Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.  Každá fyzická nebo právnická osoba (žadatel) může úřad požádat o informaci ústně nebo písemně. Níže naleznete postup při vyřizování žádosti dle tohoto zákona, sazebník úhrad a formulář k "žádost o poskytování informace".

Postup vyřízení žádosti o informace

Dle tohoto zákona ÚMČ Praha 11 jako povinný subjekt má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti.

Za ústní podání žádosti se považuje osobní a telefonické jednání, za písemné se považuje podání elektronicky a písemně. Pro písemné podání je určen formulář ikona souboru"Žádost o poskytnutí informace", který je také možné si vyzvednout v informační kanceláři v budově úřadu – Ocelíkova 672/1.

Žádost lze také formulovat volně s uvedením následujících údajů:

  • identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla)
  • telefon, příp. adresa e-mailu
  • charakteristika požadované informace
  • způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí).

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Písemná žádost (včetně žádosti podané elektronickou poštou) bude vyřízena následovně:

  • požadovaná informace se poskytne písemně nebo nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii či na paměťových médiích, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti. Tuto lhůtu je možno prodloužit ze závažných důvodů (např. při vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více útvary nebo s jiným povinným subjektem), nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, vyzván aby žádost upřesnil; pokud tak žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy neučiní, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí bude zasláno žadateli
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 11, žádost bude odložena a tato skutečnost bude sdělena do 7 dnů žadateli
  • v případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dle § 15 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí bude zasláno žadateli
  • žadatel může být vyzván k úhradě nákladů vynaložených na nadměrné zpracování dokumentace nezbytné k poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.Dokumenty ke stažení


load