Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Název

Městská část Praha 11

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 11 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hl. m. Prahy.
Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanovené zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem.
Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

3. Organizační struktura

organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • Úřad městské části Praha 11,
   Ocelíkova 672/1
   149 00 Praha 415
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 
  • Úřad městské části Praha 11
   Ocelíkova 672/1
   149 00 Praha 415
   • Odbor kancelář starosty
   • Odbor kancelář tajemníka
   • Odbor ekonomický
   • Odbor právní
   • Odbor majetkoprávní
   • Odbor správy majetku
   • Odbor dopravy
  • Úřad městské části Praha 11
   Vidimova 1324, 1325
   149 00 Praha 415
   • Odbor živnostenský
   • Odbor školství a kultury
   • Odbor životního prostředí
   • Odbor výstavby
   • Odbor vnitřních věcí
   • Útvar interního auditu a kontrol
  • Úřad městské části Praha 11
   Roztylská 1860/1
   148 00 Praha 414
   • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  • Úřad městské části Praha 11
   Anny Drabíkové 534/3
   148 00 Praha 414
   • Odbor dopravy
  • Úřad městské části Praha 11
   Jurkovičova 988/26
   149 00 Praha 415
   • Odbor územního rozvoje
 • 4.8 Datová schránka
  • ID datové schránky: nr5bpci

5. Případné platby lze poukázat

2000807399/0800 (bankovní spojení)

6. IČO

00231126

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00231126

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

Opravné prostředky

 • Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny
 • Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis
 • Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatelem, nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí
 • Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo
 • Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory Magistrátu hlavního města Prahy, odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je rada městské části Praha 11
 • Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena  zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Pro podání opravného prostředku není stanoven žádný formulář

Stížnosti

 • Stížnosti lze zaslat poštou, či doručit osobně do podatelny:
  Úřad MČ Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 00 Praha 415

 • Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno a adresa odesílatele, se neevidují a nevyřizují

 • Stížnost lze podat i ústně a to přímo na příslušném odboru, nebo v Informační kanceláři v budově Úřadu městské části ul. Ocelíkova 672/1. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno jako s písemnou stížností

 • Centrální evidenci stížností vede Odbor kancelář starosty, které současně vyřizuje ta podání, která nelze postoupit pro povahu věci některému odboru a dále přešetřuje podání opakovaná.

 • Podání směřující proti jednání zaměstnanců odborů vyřizují příslušní vedoucí odborů

 • Podání směřující proti jednání vedoucích odborů jsou předkládána tajemníkovi úřadu, který stanoví způsob jejich vyřízení

 • Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, rozhodne o jejím prodloužení orgán, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje stěžovatele o prodloužení lhůty

 • Za stížnost jsou považována podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů městské části, právnických osob a zařízení, založených nebo zřízených městskou částí

 • Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

 • Pro podání písemné stížnosti není stanoven žádný formulář

Petice

 • Petice lze zaslat poštou, či doručit osobně do podatelny:
  Úřad MČ Praha 11
  Ocelíkova 672/1
  149 00 Praha 415

 • Jsou to žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného nebo společného zájmu

 • Podání se provádí pouze písemně s uvedením jména, příjmení a bydliště těch, kdo ji podávají. Další náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 • Pokud podává petici petiční výbor, musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat

 • Lhůta pro vyřízení petice je 30 dnů

 • Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

 • Pro písemné petice není stanoven žádný formulář

Formuláře

tiskopisy

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

návody pro řešení nejrůznějších životních situací

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Nejdůležitějšími předpisy, jimiž se MČ Praha 11 při své činnosti řídí, zejména podle nichž jedná a rozhoduje naleznete ikona souboruZDE.

  Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

 • 11.2 Vydané právní předpisy
  MČ Praha 11 nevydává žádné právní předpisy

12. Úhrada za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  ikona souborusazebník úhrad
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  V posledních letech nebyla u Úřadu MČ Praha 11 podána žádná stížnost podle § 16 a odst.1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo vydáno žádné usnesení MPSV o výši úhrad za poskytování informací podle § 16 a odst.7 výše uvedeného zákona.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv
  Úřad městské části Praha 11 nemá stanovené žádné licenční smlouvy podle § 14a  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • 13.2 Výhradní licence
  ÚMČ Praha 11 nemá stanovené žádné výhradní licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zprávy

Vytvořeno 9.2.2010 15:13:28 - aktualizováno 12.4.2018 9:31:15 | přečteno 17278x | Ing. Miloš Hejný
load