Na obsah stránky

ENDE
 

Přijímací řízení do mateřských škol

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění zavádí jednotný termín pro přijímací řízení do mateřských škol  - od 2. 5.  do 16. 5. každého roku.

Městská část Praha 11 je zřizovatelem 16 mateřských škol, ze kterých si můžete vybrat. Mateřské školy jsou ve své hlavní činnosti stejné, základním cílem je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku. Mnohé se navíc na něco „specializují - na ekologii, fotbal, zpěv, kreslení, na jazyky, a tak dále.  Pokud nyní víte, že vaše dítě potřebuje speciální péči nebo integraci, je potřeba upozornit ředitelku školy.

Nejlepším a nejvhodnějším způsobem, jak se dozvědět vše potřebné o každodenním chodu mateřské školy, je navštívit ji v době, kdy vyhlašuje „Den otevřených dveří“.
Dny otevřených dveří v mateřských školách probíhají před zápisem nebo v jejich průběhu. Můžete si při nich prohlédnout školu, seznámit se s režimem dne, podíváte se, kde děti spí, jedí a cvičí. Všechny mateřské školy Prahy 11 zajišťují celodenní provoz.

Pravidla přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34, 34a, 34b a § 179 odst. 2 až 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

  • při přijetí dítěte postupuje ředitel podle kritérií předem projednaných se zřizovatelem

  • přijímání dětí je vymezeno spádovým obvodem mateřských škol (MČ Praha 11 má jednu spádovou oblast – Městská část Praha 11)

  • vzdělávání 5letých a starších dětí je od 1. 9. 2017 povinné

  • povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku dítěte až do začátku plnění povinné školní docházky dle § 123 odst. 2. školského zákona, bje bezplatné

  • povinné předškolní vzdělávání lze plnit jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, bez pravidelné účasti v MŠ a řídí se § 34 b školského zákona. Informace podá ředitel školy.

Potřebné doklady k přijetí do MŠ:
-rodný list dítěte
-průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítě
-u cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
-dokumenty k speciální péči pokud je již máte.

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy (mateřská škola bere zřetel na věkové a individuální schopnosti, možnosti a potřeby dítěte – děti dvouleté)

-znát své jméno a příjmení
-umět říci, co potřebuje
-svlékne se, oblékne i obuje za pomoci dospělé osoby
-zvládne samostatně osobní hygienu (dojde si samo na WC, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, umyje a osuší si ruce, umí použít kapesník)
-umí sedět u stolu
-zvládne drobný úklid - postará se o své věci a udržuje v nich pořádek
-
umí ujít kratší vzdálenost během pobyt venku
-zvládá odloučení od rodičů.
Škole pomůže, pokud vyplníte nějaká specifika v chování či stravování dítěte,
o kterých si později promluvíte s paní učitelkou.

Nezbytné úhrady v mateřské škole

V mateřské škole se hradí úplata za předškolní vzdělávání, tzv. "školné". Dále se v mateřské škole hradí tzv. „stravné“. Výše „školného“, které může být v každé mateřské škole různé je vymezena § 123, "školského" zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky  č. 14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění.  Stanovení "školného" je  v kompetenci ředitelky mateřské školy a to i pro všechna její detašovaná pracoviště.
Stravné je určeno výhradně na úhradu potravin.

Kapacita mateřských škol v rámci městské části Praha 11 je dostačující. Děti splňující kritérium věku 3 let do 31. 8. se v posledních letech daří v rámci Prahy 11 všechny umístit. V tomto roce budou navíc kapacity mateřských škol navýšeny o nové třídy v MŠ Janouchova a v objektu Schulhoffova (detašované pracoviště IMŠ Stachova).

Každá mateřská škola má spádový školský obvod celé území Městské části Praha 11.

Přijímací řízení do mateřských škol MČ Praha 11 se uskuteční od 2. 5. do 16. 5. 2018

Bližší údaje najdete na webových stránkách mateřských škol a odkaze https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/materske-skoly/.
S dotazy se můžete obrátit na ředitele škol a na odbor školství a kultury, oddělení koncepce a metodiky školství ÚMČ Praha 11, pí Ivana Malínská, tel.: 267 902 328.
12.1.2015 10:55:04 - aktualizováno 23.4.2018 16:02:27 | přečteno 26882x | Ivana Malínská

Navigace

 
load