Na obsah stránky

ENDE
 

Přijímací řízení

Jak se hlásit na střední školu

Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, a proto Vám přinášíme prostřednictvím časopisu Klíč informaci s nabídkou středního, vyššího odborného a vysokého školství na území městské části Praha 11 (možno nalézt na webových stránkách naší městské části – www.praha11.cz).

Pro přehled bychom Vás chtěli provést celým procesem:

Přihlašování:

Uchazeči o středoškolské studium si mohou v prvním kole podat 2 přihlášky (přihlášky lze obstarat v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo na web. stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore ). Přihlášky je třeba vyplnit a nechat si potvrdit prospěch na ZŠ. Přihlášky pro první kolo se odevzdávají střední škole do 1. března 2017. Nutno si v ZŠ vyzvednout do 1. 3. 2017 zápisový lístek.

Přijímací řízení:

Novinkou pro  šk. rok 2016/17 jsou jednotné zkoušky:

  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

  • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,

  • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,

  • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Přijímací zkoušky proběhnou v termínech:

od 12. do 28. dubna 2017

 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

ikona souboruInformace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/17 z MŠMT

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, je nutné se rozhodnout pro lepší obor. Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů zkoušky účastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí je nutno na poště (nebo ve škole,…) vyzvednout co nejdříve – na poště je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

V případě přijetí je třeba odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Vhodné je také se zeptat na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme podívat se na další možnosti ve 2. kole na webových stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

Odpovědi na různé otázky můžete získat přímo na internetové adrese pražského školství: http://skoly.praha-mesto.cz nebo na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani. Informace o počtu volných míst pro přijetí uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení na jednotlivých pražských školách naleznete na internetovém portálu hlavního města Prahy - oblast školství na adrese: http://skoly.praha-mesto.cz . Další informace může poskytnout výchovný poradce v základní škole.

Přehled středních škol na Jižním Městě :

Gymnázium Opatov, Konstantinova
Střední škola Waldorfské lyceum, Křejpského
Gymnázium Evolution JM
EDUCAnet - Gymnázium, střední škola a základní škola, s.r.o., Roztylská 1860/1 
Základní a střední škola waldorfská, Křejpského
Základní škola a Střední škola Kupeckého 
Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o., K Milíčovu
EDUSO Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o., Stříbrského
Michael, Soukromá SŠ reklamní tvorby, Machkova

 

8.2.2016 10:06:15 - aktualizováno 23.11.2016 10:30:01 | přečteno 18414x | Charlie Root

Navigace

 
load