Na obsah stránky

ENDE
 

Jihoměstská sociální a.s.

logo

Jihoměstská sociální a.s. je společnost, která poskytuje sociální služby na území Prahy 11. Mezi registrované sociální služby, které poskytuje, patří:

- Terénní pečovatelská služba

- Domov pro seniory a Ošetřovatelské centrum

- Pobytová odlehčovací služba

- Základní sociální poradenství a poradenství pro zdravotně postižené spoluobčany

Jihoměstská sociální a.s.

P.O.B. 100, Ocelíkova 672/2, 149 41  Praha 4 - Háje

tel.: 267 990 151
fax: 272 941 850

e-mail: info@jmsoc.cz

  web: http://jmsoc.webnode.cz/

Jihoměstská sociální poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým občanům Jižního Města.


Terénní pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Je poskytována v domácnostech uživatelů ve vymezeném čase.

Cílem poskytování pečovatelské služby je umožnit uživatelům setrvat co nejdéle ve známém domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života a podporovat jejich soběstačnost, sociální začleňování. Snahou je i pomáhat při udržování rodinných a společenských vazeb. Cílovou skupinou jsou senioři, zdravotně postižení či chronicky nemocní a rodiny, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí a to do 4 let věku těchto dětí.

Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kterou klient uzavírá s Jihoměstskou sociální a.s. a je k dispozici podle individuálních potřeb uživatelů v době:

Po - Čt: 7.15 - 16.00 hodin

Pá: 7.15 - 14.45 hodin

Úkony jsou poskytovány přednostně občanům s trvalým bydlištěm na území Prahy 11, ve výjimečných případech i na území hl.m. Prahy. V přilehlých obcích neposkytujeme službu, jen dovážku oběda. Terénní služby zajišťuje 1 koordinátorka, 9 pracovnic v sociálních službách a 5 pracovnic při rozvozu obědů. Úhradu za úkony pečovatelské služby hradí uživatel dle Sazebníku úhrad služeb a úkonů poskytovaných pečovatelskou službou. Ambulantní forma pečovatelské služby nabízí pomoc při osobní hygieně ve střediscích osobní hygieny v DPS Šalounova a DPS Blatenská.

Informace k terénní pečovatelské službě podá:

Koordinátorka terénní pečovatelské služby: Dominika Vránová Dis.

Telefon: 267 990 167, 272 929 260

Mobil: 724 603 316


Domy s pečovatelskou službou

Kromě terénní pečovatelské služby je pečovatelská služba poskytována v Domech s pečovatelskou službou Šalounova a Blatenská (dále jen DPS):

Jedná se o domy s byty zvláštního určení v majetku městské části Praha 11, které slouží přednostně k bydlení seniorů od 65 let, jednotlivců i manželů a zdravotně postižených občanů, kteří potřebují pomoc či podporu v rozsahu pečovatelské služby. Přednostně jsou byty přidělovány uchazečům s trvalým bydlištěm na území Prahy 11. Žádost uchazeč podává na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 11. Každá žádost je individuálně posouzena. O přidělení bytu rozhoduje Rada MČ na základě doporučení komise pro DPS a BBD. Rozsah péče, která bude nájemci poskytována, se sjednává na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a dle Ceníku služeb.

Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, či žádosti o přidělení bytu v Domě s bezbariérovými byty přijímá:

Mgr. Anna Veselá

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nad Opatovem 2140, místnost 103P

Telefon: 267 902 154


DPS Blatenská 2146/4, Praha 11

Objekt v Blatenské ulici zahrnuje 108 bytových jednotek. Ty jsou uživatelům přidělovány RMČ Praha 11 na základě doporučení poradního orgánu RMČ - Komise pro BBD a DPS. Počet zaměstnanců byl v roce 2014 stálý, a sice následující: 1 koordinátorka péče a 4 pečovatelky. Provozní doba pečovatelské služby je od 6.00 do 21.00 hodin denně.

Koordinátorka v DPS: Luďka Vaňková 

Telefon: 272 925 151

Mobil: 724 603 303


DPS Šalounova 2025/7, Praha 11

DPS Šalounova zahrnuje 100 bytových jednotek, přidělených RMČ Praha 11 na základě doporučení poradního orgánu RMČ - Komise pro BBD a DPS. V roce 2014 byl stav zaměstnanců stálý a sestával z jedné koordinátorky péče a čtyř pečovatelek. Provozní doba pečovatelské služby je 6.00 - 21.00 hod. denně.

Koordinátorka v DPS:  Gabriela Podzemská

Telefon: 267 990 154,272 929 260

Mobil: 724 603 307


BBD Petýrkova 1952/22, Praha 11

Specializované pracoviště v domě s bezbariérovými byty ve správě Jihoměstské majetkové a.s. určené pro vozíčkáře. Počet bytů činí 98. Pracovníci JMS a.s. v počtu tří pečovatelek poskytují 65 klientům služby v časech:

Po - Čt: 7.15 - 16 hod.

Pá 7.15 - 14.45 hod.

Noční a víkendové služby zajišťuje Klub vozíčkářů Petýrkova. Přímo v objektu je provozována lokální prádelna. JMS tradičně zve obyvatele střediska na Sportovní hry seniorů.


Koordinátorka PS: Luďka Vaňková

Telefon: 272 925 151

Mobil: 724 603 303


Stravovací centrum

Křejpského 1502/8, Praha 11

Stravovací centrum zabezpečuje obědy pro klienty terénní pečovatelské služby, obyvatele domu s pečovatelskou službou a zaměstnance Jihoměstské sociální a. s.

Rozvoz probíhá v době od 9:30 - 12: 30, výdej v jídelně denně mimo soboty a neděle, a to v rozmezí od 11.00 – 12.15 hod. V nabídce je strava racionální a dva druhy diet, šetřící a diabetická. Jídelnu využívají senioři, kterým to dovolí jejich zdravotní stav nebo ti, kteří bydlí v dostupné vzdálenosti.

Informace Vám podá koordinátorka pečovatelské služby: 267 990 167, 724 603 316

Domov pro seniory Jižní Město

Dům pro seniory poskytuje ubytovací, sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům, kteří vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a mají přiznaný určitý stupeň příspěvku na péči nebo na jeho přiznání čekají. Jde o zařízení s nepřetržitým celoročním provozem, poskytující trvalý pobyt, bezpečné, důstojné a klidné prostředí jeho uživatelům. Individuálně zaměřená služba umožňuje seniorům rozhodovat o jejich dalším způsobu života. Cílovou skupinou jsousenioři nad 60 let.

Ubytování je zajištěno v novém bezbariérovém objektu s kapacitou 50 lůžek. V domově se nabízí ubytování ve 22 dvoulůžkových pokojích a 2 třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny vlastním nábytkem, elektricky polohovatelnou postelí a televizorem. Deset pokojů je vybaveno vlastní koupelnou s toaletou. Pro imobilní uživatele jsou k dispozici společné toalety a koupelny, které jsou vybavené ergonomickým multifunkčním hygienickým křeslem. Dům pro seniory má vlastní zahradu, která umožňuje uživatelům pohyb a příjemné posezení na čerstvém vzduchu.

Vedoucí zařízení: Mgr. Bc. Oldřich Brož

Telefon: 272 916 454

Mobil: 603 205 399


Ošetřovatelské centrum – pobytová odlehčovací služba

Jedná se o zařízení s nepřetržitým celoročním provozem, poskytující přechodný pobyt na dobu max. 3 měsíců s možností prodloužení. Odlehčovací služby jsou poskytovány lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci uživatelům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu např. náhlého zhoršení zdravotního stavu, rekonvalescence po propuštění z lůžkového oddělení, zajištění poskytování služby v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči nebo zajištění sociální jistoty pro uživatele či rodiny, jako mezistupeň mezi zdravotnickým a sociálním pobytovým zařízením.

Ubytování je zajištěno v objektu s kapacitou 39 lůžek nacházejícím se uprostřed zahrady, která umožňuje pohyb a příjemné posezení na čerstvém vzduchu. V nabídce jsou 4 nadstandardní lůžka, kde na jednolůžkových pokojích mají uživatelé k dispozici televizor, koupelnu a WC. Vlastní toaletu a WC mají také tři třílůžkové pokoje v prvním patře. Ostatní pokoje jsou standardního typu.

Vedoucí zařízení: Mgr. Bc. Oldřich Brož

Telefon: 272 916 454

Mobil: 603 205 399


Základní sociální poradenství a poradenství pro zdravotně postižené spoluobčany

Soc. pracovnice:  Bc. Jana Holubová

Telefon: 267 990 162

Mobil: 724 603 317

Kluby seniorů

Jihoměstská sociální a.s., podporuje setkávání seniorů prostřednictvím šesti klubů seniorů. Společnost zajišťuje pro kluby přednášky se zdravotní tématikou a preventivní přednášky s bezpečnostní tématikou, prostřednictvím kterých se senioři dozvídají mnoho užitečných informací. Příjemným zpestřením jsou přednášky o slavných osobnostech z literárního, uměleckého života či historie, např. „Mýty a pověsti“, „Jediný Čech, který přežil zkázu Titanicu“, „Počátky lyžování v Čechách“ apod., které pro seniory připravuje Mgr. Alena Kobrová. Vedle organizovaného programu se členové klubů schází i k oslavám životních jubileí svých členů nebo jen k posezení. Každý měsíc je připravena společná tematicky zaměřená akce pro všechny členy klubů seniorů. Členům klubů zajišťuje naše společnost vstupenky na divadelní představení nebo koncerty, zejména se jedná o veřejné generální zkoušky.

Informace o klubech poskytuje:

soc. pracovnice Bc. Jana Holubová

Telefon: 267 990 162

Mobil: 724 603 317

e-mail: jana.holubova@jmsoc.cz

 KS Křejpského I, Křejpského 1502/8

 • Vedoucí: Alena Pašková
 • Pondělí 13.15 – 17.00 hodin
 • Přednášky, hudba k tanci a poslechu, oslavy jubileí

 KS Křejpského II, Křejpského 1502/8

 • Vedoucí: Věra Rysková
 • Čtvrtek 14.00 – 17.00 hodin (vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci)
 • Přednášky, hudba, kvízy, hádanky, zajímavosti, vtipy, oslavy jubileí 

KS Křejpského III, Křejpského 1502/8

 • Vedoucí: Jaroslava Kašná
 • Úterý 13.15 – 17.00 hodin
 • Přednášky, hudba a tanec

 KS Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1

 • Vedoucí: Božena Šulcová
 • Pátek 14.00 – 16.00 hodin
 • Posezení u kávy, oslavy jubileí, zajímavosti

KS při DPS Šalounova 2025/7

 • Vedoucí: Jana Kovářová
 • Středa: 15.00 – 17.00 hodin
 • Přednášky, hudba k poslechu, posezení u kávy, hrátky s pamětí

 KS při DPS Blatenská 2146/4

 • Vedoucí: Marcela Kozlovská
 • Středa: 15.00 – 17.00 hodin
 • Přednášky, zpívání za doprovodu živé hudby, posezení, hrátky s pamětí


Další akce (odkaz web): http://jmsoc.webnode.cz/akce/

5.12.2016 15:05:16 | přečteno 40280x | Ing. Ivana Dekařová

Navigace

 
load