Na obsah stránky

ENDE
 

Odbor vnitřních věcí

Struktura a náplň odboru vnitřních věcí (Vidimova 1324, 1325)

Odbor vnitřních věcí zajišťuje v samostatné působnosti úkony v oblasti výkonu trestu obecně prospěšných prací podle zákona č. 141/1961 Sb.

Odbor zabezpečuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku matrik a státního občanství, evidence obyvatel a osobních dokladů, plní organizačně-technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů, referend a sčítání lidu, domů a bytů. Vede evidenci území a adres MČ, provádí přestupkové řízení na svěřených úsecích. Vede rejstřík přestupků celého úřadu, dozírá na výkon shromažďovacího práva a zabezpečuje všeobecnou vnitřní správu na úseku vyšetřovací a potvrzovací agendy.

Agenda vnitřních věcí

 • provádí úkoly spojené se zajišťováním voleb do zastupitelských orgánů a místního referenda
 • zabezpečuje po stránce organizační a technické sčítání lidu, domů, bytů, poskytuje součinnost orgánům statistiky

Oddělení matrik

 • vykonává státní správu na úseku matrik, vede matriku narození, manželství a úmrtí plní úkoly dle příslušné právní úpravy
 • provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • rozhoduje ve věci změny jména a příjmení
 • organizačně zajišťuje konání občanských sňatků.
 • příjímá žádosti o udělení státního občanství ČR
 • vydává osvědčení o statním občanství ČR
 • v rámci projektu Czech POINT poskytuje ověřené výstupy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku

Oddělení přestupků

 • projednává přestupky podle zákona o přestupcích na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, majetku a pořádku ve státní správě a samosprávě
 • rozhoduje ve věcech správního trestání v oblasti ochrany veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, proti pořádku ve státní správě a samosprávě
 • zpracovává statistiku přestupkového řízení
 • spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a jinými státními orgány, vyřizuje jejich dožádání 
 • projednává podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzenými, spolupracuje s probační službou soudu 

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vede seznam voličů, zabezpečuje jeho aktualizaci a kontrolu správnosti
 • rozhoduje ve věcech správního trestání ve svěřených oblastech viz Co mám dělat, když - oblast vydávání dokumentů; evidence obyvatel

Struktura odboru

vedoucí odboru vnitřních věcí - Majchrák Jozef, JUDr.
 agenda vnitřních věcí
  potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariát - Zandtová Markéta
 oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
  vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů - Mašková Hana, Mgr.
   evidence obyvatel, osobní doklady - Danisová Petra; Gajdová Markéta; Chalupová Pavla; Kosánová Eva; Michlová Věra; Nejedlá Iva; Richtrová Ludmila; Šmolíková Alexandra; Vašková Marie
   evidence obyvatel, osobní doklady, správní řízení - trvalý pobyt - Kramešová Alena
   volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná - Henychová Alena
 oddělení matrik
  vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení - Francánová Hana
   matrika narození a manželství, změna jména a příjmení - Letá Alexandra, Bc.
   matrika úmrtí - Jordanová Eva
   ověřování, Czech POINT - Bednářová Miroslava
   určení otcovství, státní občanství – prohlášení - Dytrychová Jana
 oddělení přestupků
  vedoucí oddělení přestupků - Barešová Romana, Mgr.
   přestupky - Janů Jitka, Mgr.; Křížková Jana, Mgr.; Vršovský Jiří, Ing.; Zavadilová Anna, Bc.
   přestupky, nadace
15.11.2005 10:59:08 | přečteno 51487x | Charlie Root

Navigace

 
load