Na obsah stránky

ENDE
 

Odbor správy majetku

Struktura a náplň činnosti odboru správy majetku (Ocelíkova 672)

Odbor správy majetku v samostatné působnosti zajišťuje hospodaření s majetkem ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení technické 

 • řeší veškeré technické otázky, týkající se nemovitého majetku městské části, bytového i nebytového fondu
 • zajišťuje činnosti související se správou nemovitého majetku městské části, bytového
  a  nebytového fondu
 • účastní se stavebního řízení, zajišťuje spolupráci se správními firmami v oblasti hospodaření se spravovaným majetkem
 • ve spolupráci s odborem územního rozvoje se podílí na tvorbě koncepce regenerace objektů v oblasti působnosti odboru
 • zajišťuje vypracování odborných posudků a investičních záměrů týkajících se regenerovaných objektů
 • zajišťuje participaci s občany, zpracovává jejich připomínky k připravované regeneraci
 • zajišťuje v plném rozsahu realizaci investičních akcí v souladu s investičními záměry městské části

Oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost zahájena od 01.01.2012)

1. Na úseku samosprávy:

 • zajišťuje opravy komunikací ve správě městské části a jejich souvislosti (zjišťování poruch komunikací a nahlášení požadavku oprav u majitele a správce těchto komunikací)
 • zajišťuje opravy dopravního značení (vodorovného a svislého) a jiných součástí a příslušenství místní komunikace ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č. 13/1997 Sb., přijímá hlášení o závadách od Městské policie a občanů, koordinuje jejich odstranění s vlastníkem komunikací (TSK, MČ)
 • zajišťuje údržbu a provádění drobných prací (prahy, značky, kůly, zábrany, taxativně vyjmenované v § 12, 13 a 14 zákona č. 13/1997 Sb.)
 • zajišťuje údržbu komunikací (letní, zimní) a z toho vyplývající dílčí úkoly – sjízdnost, schůdnost a její zabezpečení, tj. včetně metení a odstranění uskladněného materiálu či jiných překážek na komunikaci
 •  zajišťuje celkovou správu Městského orientačního systému MIOS na území městské části s výjimkou mapových plánů
 • zajišťuje dohled nad funkčností veřejného osvětlení (hlášení poruch na dispečink apod.)
 • zajišťuje bloková čištění komunikací ve správě městské části a koordinuje jejich průběh s TSK

2. Na úseku silničního správního úřadu:

Vykonává státní správu v oblasti silničního správního úřadu, jedná se o vydávání rozhodnutí, vyjádření, stanovení, doporučení, návrhů výjimek a souhlasu ve věcech:

 • Návrh na zařazení (příp. vyřazení) pozemní komunikace do kategorie místních komunikací II., III. a IV. tř.
 • provádí výkon svých rozhodnutí a v případě jejich porušení vede správní a přestupkové řízení dle příslušných právních předpisů (§ 42 silničního zákona a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)
 • povoluje zvláštní užívání komunikací (pro stavební zábory, výkopy)
 • vyměřuje místní poplatek za zábor komunikací
 • rozhoduje o zvláštním užívání pozemní komunikace (vyhrazení parkovacího místa pro osoby zdravotně těžce postižené)
 • rozhoduje o připojení objektu či komunikace na nadřazenou komunikaci
 • rozhoduje o návrhu na stávající místní úpravu silničního provozu či o nové úpravě a užití zařízení pro provozní informace
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • vydává stanovisko a vyjádření jako dotčený orgán pro potřeby územního a stavebního řízení vydávaná odborem územního rozhodování MHMP a OV ÚMČ P11 ke stavbám v závislosti na umístění a návrhu funkčního využití stavby na svěřeném území MČ Praha 11, Křeslice, Újezd u Průhonic, Šeberov

rozhoduje o povolení zvláštního užívání (s výjimkou silnic I. a II. třídy) a zvláštního užívání místních komunikací II., III. a IV. třídy, včetně o užívání pozemních komunikací pro přepravu těžkých a rozměrných předmětů a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací na území MČ Praha 11, Šeberov, Újezd u Průhonic a – Křeslic (vydává dopravně-inženýrské rozhodnutí tzv. DIR)

Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky

 • zajišťuje přípravu a realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, prováděcími vyhláškami a příslušnými vnitřními normami podle plánu investic a nadlimitních oprav a v souladu se schváleným rozpočtem
 • vede veškerou administrativní agendu spojenou s činností v oblasti zadávacích řízení veřejných zakázek
 • řeší ekonomické otázky, týkající se nemovitého majetku městské části, bytového i nebytového fondu
 • podílí se na přípravě návrhu finančního plánu hospodářské činnosti, který je spojený se správou nemovitého majetku městské části, průběžně kontroluje plnění schváleného plánu, navrhuje změny a zpracovává periodické zprávy o jeho plnění 
 • sestavuje střednědobý návrh "Požadavků městské části Praha 11 na rozpočet HMP" v oblasti kapitálových výdajů
 • pro schválené investiční záměry zajišťuje ve spolupráci s ekonomickým odborem finanční krytí v rozpočtu MČ
 • kontroluje čerpání přidělených finančních prostředků u realizace investičních akcí
 • po ekonomické stránce kontroluje subjekty spravující majetek městské části
 • připravuje podklady ke kontrolní činnosti u subjektů spravujících majetek městské části v oblasti hospodaření se spravovaným majetkem ve stanoveném rozsahu, včetně přípravy podkladů pro rozpočet

Struktura odboru

vedoucí odboru správy majetku - Boublík Kvido, Ing.
 agenda administrativy odboru
  asistent vedoucího dboru - Gažarová Lenka
 oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012)
  vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad - Řeháčková Muzikářová Soňa
   samostatný odborný referent - Hnízdilová Markéta, Bc.; Šterclová Blanka, Bc.
   samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb - Mach Petr, Bc.
   samostatný odborný referent pro správu komunikací v majetku MČ - Frydrych Pavel, Ing.
   výkon působnosti silničního správního úřadu - Janda Martin, Ing.; Nováková Marie; Smetana Vladimír, Bc.
 oddělení technické
  vedoucí oddělení technického - Nacházelová Věra
   referent pro přípravu a realizaci investičních akcí - Šnellerová Eva
   referent správy nemovitého majetku-bytové objekty - Hrušková Květa
   referent správy nemovitého majetku-nebytové objekty - Prouzová Jana; Zimmelová Kateřina, DiS.
 oddělení veřejných zakázek a ekonomiky
  vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky - Jirásek Jan, Ing.
   ekonom
   referent veřejných zakázek a správy majetku - Carmine Aleš, Bc.
   samostatný odborný referent veřejných zakázek - Pospíchalová Helena
14.11.2005 16:44:08 | přečteno 32317x | Charlie Root

Navigace

 
load