Řád školních hřišť

Vzorový řád školních hřišť při základních školách Praha 11

Na hřiště je umožněn vstup veřejnosti, ale nejedná se o hřiště veřejné! Uživatelé hřiště jsou povinni se držet pokynů ředitele školy, správce hřiště, učitelů a ustanovení tohoto řádu.

Správou školního řádu jsou pověřeni:

Provozní doba:

 • Letní provoz - duben - říjen: 8.00 - 21.00
 • Zimní provoz - listopad - březen:

Hřiště otevřeno v případě dobrého počasí. Provozní dobu operativně stanoví správce hřiště nebo ředitel školy.

Časový rozvrh hřiště:

 1. Všední dny:
 • 8.00 - 15.30: výuka školy, školní družina, sportovní hry
 • 15.30 - 18.00: organizované sportovní aktivity (TJ, kluby, organizace), děti a mládež - volné sporty, veřejnost, po dohodě je možnost pronájmu již od 14.00
 • 18.00 - 21.00: veřejnost, pronájmy
 • Víkendy a dny školního volna:
  • 8.00 - 21.00: veřejnost, pronájmy

  • Všichni uživatelé školního hřiště jsou povinni se řídit pokyny správce hřiště, ředitele školy, či pedagogů školy, kteří jsou oprávněni při nedodržování pokynů, ničení hřiště nebo při nevhodném chování uživatele z areálu hřiště vykázat.
  • Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi.
  • V areálu hřiště je zakázáno:
   • kouřit, manipulovat s ohněm a pít alkoholické nápoje, užívat návykové látky všeho druhu
   • vstupovat v kopačkách se špunty na umělé povrchy
   • ničit zařízení hřiště včetně oplocení
   • vjíždět na kole a koloběžce, u kolečkových bruslí a skateboardu vjíždět mimo plochy k tomu určené
   • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů
   • vodit a venčit psy, nosit skleněné láhve
   • znečišťovat prostor hřiště, odhazovat odpadky mimo odpadkové koš
  • Hřiště je ve volném čase přednostně využíváno dětmi a mládeží.
  • Uživatel je povinen chovat se v prostoru hřiště tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních.
  • Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na školním hřišti na vlastní nebezpečí.
  • Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště. Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit.
  • Škola ani správce neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru školního hřiště, ani za případné újmy na zdraví.

  Možnosti pronájmů

  Organizované skupiny či sportovní jednoty mají možnost pronájmů za následujících podmínek:

  1. Pronájem hřiště je třeba dojednat předem se správcem hřiště panem…. a to v předstihu…….dnů. (Každá škola bude konkretizovat jméno a počet dnů).
  2. Vzhledem k zachování možnosti využití hřiště veřejností, je možno pronajmout hřiště max. na 2 hodiny denně, o víkendech a volných školních dnech max. na 3 hodiny denně.
  3. V případě větších akcí, (turnajů apod.) je možné po dohodě pronajmout hřiště na celý den.

  V Praze dne: 12. září 2002

  Správce hřiště:

  Ředitel školy:

  Vytvořeno 20.12.2005 17:25:34 | přečteno 4410x | Charlie Root
  load