Ochrana osobních údajů dle GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:
Městská část Praha 11, IČO: 00231126, se sídlem Ocelíkova 672/1, Háje, 149 00 Praha 4 (dále také jen „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jméno: Ing. Petr Štětka
Telefon: +420  734 647 701
Email: petr.stetka@moore-czech.cz
(dále jen „pověřenec“)

2. Základní pojmy

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25.05.2018.

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

Zvláštní osobní údaj:

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:

Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

3. Kategorie subjektů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Zastupitelé

Zajištění výkonu funkce členů rady a zastupitelstva městské části

·  Právním základem je plnění zákonných povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, fotografie, členství v politické straně.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání funkce zastupitele nebo radního a za účelem archivace až po dobu 10 let od skončení funkce

Členové komisí a výborů obce

Zajištění výkonu funkce členů komisí a výborů

·  Právním základem je plnění zákonných povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání funkce člena komise nebo výboru obce a za účelem archivace až po dobu 5 let od skončení funkce

Přísedící okresních soudů

Zajištění výkonu funkce přísedících OS

·  Právním základem je plnění zákonných povinností dle zákona č. 6/2002 Sb.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, lustrační osvědčení.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání funkce a za účelem archivace až po dobu 5 let od skončení funkce

Uchazeči o zaměstnání

Výběr vhodného kandidáta na zaměstnance

·  Právním základem je oprávněný zájem jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jmenování do funkce vedoucího úředníka.

·  Za tímto účelem jsou zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu a výpis z rejstříku trestů, je-li to nezbytné nebo účelné.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až 6 měsíců po skončení výběrového řízení (kvůli případnému oslovení uchazeče, který byl uveden ve zprávě výběrové komise pro příslušné VŘ jako další v pořadí úspěšnosti uchazečů /bylo-li stanoveno/ za vítězem. To vše za předpokladu, že s vítězem VŘ nedojde k uzavření pracovní smlouvy nebo jmenování do funkce vedoucího úředníka). Pro případné delší uchování je třeba souhlas subjektu údajů.

Prokázání nediskriminace

·  Právním základem je oprávněný zájem zaměstnavatele na prokázání nediskriminačního zacházení.

·  Za tímto účelem jsou zpracovávány zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem zejména v životopisu a motivačním dopisu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let (pro případné prokázání nediskriminace).

Občané

Zajištění spisové služby

·  Právním základem je plnění zákonné povinnosti dle zákona o spisové službě.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány dle skartačních lhůt v archivačním řádu pro konkrétní dokument a osobní údaje v evidenci spisové služby až po dobu 5 let.

Zajištění přístupů do konta občana (web)

·  Právním základem je smlouva.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména jméno, příjmení, e-mail.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy.

Zajištění přístupu k bezplatnému internetu

·  Právním základem je smlouva.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména jméno, příjmení, e-mail.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy.

Zajištění vidimace, legalizace

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností dle zákona o ověřování.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, druh a č. dokladu totožnosti, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od konce daného kalendářního roku

Identifikace

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, druh a číslo dokladu totožnosti, státní občanství.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let.

Vydávání výpisů z rejstříku trestů

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti dle zákona o rejstříku trestů.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, pohlaví, č. OP.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 2 let a za účelem archivace až po dobu 6 let.

Vedení účetnictví (pokladní lístky, atd.)

·  Právním základem je plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let nebo 10 let (DPH) a za účelem výběru archiválií až po dobu 50 let.

Evidence a vymáhání finančních pohledávek

·  Právním základem je oprávněný zájem správce.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, RČ, číslo bankovního účtu, podpis, titul.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vymáhání pohledávek (i prostřednictvím soudního řízení) a za účelem výběru archiválií až po dobu 15 let.

Kontrolní činnost

·  Právním základem je plnění právní povinnosti - dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a č. 255/2012 Sb. kontrolní řád.

·  Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání kontroly a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Centrální evidence smluv

·  Právním základem je oprávněný zájem správce.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení platnosti smlouvy a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Zajištění správní agendy - dotační programy, žádosti o dotace

·  Právním základem je výkon veřejné moci

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od poskytnutí dotace

Výkon správní agendy - veřejné zakázky

·  Právním základem je výkon veřejné moci

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, č. bankovního účtu, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Výkon správní agendy - místní poplatky

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášek hl. m. Prahy č. 18/2004 Sb., o místním poplatku ze psů, č. 23/2003 Sb., o místním poplatku ze psů, č. 27/2003 Sb., č. 8/2011 Sb., o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, č. 6/2011 Sb., č. 12/2012 Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, a další)

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje č. bankovního účtu, podpis

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu poplatkové povinnosti a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let od skončení poplatkové povinnosti

Výkon správní agendy - přestupková řízení

·  Právním základem je výkon veřejné moci dle zákona č. 250/2016 Sb. a dalších právních předpisů.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, číslo bankovního účtu, některé zvláštní osobní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení o přestupku a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Zajištění projednávání správních deliktů

·  Právním základem je výkon veřejné moci dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád a dalších právních předpisů.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, číslo bankovního účtu, některé zvláštní osobní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení správního řízení a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Vedení řízení dle zákona o pozemních komunikacích a plnění dalších povinností z tohoto zákona vyplývajících

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje,  IČ, DIČ.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Výkon správní agendy - zvláštní užívání pozemních komunikací – vyhrazená parkovací místa

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

·  Za tímto účelem zpracováváme dále údaje o rodinných příslušnících, údaje o zdravotním stavu a zdravotním znevýhodnění.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání povolení zvláštního užívání pozemních komunikací a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Vyřizování pojistných událostí týkajících se odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku závad na pozemní komunikaci.

·  Právním základem je plnění právní povinnosti

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, další údaje sdělené subjektem, některé zvláštní osobní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu do vyřízení pojistné události a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Výkon správní agendy – územní plánování a rozvoj

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, IČ, DIČ, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení a za účelem výběru archiválií až po dobu 10 let po jeho skončení

Evidence restituentů

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o rodinných příslušnících, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení a za účelem výběru archiválií až po dobu 10 let po jeho skončení

Výkon správní agendy – hazardní hry

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a obecně závazné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, ve znění vyhlášky 10/2015 Sb. hl. m. Prahy.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, č. bankovního účtu, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu provozování hazardních her a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let od ukončení provozování hazardních her

Výkon správní agendy - evidence nájemců hrobových míst, správa hřbitova

·  Právním základem je plnění právní povinnosti dle zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a plnění smlouvy.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, údaje o rodinných příslušnících.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy a 3 let od ukončení smlouvya za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Vedení správních řízení na úseku životního prostředí a vyřizování žádostí

·  Právním základem je plnění právní povinnosti dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dalších předpisů na úseku ochrany životního prostředí.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, IČ, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení a za účelem výběru archiválií až po dobu 15 let od jeho skončení

Výkon správní agendy - řízení dle stavebního zákona

·  Právním základem je plnění právní povinnosti dle zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení a existence stavby a za účelem výběru archiválií až po dobu 30 let od jejího odstranění

Registrační činnost v oblasti živností, centrální registrační místo

·  Právním základem je plnění právní povinnosti dle živnostenského zákona.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, RČ, osobní stav, podpis, č. bankovního účtu, IČ, DIČ, fotografie, správní a trestní delikty, pravomocná odsouzení, datová schránka, státní občanství, titul, všechna dřívější příjmení, okres narození, stát narození, datum úmrtí, druh důchodu, číslo cizozemského pojištění, výše pokut.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení a existence živnostenského oprávnění a za účelem výběru archiválií až po dobu 10 let od ukončení výkonu živnosti.

Zajištění kontrolní a dozorové činnosti a plnění povinností stanovených živnostenským zákonem

·  Právním základem je plnění právní povinnosti dle živnostenského zákona.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, IČ, č. OP, č. cestovního pasu, správní a trestní delikty, pravomocná odsouzení, datová schránka, titul, datum úmrtí, druh důchodu, výše pokut

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení a za účelem výběru archiválií až po dobu 10 let.

Evidence výpisů z živnostenského rejstříku

·  Právním základem je plnění právní povinnosti dle živnostenského zákona.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, IČ, datová schránka, státní občanství, titul, všechna dřívější příjmení, výše pokut.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vydání výpisu a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Výkon správní agendy - evidence spotřebitelských stížností

·  Právním základem je plnění právní povinnosti dle živnostenského zákona.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, IČ, datová schránka, titul.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do doby vyřízení stížnosti a za účelem výběru archiválií až po dobu 10 let.

Výkon správní agendy - jubilea, vítání občánků

·  Právním základem je výkon veřejné moci.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, věk, osobní stav, č. OP, údaje o rodinných příslušnících.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do konání vítání občánků nebo oslavy jubilea a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let. Tato lhůta neplatí pro vedení kroniky.

Výkon státní správy myslivosti a rybářství

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, fotografie, podpis, některé zvláštní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu vedení řízení a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let po jeho skončení

Výkon správní agendy - poplatky ze vstupného (školy)

·  Právním základem je plnění právní povinnosti - dle vyhlášky č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, RČ, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, podpis

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání poplatkové povinnosti a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let od skončení poplatkové povinnosti

Správa školských zařízení (evidence ředitelů ZŠ, MŠ; konkurzní řízení)

·  Právním základem je výkon veřejné moci

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, číslo OP a řidičského průkazu, dosažené vzdělání.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu výkonu funkce ředitele a za účelem výběru archiválií až po dobu 5 let.

Výkon správní agendy - databáze dětí k zápisu

·  Právním základem je výkon veřejné moci

·  Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do předání seznamu dotčeným školám.

Výkon správní agendy - seznamy účastníků příměstských táborů za účelem získání dotace

·  Právním základem je výkon veřejné moci a smlouva.

·  Za tímto účelem zpracováváme identifikační údaje, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od poskytnutí dotace

Výkon správní agendy - sociálně právní ochrana dětí

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, osobní stav, bankovního účtu, IČ, DIČ, č. OP, č. řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, údaje o příjmech, údaje o zdravotním stavu, údaje o rodinných příslušnících, fotografie, údaje o rasovém či etnickém původu, náboženské vyznání, sexuální orientace, správní delikty, trestní delikty, pravomocná odsouzení, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 15 let od vyřazení z evidence.

Výkon správní agendy - sociální péče a pomoc

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav, č. bankovního účtu, IČ, DIČ, č. OP, č. řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, údaje o příjmech, údaje o zdravotním stavu údaje o rodinných příslušnících, fotografie, správní delikty, trestní delikty, pravomocná odsouzení, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od skončení řízení nebo ukončení poskytování péče a pomoci.

Výkon správní agendy - veřejné opatrovnictví

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav, č. bankovního účtu, IČ, DIČ, č. OP, č. řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, členství v odborové organizaci, údaje o příjmech, údaje o zdravotním stavu, údaje o rodinných příslušnících, fotografie, video a audio záznam, velikost oblečení, údaje o rasovém či etnickém původu, náboženské vyznání, sexuální orientace, správní delikty, trestní delikty, pravomocná odsouzení, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od ukončení výkonu opatrovnické činnosti.

Zajištění sociální kurately

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav, č. bankovního účtu, IČ, DIČ, č. OP, č. řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, údaje o příjmech, údaje o zdravotním stavu, údaje o rodinných příslušnících, údaje o rasovém či etnickém původu, náboženské vyznání, sexuální orientace, správní delikty, trestní delikty, pravomocná odsouzení, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu výkonu kurátorské činnosti a až 10 let od jejího ukončení.

Výkon správní agendy - byty sociálního a zvláštního určení

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav, č. bankovního účtu, IČ, DIČ, č. OP, č. řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, údaje o příjmech, údaje o zdravotním stavu, údaje o rodinných příslušnících, správní delikty, trestní delikty, pravomocná odsouzení, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání nájmu nebo jiného užívání bytu a 5 let od jeho ukončení

Výkon správní agendy - agenda zdravotnictví

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 30 let.

Výkon správní agendy - náhradní rodinná péče

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav, č. bankovního účtu, IČ, DIČ, č. OP, č. řidičského průkazu, číslo cestovního pasu, členství v odborové organizaci, údaje o příjmech, údaje o zdravotním stavu, fotografie, údaje o rodinných příslušnících, údaje o rasovém či etnickém původu, náboženské vyznání, sexuální orientace, správní delikty, trestní delikty, pravomocná odsouzení, podpis

Za tímto účelem mohou být osobní údaje pěstounů zpracovávány po dobu jejich aktivního pěstounství, osobní údaje dětí a jejich biologických rodičů po dobu soustavné přípravy na zaměstnání.

Výkon správní agendy – zajištění výkonu obecně prospěšné prací

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností dle § 336 zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu až po dobu 5 let.

Výkon správní agendy – vedení matrik

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav, č. OP, číslo cestovního pasu, údaje o rodinných příslušnících, fotografie, údaje o rasovém či etnickém původu, státní občanství, zdravotní stav, podpis, vzdělání, počet uzavřených manželství, údaje o členech rodiny.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu: pro narození 100 let, manželství 75 let, partnerství 75 let a úmrtí 75 let od provedení posledního zápisu.

Výkon správní agendy - změna jména a příjmení

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav, č. OP, číslo cestovního pasu, údaje o rodinných příslušnících, fotografie, údaje o rasovém či etnickém původu, státní občanství, zdravotní stav, podpis, sexuální orientace.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 20 let.

Výkon správní agendy – státní občanství

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, pohlaví, RČ, osobní stav, č. OP, číslo cestovního pasu, údaje o rodinných příslušnících, fotografie, údaje o rasovém či etnickém původu, státní občanství, zdravotní stav, podpis, údaje o příjmech, náboženské vyznání, pravomocné odsouzení, vzdělání, zdravotní znevýhodnění.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu až 50 let dle typu dokumentu

Výkon správní agendy - vedení evidence obyvatel

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje dle §3, odst. 3, písm. a-t) zákona č. 133/2000 Sb.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu až 100 let od úmrtí občana

Výkon správní agendy - vydávání občanských průkazů a související agenda

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje dle § 17b, odst. 3, písm. a-m) zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu až 20 let.

Výkon správní agendy - vydávání cestovních dokladů a související agenda

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje dle § 30, odst. 3, písm. a-k) zákona č. 323/1999 Sb. o cestovních dokladech

Za tímto účelem  a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 15 let.

Výkon správní agendy – zajišťování voleb

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právních povinností.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, státní příslušnost, pohlaví, věk, RČ, č. OP, číslo cestovního pasu, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let.

Výkon správní agendy - stížnosti, podněty, žádosti o informace

·  Právním základem je výkon veřejné moci

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, IČ, další údaje sdělené subjekty.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let.

Výkon správní agendy - petice

·  Právním základem je výkon veřejné moci.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, další údaje sdělené subjekty.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let.

Pořádání soutěží, výstav a dalších kulturních akcí

·  Právním základem je plnění smlouvy.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu po dobu trvání smlouvy.

Řešení mimořádných událostí

·  Právním základem je výkon veřejné moci a plnění právní povinnosti

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, fotografie, podpis.

Za tímto účelem a za účelem výběru archiválií mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let.

On-line přenos ze zasedání ZMČ Praha 11 prostřednictvím webových stránek MČ Praha 11

· Právním základem je právní povinnost vyhotovit zápis z jednání zastupitelstva dle zákona o hl. m. Praze a dále výkon veřejné moci při informování veřejnosti o činnosti ÚMČ a zastupitelstva.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje a videozáznam. Zpracování provádíme v souladu se Stanoviskem ÚOOÚ č. 2/2013.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovány po dobu 20 let.

Dodavatelé zboží a služeb a jiné subjekty, s nimiž jsou uzavřeny soukromoprávní vztahy

Zajištění řádného plnění smluv, včetně kontaktu se smluvním partnerem

·  Právním základem je plnění smlouvy.

·  Za tímto účelem zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy.

Plnění povinností v oblasti účetnictví a zveřejňování informací

·  Právním základem je plnění právních povinností plynoucích ze zákona o účetnictví, zákona o registru smluv a zákona o zadávání veřejných zakázek.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis.

Za tímto účelem musí být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let (účetní doklady) a 10 let (dokumentace o zadávacím řízení) po skončení platnosti smlouvy a za účelem výběru archiválií až po dobu 10 let.

Vymáhání případných pohledávek

·  Právním základem je náš oprávněný zájem na vymáhání nároků vyplývajících ze zákona nebo dodavatelských smluv.

·  Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje obsažené v dokumentech, které mohou soužit jako důkaz v případě sporu. Takto zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii a kvalitu dodávek, údaje o reklamacích a jejich vyřízení apod.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení platnosti smlouvy, v případě trvajícího sporu po dobu jeho trvání a za účelem výběru archiválií po dobu 15 let, v případě majetku po dobu 20 let.

Nájemci prostor

Zajištění řádného plnění smluv včetně kontaktu se smluvním partnerem

·  Právním základem je plnění smlouvy.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis, údaje o rodinných příslušnících, správní a trestní delikty, pravomocná odsouzení.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy.

Pronájem prostor zvláštního určení

·  Právním základem je plnění úkolů při výkonu veřejné moci a plnění smlouvy.

·  Za tímto účelem zpracováváme dále osobní stav, údaje o příjmech, zdravotní stav, zdravotní znevýhodnění.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smlouvy.

Plnění povinností v oblasti účetnictví

·  Právním základem je plnění právních povinností plynoucích ze zákona o účetnictví a zákona o registru smluv.

·  Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, podpis.

Za tímto účelem musí být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let po skončení platnosti smlouvy (účetní doklady) a za účelem výběru archiválií až po dobu 10 let.

Vymáhání případných pohledávek

·  Právním základem je náš oprávněný zájem na vymáhání nároků vyplývajících ze zákona nebo z nájemní smlouvy.

·  Za tímto účelem zpracováváme veškeré údaje obsažené v dokumentech, které mohou soužit jako důkaz v případě sporu. Takto zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, údaje o využívání prostor, podpis apod.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let po skončení platnosti smlouvy, v případě trvajícího sporu po dobu jeho trvání a za účelem výběru archiválií po dobu 15 let.

Všechny subjekty

Zajištění bezpečnosti majetku zaměstnanců, veřejnosti a dalších osob

·  Právním základem je oprávněný zájem zaměstnavatele na zajištění bezpečnosti.

·  Za tímto účelem zpracováváme údaje z kamerových systémů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 7 dnů.

Výběr archiválií (archivace)

·  Právním základem je právní povinnost dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě o výběru archiválií.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po doby uvedené výše v tabulce nebo v archivačním řádu.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, zejména:
  • dodavatelé softwarů jako je spisová služba, účetní systém, systém pro správu místních poplatků, systém stavebního úřadu apod.
  • externí poskytovatelé servisních služeb, např. v oblasti IT
  • poskytovatelé právních služeb
  • poskytovatel stravenek pro zaměstnance
 • vybrané organizace zřizované městskou částí, zejm. společnost Jihoměstská majetková, a.s.
 • jiné obce
 • výjimečně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Institut plánování a rozvoje
 • pojišťovny
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména Policie ČR, soudy, exekutoři, insolvenční správci, notáři v pozůstalostním řízení, finanční správa, správa sociálního zabezpečení),
 • občané zejm. dle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o registru smluv
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Osobní údaje jsou do jiných zemí předávány pouze výjimečně a v žádném případě nejsou předávány mimo oblast působnosti GDPR.

5. Cookies

Po vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat. Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách a to při sledování anonymních statistik, hlasování v anketách a přihlášení na „Konto občana“. Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Využíváme zejména následující cookies:

 • Google Analytics

6. Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost

Prostřednictvím těchto Zásad anebo pověřence máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost

Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

7. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

8. Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům kontaktujte pověřence.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Pro odvolání souhlasu kontaktujte pověřence.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme. Pro opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů kontaktujte pověřence.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Pro výmaz údajů v těchto případech kontaktujte pověřence.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • k splnění našich právních povinností;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět u pověřence.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Pro omezení zpracování kontaktujte pověřence.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat u pověřence.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Vaše osobní údaje můžete takto získat u pověřence.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25.05.2018

Vytvořeno 24.5.2018 11:22:38 - aktualizováno 30.6.2020 11:21:00 | přečteno 7364x | Mgr. Pavlína Ušelová, DiS.
load