Na obsah stránky

Jazyk:
 

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímV souladu s § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., předkládáme výroční zprávu za rok 2018 o poskytování informací Úřadem MČ Praha 11.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

  • v roce 2018 bylo na Úřad MČ Praha 11 podáno osmdesát šest žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vydáno bylo devět rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

  • v roce 2018 byla proti rozhodnutí Úřadu MČ Praha 11 podána dvě odvolání.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  • nedošlo k žádnému soudnímu jednání.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

  • nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

  • v roce 2018 byly na Úřad MČ Praha 11 podány dvě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Na základě podané stížnosti (na dodržování zákona o volbách do zastupitelstev obcí) byla žádost zaslána k posouzení nadřízenému orgánu – MHMP, který potvrdil správnost rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti. U druhé stížnosti (na neposkytnutí dat z průzkumu) odbor úřadu znovu žádost posoudil a informaci poskytl, neboť v tu dobu již byla informace známa.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

  • Žádosti byly podány na 11 odborů ze 13; nejvíce žádostí bylo podáno na odbor výstavby, odbor kancelář starosty a odbor správy majetku. Z celkového počtu 86 žádostí byly tři žádosti odloženy, devět žádostí odmítnuto, tři žádosti odmítnuty částečně a tři žádosti řešeny podle
    § 16a. Ostatní žádosti byly poskytnuty. 


11. 2. 2019
Zpracovala: Ivana Dudová

14.2.2019 13:46:14 | přečteno 326x | Ivana Dudová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load