit transparentnost rozhodování úřadu, radních a zastupitelů městská část zveřejňuje
na webových stránkách smlouvy uzavřené od roku 2010 (s výjimkou smluv o nájmu a prodeji bytů,  smluv o nájmu hrobového místa a smluv o bankovních službách). S účinností od 1. 7. 2017 jsou všechny smlouvy nad 50 tisíc Kč bez DPH povinně zveřejňovány v celostátním registru smluv (dle zákona
č. 340/2015 Sb.). Smlouvy a jejich dodatky jsou zveřejňovány ve tvaru dokumentu schváleného předkladatelem, Radou městské části Praha 11 nebo Zastupitelstvem městské části Praha 11,
a to včetně příloh, ale bez podpisů a razítek, která jsou anonymizována. I nadále je možné nahlédnout do všech uzavřených smluv na úřadě díky zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nahlédnutí do smluv přes internet je ale určitě pro zájemce mnohem jednodušší a komfortnější.

Web: „Smlouvy

Oddíl II. OPATŘENÍ VE VZTAHU K ÚŘADUK. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11

Městská část Praha 11 přijala již v roce 2007 Etický kodex zaměstnance městské části Praha 11, který průběžně aktualizuje. Etický kodex je závazným souhrnem pravidel žádoucího chování zaměstnanců městské části Praha 11 a je zpracován „na míru“ podle doporučení nevládních neziskových organizací i doporučení OECD a Rady Evropy. Tento kodex je nedílnou součástí pracovního řádu a je tedy právně vymahatelný. Kodex přesně vymezuje i termín střetu zájmů. Účelem je především posílit pozici občana při jednání s úředníkem, kdy má občan právo se kdykoli odvolat na zásady uvedené v Etickém kodexu.

V návaznosti na Etický kodex byly přijaty další předpisy, které jsou nedílnou součástí pracovního řádu a upravují vztahy a situace mezi občany a úředníky. Jedná se především o následující:

· Požadavky na profesionální vzhled zaměstnanců

Zaměstnanci úřadu by měli být vnímáni veřejností jako důvěryhodní a odborně zdatní lidé. Každý zaměstnanec městské části Praha 11 je seznámen se zásadami profesionálního vzhledu
a vystupování v zájmu respektování firemní kultury a odpovědnosti k občanům.

· Oznamování mezních situací

Vedení úřadu musí být vždy informováno o všech zjištěných rizicích, zároveň je však povinno ochránit zaměstnance úřadu před korupčními riziky, konfliktními nebo mezními situacemi, se kterými se mohou v praxi setkat. Ochrana zaměstnanců spočívá v tom, že splní-li úředník nařízený postup a neprodleně po vzniku této mezní situace ji ohlásí, případná budoucí podání směřující proti úředníkovi budou prošetřována i s ohledem na skutečnosti uvedené v hlášení a tím ve prospěch dotčeného úředníka. Mezi mezní situace jsou zařazeny mj. 

• manko nebo jiné škoda způsobená na majetku úřadu (požár, krádež, dopravní nehoda služebního vozidla, apod.)

• závažné porušení pracovních povinností nebo zahájení trestního stíhání zaměstnance

• těžká újma na zdraví nebo smrt zaměstnance

• slovní, fyzické nebo jiné napadení zaměstnance

• pokus ze strany občana, žadatele, právnické nebo fyzické osoby o ovlivnění nestrannosti
či objektivity úředníka.

Web: „ikona souboruEtický kodex

L.  METODIKA PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Z dlouholetých veřejných průzkumů a zkušeností nevládních organizací zabývajících se bojem s korupcí, vyplynul závěr, že v České republice je předávání drobných darů úředníkům, ale i lékařům, učitelům apod., zažitým vzorcem chování, který nemá vždy charakter úplatku či aktu podplácení. Reakce úředníka na nabídku daru musí vzít v potaz nejen všechny aspekty právní, ale i společenské. Je žádoucí, aby v obdobných situacích jednali úředníci stejného subjektu shodně a srovnatelně.
Pro všechny zúčastněné musí být dostatečně zřejmé, kdy je dosažena hranice, od které již určité způsoby jednání nelze tolerovat, a budou sankcionovány. Úspěšná prevence na tomto místě předpokládá, že nikomu nebude dána možnost k tomu, aby se mohl odvolávat na nejasnou právní úpravu, a ospravedlnit tak korupční jednání.

Úředníci mají povinnost neprodleně ohlásit všechny dary a pozornosti, které jim byly nabídnuty nebo byly ponechány v kanceláři. Je zaveden registr darů a pozorností a je zajištěno, aby nesplnění ohlašovací povinnosti bylo sankcionováno a rovněž, aby rozhodnutí úředníka nebylo jakýmkoliv způsobem ovlivněno předaným darem.

Web: „ikona souboruMetodika přijímání darů

M. KONTROLNÍ MECHANISMY

Úřad městské části Praha 11 zavedl efektivní a účinný vnitřní kontrolní systém. Povinností všech vedoucích zaměstnanců je mj. i účinné odhalování systémových nedostatků a identifikace rizikových procesů a slabých míst, které mohou být potencionálně ohrožené korupcí. Jednou ze základních povinností vedoucích zaměstnanců je provádět vnitřní kontrolní činnost, soustavně sledovat
a vyhodnocovat její úroveň a kvalitu, včetně vyvozování osobní odpovědnosti za nedodržování stanovených postupů a pravidel. Celý kontrolní systém úřadu je průběžně monitorován útvarem interního auditu.

Kontrolní mechanismy jsou prioritně zaměřeny do oblastí, kdy je rozhodováno o nakládání s majetkem městské části včetně zadávání veřejných zakázek. Příslušné předpisy jsou průběžně aktualizovány v souladu s platnou právní úpravou.

Schváleno usnesením RMČ č. 0666/20/R/2018 ze dne 12. 6. 2018.

Praha 13. 6. 2018

ikona souboruProtikorupční program Úřadu městské části Vytvořeno 28.6.2018 13:43:40 | přečteno 5595x | Mgr. Pavlína Ušelová, DiS.
load