Odbor majetkoprávní

Struktura a náplň činnosti odboru majetkoprávního (Ocelíkova 672)

Odbor majetkoprávní zabezpečuje v samostatné působnosti péči o nemovitý majetek - pozemky (mimo pozemků ve správě OSM, OŠK, OŽP a OD), svěřený MČ Statutem hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje majetkoprávní úkony s nemovitým majetkem - budovy-stavby-pozemky (mimo pronájmů a výpůjček pozemků a objektů v kompetenci OŠK a pronájmů či výpůjček k realizaci stavebních investičních a stavebních neinvestičních akcí v kompetenci OSM a OŠK) a pronájmy bytů (mimo bytů v kompetenci OŠK, kde zajišťuje realizaci usnesení RMČ), pronájmy a výpůjčky nebytových prostor a ploch v bytových a nebytových budovách (mimo pronájmů a výpůjček nebytových prostor a objektů v kompetenci OŠK) a pronájmy garáží či garážových stání. Připravuje návrhy rozpočtu a hospodářské činnosti MČ Praha 11, návrhy na úpravy rozpočtu a hospodářské činnosti, vyhodnocování plnění rozpočtu
a hospodářské činnosti ve své kompetenci. Zabezpečuje řádné disponování s bytovým fondem v bytových domech svěřených MČ Statutem hl. m. Prahy.

Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

V přenesené působnosti odbor zajišťuje činnost podle § 25 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb.,
o půdě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 403/1990Sb. rozhoduje o výši nájemného.

Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi

e-mail: omp-ocv@praha11.cz

zabezpečuje:

 • úplatné převody nemovitého majetku (budovy, stavební pozemky)
 • pronájmy nemovitého majetku, mimo majetku v kompetenci OŠK
 • výpůjčky nemovitého majetku dalším subjektům, mimo majetku v kompetenci OŠK a OSM
 • věcná břemena na pozemcích
 • činnosti související s územním a stavebním řízením z titulu vlastníka majetku MČ
 • zajišťuje pronájmy pozemků k umístěním reklamních panelů a nájmy ploch na reklamu

Oddělení bytové

 • vede agendu uchazečů o byt a nájemců bytů v bytových domech a objektech městské části
 • zabezpečuje výkon agend souvisejících s řádným užíváním bytu, jejich podnájmem, přechodem nájmu, výměnou bytu a jeho uvolnění od neoprávněných uživatelů
 • provádí místní šetření v bytových otázkách koordinuje a zpracovává materiály pro uplatňování zásad bytové politiky a hospodaření s byty
 • zajišťuje ve spolupráci s příslušnou správní firmou vyklizení bytů na základě rozhodnutí soudu

Oddělení pronájmu nebytových prostor

e-mail: omp-opnp@praha11.cz

 • vede evidenci a využívání nebytových prostor používaných k podnikatelskému nebo jinému komerčnímu využití
 • řeší nájmy nebytových prostor 
 • zajišťuje ve spolupráci s příslušnou správní firmou vyklizení nebytových prostor na základě rozhodnutí soudu

Struktura odboru

vedoucí Odboru majetkoprávního - Šandová Miroslava, Ing.
 Oddělení bytové
  vedoucí Oddělení bytového - Fantová Ivana, Mgr.
   samostatná odborná referentka bytového Oddělení - Marešová Alena; Musilová Jana
 Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi
  vedoucí Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi
   samostatná odborná referentka činností vlastníka s nemovitostmi - Kuková Hana; Vedralová Lenka; Zlatníková Blanka
   samostatný odborný referent činností vlastníka s nemovitostmi
 Oddělení pronájmu nebytových prostor
  vedoucí Oddělení pronájmu nebytových prostor
   samostatná odborná referentka pronájmu nebytových prostor - Hořejší Simona, Bc.; Kličková Alžběta
Vytvořeno 14.11.2005 16:06:44 - aktualizováno 22.3.2023 10:16:31 | přečteno 55818x | Ing. Miroslava Šandová
load