Na obsah stránky

ENDE
 

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který pro Vaše potřeby vydala Městská část Praha 11, shrnuje informace o jednotlivých službách včetně kontaktů, popisu služby, komu je služba určena a kolik stojí. Katalog může sloužit jednak jako nezbytný informační zdroj a jednak jako inspirace, může být užitečným pomocníkem pro Vás, Vaše blízké a přátele. Na začátku katalogu naleznete informace o odboru sociálních věcí a zdravotnictví, organizace dále jsou řazeny abecedně.


Jihoměstská sociální a. s.

Pečovatelská služba

Šalounova 2025/7
Kontakt:
267 990 167, 724 603 316, www.jmsoc.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Poskytování terénní pečovatelské služby v domácnostech, ve dvou objektech  - domů s pečovatelskou službou a v domě s bezbariérovými byty Petýrkova. Zajišťuje běžné úkony denních činností včetně dovážení stravy. Součástí služby je i provoz vývařovny a jídelny
Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, osoby po úrazech, senioři, rodiny, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, do 4 let věku těchto dětí

Forma služby: Ambulantní, terénní

Odlehčovací služby - Ošetřovatelské centrum

Janouchova 670/1
Kontakt: 272 916 454, 603 205 399, www.jmsoc.cz,
info@jmsoc.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Umožňuje pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek při využití pobytové služby s nepřetržitým 24 hodinovým provozem pro přechodný pobyt uživatelů – seniorů, kteří vyžadují pomoc a podporu v každodenních činnostech a je o ně jinak pečováno v přirozeném prostředí. Pobyt je umožněn na přechodnou dobu, nejdéle 3 měsíců, kdy pečující osoba, která o člověka pečuje v přirozeném prostředí, není schopna tuto péči zajistit (např. z důvodu hospitalizace, čerpání dovolené, odjezdu do lázní apod..). Kapacita 39 lůžek.

Cílová skupina uživatelů: osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s kombinovaným postiženým, s jiným zdravotním postižením, s mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním, se zrakovým postižením, senioři
Forma služby: pobytové

Domov pro seniory Jižní Město

Janouchova 670/1
Kontakt:
272 916 454, 603 205 399, www.jmsoc.cz, info@jsmoc.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: poskytování sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům, kapacita 50 lůžek
Cílová skupina: senioři, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí
Forma služby: pobytové

Stravovací centrum Křejpského 1502/8

Obědy zde připravené se rozvážejí do domácností, do obou DPS a BBD Petýrkova v pracovní dny včetně sobot, nedělí a svátků. Na obědy je možné docházet do Stravovacího centra v Křejpského 1502/8. Výdej obědů zde probíhá denně mimo soboty a neděle, a to v rozmezí od 11.00 – 12.15 hod. V nabídce je strava racionální a dva druhy diet, šetřící a diabetická. Jídelnu využívají senioři, kterým to dovolí jejich zdravotní stav nebo ti, kteří bydlí v dostupné vzdálenosti.

Informace Vám podá koordinátorka pečovatelské služby: 267 990 167, 724 603 316

(zdroj socialnipece.praha.eu)

Sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. poskytují občanům MČ Praha 11 následující subjekty:

1 SENIOŘI

A DOMA o. s.

A DOMA o. s.

Osobní asistence Čtyřlístek

Na Strži 1683/40, Praha 4
Kontakt: 733 194 952; info@adoma-os.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Osobní asistence je určena seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především demencí) bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Našim uživatelům je nabízena 24 hodin denně. Cena služeb se řídí úhradovou vyhláškou č. 505/2006 Sb. Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Fakultativní služby: Trénování paměti, které je určeno klientům se zhoršenou krátkodobou pamětí (stavy po cévní mozkové příhodě, demence, Alzheimerova choroba), pedikúra v domácnosti, kde odborná pracovnice provede ošetření nohou.
Cílová skupina uživatelů: senioři
Forma služby: terénní

DS Chodov

Domov pro seniory Chodov

Domov pro seniory

Donovalská 2222/31
Kontakt:
267 907 111, chodov@seniordomov.cz, seniordomov.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
Cílová skupina uživatelů: senioři
Forma služby: pobytová

Domov pro seniory Háje logo

Domov pro seniory Háje

Domov pro seniory

K Milíčovu 734/1
Kontakt
: 271 198 432 (vedoucí soc. aktivizačního oddělení Mgr. Gita Ruthová), info@dshaje.cz, www.dshaje.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobytové odlehčovací služby. Parkinson centrum nabízí trvalý pobyt, krátkodobý pobyt a denní stacionář pro klienty s Parkinsonovou chorobou.
Cílová skupina uživatelů: senioři
Forma služby: pobytová

Elpida logo

Elpida, o. p. s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Na Strži 40, Praha 4
Kontakt
: 224 231 914, jiri.hrabe@elpida.cz; www.elpida.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Centrum Elpida nabízí širokou paletu poradenských, vzdělávacích, kultuirních a volnočasových aktivit se zdravotními prvky - kondiční cvičení, jóga, chi-tung, tanec pro radost, trénování paměti, výtvarné dílny, jazykové kurzy, fotografické kurzy, šachový klub, přednášky, individuální poradenství (sociálně právní, sociálně zdravotní, počítačové)
Cílová skupina uživatelů: senioři
Forma služby: ambulantní

FarniCharitaChodov logo

Farní charita Praha 4 - Chodov

Pečovatelská služba

U Modré školy 23337/1
Kontakt: 272 941 972, kancelar@charitapraha4.cz, www.charitapraha4.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Hlavním cílem služeb komplexní domácí péče Farní charity Praha 4 - Chodov je pomoc se zajištěním kvalitního a plnohodnotného života seniorům a občanům se zdravotním postižením v jejich vlastním prostředí, pomoc se zajištěním základních biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb.
Cílová skupina uživatelů: senioři
Forma služby: terénní

Osobní asistence

Kontakt: 272 941 972, kancelar@charitapraha4.cz, www.charitapraha4.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: pomoc se zajištěním plnohodnotného života seniorům a občanům se ZP v jejich vlastním prostředí
Cílová skupina uživatelů: mladší a starší senioři
Forma služby: terénní

hewer

Hewer z.s. - občanské sdružení

Osobní asistence

Pod Strašnickou vinicí 191/13, Praha 10 
Kontakt: 274 781 341, info@hewer.cz

Charakteristika poskytovaných služeb: Služba je k dispozici celý rok, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pomoc s naplněním individuálních potřeb uživatelů v přirozeném prostředí. Do 70 hodin měsíčně 100 Kč/ hod. osobnía sistence, nad 70 hodin pak 95 Kč/hod. Pomoc při hygieně, péče o sebe,drobný úklid, doprovody k lékaři, nákupy.
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním znevýhodněním
Forma služby: terénní


2 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - TĚLESNÉ A KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ

asistence

Asistence, o.p.s.

Osobní asistence

V Pevnosti 4, Praha 2
Kontakt
: 241 083 579, stredisko@asistence.org, www.asistence.org
Charakteristika poskytovaných služeb: poskytování služby osobní asistence pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, doprovody do školy nebo práce, pomoc při hygieně, oblékání, stravování apod., pomoc s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek, bezbariérových úpravách prostředí. Cílem je aktivní a plnohodnotný život ve společnosti v rámci individuálních možností
Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným postižením
Forma služby: terénní

amd

Asociace muskulárních dystrofiků, o.s.

Odborné sociální poradenství

Petýrkova 1953/24
Kontakt
: 272 95 28 56, amd@md-cz.org, md-cz.org
Charakteristika poskytovaných služeb: Odborné sociální a právní poradenství občanům postiženým muskulární dystrofií a jejich rodinným příslušníkům, kteří se ocitají vlivem tohoto velmi závažného onemocnění ve složité životní situaci. Vydávání časopisu Zpravodaj AMD (informace o činnosti organizace, o nemoci, nových trendech v léčbě. Pořádání tuzemských i zahraničních rekondičních pobytů, organizace turnajů v šachu a bowlingu.
Cílová skupina uživatelů: Osoby s tělesným postižením
Forma služby: ambulantní
APLA

Hornomlynska logo

Hornomlýnská, o. p. s.

Osobní asistence

Adresa: Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 (mezi stanicemi metra Roztyly a Chodov)

Kontakt: vedouci.oa@hornomlynska.cz, 272 657 590, 739 224 792, www.hornomlynska.cz

Posláním služby je podpořit sociální začlenění dětí se zdravotním postižením.

Osobní asistenci poskytujeme

 • V mateřských či základních školách běžného i speciálního typu (osobní asistenti dětem pomáhají zařadit se do kolektivu zdravých vrstevníků, pomáhají jim při vzdělávání a podporují je v samostatnosti).
 • V domácím prostředí (asistent dítěti zajišťuje komplexní péči, což znamená, že mu pomáhá například při osobní hygieně, při stravování a provádí s ním nejrůznější výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti).

Formou doprovodů (asistent s dítětem dochází do vzdělávacích institucí, na zájmové kroužky, do integračních center, na různá rehabilitační cvičení apod.).

Cílem osobní asistence je poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze, zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti, podporovat dítě v rozvoji schopností a dovedností
na základě jeho individuálních potřeb, zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky, umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí, zlepšit kvalitu života rodin dětí se zdravotním postižením.

Základní sazba za hodinu osobní asistence činí 100 Kč, za každou započatou půl hodinu 50 Kč. Snížená sazba za hodinu osobní asistence činí 90 Kč a 45 Kč za každou započatou půl hodinu

Osobní asistence je dětem a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně a to po celý rok včetně víkendů a všech prázdnin.

 Cílovou skupinou jsouděti ve věku 3 – 15 let s různými druhy a stupni zdravotního postižení a s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje a jejich rodiny.Odlehčovací služby - Centrum FILIPOVKA

Adresa: Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 (mezi stanicemi metra Roztyly a Chodov)

Kontakt: 271 910 328, 733 553 123, vedouci.os@hornomlynska.cz, www.hornomlynska.cz

Posláním služby je umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí. Zatímco je o dítě po všech stránkách postaráno, rodič získá volný čas pro odpočinek, zařízení si osobních záležitostí, či se může věnovat dalším členům rodiny.

Nabídka:

 • nabízíme odbornou komplexní péči dítě se zdravotním postižením
 • poskytujeme základní sociální poradenství
 • poskytujeme specializované aktivity na jednom místě (bazální stimulaci, interaktivní tabuli, psychorelaxační místnost, muzikoterapii, arteterapii, aktivity se psem, apod.)
 • odlehčujeme pečujícím rodinám (ty získají čas pro odpočinek, další členy rodiny, či mohou chodit do zaměstnání)

Cílem odlehčovací služby je zajistit takovou péči o dítě s postižením, která vychází z potřeb rodiny a dítěte. Jde nám o spokojeného rodiče a spokojené dítě.

Cílová skupina uživatelů: děti od 2 do 13 let s různými druhy a stupni a stupni zdravotního postižení a s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje a jejich rodiny.

Základní cena za hodinu odlehčovací služby 100 Kč, snížená výše úhrady je pak 90 Kč.

Odlehčovací služba funguje každý všední den od 8.00 – 17.00, včetně letních prázdnin!


dílny tvořivosti

Dílny tvořivosti

Sociálně terapeutická dílna, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Podskalská 1252/24, Praha 2
Kontakt:
222 511 488, dilny_tvorivosti@seznam.cz, www.dilnytvorivosti.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: široké spektrum služeb sociálních služeb zahrnující soustavnou skupinovou i individuální péči pro lidi s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením a lidem po poranění či poškození mozku. Sociálně terapeutická dílna, služby terénního sociálního pracovníka, podpůrná skupina pro lidi po poranění nebo poškození mozku
Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním postižením
Forma služby: ambulantní, terénní


FOSA

FOSA, o. p. s.

Sociální rehabilitace - Podporované zaměstnávání FORMIKA

Filipova 2013/3
Kontakt: 271 910 016, 775 350 115, fosaops@fosaops.org, www.fosaops.org
Charakteristika poskytovaných služeb: Služby podporovaného zaměstnávání pro Prahu a Středočeký kraj, konzultace zaměstnavatelům v oblasti zaměstnávání lidí s postižením a jiným znevýhodněním, zajištění pracovní asistence zaměstnancům na pracovišti, konzultace odborným pracovníkům. Pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v získání a udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce.
Cílová skupina uživatelů:osoby se zdravotním postižením
Forma služby: Ambulantní, terénní

pov

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

Osobní asistence

Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11

Kontakt: 727 821 669, 607 419 765, info@kvp.cz, www.kvp.cz

Charakteristika poskytovaných služeb: Služba osobní asistence je určená lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. Poskytování pomoci probíhá v přirozeném sociálním prostředí klientů, především v bezbariérovém komplexu bytů zvláštního určení v Petýrkově ulici na Praze 11 a blízkém okolí. Služba je poskytována nepřetržitě, po celý rok, včetně víkendů a státních svátků. Obsahem služby je například pomoc při přesunu z vozíku, pomoc při osobní hygieně, pomoc při použití toalety, pomoc při podávání jídla, pomoc při oblékání, pomoc s úklidem domácnosti, nákupy a běžné pochůzky nebo doprovázení na úřady či k lékaři. V rámci přechodného využití volných kapacit osobních asistentů může být klientům v bezbariérovém komplexu v Petýrkově ul. fakultativně zajišťována také tzv. nepřetržitá pohotovostní pomoc. S ohledem na komplexnost služeb jsou dále zajišťované různé doplňkové činnosti (např. rehabilitační cvičení nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek). V rámci služby je také poskytováno bezplatné základní sociální poradenství.

Cílová skupina uživatelů: osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, a senioři. Služba je poskytována klientům od 11 let. Pouze pro obyvatele domu zvláštního určení na adrese Petýrkova 1949 – 1953, Praha 11, příp. pro obyvatele z docházkové vzdálenosti.

Forma služby: terénní

 kontakt

KONTAKT bB – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

Sociálně aktivizační služby pro osoby se ZP

Strahov blok 1, Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6
Kontakt: 233 354 361, 234 678 379, 724 219 068, praha@kontaktbb.cz
Charakteristika poskytovaných služeb Výuka plavání především pro osoby s tělesným handicapem (výjimečně přijímáme i další typy zdravotních postižení) všech věkových kategorií se zaměřením na děti a mládež, nejčastěji děti s dětskou mozkovou obrnou, vrozenými vývojovými vadami, tělesným postižením po úraze (zejména míšní léze nebo amputace) či operaci aj. Podstatné je, aby kondice a zdravotní stav zájemce o plavání dovoloval pobyt ve vodě a realizaci pokynů instruktora. Jednotlivé lekce jsou určeny příslušným plaveckým úrovním. V základní a zdokonalovací úrovni trvá lekce 30 minut a je vedena formou individuálního přístupu, proškoleným instruktorem „z vody“. Ve vyšších úrovních trvá trénink 45 - 60 min.
Cílová skupina uživatelů: osoby s tělesným postižením
Forma služby: ambulantní

roska

Roska Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR

Sociální rehabilitace

Tusarova 1438/10, Praha 7
Kontakt
: 241 728 619, roska@roska-praha.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Rekondiční pobyty se zdravotním programem, individuální rehabilitace, půjčovna rehabilitačních přístrojů, skupinová rehabilitace, hiporehabilitace, sociální rehabilitace, odborné přednášky
Cílová skupina uživatelů: osoby s tělesným postižením, sluchovým, zdravotním, zrakovým postižením, senioři, osoby v krizi (nemocní roztroušenou sklerózou a jejich blízcí)
Forma služby: terénní, ambulantní

společnost e

Společnost E - Czech Epilepsy Association, z. s.

Služby pro osoby s epilepsií

Liškova 959/3, Praha 12
Kontakt:
241 722 136, info@spolecnost-e.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Činnost k sociálním službám, psychologické konzultace, edukační, publikační, osvětovou činnost a zajišťuje rekondiční pobyty. Podporuje zaměstnávání lidí s epilepsií, poskytuje odborné sociální poradenství a další podpůrné aktivizační služby a činnosti.
Cílová skupina uživatelů: osoby s epilepsií
Forma služby: ambulantní

SMYSLOVÉ POSTIŽENÍ

Centrum denních služeb Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

Darwinova 24, Praha 12
Kontakt
: 255 713 261, stacionarpraha@volny.cz, www.cds-psn.eu
Charakteristika poskytovaných služeb: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, odstraňování komunikačních bariér a informačních deficitů vyplývajících ze sluchového spotižení.
Cílová skupina uživatelů: osoby se sluchovým postižením
Forma poskytování služby: ambulantní, na požadavek klienta tlumočnické služby v terénu

čun

Česká unie neslyšících

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tlumočnické služby

Dlouhá třída 729/37
Kontakt: 224 827 152, praha@cun.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: V rámci své činnosti umožňujeme a podporujeme společenské a kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posilujeme jejich sociální a právní vědomí a zvyšujeme tak možnosti jejich zapojení do života společnosti. Naše služby poskytujeme na základě registrace udělené v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Kromě pomoci osobám se sluchovým postižením však považujeme za důležitý úkol také snahu podporovat informovanost majoritní společnosti. Podporovat respektování osob se sluchovým postižením jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a kulturní specifikou. V roce 2012 plánován kurz arteterapie, odezírání pro ohluchlé osoby, kurz pro rozvoj kompetencí v českém jazyce, počítačů a přednášková činnost.
Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným nebo sluchovým postižením bez omezení věku
Forma služby: ambulatní, terénní 

okamžik

Okamžik, z. ú. - sdružení pro podporu nejen nevidomých

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Na Strži 1683/7, Praha 4
Kontakt
: 233 379 196, 775 209 055, okamzik@okamzik.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: setkávání osob se zrakovým spotižením s dobrovolníky. Dobrovolníci pomáhají nevidomým při každodenních činnostech - volnočasové aktivity, studium, zaměstnání, péče o rodinu, pravidelná spolupráce stálé dvojice, setkávání cca 2-4x měsíčně
Cílová skupina uživatelů: osoby s těžkým zrakovým postižením starší 18 let
Forma služby: terénní

eda

Raná péče EDA o. p. s.

Raná péče

Trojická 2/387, Praha 2
Kontakt
: 224 826 860, praha@ranapece.eu
Charakteristika poskytovaných služeb: Podpora rodinám vtěžké situaci po narození dítěte se postižením, podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení na život dítěte a fungování rodiny. Výcvik rodičů v metodách stimulace psychomotorického vývoje dítěte.
Cílová skupina uživatelů: rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku
Forma služby: ambulantní, terénní

snn

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Odborné sociální poradenství

Karlínské náměstí 12, Praha 8
Kontakt
: 224 816 829, snncr@snncr.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Individuální poradenství na zákaldě požadavků uživatele - ambulantně, terénně, online. Informace o vhodných kompenzačních pomůckách a jejich zapůjčení, pomoc při telefonickém a osobním zprostředkování kontaktu s lékaři, úřady, podpora při hledání řešení osobní situace negativně ovlivněné sluchovou vadou
Cílová skupina uživatelů: osoby se sluchovým postižením
Forma služby: ambulantní

MENTÁLNÍ A DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ

apla

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy

Odborné sociální poradenství, raná péče, osobní asistence, odlehčovací služba, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s autismem

Dolanská 329/23, Praha 6
Kontakt: 284 684 959, apla@apla.cz, www.praha.apla.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Poskytování sociálních služeb lidem s poruchami autistického spektra, komplexní služby rané péče - ambulantní a terénní služby (poradenství přímo v domácnostech), osobní asistence (úhrada 80 Kč za hod. do výše 40 hodin měsíčně, po-pá od 7 do 22 hod. jinak dle domluvy), odlehčovací služby pro rodiny pečující o děti a mladé lidi s austismem (respitní víkendy nebo respitní byt po-pá), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s autismem, svoz sociálním automobilem s osobní asistencí, sociální rehabilitace, tréninková dílna, odborné sociální poradenství sociálního pracovníka speciálního pedagoga, podporované zaměstnávání, chráněné bydlení, letní rekondiční pobyty.
Cílová skupina uživatelů: osoby se zdravotním postižením, bez omezení věku
Forma služby: ambulantní

eset help logo

ESET - HELP, o. s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP - Centrum denních aktivit Klub Hekrovka

ESET – HELP, z. s

Úvalská 3411/47

100 00  Praha 10


Kontakt: 272 937 712, http://www.esethelp.cz/

Charakteristika poskytovaných služeb: Podpora lidí se závažným duševním onemocněním při rozvoji dovedností v oblasti sociálních kontaktů a trávení volného času. Navazování nových přátelství, posilování soběstačnosti a samostatnosti.
Cílová skupina uživatelů: osoby s chronickým duševním onemocněním

Forma služby: ambulantní, terénní

Chráněné bydlení

Hekrova 805/25

Kontakt: 272 937 712, chranenebydleni@esethelp.cz

Charakteristika poskytovaných služeb: S využitím a podporou vlastních schopností a možností klientů dopomohá k co možná nejvyšší míře samostatnosti v oblasti bydlení. Dva chráněné byty zvlášť pro muže a ženy

Cílová skupina uživatelů:osoby s chronickým duševním onemocněním

Forma služby: pobytové

Sociální rehabilitace - asertivní tým

Kontakt: 272 917 712, asertivni.tym@esethelp.cz
Charakteristika poskytovaných služeb:
Cílová skupina: lidé s chronickým duševním onemocněním
Forma služby: terénní

Sociální rehabilitace - O. s. Eset - help, přechodné zaměstnávání

Hekrova 805/25
Kontakt: 272 937 712, prech.zam@esethelp.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Zvyšování kvality života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím jejich zapojení do práce formou krátkodobých pracovních míst. Program umožňuje, aby si klient vytvořil potřebnou kapacitu pro práci, získal dostatečnou sebedůvěru a zkušenosti z práce.
Cílová skupina uživatelů:osoby s chronickým duševním onemocněním
Forma služby: Ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace - O. s. Eset - help, Tréninková a resocializační kavárna Dendrit

Hekrova 805/25

Kontakt: 272 937 712, kavarna@esethelp.cz

Charakteristika poskytovaných služeb: Služba sociální rehabilitace v oblasti dovedností a návyků spojených s pracovním uplatněním. Základní doba poskytování služby je 4 měsíce, rehabilitace v oblasti navazování a udržování sociálních vztahů, posilování sociálních kompetencí.

Cílová skupina uživatelů:osoby s chronickým duševním onemocněním

Forma služby: Ambulantní, terénní

Sociální rehabilitace - O. s. Eset - help, podporované zaměstnávání

Hekrova 805/25

Kontakt: 272 937 712, podpor.zam@esethelp.cz

Charakteristika poskytovaných služeb: Řeší problematiku zaměstnanosti lidí s duševním onemocněšním na běžném trhu práce. Cílem je umožnit lidem s duševním onemocněním získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem i zkušenostem. Zvýšení úrovně samostatnosti klientů, posílení pracovních návyků, zlepšení každodenních dovedností.

Cílová skupina uživatelů:osoby s chronickým duševním onemocněním

Forma služby: Ambulantní, terénní

Odborné sociální poradenství - O. s. Eset - help, sociální a právní poradna

Vejvanovského 1610/1

Kontakt:272 940 880, eset.pec@volny.cz, http://www.esethelp.cz/

Charakteristika poskytovaných služeb: Poskytování potřebné sociální a právní pomoci formou poradenství

Cílová skupina uživatelů: Osoby s chronickým duševním onemocněním

Forma služby: ambulantní

Sociální rehabilitace - Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou

Brandlova 1641/1

Kontakt: 267 914 611, galerie.vazka@esethelp.cz

Charakteristika poskytovaných služeb: Cílem je poskytnout klientům krátkodobé zaměstnání, které jim umožní lépe zhodnotit vlastní připravenost na běžné zaměstnání, získat nové pracovní dovednosti.

Cílová skupina uživatelů:osoby s chronickým duševním onemocněním

Forma služby: ambulantníFOKUS

Fokus Praha, o. s.

Sociální rehabilitace

Podolská 21, Praha 4
Kontakt:
233 551 205, fokus@fokus-praha.cz, www.fokus-praha.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Komunitní tým regionu Jih zajišťuje sociální rehabilitaci lidem, kteří potřebují podporu ve více oblastech života (rodina, práce, vzdělání, volný čas), uplatnění metody case managementu (případové vedení). Umožnění dlouhodobé individuální a komplexní podpory klientovi. Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním (nejčastěji psychotickým).
Cílová skupina uživatelů: osoby s chronickým duševním onemocněním
Forma služby: ambulantní, terénní

FOSA

Fosa, o. p. s.

Osobní asistence OSA

Kontakt: 271 910 016, fosaops@fosaops.org, www.fosaops.org
Charakteristika poskytovaných služeb: Umožnit lidem s mentálním postižením žít životem jako jejich vrstevníci. Poskytnout těmto lidem podporu při rozvoji samostatnosti a kompenzovat věci, které díky svým omezením nezvládají sami. Zajištění osobní asistence formou programů: Individuální podpora, Kurzy, Volnočasové aktivity

Cílová skupina uživatelů: Osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením

Forma služby: terénní

Sociální rehabilitace - Podpora samostatnosti OSA 

Charakteristika poskytovaných služeb: Umožnit lidem s mentálním postižením, žít životem jako jejich vrstevníci. Poskytnout podporu při rozvoji samostatnosti a kompenzovat věci, které díky svým omezením nezvládají sami formou programů Dialogy, Týden samostatnosti.
Cílová skupina uživatelů: Osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením
Forma služby: Ambulantní, terénní 

 modrý klíč

Modrý klíč, o. p. s.

Denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služba

Smolkova 566/4, Praha 12
Kontakt
: 241 715 375, modryklic@modry-klic.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Denní stacionář poskytuje služby 88 uživatelům z Prahy a okolí, zákaldní činnosti jsou pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutís travy. Týdenní stacionář poskytuje služby 30 uživatelům (ubytování do pondělí do pátku). Odlehčovací služba je poskytována každý druhý víkend.
Cílová skupina uživatelů: děti, mládež, dospělí s mentálním a kombinovaným postižením
Forma služby: ambulantní, pobytová

Jinan

Základní a střední škola waldorfská

Sociálně terapeutické dílny - Dílna JINAN

Křejpského 1501/12

Kontakt: 737 774 069, dilnajinan@centrum.cz, http://www.sssjak.cz/

Charakteristika poskytovaných služeb: Dílna je určena absolventům školy i dalším zájemcům, kteří pro své postižení mentální, zdravotní a kombinované nemají možnost najít uplatnění na běžném pracovním trhu. Dílna se zaměřuje na zahradnické práce, práci s textilem, tkaní, práce se dřevem a prodej svých výrobků.

Cílová skupina uživatelů: osoby s kombinovaným, mentálním, tělesným postižením

Forma služby: ambulantní

3 DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

KLokánek

Zařízení FOD Klokánek v Praze 4, Láskově ulici

Sociální rehabilitace

Láskova 1803/12

Kontakt: 271 912 500, klokanek.laskova@fod.cz, http://www.klokanek-laskova.cz/, http://www.fod.cz/

Charakteristika poskytovaných služeb: Pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, se zaměřením na terénní sociální práci a sanaci rodin, vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti, náhradní rodinná péče formou „rodinné“ péče místo ústavní výchovy

Cílová skupina uživatelů:děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, trestné činnosti

Forma služby: pobytovéhestia logo

Hestia, z. ú.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - dobrovolnictví

 

Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1
Kontakt:
224 872 076, petp@hest.cz, www.hest.cz

Charakteristika poskytovaných služeb: Sociálně preventivní mentoringový terénní dobrovolnický program pro děti školního věku. Funguje na principu vytvoření dlouhodobého přátelského vztahu meti dítětem a dobrovolníkem. Dvojice spolu tráví 2-3 hodiny týdně po dobu sjednanou smluvně na minimálně 10 měsíců. Uživateli služby jsou děti z různých důvodů znevýhodněné a vyřazené ze skupiny vrstevníků. Zákonní zástupci mají možnost využít psychosociálního poradenství.

Cílová skupina uživatelů: rodina, děti, mládež

Forma služby: terénní

LATA

Lata - Programy pro ohroženou mládež

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Senovážné nám. 24, Praha 1
Kontakt: 234 621 361, info@lata.cz, www.lata.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Podpůrné terénní/ambulantní služby a aktivity pro sociálně znevýhodněné, ohrožené děti a mládež a jejich rodiny. Projekt pomáhá se začleněním se do běžného života a vrstevnického kolektivu, s nerizikovým a prosociálním trávením volného času, předchází riziku sociálně patologických jevů, s rozvojem psychosociálních dovedností a celkovým zvýšením životních šancí,
Cílová skupina uživatelů: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dětmi, etnické menšiny
Forma služby: ambulantní, terénní

 logo proxima 

Proxima sociale, o. p. s.

Terénní programy - Komunitní centrum Jižní pól

Brandlova 1639/6

Kontakt: 272 916 482, office@proximasociale.cz, http://www.proximasociale.cz/

Charakteristika poskytovaných služeb: Terénní pracovníci aktivně vyhledávají mladé lidi, kteří patří do cílové skupiny, poskytují jim odborné sociální služby a pracují s nimi tak, aby nedocházelo k rozvoji rizikového způsobu života a delikventního jednání, podporují pozitivní změnu v životě.

Cílová skupina uživatelů:děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Forma služby: Terénní

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Nízkoprahový klub Jižní pól

Charakteristika poskytovaných služeb: Nabídka podpory a pomoci dětem a mládeži převážně z Prahy 11, které se ocitly v obtížné životní situaci. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím poskytování sociálních služeb dětem a mládeži omezit jejich rizikový způsob života, pomoci jim v obtížné životní situaci a naučit je řešit své problémy pomocí vlastních sil nebo včas vyhledat odbornou pomoc.Zájemcům o službu a uživatelům služeb je k dispozici kontaktní místnost pro účely sociální práce a organizaci volnočasových aktivit. Uživatelé služeb klubu mohou využívatzázemí, kroužků a programu v KC Zahrada a rozvíjet tak své zájmy a koníčky.
Cílová skupina uživatelů:děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy,osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Forma služby: ambulantní

YMCA

Ymca Praha, o.s.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Ymkárium

Konstantinova 1479/1

Kontakt: 283 870 158, ymkarium@ymca.cz, nzdm@ymca.cz, http://www.ymkarium.ymca.cz/

Charakteristika poskytovaných služeb: Podpora a rozvoj zdravých a bezpečných způsobů života, zlepšení životní situace dětí a mládeže od 13 do 18 let na Jižním Městě, kteří jsou ohroženi rizikovým způsobem života nebo nepříznivou životní situací. Služby programů jsou poskytovány bezplatně, anonymně a v bezpečném prostředí. Prostřednictvím služeb klubu jsou děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy vedeny k vhodnému řešení svých problémových situací, toleranci, samostatnosti a zodpovědnosti. Zároveň jsou u nich rozvíjeny a podporovány vhodné sociální návyky, které jim umožňují fungovat ve svém přirozeném prostředí a setrvávat v rodinách. Dětem a mládeži jsou poskytovány: informační servis, poradenství, situační intervence, krizová intervence, doučování, doprovod do zařízení návazné péče, práce s blízkými osobami, sportovní, kulturní a společenské aktivity, motivační rozhovor.

Cílová skupina uživatelů:děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny

Forma služby: ambulantní, terénní

4 OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ

centrum alma

Centrum ALMA, z. ú.

Služby následné péče

Milady Horákové 690/4, Praha 7
Kontakt: 266 317 404, info@almafemina.cz, www.almafemina.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: poradenská, konzultační a informační činnost pro ženy, které mají problém se zneužíváním alkoholu, podpora zařazování žen závislých na návykových látkách zpět do společnosti, podpora vlastních aktivit závislých žen. Posláním občanského sdružení je vyvíjet poradenskou a osvětovou činnost v oblasti závislosti na alkoholu u žen. Standardní poskytované služby zdarma - individuální poradenství (vstupní konzultace 45 min.+ 2x měsíčně 45 min., 1x individuální poardenství blízkým osobám), skupinové poradenství (otevřená skupina, 1x za 14 dní 90 min.), sociálně právní a pracovní poradenství (2x měsíčně 45 min.), telefonické a internetové poradenství. Tvořivé a vzdělávací dílny 100 Kč za 120 min. včetně materiálu)-
Cílová skupina uživatelů: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, mladí dospělí až senioři
Forma služby: ambulatní

eset

ESET - HELP, o.s.

Terénní programy - Terénní program pro uživatele návykových látek


Starodubečská 6/99, Praha 15

Kontakt: 721 240 191, teren.drogy@esethelp.cz, http://www.esethelp.cz/

Charakteristika poskytovaných služeb: Snižování rizikového chování uživatelů návykových látek v Praze 11. Dílčími cíli jsou minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog, výměna injekčních stříkaček a vzdělávání klientů v oblasti bezpečnějšího užívání drog a zdravotních rizik s ním spojených, motivace klientů k abstinenci, ke změně životního stylu. Ochrana širší komunity ve smyslu snížení rizikových faktorů kriminality a poskytování poradenství rodinám a blízkým osobám klientů.

Cílová skupina uživatelů:osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Forma služby: terénní

Služby následné péče - Sociální a právní začleňování osob s duální diagnózou

Hekrova 805/25

Kontakt: 739 630 202, dualky@esethelp.cz, http://www.esethelp.cz/

Charakteristika poskytovaných služeb: Přispívat ke zlepšení sociálního a pracovního začlenění osob s kombinací duševní nemoci a závislosti. Základní metoodou je případové vedení a týmová multidisciplinární spolupráce zdravotní asociální péče.

Cílová skupina uživatelů: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním

Forma služby: ambulantní

5 OSTATNÍ - OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, KRIZOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

Armáda spásy

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše

Nízkoprahové denní centrum

Tusarova 1271/60 Praha 7
Kontakt 220 184 000, info_cssbb@armadaspasy.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Posláním sociální služby nízkoprahové denní centrum je nabízet pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit a to v rámci sociálního poradenství, základního zdravotního ambulantního ošetření, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytování stravy. Tato pomoc je také nabízena prostřednictvím aktivního vyhledávání klientů terénními pracovníky. terénní sociání pracovník je průvodcem při řešení každodenních problémů, bezplatné služby sociálního poradenství, potravinové balíčky, pomoc s administrativními úkony, pracovníci docházejí přímo za klienty v jejich přirozeném prostředí v souladu s principy nízkoprahovosti (dostupnost, bezplatnost, anonymita, na základě zájmu a dobrovolném souhlasu klienta)
Cílová skupina uživatelů: osoby bez přístřeší, mladí dospělí až senioři
Forma služby: ambulantní, terénní 
 
 cesta domů

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Odborné sociální poradentsví

Bubenská 3, Praha 7
Kontakt
: 266 712 610, info@cestadomu.cz
Charakteristika poskytovaných služeb: Osobní, telefonické a internetové poradenství s cílem poskytnutí odborné i lidské podpory umírajícícm a jejich blízkým, kteří o ně pečují a lidem, kteří jsou zarmouceni por smrti blízkého člověka. Osobní konzultace v úterý od 9 do 17 hodin a od středy do pátku od 12 do 17 hodin, telefonicky a prostřednictvím internetové poradny www.umirani.cz/poradna. Poradenství pro pozůstalé formou setkávání ve svépomocných skupinách a telefonicky.
Cílová skupina uživatelů: pomoc lidem nevyléčitelně nemocným, umírajícím a osobám pečujícím
Forma služby: ambulantní, terénní

Další organizace, které poskytují sociální služby občanům MČ Praha 11 ale na jiné městské části, naleznete v internetovém registru poskytovatelů sociálních služeb iregistr.mpsv.cz

 

Další služby v sociální oblasti

Andělská křídla, o. s.

Hekrova 805/25, tel. 222 947 421, andelska.kridla@centrum.cz, www.andelskakridla.websnadno.cz

 • člen Národní rady zdravotně postižených ČR
 • svépomocné sdružení osob s chronickou duševní nemocí
 • spolupráce s Centrem denních aktivit o. s. ESET-HELP
 • cílem je zkvalitňování života osob s psychiatrickým onemocněním, podpora komunitních a svépomocných aktivit
 • vydávání literárního časopisu Óčko v tištěné a elektronické podobě
 • šachodvý kroužek, organizace výletů a návštěv divadelních představení 

Onřejov

Denní psychoterapeutické sanatorium - krizové oddělení

Medkova 2

služby pro pacienty s psychotickou poruchou včetně péče sociálního pracovníka
kontakt: tel. 261 227 944, 777 612 279, dpsmedkova@ondrejov.cz

FarniCharitaChodov logo

Farní charita Praha 4 Chodov - doprava osob automobilem

kontakt: tel. 272 941 972, 737 948 638
Ceník: doprava bez asistence – přistavení vozu 30 Kč, cena za km 16 Kč, 1 min. čekání 4 Kč, doprava s asistencí – asistence 120 Kč za hod., cena za km 5 Kč

Farní charita Praha 4 Chodov - půjčovna zdravotnických pomůcek

Kontakt: vrchní sestra Mgr. Eva Irišková, tel: 604 993 378.
Charakteristika poskytovaných služeb: Farní charita Praha 4 - Chodov půjčuje pomůcky zdravotně postiženým, seniorům v oblasti Praha 4, 11 a 12, potřebný nemusí být klientem projektu domácí péče Pomůcky je možné zapůjčit na dobu určitou i neurčitou.

hewer

Hewer občanské sdružení - doprava osob automobilem

kontakt: tel. 274 781 341
ceník: 14,90 Kč/ km (min. sazba 5 km), čekací doba do 30 min. zdarma, nad 30 min. dle dohody

logo

Vzdělání a mobilita v Praze - bezplatná doprava za vzděláním a do práce (od 7 do 19 hod.)

 • služba určená Pražanům - držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P nebo osobám uznaným za invalidní v 1., 2. a 3. stupni ve věku 18–65 let.
 • objednání pomocí sms brány 734 280 602, bezplatné linky nebo e-mailu
 • 800 888 539, dispecink@vmpraha.cz, www.vmpraha.cz
 • dispečink v provozu pondělí–pátek od 7 do 17 hod.

Klub Rybník - klub pro volně příchozí děti a mládež

Šalounova 2024 

kontakt: 272 929 545, www.ddmjm.cz/klub/index.html

 • prostor pro trávení volného času dětí a mládeže od 6 do 16 let
 • provozuje Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
 • kulečník, fotbálek, airhockey, elektronické šipky, moderní stolní hry, africké bubny djembe
 • PO, ST, ČT 15–19 hod.
 • PÁ 15–18 hod.

Kluby seniorů

kontakt: Jana Holubová, Šalounova 2025, tel. 267 990 162, 724 603 317

 • Kluby seniorů Křejspkého 1502 I, II, III

 • Klub seniorů Šalounova 2025

 • Klub seniorů Blatenská 2146

 • Klub seniorů Campanus

Zelená pták

KŘIŽOVATKA.CZ, občanské sdružení

U Zeleného ptáka 1158/5, Praha 4, 271 913 590, zelenyptak@zelenyptak.cz

Volnočasové aktivity pro sneiory a osoby s handicapem, vzdělávání v informační a počítačové technologii, výuka anglického jazyka, podpora lidí s handicapem v oblasti výtvarné a umělecké, volnočasové aktivity v oblasti kulturní a společenské, přednášky pro seniory a osoby s handicapem

YMCA

Mateřské centrum DOMEČEK

U Modré školy 1 (KCMT), tel. 773 993 985, mcdomecek@seznam.cz, http://www.mc-domecek.cz/

 • prostor pro setkávání a volnočasové aktivity maminek s dětmi
 • provozuje YMCA Praha. o.s. 

Jihoměstská soc

Stravovací centrum Křejpského

Kapacita stravovacího centra je 500 obědů denně. Obědy zde připravené se rozvážejí do obou DPS a také klientům v terénu. Výdej obědů je prováděn denně mimo soboty a neděle, a to v rozmezí od 10:30 - 12:30 hod. V nabídce je strava klasická a dva druhy diet, šetřící a diabetická. Strávníci mohou získat slevu na oběd, pokud se stanou klienty JMS a.s., což je možné za stejných podmínek jako při zavedení pečovatelské služby. Tedy na základě žádosti a na doporučení obvodního lékaře. Jídelnu využívají senioři, kterým to dovolí jejich zdravotní stav nebo ti, kteří bydlí v dostupné vzdálenosti

Hana Kembitzká evidence obědů, tel. č.: 272 951 872, 724 603 309

STP

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Praha 11

Bohúňova 1338/9, 212 239 381, www.svaztp.cz

Vzájemná setkávání osob převážně seniorů s tělesným postižením a jejich integrace. Organizace výletů, rekondičních pobytů, návštěvy kulturních akcí

Home senior

Home Senior s.r.o.

Rumunská 12, Praha 2, 3. patro, tel. 800 888 014, sluzby@homesenior.cz

 • nadstandardní služby v oblasti domácí péče a pomoci pro seniory, jednorázová pomoc 200 Kč/hod., nad 20 hod. měsíčně 150 Kč/hod.
  úklid, nákupy, venčení psů, vzdělávání, doprovody
7.11.2016 15:58:08 - aktualizováno 2.11.2017 14:23:49 | přečteno 50566x | Charlie Root

Navigace

 
load