Na obsah stránky

ENDE
 

Přijímací řízení do mateřských škol

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění zavádí jednotný termín pro přijímací řízení do mateřských škol.

Přijímací řízení do mateřských škol MČ Praha 11 pro všechny věkové kategorie dětí se uskuteční v jednotném termínu v době od 2. 5. do 16. 5. 2017.

Přijímací řízení provádí ředitel v sídle mateřské školy, Některé MŠ mají detašovaná pracoviště. Každá MŠ má v době od 2. 5. do 16. 5. 2017 stanoveny konkrétní termíny výdeje a příjmu přihlášek, ty jsou uvedeny v tabulce, dále na webu dané MŠ).

Pokud chcete od září dávat své dítě do mateřské školy, je třeba se v tomto termínu dostavit k zápisu. Následující řádky vám poskytnou informace, co je potřeba znát k přijetí dítěte
do mateřské školy v Praze 11.

Městská část Praha 11 je zřizovatelem 16 mateřských škol, ze kterých si můžete vybrat. Mateřské školy jsou ve své hlavní činnosti stejné, základním cílem je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku. Mnohé se navíc na něco „specializují - na ekologii, fotbal, zpěv, kreslení, na jazyky, a tak dále.  Pokud již nyní víte, že vaše dítě potřebuje speciální péči nebo integraci, je potřeba upozornit ředitelku školy již při zápise.

Nejlepším a nejvhodnějším způsobem, jak se dozvědět vše potřebné o každodenním chodu mateřské školy, je navštívit ji v době, kdy vyhlašuje „Den otevřených dveří“.
Dny otevřených dveří v mateřských školách probíhají před zápisem nebo v jejich průběhu. Můžete si při nich prohlédnout školu, seznámit se s režimem dne, podíváte se, kde děti spí, jedí a cvičí. Všechny mateřské školy Prahy 11 zajišťují celodenní provoz.

Pravidla přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34, 34a, 34b a § 179 odst. 2 až 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

  • při přijetí dítěte postupuje ředitel podle kritérií předem projednaných se zřizovatelem

  • přijímání dětí je vymezeno spádovým obvodem mateřských škol (MČ Praha 11 má jednu spádovou oblast – Městská část Praha 11)

  • vzdělávání 5letých a starších dětí je od 1. 9. 2017 povinné

  • povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky dle § 123 odst. 2. školského zákona, bude bezplatné

  • povinné předškolní vzdělávání lze plnit jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, bez pravidelné účasti v MŠ a řídí se § 34 b školského zákona. Informace podá ředitel školy.

K zápisu vezměte s sebou:
-rodný list dítěte
-průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítě
-u cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
-dokumenty k speciální péči pokud je již máte.

Informace o přijetí či nepřijetí

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel podle § 34, školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy se řídí náležitostmi zákona č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí oznámí ředitel školy zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. V případě, že budete podávat přihlášku do více škol, napište název MŠ a pořadí, kterou preferujete. Pokud nebude dítě přijato do vybrané mateřské školy, vyžádejte si informace o volných místech v jiných mateřských školách městské části u ředitele školy.

Kapacita mateřských škol v rámci městské části Praha 11 je dostačují, děti, které splnily kritérium věku 3 let, a trvalý pobyt na Praze 11, se daří umístit všechny.

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy (mateřská škola bere zřetel na věkové a individuální schopnosti, možnosti a potřeby dítěte – děti dvouleté)

-znát své jméno a příjmení
-umět říci, co potřebuje
-svlékne se, oblékne i obuje za pomoci dospělé osoby
-zvládne samostatně osobní hygienu (dojde si samo na WC, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, umyje a osuší si ruce, umí použít kapesník)
-umí sedět u stolu
-zvládne drobný úklid - postará se o své věci a udržuje v nich pořádek
-
umí ujít kratší vzdálenost během pobyt venku
-zvládá odloučení od rodičů.
Škole pomůže, pokud vyplníte nějaká specifika v chování či stravování dítěte,
o kterých si později promluvíte s paní učitelkou.

Nezbytné úhrady v mateřské škole

V mateřské škole se hradí úplata za předškolní vzdělávání, tzv. "školné". Dále se v mateřské škole hradí tzv. „stravné“. Výše „školného“, které může být v každé mateřské škole různé je vymezena § 123, "školského" zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky  č. 14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění.  Stanovení "školného" je  v kompetenci ředitelky mateřské školy a to i pro všechna její detašovaná pracoviště.
Stravné je určeno výhradně na úhradu potravin.

 S případnými dalšími dotazy se můžete obrátit na vedení jednotlivých škol a na odbor školství a kultury, oddělení koncepce a metodiky školství ÚMČ Praha 11, pí Ivana Malínská,
tel.: 267 902 328.

Termíny zápisu do MŠ pro rok 2017/2018 
MATEŘSKÉ  ŠKOLYvýdejpříjem
1MŠ A. Drabíkové 5362. 5. - 3. 5. 2017  9. 5. - 10. 5. 2017 
2MŠ Blatenská 21452. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017
3MŠ Hrabákova 20002. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017 
4MŠ Hroncova 18822. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017 
5MŠ Janouchova 6712. 5. - 3. 5. 2017  9. 5. - 10. 5. 2017
6MŠ Jažlovická 21192. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017 
7MŠ Konstantinova 14809. 5. - 10. 5.2017 15. 5. - 16. 5. 2017 
8MŠ Křejpského 15032. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017 
9MŠ Markušova 15562. 5. - 3. 5. 2017  9. 5. - 10. 5. 2017 
10MŠ Mírového hnutí 16802. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017 
11MŠ Modletická 14022. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017 
12Internátní MŠ Stachova 5182. 5. - 3. 5. 2017  9. 5. - 10. 5. 2017 
13MŠ Sulanského 6932. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017
14MŠ V Benátkách 17512. 5. - 3. 5. 201711. 5. - 12. 5. 2017 
15MŠ Vejvanovského 16102. 5. - 3. 5. 201710. 5. - 11. 5. 2017 
16MŠ a ZŠ Chodov, Kv. v. 572. 5. - 3. 5. 201715. 5. - 16. 5. 2017

* dle školského zákona č. 561/2004 je stanoven termín 2. 5. - 16. 5. 2017, tj. výdej i příjem přihlášek

ikona souboruNová obecně závazná vyhláška č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech mateřských škol.

Každá mateřská škola má spádový školský obvod celé území městské části Praha 11.
12.1.2015 10:55:04 - aktualizováno 28.4.2017 10:47:41 | přečteno 24752x | Ivana Malínská

Navigace

 
load