Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Struktura a náplň činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Roztylská 1860)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v samostatné působnosti zabezpečuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní oblasti a zpracovává a předkládá žádosti MČ o poskytnutí grantů, poskytuje metodickou pomoc nestátním subjektům na území MČ. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

V přenesené působnosti odbor vykonává činnost v rozsahu zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních předpisů v oblasti zdravotnictví. Odbor je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu zdravotnictví.

Agenda protidrogového koordinátora

 • zajišťuje odborné podklady pro rozhodování úřadu v oblasti protidrogové prevence
 • soustřeďuje informace o vývoji situace na drogové scéně a zabezpečuje jejich vyhodnocení a podává návrhy na řešení
 • vede přehled o všech projektech a akcích v protidrogové oblasti
 • vede přehled o zařízeních pro prevenci, poradenství, léčbu a rehabilitaci drogových závislostí
 • organizačně zajišťuje realizaci grantových programů v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a protidrogové politiky, kontroluje jejich plnění
 • koordinuje proces plánování sociálních služeb

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

   
 • Zajišťuje ochranu dítěte při rozvodu manželství
 • Reší problematiku dítěte z neúplné rodiny
 • Reší problematiku nedostatečné péče o děti a problematiku dítěte zneužívaného,zanedbávaného a týraného
 • Zodpovídá za vedení spisové dokumentace podle platných pokynů a příkazů nadřízeného pracovníka
 • Zjišťuje stanovisko dítěte při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají (bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu)
 • Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • Zprostředkovává náhradní rodinnou péči a vyhledává děti vhodné do NR?
 • Eviduje občany vhodné stát se svojiteli a pěstouny
 • Provádí průběžné vyhodnocování situace ohroženého dítěte a vypracovává individuální plán na ochranu dítěte
 • Zajišťuje organizaci případových konferencí
 • Zastupuje nezletilé u soudů a v dědickém řízeni v postavení kolizního opatrovníka
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních ti sleduje, zda jsou dodržována
 • Sleduje výkon ústavní výchovy a podmínky pro návrat dítěte z výkonu ústavní výchovy
 • Vykonává sociální šetření v rodině, bydlišti, škole dítěte a ve zdravotnických zařízeních
 • Spolupracuje s jinými státními orgány a úřady
 • Spolupracuje se zařízeními. v nichž se vykonává ústavní výchova
 • Navrhuje soudu předběžná opatření o umístěni nezletilého dítěte do náhradní výchovy při jeho ohroženi
 • Rozhoduje o výchovných opatřeních v případě ohrožení výchovy dětí
 • Rozhoduje o návštěvě odborného pracoviště ve prospěch výchovy dítěte, pokud tak neučiní rodiče

Oddělení sociální péče a pomoci

 • poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti pro veřejnost (např. poradenství v oblasti sociálních služeb, v oblasti hmotné nouze, v oblasti zdravotně znevýhodněných klientů)
 • realizuje přímou sociální práci s klientem
 • podílí se na přípravě a realizaci koncepce sociální péče
 • rozhoduje ve správních řízeních o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zajišťuje pohřbení zcela osamělých osob zemřelých na území městské části
 • zajišťuje výměnu zvláštního označení do vozidla pro parkování 01 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu) za Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení 07 CC šestimístné číslo)
 • Oddělení sociální prevence

 • poskytuje poradenství dětem, mladistvým a dospělým občanům, kteří se dopustili protispolečenského jednání
 • zprostředkovává pomoc v poradenských, zdravotnických a jiných zařízeních zastupuje děti a mladistvé před soudem v řízení o ústavní či ochranné výchově a v trestním řízení proti mladistvým
 • podává podněty k zahájení trestního stíhání rodičů při podezření ze spáchání trestního činu vůči dítěti
 • navrhuje podle potřeby peněžité a věcné dávky pro společensky nepřizpůsobivé občany
 • analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů a podílí se na realizaci preventivních opatření


ikona souboruStandardy kvality při městské části Praha 11 .pdf

ikona souboruPravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ Praha 11

ikona souboruPravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ Praha 11 – Směrnice S 2017/07

ikona souboruSprávní řád - stížnosti

 

Struktura odboru

vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Hostomská Gabriela, Mgr.
 Agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)
  samostatná odborná referentka agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) - Veselá Anna, Mgr.
 Agenda koordinátora rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci
  koordinátorka rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci - Matysová Barbora, Mgr.
 Agenda sekretariátu
  samostatná odborná referentka a administrativa odboru - Krejčová Eva
 Agenda zdravotnictví
  samostatná odborná referentka zdravotnictví
 interkulturní pracovnice pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11 - Tranová Van Anh, Mgr.
 Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
  vedoucí Oddělení soc. právní ochrany dětí a mládeže, náhradní rodinná péče - Spěváková Hana, Bc., DiS.
   terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí - Bělíková Petra, DiS.; Dvořáková Lenka, Mgr. ; Hájková Barbora, Bc.; Kališová Radka, Mgr.; Klasová Barbora, Mgr.; Lodinová Andrea, DiS.; Mištíková Alena, Mgr., MBA; Nesládková Pavla, DiS.; Skopalová Lia, Bc.; Šmidlíková Šárka, DiS.; Šmírová Jaroslava
 Oddělení sociální péče a pomoci
  vedoucí Oddělení sociální péče a pomoci - Pokorný Miroslav, Bc., DiS.
   kurátorka pro dospělé - Tejrovská Simona, Mgr.
   samostatná odborná referentka veřejný opatrovník
   samostatný odborný referent veřejný opatrovník - Galbavý Tomáš; Hovorka Vít
   sociální pracovnice - Bělčíková Lenka, DiS.; Šnajdrová Martina
   sociální pracovnice - referentka kontaktního místa pro bydlení - Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.
   sociální pracovnice (veřejný opatrovník) - Jebavá Zdeňka, Bc.
 Oddělení sociální prevence
  vedoucí Oddělení sociální prevence - Škárková Teturová Šimona, Bc.
   kurátorka pro děti a mládež - Gösselová Petra, Bc., DiS.; Novotná Hana, Mgr.
 protidrogová koordinátorka - Vanišová Barbora, Mgr.
Vytvořeno 14.11.2005 16:38:23 - aktualizováno 14.10.2014 15:39:57 | přečteno 78984x | Charlie Root
load