Na obsah stránky

Jazyk:
 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

Městská část Praha 11

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 11 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hl. m. Prahy.
Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanovené zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem.
Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

3. Organizační struktura

organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • Úřad městské části Praha 11,
   Ocelíkova 672/1
   149 41 Praha 41
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 
  • Úřad městské části Praha 11
   Ocelíkova 672/1
   149 41 Praha 415
   • Odbor územního rozvoje
   • Odbor kancelář starosty
   • Odbor kancelář tajemníka
   • Odbor ekonomický
   • Odbor právní
   • Odbor majetkoprávní
   • Odbor správy majetk
  • Úřad městské části Praha 11
   Vidimova 1324, 1325
   149 00 Praha 415
   • Odbor živnostenský
   • Odbor školství a kultury
   • Odbor životního prostředí
   • Odbor výstavby
   • Odbor vnitřních věcí
   • Útvar interního auditu a kontrol
  • Úřad městské části Praha 11
   Nad Opatovem 2140
   149 00 Praha 415
   • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   • Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení
  • Informační kancelář ÚMČ Praha 11
   Šustova 1930
   148 00 Praha


5. Případné platby lze poukázat

2000807399/0800 (bankovní spojení)

6. IČ

00231126

7. DIČ

CZ00231126

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Další možnosti žádostí o informace a jiná podání

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:


11. Opravné prostředky a stížnosti

Opravné prostředky

 • Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny
 • Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis
 • Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatelem, nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí
 • Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo
 • Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory Magistrátu hlavního města Prahy, odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je rada městské části Praha 11
 • Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Pro podání opravného prostředku není stanoven žádný formulář

Stížnosti

 • Stížnosti lze zaslat poštou, či doručit osobně do podatelny:
  Úřad MČ Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

 • Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno a adresa odesílatele, se neevidují a nevyřizují

 • Stížnost lze podat i ústně a to přímo na příslušném odboru, nebo na Odboru kancelář starosty, místnost č. 19, budova Úřadu městské části ul. Ocelíkova 672/1. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno jako s písemnou stížností

 • Centrální evidenci stížností vede Odbor kancelář starosty, které současně vyřizuje ta podání, která nelze postoupit pro povahu věci některému odboru a dále přešetřuje podání opakovaná.

 • Podání směřující proti jednání zaměstnanců odborů vyřizují příslušní vedoucí odborů

 • Podání směřující proti jednání vedoucích odborů jsou předkládána tajemníkovi úřadu, který stanoví způsob jejich vyřízení

 • Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, rozhodne o jejím prodloužení orgán, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje stěžovatele o prodloužení lhůty

 • Za stížnost jsou považována podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů městské části, právnických osob a zařízení, založených nebo zřízených městskou částí

 • Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

 • Pro podání písemné stížnosti není stanoven žádný formulář

Petice

 • Petice lze zaslat poštou, či doručit osobně do podatelny:
  Úřad MČ Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 41 Praha 415

 • Jsou to žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společného zájmu

 • Podání se provádí pouze písemně s uvedením jména, příjmení a bydliště těch, kdo ji podávají. Další náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 • Pokud podává petici petiční výbor, musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat

 • Lhůta pro vyřízení petice je 30 dnů

 • Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

 • Pro písemné petice není stanoven žádný formulář


12. Formuláře

tiskopisy

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Předpisy

MČ Praha 11 nevydává žádné právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací (podle zákona č. 106/1999 Sb.)

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  ikona souborusazebník úhrad
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  V posledních letech nebyla u Úřadu MČ Praha 11 podána žádná stížnost podle § 16 a odst.1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo vydáno žádné usnesení MPSV o výši úhrad za poskytování informací podle § 16 a odst.7 výše uvedeného zákona.

16. Licenční smlouvy

ÚMČ Praha 11 nemá stanovené žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Archiv – odpovědi 2007 - 2011

9.2.2010 15:13:28 - aktualizováno 12.4.2018 9:31:15 | přečteno 16390x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load