Na obsah stránky

ENDE
 

Sociální služby


Potřebuji si zařídit

LOGO Praha 11

Informace o příspěvcích na péči, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, dávkách státní sociální podpory apod.

Důležité kontakty a odkazy.

13.11.2013 13:16:56 - aktualizováno 14.12.2016 15:10:55 | přečteno 9854x | Ing. Ivana Dekařová | Celý článek
 

Čísla linky pomoci a linky důvěry

14.12.2016 15:55:09 | přečteno 20089x | Charlie Root | Celý článek
 

Sociálně - právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. Tím se rozumí zajištění práva dítěte na život, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Sociálně-právní ochrana dětí je upravena zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Částečně se sociálně-právní ochrany dětí týká i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Česká právní úprava však vychází mimo jiné i z mezinárodních úmluv, ke kterým se Česká republika v minulosti zavázala. Jedná se zejména o Úmluvu o právech dítěte, kterou Česká republika podepsala dne 30. září 1990 a ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb. 

13.9.2017 15:42:16 | přečteno 1087x | Ing. Ivana Dekařová | Celý článek
 

Mateřská centra

Logo MC

Mateřské centrum (dále jen "MC") nabízí bezpečné zázemí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci. Mateřská centra provozují neziskové organizace. Nezáleží na šíři programů a služeb, velikosti ani na názvu centra, ale na dodržování know-how MC, jehož nositelkou je Sít MC a členská centra zaštiťuje garancí, která je pro ně zavazující.  

29.4.2013 13:55:46 - aktualizováno 5.12.2016 15:29:27 | přečteno 3884x | Ing. Ivana Dekařová | Celý článek
 

Jihoměstská sociální a.s.

logo JMS

Jihoměstská sociální a.s. je společnost, která poskytuje sociální služby na území Prahy 11. Mezi registrované sociální služby, které poskytuje, patří:

  • Pečovatelská služba
  • Domov pro seniory
  • Odlehčovací služba
  • Základní sociální poradenství a poradenství pro zdravotně postižené spoluobčany
5.12.2016 15:05:16 - aktualizováno 5.9.2017 12:52:15 | přečteno 41775x | Charlie Root | Celý článek
 

Integrace cizinců

V rámci programu Ministerstva vnitra ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni se ve spolupráci s Městskou částí Praha 11 od roku 2016 realizuje projekt„ Integrace cizinců na MČ Praha 11“.

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora integrace cizinců na území městské části Praha 11 a usnadnění vzájemnou komunikaci mezi členy majoritní společnosti a cizinci z třetích států, poskytnutí prostoru pro uvědomění si, že cizinci se také podílejí na rozvoji naší společnosti, ve které jsou rovnocennými obyvateli a přispívají ke kvalitě života v ČR.

Dalším cílem projektu je navázat dlouhodobé přátelské vztahy mezi obyvateli městské části Praha 11, což povede k lepšímu soužití a celkově k zlepšení pohledu na cizince ze strany většinové společnosti.

21.9.2017 14:36:54 - aktualizováno 21.9.2017 14:37:34 | přečteno 919x | Ing. Ivana Dekařová | Celý článek
 

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který pro Vaše potřeby vydala Městská část Praha 11, shrnuje informace o jednotlivých službách včetně kontaktů, popisu služby, komu je služba určena a kolik stojí. Katalog může sloužit jednak jako nezbytný informační zdroj a jednak jako inspirace, může být užitečným pomocníkem pro Vás, Vaše blízké a přátele. Na začátku katalogu naleznete informace o odboru sociálních věcí a zdravotnictví, organizace dále jsou řazeny abecedně.
7.11.2016 15:58:08 - aktualizováno 2.11.2017 14:23:49 | přečteno 50584x | Charlie Root | Celý článek
 

Koncepce rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11 v letech 2016 až 2020

Koncepce rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 11 pro roky 2016 až 2020 (dále jen „Koncepce SNS P11“) je dokument, který komplexně popisuje aktuální stav sociálních služeb na území MČ Praha 11 a který na základě průběžného zjišťování současného stavu a informací zástupců cílových skupin pojmenovává silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti celého procesu sociálních služeb. V návaznosti na tyto výstupy specifikuje Koncepce SNS P11 opatření, která povedou ke zkvalitňování života stávajících i potenciálních uživatelů sociálních služeb.

Celé znění koncepce je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11

22.11.2016 9:18:55 - aktualizováno 21.9.2017 14:19:53 | přečteno 6379x | Charlie Root | Celý článek
 

Navigace

 
load