Odbor územního rozvoje

Struktura a náplň činnost odboru územního rozvoje (Jurkovičova 988/26)

Odbor v samostatné působnosti zastupuje dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 18, odst. 1 h) městskou část jako účastník územního řízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu v území městské části. Odbor zabezpečuje činnosti v oblasti územního rozvoje území městské části, činnosti v oblasti regenerace Jižního Města a činnosti v oblasti péči o nemovitý majetek – pozemky (mimo pozemků spravovaných jinými odbory), svěřený městské části Statutem ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto činností plní úkoly samosprávných orgánů městské části (ZMČ, RMČ, komisí RMČ a výborů ZMČ) a vedení městské části v samostatné působnosti, připravuje materiály a podklady pro jednání těchto orgánů. Dále v rámci těchto činností spolupracuje s příslušnými organizačními složkami hl. m. Prahy, správními orgány, správci dopravní a technické infrastruktury a dalšími subjekty. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Regenerace Jižního Města
Záměry na Jižním Městě

Oddělení rozvoje a regenerace

 • zabezpečuje a koordinuje činnosti mající vliv na vzhled, fungování, přístupnost a dopravní systémy městské části
 • zabezpečuje pořízení strategií a strategických dokumentů městské části týkajících se územního rozvoje městské části
 • spolupracuje s orgány hl. m. Prahy při pořízení územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a strategických dokumentů hl. m. Prahy týkajících se územního rozvoje městské části a jejího okolí
 • zpracovává vyjádření k záměrům jiných investorů na změnu využití území, zajišťuje jejich koordinaci se záměry městské části
 • navrhuje a koordinuje vyjádření městské části k záměrům podléhajícím posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž působení může ovlivnit území městské části
 • poskytuje informace o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci týkající se území městské části a o zamýšleném rozvoji městské části
 • zpracovává a pořizuje koncepci regenerace městské části v souladu se strategií územního rozvoje městské části, případně pořizuje potřebnou dokumentaci
 • zpracovává vyjádření k předloženým záměrům, studiím a projektům regenerace, v souladu se záměry rozvoje městské části a s platnou územně plánovací dokumentací
 • koordinuje jednotlivé aktivity investorů v oblasti regenerace se záměry městské části, soustřeďuje záměry a eviduje plánované i realizované akce regenerace
 • v rámci realizace projektů souvisejících s regenerací Jižního Města zapojuje občany, vlastníky bytů, představitele BD a SVJ do komunikace s úřadem


Oddělení interního pozemkového servisu

 • komplexně zabezpečuje oblast majetkoprávních dispozic s nemovitým majetkem na základě rozhodnutí orgánů městské části týkající se svěřování nemovitého majetku hl. m. Prahy a předání do správy městské části nebo jeho případné „odsvěřování“ na hl. m. Prahu
 • zajišťuje vyjádření pro Odbor majetkoprávní k záměrům na využití nemovitostí ve svěřené správě městské části (pronájem, prodej, směna, využití) z hlediska územního plánu a rozvoje městské části 
 • zajišťuje vyjádření pro hl. m. Prahu k záměrům na využití nemovitostí v majetku hl. m. Prahy (pronájem, prodej, směna) z hlediska územního plánu a rozvoje městské části 
 • zajišťuje vklad návrhů na záznam práva na svěření majetku hl. m. Prahy městským částem u katastrálního úřadu
 • komplexně zajišťuje oblast stanovisek městské části ke kácení dřevin podlimitních na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části a žádosti městské části ke kácení dřevin nadlimitních na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části
 • zajišťuje vyjádření městské části v procesu posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA), jejichž působení může ovlivnit území městské části

Struktura odboru

vedoucí Odboru územního rozvoje - Račoková Martina, Ing. arch.
 Agenda administrativy a ekonomiky
  samostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru - Harnischová Naděžda
 Oddělení interního pozemkového servisu
  vedoucí Oddělení interního pozemkového servisu - Skyva Petr, Mgr.
   samostatná odborná referentka interního pozemkového servisu - Aulíková Iva, Ing.; Ráčková Jitka
 Oddělení rozvoje a regenerace
  vedoucí Oddělení rozvoje a regenerace - Kadlecová Jitka, Ing.
   samostatná odborná referentka - Medunová Pavla, Ing.; Ronschak Vidová Zuzana, Ing.
Vytvořeno 15.11.2005 10:51:17 - aktualizováno 1.4.2015 14:58:21 | přečteno 45400x | Ing. Petra Vlášková
load