Zastupitelstvo MČ ve znění zákona o HMP

Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části - nad 70 000 obyvatel 35 až 45 členů. Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby.


              Zastupitelstvo městské části

 

§ 87

 

(1) Zastupitelstvo městské části je složeno z členů zastupitelstva městské části.

 

(2) Slib člena zastupitelstva městské části zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky."

 

(3) Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.

 

(4) Prováděcí právní předpis stanoví v členění podle velikostních kategorií městských částí

 

a) výši odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva městské části za měsíc,

 

b) maximální výši odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva městské části za měsíc.

 

(5) Velikostní kategorie městských částí podle odstavce 4 jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

 

(6) Při určení výše odměny člena zastupitelstva městské části se vychází z počtu obyvatel městské části39), kteří byli hlášeni v městské části k trvalému pobytu k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva městské části.

 

(7) Změní-li se v průběhu volebního období zastupitelstva městské části počet obyvatel městské části o více než 20 % tak, že současně dojde ke změně zařazení městské části ve velikostní kategorii městských částí podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, náleží od 1. ledna následujícího kalendářního roku

 

a) uvolněnému členovi zastupitelstva městské části odměna ve výši odpovídající velikostní kategorii městské části,

 

b) neuvolněnému členovi zastupitelstva městské části dosavadní odměna, pokud nepřesahuje maximální výši odměny pro příslušnou velikostní kategorii městské části, jinak mu přísluší odměna v maximální výši.

 

§ 88

 

(1) Počet členů zastupitelstva městské části na příští volební období stanoví zastupitelstvo městské části nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Pokud nebyl počet členů zastupitelstva určen v této lhůtě, volí se počet členů zastupitelstva městské části podle dolní hranice rozpětí uvedeného v odstavci 2.

 

(2) Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části

a)                 do 500 obyvatel 5 až  9 členů,

b) nad 500 do  3 000 obyvatel 7 až 15 členů,

c) nad  3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů,

d) nad 10 000 do 30 000 obyvatel 15 až 25 členů,

e) nad 30 000 do 70 000 obyvatel 25 až 35 členů,

f) nad 70 000 obyvatel       35 až 45 členů.

 

(3) Počet členů zastupitelstva městské části, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce11a) úřadu městské části a případně též jiným způsobem v místě obvyklým nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.

 

(4) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva městské části je počet obyvatel městské části k 1. lednu roku, v němž se konají volby.

 

(5) Dojde-li ke sloučení městských částí, stanoví počet členů zastupitelstva městské části, který má být zvolen, Magistrát v přenesené působnosti. Při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části se postupuje podle odstavce 2 obdobně.

 

nadpis vypuštěn

 

§ 89

(1) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

 

a) volit starostu městské části, místostarostu (místostarosty) městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,

 

b) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni,

 

c) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části za měsíc,

 

d) vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,

 

e) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,

 

f) vyjadřovat se k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy,

 

g) schvalovat strategii rozvoje městské části v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy,

 

h) schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,

 

i) zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,

 

j) zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,

 

k) rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,

 

l) rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,

 

m) udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,

 

n) rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102,

 

o) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst. 5, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 57, o plněních pro členy zastupitelstva městské části podle § 58c a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva městské části podle § 58e odst. 6,

 

p) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městské části,

 

q) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části, komisí rady městské části a zvláštních orgánů městské části,

 

r) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem zastupitelstva městské části.

 

(2) Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat o těchto právních jednáních, pokud jsou městským částem zákonem nebo Statutem svěřeny:

 

a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti26) orgány městské části,

 

b) o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,

 

c) o peněžitých a nepeněžitých vkladech orgánů městské části do obchodních společností a svazků,

 

d) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob založených nebo zřízených městskou částí,

 

e) o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí,

 

f) o darování movitých věcí včetně peněz v celkové hodnotě vyšší než 50 000 Kč ročně jedné a téže osobě, s výjimkou poskytování jednorázových sociálních výpomocí občanům a s výjimkou darování ztracených a opuštěných zvířat fyzickým a právnickým osobám,

 

g) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,

 

h) o vzdání se práva, prominutí dluhu a úplatném postoupení pohledávky vyšší než 100 000 Kč,

 

i) o zastavení nemovitých věcí,

 

j) o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 100 000 Kč,

 

k) o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,

 

l) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy,

 

m) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví hlavního města Prahy nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby hlavním městem Prahou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo městské části zcela nebo zčásti svěřit radě městské části nebo starostovi městské části.

 

(3) Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky.

 

(4) Zastupitelstvo městské části rozhoduje v otázkách přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

 

§ 90

 

K platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva městské části nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.19a)

 

§ 91

 

zrušen

 

 

§ 92

 

(1) Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva městské části svoláno ve stanovené lhůtě (§ 61 odst. 1), svolá je Magistrát do 15 dnů ode dne marného uplynutí této lhůty.

 

(2) Starosta městské části je povinen svolat zasedání zastupitelstva městské části též na základě písemné žádosti primátora hlavního města Prahy.

 

(3) Nesejde-li se zastupitelstvo městské části po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, rozpustí je zastupitelstvo hlavního města Prahy. Proti tomuto rozhodnutí může městská část podat žalobu k Městskému soudu v Praze.22) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo městské části, popřípadě určen správce městské části (§ 93), zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti městské části rada městské části; není-li zvolena, zabezpečuje je starosta městské části. V tomto případě radě městské části, a není-li zřízena, ani starostovi městské části nepřísluší rozhodovat ve věcech vyhrazených zastupitelstvu městské části podle § 89 s výjimkou schválení rozpočtu městské části.

 

(4) Nebude-li zastupitelstvo městské části nebo jiný orgán městské části postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum v záležitosti samostatné působnosti městské části hlavního města Prahy na území městské části hlavního města Prahy, vyzve primátor hlavního města Prahy zastupitelstvo městské části, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo městské části neučiní, zastupitelstvo hlavního města Prahy je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může městská část podat žalobu k soudu. 22)

 

§ 93

 

(1) Ředitel Magistrátu jmenuje správce městské části, pokud

 

a) se neuskuteční v městské části vyhlášené volby do zastupitelstva městské části pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva městské části22a),

 

b) poklesne počet členů zastupitelstva městské části o více než o polovinu z celkového počtu stanoveného podle § 88, nebo

 

c) dojde k rozpuštění zastupitelstva městské části z důvodů, které stanoví tento zákon.

 

(2) Správce městské části zabezpečuje úkoly v oblasti samostatné působnosti podle § 89 odst. 1 písm. h), § 94 odst. 2 a 3, § 97 až § 99. Správce městské části stanoví pravidla rozpočtového provizoria22b). Správce městské části zastupuje městskou část navenek a je v čele úřadu městské části. Správce městské části svolává ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva městské části.

 

(3) Ředitel Magistrátu kontroluje činnost správce městské části. Osobní a věcné výdaje spojené s výkonem funkce správce městské části hradí hlavní město Praha.

 

(4) Činnost správce městské části končí dnem ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva městské části. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva městské části podá správce městské části zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku městské části.

 

____________________

 

 

11a) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

19a) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.

 

22) § 250l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

22a) § 23 odst. 8 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

 

22b) § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.

 

26) § 2716 a násl. občanského zákoníku.

 

39) § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 

 § 158 odst. 8 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vytvořeno 16.11.2005 15:54:43 | přečteno 19908x | Charlie Root
load