Odbor správy majetku

Struktura a náplň činnosti Odboru správy majetku (Ocelíkova 672)

Odbor správy majetku v samostatné působnosti zajišťuje hospodaření s majetkem ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení technicko-investiční 

 • zajišťuje v plném rozsahu realizaci investičních akcí v souladu s investičními záměry městské části

 • připravuje rozpočet a přehled stavebních investičních akcí městské části

 • řeší technické otázky, týkající se nemovitého majetku městské části, bytového i nebytového fondu

 • účastní se stavebního řízení, spolupracuje se správními firmami v oblasti hospodaření se spravovaným majetkem

 • účastní se jednání v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení u investičních akcí, kde stavebníkem je nájemce nebytového prostoru

 • ve spolupráci s Odborem územního rozvoje se podílí na tvorbě koncepce regenerace objektů v oblasti působnosti odboru

 • zajišťuje vypracování odborných posudků a investičních záměrů týkajících se nemovitého majetku městské části

 • zajišťuje činnosti související se správou nemovitého majetku městské části, bytového a nebytového fondu

 • řeší technické otázky, týkající se oprav a údržby nemovitého majetku městské části, bytového i nebytového fondu

 • účastní se stavebního řízení, zajišťuje spolupráci se správními firmami v oblasti hospodaření se spravovaným majetkem

 • ve spolupráci s Odborem územního rozvoje se podílí na tvorbě koncepce regenerace objektů v oblasti působnosti odboru

 • zajišťuje vypracování odborných posudků a stavebních záměrů týkajících se regenerovaných objektů

 • zajišťuje v plném rozsahu realizaci stavebních akcí ve své působnosti v souladu s potřebami a záměry městské části

Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky

 • zajišťuje přípravu a realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, prováděcími vyhláškami a příslušnými vnitřními normami podle plánu investic a nadlimitních oprav a v souladu se schváleným rozpočtem

 • vede veškerou administrativní agendu spojenou s činností v oblasti zadávacích řízení veřejných zakázek

 • řeší ekonomické otázky, týkající se nemovitého majetku městské části, bytového i nebytového fondu

 • podílí se na přípravě návrhu finančního plánu hospodářské činnosti, který je spojený se správou nemovitého majetku městské části, průběžně kontroluje plnění schváleného plánu, navrhuje změny a zpracovává periodické zprávy o jeho plnění 

 • sestavuje střednědobý návrh "Požadavků městské části Praha 11 na rozpočet HMP" v oblasti kapitálových výdajů

 • pro schválené investiční záměry zajišťuje ve spolupráci s Odborem ekonomickým finanční krytí v rozpočtu MČ

 • kontroluje čerpání přidělených finančních prostředků u realizace investičních akcí

 • kontroluje vedlejší hospodářskou činnost

 • připravuje podklady ke kontrolní činnosti u subjektů spravujících majetek městské části v oblasti hospodaření se spravovaným majetkem ve stanoveném rozsahu, včetně přípravy podkladů pro rozpočet

Agenda metodiky odboru

 • zajišťuje komplexní metodiku postupů, procesů a činností odboru v ekonomické, stavebně – technické a právní oblasti i v oblasti IT v případě využití specializovaného programu

 • spolupracuje s VED OSM na přípravě pokynů vedoucího odboru (jako prováděcích předpisů pro existující interní směrnice a právní předpisy) k detailnímu nastavení veškerých činností, procesů a postupů obou oddělení a jednotlivých pracovníků odboru až na úroveň pracovních náplní jednotlivých pozic

 • ve spolupráci s VED OSM zpracovává aktualizované typové vzorové dokumenty pro opakující se činnosti (typové smlouvy o dílo – projektová příprava, realizace stavby, smlouvy o dílo v režimu převedení DPH a ve standardním režimu, SoD pro hlavní činnost i vedlejší hospodářskou činnost, typizované dodatky ke smlouvám o dílo, formuláře pro podlimitní a nadlimitní zakázky – zejm. jako podklad k provádění předběžné řídící kontroly v oblasti rozpočtu apod.)

 • vede agendu dotací poskytovaných z rozpočtů HMP, státu či Evropské unie na investiční akce v kompetenci Městské části Praha 11, eviduje jednotlivá dotační řízení, spolupracuje a komunikuje s externími administrátory dotací se všemi odbory ÚMČ P 11, spolupracuje na zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci, vypracování zpráv o udržitelnosti apod., kontroluje plnění dotačních podmínek při realizaci investičních akcí, na něž byla poskytnuta dotace, na pokyn VED OSM poskytuje informace o stavu jednotlivých dotačních řízení a poskytuje veškerou potřebnou součinnost v této oblasti

 • zajišťuje průběžnou kontrolu důsledného dodržování všech právních předpisů, interních směrnic a pokynů VED OSM při vzájemné spolupráci oddělení a jejich pracovníků

 • zajišťuje kompletní metodickou a odbornou podporu v případě využívání specializovaného software pro OSM k řízení přípravy a realizace investic

 • poskytuje průběžnou metodickou a odbornou podporu pracovníkům odboru a spolupracuje na řešení nestandardních záležitostí ad hoc

 • sleduje legislativní změny, judikáty a stanoviska úřadů (ÚHOS, MMR apod.) v oblastech relevantních pro OSM, seznamuje s nimi průběžně pracovníky odboru a spolupracuje s VED OSM na jejich implementaci do postupů OSM

 • spolupracuje s VED OSM a vedoucími oddělení při průběžném vzdělávání pracovníků, sleduje nabídku externích seminářů a školení a po dohodě s vedoucími oddělení doporučuje jednotlivým pracovníkům účast na nich v rámci dalšího vzdělávání

 • zajišťuje odborné zaškolení nových pracovníků nad rámec vstupních školení a proškolení užívaných IT systémů a spolupracuje s VED OSM při vyhodnocení zkušební doby

 • spolupracuje na přípravě nejrůznějších reportů ze všech oblastí činnosti OSM

 • spolupracuje s VED OSM na průběžném hodnocení celkové činnosti odboru.


Struktura odboru

vedoucí Odboru správy majetku - Zábranský Miroslav, Ing.
 Agenda administrativy odboru
  administrativa odboru - Štádlerová Radka
  asistentka vedoucího odboru - Cyrusová Tereza
 Agenda metodika odboru
  metodička odboru - Šwarzová Dagmar, Mgr.
 Oddělení technicko-investiční
  vedoucí Oddělení technicko-investičního - Nacházelová Věra
   samostatná odborná referentka - technik - Kendziorová Kamila; Tíkalová Steinerová Hana; Zimmelová Kateřina, DiS.
   samostatný odborný referent-technik - Fil Tomáš; Palavský Miloslav, Ing.
 Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky
  vedoucí Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky - Špalková Vendula, Mgr.
   ekonom - Kocourek Tomáš, Mgr.
   ekonomka - Urbánková Lenka
   samostatná odborná referentka veřejných zakázek - Hurychová Martina
   samostatný odborný referent veřejných zakázek - Pacourek Václav
Vytvořeno 14.11.2005 16:44:08 - aktualizováno 5.6.2023 17:31:53 | přečteno 54739x | Mgr. Dagmar Šwarzová
load