Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2007 v oblasti sociálních a zdravotních služeb

Mětská část Praha 11 vyhlašuje usnesením Zastupitelstva Městké části Praha 11 č.14/3/Z/2007 ze dne 8.2.2007 Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2007 na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro občany městské části Praha 11. Formulář žádosti a vyúčtování na rok 2007 najdete navigací v levém sloupci - Jižní Město-Granty-Formuláře ke stažení-Sociální a zdravotní oblast.

Městská část Praha 11 v rámci svého grantového řízení pro rok 2007

na podporu projektů realizace sociálních a zdravotních služeb

pro občany MČ Praha 11

VYZÝVÁ

všechny právnické a fyzické osoby, působící v oblasti sociální péče a zdravotnictví k předložení projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele MČ Praha 11 všech věkových kategorií.

Vyhlášené programy:

· oblast sociálních služeb

1. služby osobní asistence pro zdravotně postižené občany včetně rodin s postiženými dětmi

2. sociální služby pro seniory

3. prevence sociálně patologických jevů -

ü zejména programy škol na území MČ Praha 11 a dalších organizací zaměřené na prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů

ü činnost nízkoprahových klubů

· oblast zdravotnictví

1. rekondice zdravotně postižených občanů a rodin s postiženými dětmi

2. podpora doplňkových pečovatelských a terénních služeb včetně služby homecare

Další podporované aktivity v rámci vyhlášených programů:

· podpora poskytování respitní péče

· podpora doplňkových pečovatelských a dalších terénních služeb včetně osobní asistence, poskytovaných starým a zdravotně postiženým občanům v jejich přirozeném prostředí

· podpora chráněného bydlení a chráněných dílen

· programy integrace zdravotně postižených osob či jinak sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva

· realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů především u dětí a mládeže (mimo protidrogové prevence)

· aktivity zaměřené na základní pomoc lidem z krizových skupin obyvatelstva(např. lidé bez přístřeší)

Časový harmonogram realizace grantového programu:

1. kolo

- odevzdání přihlášek do 15.3.2007

2. kolo

- odevzdání přihlášek do 31.7.2007

Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise v jednom vyhotovení, tiskopis je k dispozici zájemcům na adresách:

q Informační kancelář Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 415

q Úřad MČ Praha 11, Nad Opatovem 2140 (hotel Opatov TWIN), Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

q www.praha11.cz

Bližší informace lze obdržet na odboru sociálních věcí a zdravotnictví :

q tel.č.: 267 902 137, Bc. Tereza Zoubková, protidrogová koordinátorka ÚMČ Praha 11

q tel.č.: 267 902 109, pí. Hana Preislerová , vedoucí OSVZ ÚMČ Praha 11

q www.praha11.cz

Vyplněné žádosti o grant zašlete na adresu: Úřad MČ Praha 11, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41

Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2007

na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro občany městské části Praha 11

I. Cíl programu

Cílem programu je vytvářet podmínky pro činnost a uskutečňování projektů, zaměřených na rozvíjení, doplňování a podporu již probíhajících sociálních a zdravotních činností a služeb v lokalitě MČ Praha 11.

Program je koncipován k zajištění sociálních a zdravotních služeb zejména pro zdravotně postižené děti a mládež (kompenzace postižení, integrace), neorganizovanou mládež (děti ulice, prevence), těžce zdravotně postižené občany (invalidita, vozíčkáři, kombinované vady, těžká mentální postižení - kompenzace, integrace, podpora kvality života), seniory.

II. Priority programu

· oblast sociálních služeb

1. služby osobní asistence pro zdravotně postižené občany včetně rodin s postiženými dětmi

2. sociální služby pro seniory

3. prevence sociálně patologických jevů -

ü zejména programy škol na území MČ Praha 11 a dalších organizací zaměřené na prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů

ü činnost nízkoprahových klubů

· oblast zdravotnictví

1. rekondice zdravotně postižených občanů a rodin s postiženými dětmi

2. podpora doplňkových pečovatelských a terénních služeb včetně služby homecare

III. Další podporované aktivity

· podpora poskytování respitní péče

· podpora doplňkových pečovatelských a dalších terénních služeb včetně osobní asistence, poskytovaných starým a zdravotně postiženým občanům v jejich přirozeném prostředí

· podpora pečovatelských služeb chráněného bydlení a chráněných dílen

· programy integrace zdravotně postižených osob či jinak sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva

· realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů především u dětí a mládeže (mimo protidrogové prevence)

· aktivity zaměřené na základní pomoc lidem z krizových skupin obyvatelstva(např. lidé bez přístřeší)

IV. Podmínky pro poskytnutí grantů

IVa. Všeobecné podmínky

kdo může žádat:

Ø Do výběru budou zařazeny projekty zaměřené na realizaci aktivit sociálního a zdravotního charakteru, pořádané pro občany MČ Praha 11. Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášenému vybranému grantovému tématu, MČ Praha 11 si vyhrazuje právo přesunout žádost do jiné grantové oblasti.

Ø Žádosti o dotace mohou podávat právnické (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby) a fyzické osoby, žádosti mohou podávat také příspěvkové organizace MČ Praha 11, pouze však na akci, která není kryta příspěvkem MČ na příslušný rok, je mimořádného významu pro MČ a nejedná se o akci standardního typu.

Ø Přidělený grant lze využít jen na účely spojené s přímou sociální službou, účel grantu je specifikován ve smlouvě.

podmínky a omezení projektů:

Ø Finanční prostředky nelze použít na cesty do zahraničí, zahraniční stáže, stipendia nebo doplňky k nim, na odměny statutárním orgánům právnických osob, tvorbu zisku, splátky půjček, odpisy majetku, pohoštění a dary, provedení účetního a daňového auditu, stravné zaměstanců (kromě cestovních náhrad).

Ø Finanční prostředky poskytnuté v rámci grantového programu lze použít zejména na provozní náklady, potřeby pro činnost neziskových subjektů, náklady na dopravu a na odměnu za realizaci schválemé poskytované služby, zaměstancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).

Ø Pokud žádá organizace o příspěvek na provoz či vybavení, musí být grant využit nejméně pro 10 občanů MČ Praha 11.

Ø Žadatel se musí spolupodílet minimálně částkou ve výši 30% z celkových nákladů[1].

Ø Při hrazení projektu bude grant přidělen na deklarovaný objem služeb, pokud nebudou realizovány v tomto objemu, bude alikvotní část grantu vrácena dárci, grant není možno krátit.

Ø Finanční limity při přidělování částek jsou určeny údaji v tabulce:

seminář (preventivní zaměření)

max.300,-Kč na hodinu pro lektora

sociální služby - na provoz (nájem,energie, služby)

max.10 000,-Kč/rok

sociální služby - OON, DPČ apod.

max. 85 000,-Kč/rok /projekt

rekondice - pouze se zdravotním programem

max. 500,-Kč na osobu (postiženého)/1x ročně

nákup nezbytného vybavení pro poskytování služeb uvedených v prioritách

max. 50 000,-Kč

ambulantní služby rané péče

max. 3 000,-Kč /rodina - rok

sociální služby mimo MČ Praha 11(stacionáře, ústavy)

max. 1000,-Kč na klienta z MČ

pozn.: částky uvedené v tabulce jsou maximální, každý projekt je posuzován s přihlédnutím k jeho specifikům, přidělená částka může být proto nižší

lhůty a vyúčtování daru

Ø O grant lze žádat na projekty uskutečněné v roce 2007 a v období od 1. 1. 2008 do 31.3.2008. Finanční dar na akce konané v roce 2007, na podporu činnosti organizace v uvedeném roce, na materiální dovybavení subjektů, na příspěvek na nájem apod. je nutno vyčerpat do 31. 12. 2007, a vyúčtovat nejpozději do 15. 1. 2008. Finanční dar z akce konané v období od 1.1.2008 do 31.3.2008 je nutno vyčerpat nejpozději do 31.3.2008 a vyúčtovat nejpozději do 15. 4. 2008. Dar je nutno vyúčtovat na předepsaném formuláři.

Ø Poskytovatel daru si vymiňuje možnost kontroly využití daru po stránce věcné (např. návštěvou organizace či akce) i po stránce využití finančních prostředků.


IVb. Žádost o grant musí obsahovat:

· název (jméno) žadatele s jeho stručnou charakteristikou (zaměření činnosti, přehled nejvýznamnějších aktivit)

· sídlo (adresa), IČO (u fyzických osob bude uvedeno číslo občanského průkazu a rodné číslo)

· právní formu subjektu dle zřizovací listiny nebo registračního dokladu

· číslo účtu, adresu bankovního ústavu

· název a popis koncepce projektu (cíl, obsah, popis, zdůvodnění a přínos projektu pro občany MČ Praha 11)

· počet klientů, pro které bude projekt realizován (pro kolik osob z lokality MČ Praha 11 bude grant využit), u dlouhodobých projektů budou uvedeny údaje za uplynulý rok

· rámcový časový a věcný harmonogram realizace projektu

· ekonomickou rozvahu s přesnou specifikací požadavku v grantovém programu a s přesně uvedeným účelem využití požadované dotace

· datum a podpis statutárního zástupce.

· Přílohou grantové žádosti musí být kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (stanovy, živnostenský list, u fyzických osob průkaz totožnosti).

· U žádostí o příspěvek na rekondiční pobyt musí být doložen seznam klientů vč. adres trvalého bydliště, kterých se tato žádost týká.

Ø Žádosti, které nebudou obsahovat všechny požadované údaje budou z výběrového řízení vyřazeny.

Ø Na všech propagačních materiálech či jiné prezentaci schváleného projektu bude příjemce grantu uvádět městskou část Praha 11 jako poskytovatele grantu a pozitivně ji prezentovat.

Ø Formuláře, potřebné informace k zadání a zpracování projektů a formuláře pro vyúčtování poskytne:

· Bc. Tereza Zoubková, protidrogová koordinátorka Úřadu MČ Praha 11 (tel. 267 902 137), Nad Opatovem 2140 - hotel Opatov TWIN, Praha 4

· Hana Preislerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11 (tel. 267 902 110), Nad Opatovem 2140 - hotel Opatov TWIN, Praha 4

· Informační kancelář Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 415.

Ø Podání žádostí: podatelna Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 415. Žádost je možno doručit osobně nebo poštou ( platí den doručení) v jednom vyhotovení.

Ø Projekty budou posouzeny zdravotně sociální komisí MČ Praha 11, dále předány k projednání a ke schválení příslušným orgánům MČ Praha 11.

Ø Žadatel bude vyrozuměn o výsledku posouzení žádosti o grant do čtyř týdnů od rozhodnutí příslušného orgánu MČ Praha 11.

Ø Na poskytnutí grantu není právní nárok, ani nárok obdržet finanční prostředky v požadované plné výši.

Ø V případě schválení grantu bude uzavřena s žadatelem smlouva o poskytnutí grantu. K podpisu této smlouvy bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

Ø Příjemce finančních prostředků z grantového programu předloží vyúčtování grantu včetně kopií účetních dokladů a závěrečnou zprávu o provedení a výsledcích projektu na předepsaném formuláři dle výše uvedených propozic.

V. Harmonogram zabezpečení grantového programu

Termíny jednotlivých kol:

1. kolo

- odevzdání přihlášek do 15.3.2007

2. kolo

- odevzdání přihlášek do 31.7.2007


[1] Nestátní neziskový subjekt může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, která je organizována podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. Náklady na jeho činnost jsou pak stanoveny na úrovni odpovídající 6 platové třídě a 6 platovému stupni dle "Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů", která je daná nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 6.11.2017 9:09:49 | přečteno 1215x | Charlie Root
load