Odbor životního prostředí

Struktura a náplň odboru životního prostředí (Vidimova 1324, 1325)

Odbor životního prostředí v samostatné působnosti zajišťuje správu veřejné zeleně, odpadového hospodářství a správu finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Odbor v přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, zemědělství, veterinární péče a rybářství. Odbor je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zemědělství.

Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

 • vykonává úkoly v odpadovém hospodářství, provádí kontrolu využívání a zneškodňování odpadů fyzických a právnických osob 
 • vykonává kontrolu čistoty a pořádku na území MČ Praha 11
 • vykonává státní správu v ochraně ovzduší, rozhoduje o ukládání sankcí dle zákona
 • vykonává státní správu v oblasti odpadového hospodářství, vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, ukládá právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností
 • vydává závazné stanovisko a vyjádření jako dotčený orgán, pro potřeby územního a stavebního řízení vydávaná odborem územního rozhodování MHMP a OV ÚMČ P11, ke stavbám v závislosti na umístění a návrhu funkčního využití stavby na svěřeném území MČ Praha 11, Křeslice, Újezd u Průhonic, Šeberov
 • vykonává úkoly v odpadovém hospodářství, provádí kontrolu využívání a zneškodňování odpadů fyzických a právnických osob včetně likvidace autovraků 

Oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat

 • řeší otázky týkající se ochrany přírody a krajiny (povolování a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradní výsadby)
 • vypracovává stanoviska k projektovým dokumentacím staveb z hlediska ochrany dřevin rostoucích mimo les v rámci ochrany přírody a krajiny a z hlediska ZPF
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) - udělování souhlasu k odnětí půdy ze ZPF o výměře do 1ha, stanovování odvodů za odnětí půdy ze ZPF, udělování souhlasů k použití sedimentů na zemědělské půdě
 • evidence zemědělských podnikatelů (vydávání osvědčení o zápisu do evidence, změny, doplnění a vyřazování zem. podnikatelů z evidence, ukládání pokut)
 • řeší otázky týkající se ochrany zvířat proti týrání (projednává přestupky, zajišťuje dočasnou náhradní péči o zvířata dle zákona)

Oddělení správy veřejné zeleně

 • sestavuje návrh rozpočtu v rámci působnosti odboru, navrhuje případné změny a zpracovává periodické zprávy o jeho plnění
 • spravuje veřejnou zeleň ve svěřené správě MČ Praha 11 a její vybavení včetně dětských hřišť
 • zajišťuje kontrolu stavu a údržby dětských a sportovních hřišť a jejich vybavení, včetně odborných oprav u dodavatelů herních prvků a oprav sportovního vybavení
 • zajišťuje pravidelné nezávislé odborné kontroly dětských a sportovních hřišť dle normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a ČSN EN 16630
 • vede evidenci, kontrolu a hodnocení přijatých faktur za provedené práce v údržbě veřejné zeleně ve vlastnictví či správě MČ Praha 11
 • plánuje a kontroluje realizace jednotlivých odborných prací činností údržby veřejné zeleně (výsadby zeleně, odborné řezy dřevin ap.)
 • vede a doplňuje pasport veřejné zeleně
 • provádí kontrolu stavu zeleně předzahrádek u objektů na území městské části
 • zajišťuje podklady pro vypracování investičních záměrů v kompetenci odboru, včetně zařazení investičních akcí do rozpočtu a spolupracuje při realizaci těchto akcí
 • vede a kontroluje správce sportovních hřišť
 • připravuje náměty a podklady pro vyhlášení grantů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), realizuje příslušná usnesení orgánů v oblasti grantů EVVO a kontroluje využití finančních prostředků poskytnutých na jednotlivé projekty 

Agenda administrativy a rybářských lístků

 • zajišťuje sekretářské práce pro vedoucího odboru a administrativní práce odboru
 • vydává rybářské lístky

Agenda přestupků

 • projednává přestupky dle jednotlivých složkových zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, v rozsahu kompetencí svěřených odboru (kácení dřevin, ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání, ochrana lesa, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství)
 • projednáná přestupky proti pořádku v územní samosprávě
 • vyzývá majitele pozemků k nápravě závad zjištěných v rámci kontrolní činnosti pracovníků odboru


Struktura odboru

vedoucí Odboru životního prostředí - Vyskočil Michal, Ing.
 Agenda administrativy a rybářských lístků
  samostatná odborná referentka administrativy odboru a rybářských lístků - Hájková Monika
 Agenda přestupků
  samostatná odborná referentka přestupků - Louail Michelle, Mgr.
 Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
  vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Havlínová Eva, Ing.
   samostatná odborná referentka odpadové hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM II) - Pospíchalová Simona, Ing.
   samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Chaun Martin, Bc.; Juračák Josef, Bc., DiS,; Laláková Markéta
   samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM I, MIOS)
   samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM I)
 Oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat
  vedoucí Oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat - Vláčil Lukáš, Ing.
   samostatná odborná referentka ochrany přírody, krajiny a zvířat (kácení dřevin rostoucích mimo les, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týrání) - Černá Simona, Ing.
   samostatná odborná referentka ochrany přírody, krajiny a zvířat (kácení dřevin rostoucích mimo les, zemědělský půdní fond) - Hutníková Veronika, Bc.
   samostatný/ná odborný/ná referent/ka stanovisek k projektovým dokumentacím - Mosoriáková Gabriela, Bc.
 Oddělení správy veřejné zeleně
  vedoucí Oddělení správy veřejné zeleně - Nedvěd Jaroslav, Ing., DiS.
   ekonomka odboru a samostatná odborná referentka správy veřejné zeleně - Bašná Alice
   samostatná odborná referentka správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM I) - Jírovcová Lucie, Bc.
   samostatný odborný referent správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM I) - Petrásek Josef, Ing.
   samostatný odborný referent správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM II) - Král Vítězslav, Ing.
Vytvořeno 15.11.2005 11:29:03 - aktualizováno 9.9.2015 14:30:23 | přečteno 61212x | Charlie Root
load