Na obsah stránky

ENDE
 

Přijímací řízení

Jak se hlásit na střední školu

Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, a proto Vám přinášíme prostřednictvím časopisu Klíč informaci s nabídkou středního, vyššího odborného a vysokého školství na území městské části Praha 11 (možno nalézt na webových stránkách naší městské části – www.praha11.cz).

Pro přehled bychom Vás chtěli provést celým procesem:

Přihlašování:

Jednotné zkoušky i ve šk. roce 2018/19:

  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
  • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

 Přijímací zkoušky proběhnou v termínech:

12. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.

13. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

16. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia.

17. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

10. května 2018

1. termín pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín

11. května 2018

2. termín pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín

 

Od 22. dubna do 30. dubna 2018 je pro 1. kolo u oborů bez maturitní zkoušky i bez talentové zkoušky stanoveno období pro školní přijímací zkoušky; pokud ředitel školy o jejím konání rozhodl, koná se ve dvou termínech (§ 60 odst. 3 písm. a) školského zákona).

 Od 12. dubna do 28. dubna 2018 je pro 1. kolo u oborů s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a oboru vzdělání Gymnázia se sportovní přípravou stanoveno období pro přijímací zkoušky (pro jednotné i školní přijímací zkoušky). Konkrétní dny konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy; pro jednotnou zkoušku je zveřejňuje při vyhlášení přijímacího řízení v souladu s konkrétními termíny vyhlášenými MŠMT.

 Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů zkoušky účastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky.

 Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

 Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí je nutno na poště (nebo ve škole,…) vyzvednout co nejdříve – na poště je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

 V případě přijetí je třeba odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí. Vhodné je také se zeptat na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme podívat se na další možnosti ve 2. kole na webových stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

 Odpovědi na různé otázky můžete získat přímo na internetové adrese pražského školství: http://skoly.praha-mesto.cz nebo na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani. Informace o počtu volných míst pro přijetí uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení na jednotlivých pražských školách naleznete na internetovém portálu hlavního města Prahy - oblast školství na adrese: http://skoly.praha-mesto.cz . Další informace může poskytnout výchovný poradce v základní škole.


 Přehled středních škol na Jižním Městě :

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500
Střední škola - Waldorfské lyceum, Křejpského 1501/12
Gymnázium Evolution JM, Tererova 2123/17
EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Roztylská 1860/1 
Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501
Základní a Střední škola Kupeckého, Kupeckého 576
Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o., K Milíčovu 674/2
EDUSO Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o., Novomeského 2139/1
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Machkova 1646


 

9.4.2018 14:37:56 | přečteno 18739x | Charlie Root

Navigace

 
load