Odbor kancelář starosty

Struktura a náplň činnosti odboru kancelář starosty (Ocelíkova 672)

Odbor kancelář starosty je zřízen pro zabezpečení výkonu funkce starosty ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

V samostatné působnosti zajišťuje činnost sekretariátu starosty a zástupců starosty, RMČ a ZMČ, zajišťuje činnost informačních kanceláří, setkání s občany, společenské akce, vydávání zpravodaje Klíč a služby public relation. Vedoucí odboru nebo určený zaměstnanec plní funkci tiskového mluvčího. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

V přenesené působnosti zajišťuje odbor činnost na úseku obrany a ochrany obyvatelstva a ochrany utajovaných skutečností.

Informační kanceláře (Ocelíkova 672, Šustova 1930) podávají informace týkající se zejména městské části Praha 11, činnosti úřadu a dalších institucí sídlících na Jižním Městě, ověřují shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu. Všechna pracoviště poskytují službu systému CZECH POINT (výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru účastníků provozu modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z bodového hodnocení řidiče a z insolvenčního rejstříku) a služby spojené s Datovými schránkami (žádost o zřízení, zrušení a znepřístupnění přístupových kódů, včetně konverzí dokumentů).

Agenda administrativy odboru

 • vytváří databázi a přehledy slavnostních akcí
 • dle požadavku vedoucího odboru nebo člena vedení vyhotovuje zápisy z jednání
 • zajišťuje administrativní práce odboru
 • zajišťuje vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 • prošetřuje podklady pro vyřízení petic
 • plní zvláštní úkoly podle pokynů vedoucího odboru
 • zajišťuje setkání s občany a individuální setkání občanů s představiteli MČ
 • zajišťuje zveřejňování vývěsů na úřední desce a informačních tabulích

Oddělení styku s veřejností 

na úseku informačních kanceláří

 • podává informace týkající se zejména městské části Praha 11, činnosti úřadu a dalších institucí sídlících na Jižním Městě
 • ověřuje shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu
 • vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (Czech POINT)
na úseku samosprávných činností

 • zabezpečuje agendu, přípravu a průběh životních jubileí (zlaté a diamantové svatby), význačná výročí občanů městské části, přípravu slavnostních aktů ”Vítáme Tě mezi námi”, „Pietní akt“, „Udělení čestných občanství a cen Prahy 11“, činnosti koordinuje se sekretariátem starosty a zástupci starosty při účasti členů vedení na akcích městské části 

na úseku tiskové agendy

 • zajišťuje vydávání místního zpravodaje - měsíčníku Klíč
 • zpracovává texty a grafické přílohy webových stránek MČ Praha


Oddělení krizového řízení

 • zodpovídá za připravenost městské části na mimořádné události, krizové situace a na jejich následnou likvidaci
 • plní úkoly městské části v oblasti branné pohotovosti a obrany státu
 • koordinuje prevenci kriminality, agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • vydává lovecké lístky
 • zabezpečuje spolupráci s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému 
 • zajišťuje spolupráci s územní vojenskou správou

Organizační oddělení

 • zajišťuje administrativní práce související s činností Rady městské části Praha 11, Zastupitelstva městské části Praha 11, komisí rady MČ, výborů zastupitelstva MČ a pracovních skupin
 • zabezpečuje podklady pro jednání kontrolního výboru ZMČ a následné plnění uložených úkolů a zajišťuje jednání tohoto výboru po stránce organizační a administrativní
 • zajišťuje sekretářské práce pro starostu, zástupce starosty a uvolněné členy rady
 • organizuje setkání starosty a zástupců starosty s oficiálními hosty
 • zajišťuje jednání politického grémia a vyhotovuje zápisy z jeho jednání

Oddělení právní

 • právní oddělení je v samostatné a přenesené působnosti specializovaným odborným pracovištěm
 • vymáhá pohledávky městské části z nájemného, ze škod a ztrát, z pokut a poplatků cestou soudní i ve správním řízení
 • podává výpovědi z nájmu bytu a podává žaloby na vyklizení bytuStruktura odboru


vedoucí Odboru kancelář starosty - Pištora Radek, Mgr.
 Agenda administrativy odboru
  samostatná odborná referentka a administrativní pracovnice (stížnosti, zák. 106/1999 Sb., vývěsy, výbory, komise) - Černá Hana, Bc.
 Agenda asistenta ved. odboru
  asistentka vedoucího odboru - Dudová Ivana
 Agenda odborných asistentů
  odborný asistent místostarostů a členů RMČ - Přenosil Petr, Mgr.
  odborný/ná asistent/ka starosty, místostarostů a členů RMČ
 Oddělení styku s veřejností (tisková mluvčí)
  vedoucí Oddělení styku s veřejností - Rulíšková Michaela, Ing.
   redaktorka zpravodaje MČ - Pešlová Marie, Bc.
   samostatna odborná referentka administrativní pracovnice - Vejvodová Kateřina
   samostatná odborná referentka informační kanceláře Ocelíkova - Nonnemannová Tereza; Sedlmajerová Hana
   samostatná odborná referentka samosprávních činností (gratulace, vítání občánků) - Dvořáčková Monika
   samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti - Doležalová Lenka, Bc.; Seyčková Zuzana
   samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti a participativního rozpočtu - Tichá Eva, Ing.
   šéfredaktorka zpravodaje MČ - Foučková Dana
 Oddělení krizového řízení
  vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie) - Krčílek Pavel, Mgr., DiS.
   samostatná odborná referentka krizového řízení (prevence kriminality, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana) - Víznerová Petra, Bc.
   samostatný odborný referent krizového řízení (utajované informace, civilní ochrana) - Kopečný Jan, Ing.
 Oddělení organizační
  vedoucí Oddělení organizačního (rady, zastupitelstva) - Volková Jitka
   asistentka starosty, místostarostů a uvolněných členů RMČ - Branžovská Tereza, Bc.; Jalovcová Helena; Židoňová Dana
   samostatná odborná referentka Oddělení organizačního (rady a zastupitelstva) - Jelínková Nikola
   samostatná odborná referentka Oddělení organizačního (rady, zastupitelstva, přísedící Obvodního soudu) - Smítková Jana
 Oddělení právní
  vedoucí Oddělení právního - Pitrák Jan, JUDr.
   právnička - Brejlová Kateřina, Mgr.; Heřmanová Zdeňka, JUDr.; Chramosilová Jana, Mgr.; Králová Kateřina, Mgr.; Mánková Jitka, Mgr.
   právník - Slezák Antonín, JUDr.
   samostatná odborná referentka a administrativní pracovnice (administrativa oddělení) - Janatová Markéta
   samostatná odborná referentka vymáhání pohledávek (evidence a vymáhání pohledávek) - Matonohová Hana
Vytvořeno 14.11.2005 13:36:33 - aktualizováno 2.5.2017 10:01:57 | přečteno 43907x | Ivana Dudová
load