Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2007 v oblasti protidrogové politiky

Mětská část Praha 11 vyhlašuje usnesením Zastupitelstva Městké části Praha 11 č. 15/3/Z/2007 ze dne 8.2.2007 Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2007 na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Prahy 11. Formulář žádosti a vyúčtování na rok 2007 najdete navigací v levém sloupci - Jižní Město-Granty-Formuláře ke stažení-Protidrogová prevence.

Strana 1 - 4

Městská část Praha 11 v rámci svého grantového programu pro rok 2007

na podporu projektů realizujících protidrogovou politiku MČ Praha 11

VYZÝVÁ

všechny právnické a fyzické osoby, působící v oblasti specifické protidrogové prevence k předložení projektů v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence pro obyvatele MČ Praha 11.

Priority pro oblast protidrogové prevence pro rok 2007:

  • v oblasti primární prevence

1. projekty zaměřené na preventivní protidrogové aktivity na mateřských, základních a středních školách

2. interaktivní programy zaměřené na menší kolektivy (nebudou podpořeny programy zaměřené pouze na předání znalostí, zejména komponované pořady určené pro velké skupiny dětí a mládeže)

  • v oblasti sekundární a terciární prevence

1. podpora terénních výměnných programů zaměřených na kontaktování skryté populace uživatelů drog a snižování rizik s užíváním drog spojených

2. programy časné diagnostiky, intervence a poradenství pro členy rodiny a blízkého okolí na úrovni nezdravotnických zařízení

Další podporované aktivity v rámci vyhlášeného programu:

· programy s protidrogovou tématiku zaměřené na rizikové skupiny dětí a mládeže (podpora rozvoje schopností a dovedností dítěte ze znevýhodňujícího prostředí v souvislosti s protidrogovou problematikou, nácvik postojů, osvojování zdravého životního stylu...)

· podpora programů zaměřených na práci s rodiči a jinými rodinnými příslušníky, svépomocná hnutí rodičů

· programy profesního vzdělávání (zejména pedagogů ZŠ)

Časový harmonogram realizace grantového programu:

1. kolo

- odevzdání přihlášek do 15. 3. 2007

2. kolo

- odevzdání přihlášek do 31. 7. 2007

Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise v jednom vyhotovení, který je k dispozici zájemcům na adresách:

q Informační kancelář Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 415

q Úřad MČ Praha 11, Nad Opatovem 2140 (hotel Opatov TWIN), Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

q www.praha11.cz

Bližší informace lze obdržet na odboru sociálních věcí a zdravotnictví :

q tel.č.: 267 902 137, Bc. Tereza Zoubková, protidrogová koordinátorka ÚMČ Praha 11

q tel.č.: 267 902 109, pí. Hana Preislerová, vedoucí OSVZ ÚMČ Praha 11

q www.praha11.cz

Vyplněné žádosti o grant zašlete na adresu: Úřad MČ Praha 11, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41

Grantový program MČ Praha 11 pro rok 2007 na podporu projektů v oblasti protidrogové politiky MČ Prahy 11

I. Cíl programu

Cílem programu je vytváření podmínky pro činnost a uskutečňování projektů zabývající se řešením problémů v protidrogové problematice na místní úrovni, tj. v lokalitě MČ Praha 11. Program je zaměřen na poskytování podpory organizacím a projektům, které pokrývají základní potřeby regionu v oblasti protidrogové prevence, poradenství, intervence, léčby a harm reduction (mírnění následků - snižování rizik pro společnost). Klienty těchto služeb jsou občané MČ Praha 11: zejména mládež (na úrovni preventivních aktivit), rodinní příslušníci, rodiče ohrožené populace (využívání poradenství, intervence), mládež a občané drogově závislí (léčba, harm reduction).

II. Priority programu

· v oblasti primární prevence

1. projekty zaměřené na preventivní protidrogové aktivity na mateřských, základních a středních školách

2. interaktivní programy zaměřené na menší kolektivy (nebudou podpořeny programy zaměřené pouze na předání znalostí, zejména komponované pořady určené pro velké skupiny dětí a mládeže)

· oblast sekundární a terciární prevence

  1. podpora terénních výměnných programů zaměřených na kontaktování skryté populace uživatelů drog a snižování rizik s užíváním drog spojených
  2. programy časné diagnostiky, intervence a poradenství pro členy rodiny a blízké osoby na úrovni nezdravotnických zařízení

III. Další podporované aktivity:

· programy s protidrogovou tématiku zaměřené na rizikové skupiny dětí a mládeže (podpora rozvoje schopností a dovedností dítěte ze znevýhodňujícího prostředí v souvislosti s protidrogovou problematikou, nácvik postojů, osvojování zdravého životního stylu...)

· podpora programů zaměřených na práci s rodiči a jinými rodinnými příslušníky, svépomocná hnutí rodičů

· programy profesního vzdělávání (zejména pedagogů ZŠ)

IV. Podmínky pro poskytnutí grantu

IVa. Všeobecné podmínky

Ø Projekty jsou zaměřeny výhradně na specifickou protidrogovou prevenci.

Ø Projekty jsou zaměřeny na realizaci aktivit protidrogové prevence na území MČ Praha 11.

kdo může žádat:

Ø Žádosti o dotace mohou podávat právnické (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby) a fyzické osoby, žádosti mohou podávat také příspěvkové organizace MČ Praha 11, pouze však na akci, která není kryta příspěvkem MČ na příslušný rok, je mimořádného významu pro MČ a nejedná se o akci standardního typu.

Ø Přidělený grant lze využít jen na účely spojené s přímou sociáolní službou, účel grantu je specifikován ve smlouvě.

podmínky a omezení projektů:

Ø Finanční prostředky nelze použít na cesty do zahraničí, zahraniční stáže, stipendia nebo doplňky k nim, na odměny statutárním orgánům právnických osob, tvorbu zisku, splátky půjček, odpisy majetku, pohoštění a dary, provedení účetního a daňového auditu, stravné zaměstanců (kromě cestovních náhrad

Ø Finanční prostředky poskytnuté v rámci grantového programu lze použít zejména na provozní náklady, potřeby pro činnost neziskových subjektů, náklady na dopravu a na odměnu za realizaci schválemé poskytované služby, zaměstancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).

Ø Pokud žádá organizace o příspěvek na provoz či vybavení, musí být grant využit nejméně pro 10 občanů MČ Praha 11.

Ø Žadatel se musí spolupodílet[1] minimální částkou ve výši:

- organizace zřízené MČ Praha 11 - 10% z celkových nákladů (pokud se akce koná v době vyučování, nelze za desetiprocentní podíl považovat alikvotní část nájmu či podobné náklady)

- ostatní subjekty - 30% z celkových nákladů

Ø Při hrazení projektu bude grant přidělen na deklarovaný objem služeb, pokud nebudou realizovány v tomto objemu, bude alikvotní část grantu vrácena dárci, grant není možno krátit.

lhůty a vyúčtování daru

Ø O grant lze žádat na projekty uskutečněné v roce 2007 a v období od 1.1.2008 do 31.3.2008. Finanční dar na akce konané v roce 2007, na podporu činnosti organizace v uvedeném roce, na materiální dovybavení subjektů, na příspěvek na nájem apod. je nutno vyčerpat do 31.12.2007, a vyúčtovat nejpozději do 15.1.2008. Finanční dar z akce konané v období od 1.1.2008 do 31.3.2008 je nutno vyčerpat nejpozději do 31.3.2008 a vyúčtovat nejpozději do 15.4.2008. Dar je nutno vyúčtovat na předepsaném formuláři.

Ø Poskytovatel daru si vymiňuje možnost kontroly využití daru po stránce věcné (např. návštěvou organizace či akce) i po stránce využití finančních prostředků.

IVb. Žádost o grant musí obsahovat:

· název (jméno) žadatele s jeho stručnou charakteristikou (zaměření činnosti, přehled nejvýznamnějších aktivit)

· sídlo (adresa), IČO (u fyzických osob bude uvedeno číslo občanského průkazu a rodné číslo)

· právní formu subjektu dle zřizovací listiny nebo registračního dokladu

· číslo účtu, adresu bankovního ústavu

· název a popis koncepce projektu (cíl, obsah, popis, zdůvodnění a přínos projektu pro občany MČ Praha 11)

· počet klientů, pro které bude projekt realizován (pro kolik osob z lokality MČ Praha 11 bude grant využit), u dlouhodobých projektů budou uvedeny údaje za uplynulý rok

· rámcový časový a věcný harmonogram realizace projektu

· ekonomickou rozvahu s přesnou specifikací požadavku v grantovém programu a s přesně uvedeným účelem využití požadované dotace

· datum a podpis statutárního zástupce.

· Přílohou grantové žádosti musí být kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele (stanovy, živnostenský list, u fyzických osob průkaz totožnosti).

Ø Žádosti, které nebudou obsahovat všechny požadované údaje budou z výběrového řízení vyřazeny.

Ø Na všech propagačních materiálech či jiné prezentaci schváleného projektu bude příjemce grantu uvádět městskou část Praha 11 jako poskytovatele grantu a pozitivně ji prezentovat.

Ø Formuláře, potřebné informace k zadání a zpracování projektů a formuláře pro vyúčtování poskytne:

· Bc. Tereza Zoubková, protidrogová koordinátorka Úřadu MČ Praha 11 (tel. 267 902 137), Nad Opatovem 2140 - hotel Opatov TWIN, Praha 4

· Hana Preislerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11 (tel. 267 902 110), Nad Opatovem 2140 - hotel Opatov TWIN, Praha 4

· Informační kancelář Úřadu MČ Praha 11

Ocelíkova 672, Praha 415.

Ø Podání žádostí: podatelna Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 415. Žádost je možno doručit osobně nebo poštou ( platí den doručení) v jednom vyhotovení.

Ø Projekty budou posouzeny zdravotně sociální komisí MČ Praha 11, dále předány k projednání a ke schválení příslušným orgánům MČ Praha 11.

Ø Žadatel bude vyrozuměn o výsledku posouzení žádosti o grant do čtyř týdnů od rozhodnutí příslušného orgánu MČ Praha 11.

Ø Na poskytnutí grantu není právní nárok, ani nárok obdržet finanční prostředky v požadované plné výši.

Ø V případě schválení grantu bude uzavřena s žadatelem smlouva o poskytnutí grantu. K podpisu této smlouvy bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.

Ø Příjemce finančních prostředků z grantového programu předloží vyúčtování grantu včetně kopií účetních dokladů a závěrečnou zprávu o provedení a výsledcích projektu na předepsaném formuláři dle výše uvedených propozic.

V. Harmonogram zabezpečení grantového programu

Termíny jednotlivých kol:

1. kolo

- odevzdání přihlášek do 15. 3. 2007

2. kolo

- odevzdání přihlášek do 31. 7. 2007


[1] Nestátní neziskový subjekt může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, která je organizována podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. Náklady na jeho činnost jsou pak stanoveny na úrovni odpovídající 6 platové třídě a 6 platovému stupni dle "Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů", která je daná nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 6.11.2017 9:10:23 | přečteno 1046x | Charlie Root
load