Na obsah stránky

ENDE
 

JM Sociální a.s.

Jihoměstská sociální a.s.

Jihoměstská sociální a.s.

P.O.B. 100, Ocelíkova 672/2, 149 41  Praha 4 - Háje

tel.: 267 990 151
fax: 272 941 850
e-mail: info@jmsoc.cz
http://www.jmsoc.cz

Pro seniory a zdravotně postižené občany:

Jihoměstská sociální a.s. je společnost, která poskytuje sociální služby na území Prahy 11. Mezi registrované sociální služby, které poskytuje, patří:

 • Pečovatelská služba
 • Domov pro seniory
 • Pobytová odlehčovací službu
 • Základní sociální poradenství a poradenství pro zdravotně postižené spoluobčany

Pečovatelská služba:

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Je poskytována s individuálním přístupem, diskrétně a se zachováním práv uživatele.

Cílem pečovatelské služby:

Je umožnit uživatelům co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života, podporovat jejich soběstačnost a předcházet sociálnímu vyloučení a izolaci a pomáhat při udržování rodinných a společenských vazeb.

Služba se zaměřuje:

 • Osoby se zdravotním postižením´
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby po úrazech
 • Seniory
 • Rodiny, ve kterých se současně narodily 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

Pečovatelská služba je poskytována v terénu, v domácnostech uživatelů, v domech s pečovatelskou službou a také v domech s bezbariérovými byty.

Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a platného Ceníku služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Služba je účtována v hodinové sazbě 130,- Kč/ hod., případně v úkonové sazbě (dovoz oběda 25,- Kč, velký nákup 115,- Kč apod.)

Služba obsahuje jak základní, tak fakultativní činnosti.

Informace k terénní pečovatelské službě podá:

Koordinátorka terénní pečovatelské služby:
Dominika Vránová Dis.
Telefon: 267 990 167, 272 929 260, Mobil: 724 603 316

Provozní doba pečovatelské služby je:
pondělí – čtvrtek: 7.30 – 16.00
pátek: 7.15 – 15.00

Kromě terénní pečovatelské služby je pečovatelská služba poskytována v Domech s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská (dále jen DPS):

Jedná se o domy s byty zvláštního určení v majetku městské části Praha 11, které slouží přednostně k bydlení seniorů od 65 let, jednotlivců i manželů a zdravotně postižených občanů, kteří potřebují pomoc či podporu v rozsahu pečovatelské služby. Přednostně jsou byty přidělovány uchazečům s trvalým bydlištěm na území Prahy 11.

Žádost uchazeč podává na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 11. Každá žádost je individuálně posouzena. O přidělení bytu rozhoduje Rada MČ na základě doporučení komise pro DPS a BBD. Rozsah péče, která bude nájemci poskytována, se sjednává na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a dle Ceníku služeb.

Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, či žádosti o přidělení bytu v Domě s bezbariérovými byty přijímá:

Mgr. Anna Veselá
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nad Opatovem 2140, místnost 103P
Telefon: 267 902 154

DPS Blatenská 2146/4, Praha 11
Koordinátorka v DPS: Luďka Vaňková 
Telefon: 272 925 151, Mobil: 724 603 303
Provozní doba: pondělí – neděle: 7.00 – 19.00

DPS Šalounova 2025/7, Praha 11
Koordinátorka v DPS: Gabriela Podzemská
Telefon: 267 990 154,272 929 260, Mobil: 724 603 307
Provozní doba: pondělí – neděle 7.00 – 19.00

BBD Petýrkova 1952/22, Praha 11
Koordinátorka PS: Luďka Vaňková
Telefon: 272 925 151, Mobil: 724 603 303
Provozní doba:
pondělí – čtvrtek: 7.30 – 16.00
pátek: 7.15 – 15.00

Stravovací centrum, Křejpského 1502/8, Praha 11:
Obědy zde připravené se rozvážejí do domácností, dále do obou DPS a BBD Petýrkova v pracovní dny včetně sobot, nedělí a svátků.
Na obědy je možné docházet do Stravovacího centra. Výdej obědů zde probíhá denně mimo soboty a neděle, a to v rozmezí od 11.00 – 12.15 hod. V nabídce je strava racionální a dva druhy diet, šetřící a diabetická. Jídelnu využívají senioři, kterým to dovolí jejich zdravotní stav nebo ti, kteří bydlí v dostupné vzdálenosti.
Informace Vám podá koordinátorka pečovatelské služby: 267 990 167, 724 603 316

Domov pro seniory Jižní Město:

Je zařízení s nepřetržitým celoročním provozem. Posláním domova je poskytování sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče seniorům, kteří jsou vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci závislí na pomoci jiné osoby a kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí. Domov zajišťuje jak základní, tak fakultativní činnosti.

Domov nabízí tyto služby:

 • Ubytování s kapacitou 50 lůžek
 • Stravování – vlastní kuchyně
 • Péči, která je poskytována dle ustanovení § 15 vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice:

Bc. Veronika Švehlová
Janouchova 670/1, 149 00  Praha 11
Telefon: 272 916 454, Mobil: 603 205 399

Ošetřovatelské centrum – pobytová odlehčovací služba:

Jedná se o pobytové zařízení s nepřetržitým 24 hodinovým provozem pro přechodný pobyt uživatelů – seniorů, kteří vyžadují pomoc a podporu v každodenních činnostech a je o ně jinak pečováno v přirozeném prostředí.

Pobyt je umožněn na přechodnou dobu, kdy pečující osoba, která o člověka pečuje v přirozeném prostředí, není schopna tuto péči zajistit (např. z důvodu hospitalizace, čerpání dovolené, odjezdu do lázní apod..). Jde o pobyt, který se poskytuje nejdéle po dobu 3 měsíců. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice:

Bc. Veronika Švehlová
Janouchova 670/1, 149 00  Praha 11
Telefon: 272 916 454, Mobil: 603 205 399

Základní sociální poradenství a poradenství pro zdravotně postižené spoluobčany

Soc. pracovnice:Bc. Jana Holubová
Šalounova 2025 / 7, 149 00  Praha 11
Telefon: 267 990 162, Mobil: 724 603 317

Kluby seniorů:

Jihoměstská sociální a.s., podporuje setkávání seniorů prostřednictvím šesti klubů seniorů. Společnost zajišťuje pro kluby přednášky se zdravotní tématikou a preventivní přednášky s bezpečnostní tématikou, prostřednictvím kterých se senioři dozvídají mnoho užitečných informací.

Příjemným zpestřením jsou přednášky o slavných osobnostech z literárního, uměleckého života či historie, např. „Mýty a pověsti“, „Jediný Čech, který přežil zkázu Titanicu“, „Počátky lyžování v Čechách“ apod., které pro seniory připravuje Mgr. Alena Kobrová.

Vedle organizovaného programu se členové klubů schází i k oslavám životních jubileí svých členů nebo jen k posezení. Každý měsíc je připravena společná tematicky zaměřená akce pro všechny členy klubů seniorů.

Členům klubů zajišťuje naše společnost vstupenky na divadelní představení nebo koncerty, zejména se jedná o veřejné generální zkoušky.

Informace o klubech poskytuje:

soc. pracovnice Bc. Jana Holubová
Šalounova 2025 / 7, 149 00  Praha 11
Telefon: 267 990 162, Mobil: 724 603 317
e-mail: jana.holubova@jmsoc.cz

 KS Křejpského I, Křejpského 1502/8

 • Vedoucí: Alena Pašková
 • Pondělí 13.15 – 17.00 hodin
 • Přednášky, hudba k tanci a poslechu, oslavy jubileí

 KS Křejpského II, Křejpského 1502/8

 • Vedoucí: Věra Rysková
 • Čtvrtek 14.00 – 17.00 hodin (vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci)
 • Přednášky, hudba, kvízy, hádanky, zajímavosti, vtipy, oslavy jubileí 

KS Křejpského III, Křejpského 1502/8

 • Vedoucí: Jaroslava Kašná
 • Úterý 13.15 – 17.00 hodin
 • Přednášky, hudba a tanec

 KS Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1

 • Vedoucí: Božena Šulcová
 • Pátek 14.00 – 16.00 hodin
 • Posezení u kávy, oslavy jubileí, zajímavosti

KS při DPS Šalounova 2025/7

 • Vedoucí: Jana Kovářová
 • Středa: 15.00 – 17.00 hodin
 • Přednášky, hudba k poslechu, posezení u kávy, hrátky s pamětí

 KS při DPS Blatenská 2146/4

 • Vedoucí: Marcela Kozlovská
 • Středa: 15.00 – 17.00 hodin
 • Přednášky, zpívání za doprovodu živé hudby, posezení, hrátky s pamětí

ikona souboruJihoměstská sociální a.s. Zakladatelské dokumenty

ikona souboruJihoměstská sociální a.s. Účetní závěrka 2008

ikona souboruJihoměstská sociální a.s. Podnikatelská strategie 2009

ikona souboruJihoměstská sociální a.s. Podnikatelská strategie 2010

ikona souboruJihoměstská sociální a.s. zápis z představenstva konaného 25. 11. 20014

ikona souboruJihoměstská sociální a.s - Žádost o zaslání dokumentace v elektronické podobě

ikona souboruJihoměstská sociální a.s - prezenční listina představenstva konaného 25. 11. 20014

ikona souboruZápis ze 2. Zasedání dozorčí rady Jihoměstské sociální a.s. konané dne 2.12.2014

ikona souboruZápis ze zasedání představenstva Jihoměstské sociální a.s. konané dne 12.1.2015

ikona souboruZápis ze zasedání představenstva Jihoměstské sociální a.s. konané dne 22.1.2015

ikona souboruZápis ze zasedání představenstva Jihoměstské sociální a.s. konané dne 11.2.2015

ikona souboruZápis č. 1/2015 ze zasedání dozorčí rady společnosti Jihoměstská sociální a.s., konaného dne 12.1.2015

ikona souboruZápis ze zasedání představenstva Jihoměstské sociální a.s. konané dne 5.3. 2015

ikona souboruZápis ze zasedání  představenstva Jihoměstské sociální a.s. konané dne 2.4.2015

20.7.2009 8:54:51 | přečteno 17799x | Petr Krtička

Navigace

 
load