Na obsah stránky

ENDE
 

Pravidla Spolu za lepší 11


Pravidla projektu participativního rozpočtu „Spolu za lepší 11“

 

Obecné

Cílem pilotního projektu Spolu za lepší 11 je přiblížení samosprávy veřejnosti, a to formou zapojení obyvatel Prahy 11 do rozhodování o využití předem stanovené části finančního rozpočtu městské části, tzv. participativního rozpočtu. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty, na který se daný objem finančních prostředků využije.

Městská část Praha 11 (dále jen MČ P11) vyzývá všechny její obyvatele, kteří se chtějí aktivně podílet na změnách veřejného prostoru v okolí svého bydliště k lepšímu, a kteří mají konkrétní nápad, aby se stali navrhovateli a zapojili se aktivně do rozhodování o Praze 11. Jedná se např. o návrhy dětských hřišť, vybudování sportovišť, úpravy parků a zeleně, rekonstrukce vybraných objektů a další úpravy veřejných prostor.

MČ P11 plní v celém procesu funkci organizátora, asistuje občanům při navrhování projektů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování určené k výběru projektů a je garantem realizace vítězných projektů.

Role obyvatel Prahy 11 je při realizaci projektu Spolu za lepší 11 klíčová a spočívá v navrhování projektů, jejich konzultaci během veřejných setkání. Rozhodující moc je ale v rukou obyvatel Prahy 11, kteří z navržených projektů v závěrečném hlasování vybírají ty, které městská část Prahy 11 finančně podpoří a uskuteční.

 

Financování projektu

Pro 1. ročník projektu Spolu za lepší 11 vyčlenila MČ P11 celkovou částku 4,5 mil. Kč, která bude rozdělena mezi dvě skupiny projektů:

 • Velké projekty, jejichž náklady na realizaci budou mezi 200 tis. a 1 mil. Kč, přičemž celková částka pro velké projekty je 3,5 mil. Kč včetně DPH.

 • Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou mezi min. 50 tis. a 200 tis. Kč. Celková částka pro malé projekty je 1 mil. Kč včetně DPH.

 

Pravidla pro podávání návrhů občanů

 • Návrhy projektů mohou podávat všechny fyzické osoby bydlící či pracující na území Prahy 11, avšak nemusí zde mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí návrhu je podpora alespoň pěti “garantů”, kteří svým podpisem a poskytnutím kontaktních údajů vyjádří souhlas s podáním návrhu.

 • Navrhovatel/garant musí být starší 15 let (v případě osoby mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce).

 • Navrhovatel/garant může být současně navrhovatelem nebo garantem pouze u jednoho velkého a jednoho malého projektu.

 • Návrh projektu se týká pozemků nebo majetku v kompetenci MČ P11, tj. městská část je buď jejich vlastníkem nebo je má ve správě (v případě pozemků nebo majetku Hlavního města Prahy).

 • Návrh projektu má investiční povahu se zaměřením na úpravu veřejných prostranství.

 • Celkové náklady projektu nepřesáhnou limit 200 tis. Kč včetně DPH (malý projekt) a 1 mil. Kč včetně DPH (velký projekt).

 • Náklady na projektovou dokumentaci dosahují max. 25% z celkových nákladů projektu.

 • Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 50% nákladů na realizaci.

 • Projekt musí být realizovatelný v horizontu 12 měsíců, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební rozhodnutí, tak během 18 měsíců od výběru v závěrečném hlasování.

 • V souvislosti s realizací projektu nevzniknou MČ P11 dodatečné povinnosti, např. hygienické, bezpečnostní, apod.

 • Projekty nemohou hradit provozní náklady spolků nebo organizace společenských akcí.

 • Projekt je veřejně prospěšný a nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského, či politického charakteru.

 • Realizaci projektu nebrání strategické zájmy a aktivity MČ P11.

 

Formální náležitosti návrhu

Návrhy se budou moci podávat prostřednictvím online formuláře i v papírové podobě a musí obsahovat všechny níže uvedené položky:

 • název projektu,

 • osobní údaje navrhovatele a pěti garantů (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště a kontaktní e-mail),

 • součástí projektu (v papírové podobě) je podpisový arch, kde nalezneme podpisy garantů a navrhovatele,

 • uvedení přesné lokality a prostorových požadavků realizace projektu (nejlépe souřadnice GPS a číslo pozemku) + mapa místa realizace (situační nákres),

 • stručné shrnutí projektu do max. 500 znaků, které bude sloužit jako podklad pro prezentaci na webu a ve veřejných médiích,

 • popis návrhu: odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací projektu vyřešen, kolika uživatelů se týká) a specifikaci návrhu včetně informací pro následnou technickou analýzu (posouzení) realizovatelnosti navrhovaného projektu,

 • souhlas osob dotčených v majetkoprávních vztazích,

 • fotodokumentace stávajícího stavu + ilustrační obrázek určený k užití na webové stránky,

 • očekávanou finanční náročnost projektu (předběžný rozpočet), odhadované náklady na údržbu a odhadovanou dobu realizace,

 • datum zpracování návrhu.

a další nepovinné podklady:

 • grafické podklady (výkresy, fotodokumentace, vizualizace, typy navrhovaných prvků, apod.).


Podání návrhu projektu je možné a) elektronicky prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách projektu Spolu za lepší 11, b) písemně doporučenou poštou, c) osobně na kontaktní místo projektu Spolu za lepší 11, a to v uzavřené obálce s označením „Návrh: Spolu za lepší 11 - NEOTVÍRAT“ na adresu Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415. d.) elektronicky emailem na adresu koordinátorky projektu Mgr. Martiny Sádlové, e-mail: sadlovaM@praha11.cz

Při podání návrhu poštou je rozhodující datum přijetí podatelnou.

V případě elektronického podání je nutné přílohy naskenovat a k elektronickému podání připojit.

Formuláře budou dostupné v elektronické verzi na internetové stránce projektu Spolu za lepší 11, budou otištěny ve zpravodaji MČ P11 Klíč pro měsíc březen 2018 a bude možné vyzvednout si je na kontaktním místě projektu Spolu za lepší 11.

Ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze Českého úřadu zeměměřického a katastrálního http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Informace o tom, zda je nemovitost, na které má být návrh projektu realizován, dotčena právním vztahem nezapisovaným do katastru nemovitostí (nájem, výpůjčka) poskytne koordinátor nebo MČ P11 (odbor majetku).

 

Lhůty, termíny a realizovatelnost návrhů

Termín pro odevzdání návrhů je stanoven na 29. 3. 2018 do 12:00 hodin.

Vyhodnocení návrhu MČ P11:

 • Pro posuzování realizovatelnosti návrhů je v harmonogramu vyčleněno období od 5. 3. 2018 do 18. 5. 2018 (viz harmonogram projektu).

 • Do 8 kalendářních dnů odpoví zaměstnanec úřadu (koordinátor) ohledně splnění formálních požadavků návrhu, popř. požádá o doplnění chybějících údajů. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 kalendářních dnů od data výzvy, bude návrh odmítnut.

 • Po formální kontrole návrhu koordinátorem bude předán k obsahové kontrole příslušným odborům MČ P11.

 • Všechny návrhy budou vyvěšeny do 18. 4. 2018 (tj. 20 kalendářních dnů po termínu odevzdání) na webových stránkách projektu Spolu za lepší 11.

 • Zaměstnanci MČ P11 pověření hodnocením realizovatelnosti návrhů mají 20 kalendářních dnů od obdržení návrhu k jeho prvotnímu posouzení a k příp. kontaktování navrhovatele ve věci doplnění potřebných informací či nutných úprav v návrhu.

 • Objeví-li se rozpory mezi rozpočtem navrhovatele a odhadovaným rozpočtem ÚMP P11, bude navrhovatel kontaktován, aby rozpory odstranil. V případě, že nebude možné dosáhnout shody, budou nadále u návrhu uváděny náklady odhadované Úřadem

 • Na základě posouzení budou návrhy rozděleny do 3 skupin:

   • realizované v podobě navržené navrhovatelem

   • realizovatelné v podobě dílčích úprav

   • nerealizovatelné

 

Ostatní klíčové termíny (např. začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledků, apod.) budou vyhlašovány na základě jednání Rady MČ P11 a budou včas uvedeny na webových stránkách projektu Spolu za lepší 11.

Nedodržení termínů ze strany MČ P11 není penalizováno. Nedodržení součinnosti navrhovatele, resp. garanta může vést až k vyřazení návrhu z projektu Spolu za lepší 11.

 

Veřejná prezentace a diskuze

Prezentace návrhů, které prošly procesem posouzení realizovatelnosti a byly vyhodnoceny jako realizovatelné, proběhne formou veřejného setkání. Diskuze se bude konat ve večerních hodinách během pracovního dne a bude přístupné pro širokou veřejnost. Veřejné setkání bude svoláno nejpozději 10 pracovních dnů před jeho konáním. Termíny a bližší informace budou zveřejněné na webových stránkách, na profilu na sociální síti Facebook, prostřednictvím e-mailu a tištěných letáků. Všechny návrhy, o kterých bude moc veřejnost hlasovat, budou zveřejněny:

 • na webových stránkách projektu Spolu za lepší 11,

 • v rámci profilu MČ P11 a projektu Spolu za lepší 11 na sociální síti Facebook,

 • v příloze časopisu Klíč.

 

Hlasování

Hlasovat o projektech může fyzická osoba bydlící či pracující na území Prahy 11, která dosáhla 15 let věku. Pro hlasování o projektech bude použita online aplikace vytvořená externím dodavatelem. Aplikace umožní hlasujícím jednotlivým návrhům udílet pozitivní, nebo negativní hlas. Hlasující bude mít rovněž více hlasů (v závislosti na celkovém počtu návrhů). Pro jedno hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat mobilním telefonem. Pro hlasující bez přístupu k internetu, bude možnost hlasovat s asistencí pracovníků informačních kanceláří Prahy 11. Hlasování je tajné a anonymní. Seznam výsledků bude zveřejněn na webových stránkách, na profilu na sociální síti Facebook a v časopise Klíč. V případě že finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v žebříčku, bude se realizovat takový následující projekt, který bude pokryt zbývající finanční částkou. Pokud získají dva či více projektů stejný počet hlasů, bude se realizovat projekt s nejvyšším rozpočtem. Pravidla ke stažení: ikona souboruPravidla Spolu za lepší 11

25.1.2018 15:16:26 | přečteno 506x | Mgr. Martina Sádlová

Navigace

 
load