Na obsah stránky

ENDE
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Struktura a náplň činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Nad Opatovem 2140)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v samostatné působnosti zabezpečuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní oblasti a zpracovává a předkládá žádosti MČ o poskytnutí grantů, poskytuje metodickou pomoc nestátním subjektům na území MČ. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

V přenesené působnosti odbor vykonává činnost v rozsahu zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních předpisů v oblasti zdravotnictví. Odbor je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdravotnictví.

Agenda protidrogového koordinátora

 • zajišťuje odborné podklady pro rozhodování úřadu v oblasti protidrogové prevence
 • soustřeďuje informace o vývoji situace na drogové scéně a zabezpečuje jejich vyhodnocení a podává návrhy na řešení
 • vede přehled o všech projektech a akcích v protidrogové oblasti
 • vede přehled o zařízeních pro prevenci, poradenství, léčbu a rehabilitaci drogových závislostí
 • organizačně zajišťuje realizaci grantových programů v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a protidrogové politiky, kontroluje jejich plnění
 • koordinuje proces plánování sociálních služeb

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

   
 • Zajišťuje ochranu dítěte při rozvodu manželství
 • Reší problematiku dítěte z neúplné rodiny
 • Reší problematiku nedostatečné péče o děti a problematiku dítěte zneužívaného,zanedbávaného a týraného
 • Zodpovídá za vedení spisové dokumentace podle platných pokynů a příkazů nadřízeného pracovníka
 • Zjišťuje stanovisko dítěte při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají (bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu)
 • Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vyhledává děti vhodné do NR?
 • Eviduje občany vhodné stát se svojiteli a pěstouny
 • Provádí průběžné vyhodnocování situace ohroženého dítěte a vypracovává individuální plán na ochranu dítěte
 • Zajišťuje organizaci případových konferencí
 • Zastupuje nezletilé u soudů a v dědickém řízeni v postavení kolizního opatrovníka
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních ti sleduje, zda jsou dodržována
 • Sleduje výkon ústavní výchovy a podmínky pro návrat dítěte z výkonu ústavní výchovy
 • Vykonává sociální šetření v rodině, bydlišti, škole dítěte a ve zdravotnických zařízeních
 • Spolupracuje s jinými státními orgány a úřady
 • Spolupracuje se zařízeními. v nichž se vykonává ústavní výchova
 • Navrhuje soudu předběžná opatření o umístěni nezletilého dítěte do náhradní výchovy při jeho ohroženi
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních v případě ohrožení výchovy dětí
 • Rozhoduje o návštěvě odborného pracoviště ve prospěch výchovy dítěte, pokud tak neučiní rodiče

Oddělení sociální péče a pomoci

 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti pro veřejnost (např. poradenství v oblasti sociálních služeb, v oblasti hmotné nouze, v oblasti zdravotně znevýhodněných klientů)
 • realizuje přímou sociální práci s klientem
 • podílí se na přípravě a realizaci koncepce sociální péče
 • rozhoduje ve správních řízeních o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zajišťuje pohřbení zcela osamělých osob zemřelých na území městské části
 • zajišťuje výměnu zvláštního označení do vozidla pro parkování 01 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu) za Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení 07 CC šestimístné číslo)
 • Oddělení sociální prevence

 • poskytuje poradenství dětem, mladistvým a dospělým občanům, kteří se dopustili protispolečenského jednání
 • zprostředkovává pomoc v poradenských, zdravotnických a jiných zařízeních zastupuje děti a mladistvé před soudem v řízení o ústavní či ochranné výchově a v trestním řízení proti mladistvým
 • podává podněty k zahájení trestního stíhání rodičů při podezření ze spáchání trestního činu vůči dítěti
 • navrhuje podle potřeby peněžité a věcné dávky pro společensky nepřizpůsobivé občany
 • analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů a podílí se na realizaci preventivních opatření

Struktura odboru

vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví - Hostomská Gabriela, Mgr.
 agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)
  samostatný odborný referent agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) - Veselá Anna, Mgr.
 agenda zdravotnictví - Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.
 koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci - Dekařová Ivana, Ing.
 oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
  vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče - Jindřichová Milena, Mgr.
   terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí - Kališová Radka, Mgr.; Klasová Barbora, Mgr.; Königová Monika, DiS.; Lodinová Andrea, DiS.; Maturová Eva, DiS.; Mištíková Alena, Mgr.; Stránská Jana, Bc., DiS.; Šmírová Jaroslava; Veselá Lenka, DiS.
 oddělení sociální péče a pomoci
  vedoucí oddělení sociální péče a pomoci - Strašák Lukáš, Mgr., DiS.
   samostatný odborný referent veřejný opatrovník - Galbavý Tomáš
   sociální pracovnice - Bělčíková Lenka, DiS.; Šnajdrová Martina
   sociální pracovník (veřejný opatrovník) - Jebavá Zdeňka, Bc.
 oddělení sociální prevence
  vedoucí oddělení soc. prevence - Škárková Teturová Šimona, Bc.
   sociální kurátor pro děti a mládež - Aubusová Karolína, Bc., DiS.; Gösselová Petra, Bc., DiS.; Hnyková Simona, Bc.
 protidrogový koordinátor - Vanišová Barbora, Mgr.
 sekretariát, agenda sociální byty - Horejšová Eva
14.11.2005 16:38:23 - aktualizováno 14.10.2014 15:39:57 | přečteno 54696x | Charlie Root

Navigace

 
load