Na obsah stránky

Jazyk:
 

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme výroční zprávu za rok 2019
o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

 • Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  - v roce 2019 byla na Úřad MČ Praha 11 podáno padesát sedm žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vydáno bylo osm rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  - v roce 2019 byla proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podána dvě odvolání.

 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
  - nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

 • Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
  - nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 • Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  - v roce 2019 byla na Úřad MČ Praha 11 podána jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Na základě podané stížnosti (proti poskytnuté informaci, částečně anonymizované, z důvodu ochrany osobních údajů fyzické osoby) odbor postup při vyřizování žádosti posoudil, s uvedením, že postupoval plně v souladu s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

 • Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
  - žádosti byly podány na 9 odborů ze 13; nejvíce žádostí bylo podáno na odbor výstavby, odbor kancelář starosty a odbor správy majetku. Z celkového počtu 57 žádostí byly čtyři žádosti odloženy, osm žádostí odmítnuto, čtyři žádosti odmítnuty částečně a tři žádosti řešeny podle § 16. Ostatní žádosti byly poskytnuty. 

10. 2. 2020
Zpracovala: Ivana Dudová12.5.2020 12:25:41 | přečteno 386x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load