Na obsah stránky

ENDE
 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

Městská část Praha 11

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 11 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,( "dále jen zákon o hlavním městě Praze") v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hlavním městě Praze, zvláštními zákony a statutem.

3. Organizační struktura

organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • Úřad městské části Praha 11,
   Ocelíkova 672/1
   149 41 Praha 415
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • Úřad městské části Praha 11
   Ocelíkova 672/1
   149 41 Praha 415
   • Odbor územního rozvoje
   • Odbor kancelář starosty
   • Odbor kancelář tajemníka
   • Odbor ekonomický
   • Odbor právní
   • Odbor majetkoprávní
   • Odbor správy majetku
  • Úřad městské části Praha 11
   Vidimova 1324, 1325
   149 00 Praha 415
   • Odbor živnostenský
   • Odbor školství a kultury
   • Odbor životního prostředí
   • Odbor výstavby
   • Odbor vnitřních věcí
   • Útvar interního auditu a kontrol
  • Úřad městské části Praha 11
   Nad Opatovem 2140
   149 00 Praha 415
   • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   • Odbor kancelář starosty - oddělení krizového řízení
  • Informační kancelář ÚMČ Praha 11
   Šustova 1930
   148 00 Praha 4
 • 4.3 Úřední hodiny
 • 4.4 Telefonní čísla
 • 4.5 Čísla faxu
  • 267 902 286 (podatelna)
 • 4.6 Adresa internetové stránky
 • 4.7 Adresa e-podatelny
 • 4.8 Další elektronické adresy a datová schránka

5. Případné platby lze poukázat

2000807399/0800 (bankovní spojení)

6. IČ

00231126

7. DIČ

CZ00231126

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci:

žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

11. Opravné prostředky a stížnosti

Opravné prostředky

 • odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny
 • opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis
 • správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele, nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí
 • nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo
 • odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory Magistrátu hlavního města Prahy, odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je rada městské části Praha 11
 • postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • pro podání opravného prostředku není stanoven žádný formulář

Stížnosti

Za stížnosti jsou považována podání občana nebo jejich sdružení a dalších právnických osob, jimiž se domáhají ochrany svých práv a chráněných zájmů nebo upozorňují na nedostatky v činnosti orgánů městské části, právnických osob a zařízení, založených nebo zřízených městskou částí.

Za stížnosti se nepovažují:

 • stížnosti ministerstev a jiných správních úřadů, orgánů samosprávy, právnických osob či zařízení jimi založených nebo zřízených, obsahující upozornění na nesprávnou činnost jiných státních orgánů
 • stížnosti, na jejichž podávání, přijímání a vyřizování se vztahují zvláštní předpisy a které jsou právními úkony v občanském, trestním, pracovněprávním, správním či jiném řízení, včetně úkonů, označovaných těmito předpisy jako stížnosti
 • stížnosti, na jejichž obsah se vztahují ustanovení zvláštních předpisů jako např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů apod.

Stížnost lze zaslat poštou na adresu Úřadu MČ - Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 či doručit osobně do podatelny Úřadu MČ. Stížnosti, na kterých není uvedeno jméno, adresa a podpis odesilatele, se neevidují a nevyřizují.

Stížnost lze podat i ústně a to přímo na příslušném odboru, nebo na Odbor kancelář starosty, místnost č. 19, budova Úřadu MČ, Ocelíkova 672/1. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam, se kterým je nakládáno dále jako s písemnou stížností.

Centrální evidenci stížností vede Odbor kancelář starosty, které současně vyřizuje ta podání, která nelze postoupit pro povahu věci některému odboru a dále přešetřuje podání opakovaná. Podání směřující proti jednání zaměstnanců odborů vyřizují příslušní vedoucí odborů.

Podání směřující proti jednání vedoucích odborů jsou předkládána tajemníkovi, který stanoví způsob jejich vyřízení.

Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů. Pokud nelze stížnost v této lhůtě vyřídit, rozhodne o jejím prodloužení orgán, který rozhodl o způsobu vyřízení a informuje pisatele stížnosti o prodloužení lhůty.

12. Formuláře

tiskopisy

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Nejdůležitějšími předpisy, jimiž se MČ Praha 11 při své činnosti řídí, zejména podle nichž jedná a rozhoduje, jsou:

  Nahlédnout do Sbírky zákonů a vyhlášek hlavního města Prahy mohou občané na Odboru právním Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415, tel. 267 902 238, místnost č. 39. Ve stejné budově lze využít kopírovací službu, která je k dispozici po celou pracovní dobu Úřadu MČ Praha 11.

 • 14.2 Vydané právní předpisy
  MČ Praha 11 nevydává žádné právní předpisy. Obce mohou vydávat pouze obecně závazné vyhlášky, to je ale pro Prahu vyhrazeno pouze zastupitelstvu hlavního města Prahy, zastupitelstvu městské části toto nepřísluší (§ 89 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze v platném znění)

15. Úhrady za poskytování informací (podle zákona č. 106/1999 Sb.)

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  sazebník úhrad
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  V posledních letech nebyla u Úřadu MČ Praha 11 podána žádná stížnost podle § 16 a odst.1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nebylo vydáno žádné usnesení MPSV o výši úhrad za poskytování informací podle § 16 a odst.7 výše uvedeného zákona.

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
  Úřad MČ Praha 11 neeviduje žádné licenční smlouvy
 • 16.2 Výhradní licence
  Úřad MČ Praha 11 neeviduje žádné výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

9.2.2010 15:13:28 - aktualizováno 28.1.2016 11:20:58 | přečteno 13362x | Ing. Miloš Hejný

Navigace

 
load