Odbor školství a kultury

Struktura a náplň činnosti odboru školství a kultury (Vidimova 1324, 1325)

 

Odbor školství a kultury (OŠK)

Odbor je organizačně členěn na:

· agendu vedoucího odboru

· oddělení koncepce a ekonomiky školství

· agendu koncepce a ekonomiky kultury, sportu a volného času

· agendu asistenta vedoucího odboru

· agendu místního akčního plánu

Odbor školství a kultury zabezpečuje v samostatné působnosti činnosti vyplývající ze zákona
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu.

Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Agenda vedoucího odboru

Samostatná působnost

vedoucí odboru je oprávněn, po schválení právního jednání příslušným orgánem městské části:

- podepisovat smlouvy o dílo s omezením výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy limitem dle platných zákonů a interních předpisů úřadu v okruhu jím spravovaných prostředků k zajištění provozu škol, tělovýchovy a kultury

- vydávat souhlas zřizovaným příspěvkovým organizacím – mateřským školám a základním školám (dále jen MŠ, ZŠ):

a) k půjčení, prodeji, darování a likvidaci movitého majetku v případech, kdy hodnota majetku přesahuje limity stanovené zřizovací listinou

b) k pořízení věci na splátku nebo ke smlouvě o nájmu s právem koupě

- podepisovat dohody o splátkách ke splnění dluhu do 18 měsíců a do 100.000 Kč

- podepisovat smlouvu o ubytování žadatele v ubytovací jednotce

- podepisovat darovací smlouvy z oblastí ve své kompetenci v případech poskytování daru
z rozpočtu městské části a další smlouvy, které jsou v kompetenci odboru

- jmenovat pracovní skupinu vedoucího OŠK pro přestupky

- podepisovat dohody s MŠ zřízenými MČ o stanovení počtu tříd a počtu dětí

- schvalovat provozní řády školních hřišť, vydané řediteli škol

- pověřovat pracovníky OŠK k provedení místního šetření ve školnických bytech a ubytovnách
pro pedagogy, ke kontrole na školních hřištích, ke kontrole využití poskytnutých grantů,
ke kontrole plnění podmínek smluv uzavřených v kompetenci OŠK, ke kontrole hospodaření
s majetkem v kompetenci OŠK.

Přenesená působnost

vedoucí odboru:

- podepisuje rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících se správou místního poplatku
v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy

- dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  plní úkoly vyplývající z působnosti OŠK

- podepisuje rozhodnutí vydaná podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích (v platném znění) na úseku školství a výchovy mládeže (§ 31) a o přestupcích na úseku kultury (§ 32)

Oddělení koncepce a ekonomiky školství

Samostatná působnost

- sestavuje návrh rozpočtu oddílů 31 a 32 – vzdělání a věda, průběžně kontroluje jeho plnění, navrhuje případné změny a zpracovává periodické zprávy o jeho plnění

- zabezpečuje funkci zpracovatele a předkladatele návrhu rozpočtu odboru, jeho úprav
a periodických zpráv o jeho plnění

- zajišťuje činnost vyplývající z požadavků na čerpání strukturálních fondů EU

- poskytuje metodickou pomoc subjektům zřízeným městskou částí při přípravě jejich rozpočtu
a účastní se rozborů hospodaření (MŠ, ZŠ)

- metodicky řídí majetkové vypořádání při zániku příspěvkových organizací městskou částí

- eviduje a spravuje movitý majetek v působnosti OŠK

- vyhotovuje materiály a informace pro jednání RMČ, ZMČ a dalších orgánů

- podílí se na kontrolní činnosti zaměřené na hospodaření zřizovaných MŠ, ZŠ

- zpracovává podklady pro návrhy rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu
na mzdy a platy pracovníků ve školství pro celý správní obvod, poskytovaných v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., a v souladu s krajskými zásadami pro tvorbu rozpočtu
a jejich normativy; spolupracuje s odborem MHMP a poskytuje požadované souhrnné informace

- podílí se na zpracování a realizaci koncepce školství a v případě potřeby spolupracuje
s ostatními úřady městských částí hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy

- řeší otázky naplněnosti MŠ a ZŠ městské části a navrhuje a zpracovává optimalizační opatření

- metodicky spolupracuje s řediteli škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, vysokých škol) a s představiteli dalších institucí v městské části

- spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, Magistrátem hl. m. Prahy, Českou školní inspekcí, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy, s výchovnými poradci ZŠ a dalšími institucemi

- provádí rozborovou a hodnotící činnost MŠ, ZŠ v oblasti pedagogické

- poskytuje konzultační a poradenskou činnost rodičovské i ostatní veřejnosti

- zabezpečuje činnost, nebo se účastní práce věcně příslušných komisí a pracovních skupin
a zabezpečuje či koordinuje plnění úkolů z komisí a pracovních skupin

- navrhuje kritéria pro hodnocení, odměňování, stanovení příplatků ředitelů MŠ, ZŠ zřízených městskou částí

- provádí hodnocení práce ředitelů MŠ, ZŠ zřízených městskou částí, a navrhuje jejich odměny
a příplatky

- zajišťuje oceňování dle zásad a systému

- organizačně zajišťuje průběh konkurzů na ředitele zřizovaných MŠ, ZŠ

- vyhotovuje zřizovací listiny MŠ, ZŠ

- připravuje návrhy na vyřízení stížností a petic

- organizuje, nebo spoluorganizuje akce v oblasti školství

- ve spolupráci s řediteli škol připravuje podklady pro vydání provozních řádů školních hřišť

- sleduje vyhlašování dotačních programů v oblasti své působnosti, poskytuje informace
a metodickou pomoc subjektům na území městské části.

- ve své působnosti připravuje náměty a podklady pro posouzení dotačních projektů městské části a předkládá je k projednání orgánům městské části, realizuje příslušná usnesení orgánů městské části a kontroluje využití finančních prostředků poskytnutých na jednotlivé projekty

- zajišťuje přípravu a realizaci dotačních programů ve vzdělávání

- je povinen vést evidenci žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory a o této skutečnosti informovat ekonomický odbor

- vede přehled školních hřišť na území městské části

- spolupracuje na projektu datové sítě a připojení škol k internetu

Agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu a volného času

Samostatná působnost

- sestavuje návrh rozpočtu oddílů 33 – kultura a oddílu 34 – tělovýchova a zájmová činnost,
s výjimkou přípravy investičních záměrů a studií na regeneraci venkovních sportovních ploch a výstavby sportovních zařízení v oblasti běžných výdajů, průběžně kontroluje jeho plnění, navrhuje případné změny a zpracovává periodické zprávy o jeho plnění

- zabezpečuje funkci zpracovatele a předkladatele návrhu rozpočtu odboru, jeho úprav
a periodických zpráv o jeho plnění

- vyhotovuje materiály a informace pro jednání RMČ, ZMČ a dalších orgánů

- podílí se na kontrolní činnosti zaměřené na dotační akce

- eviduje oznámení veřejných produkcí, které podléhají místnímu poplatku ze vstupného

- vede evidenci válečných hrobů na území městské části

- podílí se na zpracování a realizaci koncepce kultury, sportu a volného času a v případě potřeby spolupracuje s ostatními úřady městských částí hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy

- metodicky spolupracuje s ředitelem Kulturní Jižní Město, o. p. s., a s představiteli dalších institucí v městské části

- spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem kultury, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy a dalšími institucemi

- poskytuje konzultační a poradenskou činnost veřejnosti

- zabezpečuje činnost, nebo se účastní práce věcně příslušných komisí a pracovních skupin
a zabezpečuje či koordinuje plnění úkolů z komisí a pracovních skupin

- organizuje, nebo spoluorganizuje akce v oblasti kultury a sportu

- spolupracuje se spolky, nadacemi, občanskými sdruženími, církvemi, ekumenickým centrem
a ostatními institucemi, které vyvíjejí na území městské části činnost osvětovou, kulturní
a sportovní

- sleduje vyhlašování dotačních programů v oblasti své působnosti, poskytuje informace
a metodickou pomoc subjektům na území městské části.

- ve své působnosti připravuje náměty a podklady pro posouzení dotačních projektů městské části a předkládá je k projednání orgánům městské části, realizuje příslušná usnesení orgánů městské části a kontroluje využití finančních prostředků poskytnutých na jednotlivé projekty

- zajišťuje přípravu a realizaci dotačních programů v oblasti kultury, sportu a volného času

- je povinen vést evidenci žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory a o této skutečnosti informovat ekonomický odbor

Agenda asistenta vedoucího odboru

Samostatná působnost

- zabezpečuje organizačně chod odboru

- vede spisovou agendu, evidenci a vyřizování pošty, ukládání a následnou skartaci, či předání k archivaci

- vede evidenci úkolů odboru a sleduje termíny plnění uložených úkolů

- zabezpečuje zápisy z porad odboru a dalších jednání

- vede evidenci dovolených a docházky pracovníků odboru

- sjednává termíny porad, návštěv, pozvánek a vyřizování vzkazů apod.

- zabezpečuje kompletnost tiskovin, materiálů a vybavenost odboru

- vede evidenci stížností, kontrolní činnosti a smluv v kompetenci odboru

- zajišťuje styk odboru s příspěvkovými a dalšími organizacemi, úřady a institucemi

- vyhotovuje objednávky pro vedení MČ v souvislosti s propagační činností MČ, s akcemi pořádanými v rámci společenských akcí MČ, hrazených z rozpočtu OŠK, vede jejich evidenci

- plní další úkoly podle pokynu vedoucího odboru k zabezpečení činnosti odboru

  

Struktura odboru

vedoucí Odboru školství a kultury - Platz Martin, Mgr.
 Agenda asistenta ved. odboru
  asistentka vedoucího odboru - Chábová Marcela
 Agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu s volného času
  ekonomka - Poláková Simona
  samostatná odborná referentka metodiky kultury a volného času (metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného času) - Šlechtová Markéta, Bc.
  samostatná odborná referentka metodiky sportu (metodika dotační politiky v oblasti sportu) - Strnadová Ivana, Mgr.
  samostatná odborná referentka metodiky sportu, kultury a volného času - Beková Romana, Mgr.
 Oddělení koncepce a ekonomiky školství
  vedoucí Oddělení koncepce a ekonomiky školství - Guthová Ivana
   ekonomka - Stojanová Michaela, Ing.
   samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika MŠ) - Ondráková Taťána, Mgr.
   samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ) - Vlčková Lenka, Bc.
   samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství - Pobuda Jiří
Vytvořeno 14.11.2011 7:32:15 - aktualizováno 10.4.2018 10:45:30 | přečteno 34855x | Charlie Root
load