Odbor dopravy

Struktura a náplň činnosti Odboru dopravy (Ocelíkova 672/1)

Odbor dopravy v samostatné působnosti zajišťuje správu komunikací v majetku MČ a vyjadřuje se z pohledu dopravy ke koncepčním návrhům MČ, je zřízen pro úsek dopravy a dopravních systémů, zejména pro oblast rozvoje, provozu a ekonomiky ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Odbor zajišťuje výkon státní správy přenesený Statutem hl. m. Prahy ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Odbor je podřízen Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvu dopravy a spojů.

Agenda ekonomiky a administrativy odboru

Oddělení dopravy a správy komunikací

 • zajišťuje veškerou údržbu komunikací v majetku městské části
 • zajišťuje odstraňování vraků na komunikacích v majetku MČ
 • zpracovává investiční záměry pro drobné investiční akce na úseku dopravních staveb • povoluje umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení
 • stanovuje místní poplatky za zvláštní užívání komunikací
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a na silnici III. třídy a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy
 • vydává za MČ souhlas k vjezdu na místní komunikaci
 • rozhoduje o úhradě za znečištění či poškození komunikace
 • projednává přestupky na dálnicích a silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a o přestupcích komunikaci

Oddělení silniční správní úřad

 • vykonává působnost silničního správního úřadu
 • řeší či spolupracuje na řešení všech otázek týkajících se oblasti dopravy a silničního hospodářství pro oblast MČ Praha 11, Újezd, Křeslice, Šeberov ve smyslu zákona č. 13/97 Sb.
 • povoluje pultový prodej a zábory pro stavební činnost včetně povolování umísťování zařízení na komunikacích (sportovní, kulturní)
 • rozhoduje o úhradě za znečištění či poškození komunikace
 • povoluje vyhražení parkovišť pro organizace, fyzické osoby a invalidní občany
 • projednává přestupky na dálnicích a silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a o přestupcích
 • vydává dopravně - inženýrská rozhodnutí při uzavírkách, objížďkách či omezeních provozu na místních komunikacích II., III. a IV. třídy
 • posuzuje provoz městské hromadné dopravy, užití dopravních značení a zařízení ve spolupráci s PČR
 • vydává za MČ souhlas k vjezdu na místní komunikaci
 • vydává souhlas k připojení na místní komunikaci
 • zjišťuje a následně předává vraky vlastníkovi komunikace na vozovkách v majetku HMP
 • stanovuje poplatky za zvláštní užívání komunikací

Struktura odboru

vedoucí Odboru dopravy - Muzikářová Soňa, Bc.
 Agenda ekonomiky a administrativy odboru
  samostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru
 Oddělení dopravy a správy komunikací
  vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací - Mach Petr, Ing.
   samostatná odborná referentka poplatků a správy komunikací
   samostatná odborná referentka pro správu komunikací - Skuhrovcová Renata
   samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb - Trefný Martin
 Oddělení silniční správní úřad
  vedoucí Oddělení silniční správní úřad
   samostatná odborná referentka pro výkon silničního správního úřadu - Růžičková Pavla
   samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu - Janda Martin, Ing.; Rokos Marek; Smetana Vladimír, Bc.
Vytvořeno 3.1.2021 11:32:01 | přečteno 12535x | Charlie Root
load