Na obsah stránky

Jazyk:
 

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme výroční zprávu za rok 2020 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

 • Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  - v roce 2020 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno devadesát žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vydána byla dvě rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  - v roce 2020 bylo proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podáno jedno odvolání.

 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
  - nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

 • Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
  - nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 • Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  - v roce 2020 byly na Úřad MČ Praha 11 podány dvě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Na základě jedné podané stížnosti (na věcné vady v poskytnutých tabulkách) odbor tabulky doplnil a upřesněnou informaci znovu poskytl. Druhá stížnost byla podána proti výši nákladů za vyhledání informace. Stížnost byla zaslána nadřízenému orgánu, který rozhodl o poskytnutí informace bez úhrady.

 • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
  - žádosti byly podány na 11 odborů ze 13; nejvíce žádostí bylo podáno na odbor výstavby, odbor kancelář starosty a odbor správy majetku. Z celkového počtu 90 žádostí byly čtyři žádosti odloženy, dvě žádosti odmítnuty, jedna žádost částečně odložena a devět žádostí odmítnuto částečně. Ostatní žádosti byly poskytnuty. 

4. 2. 2021
Zpracovala: Ivana Dudová18.2.2021 10:44:24 | přečteno 211x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load