Výbor pro územní rozvoj

předseda:

  • RNDr. Zuzana Malá, Ph.D.

místopředseda:

  • Ing. Jiří Dvořák

členové:

  • Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.
  • Ing. arch. Petr Klán
  • Rozálie Kašparová, MSc.
  • Ing. Ondřej Prokop
  • Ing. Martin Sedeke
  • Mgr. Tereza Dolanská
  • akad. arch. Jan Hladík

tajemník:

Ing. arch. Martina Račoková - zaměstnanec ÚMČ Praha 11, OÚR tel. 267 902 293, mailto:racokovam@praha11.cz


Náplň činnosti Výboru pro územní rozvoj ZMČ Praha 11:

Výbor pro územní rozvoj je poradním a samostatně iniciativním orgánem Zastupitelstva MČ Praha 11 v otázkách týkajících se územního rozvoje a regenerace Jižního Města. Svou činnost vykonává prostřednictvím členů výboru, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby může využít i spolupráce osob z řad odborné veřejnosti.

 

Činnost výboru je zaměřena především na:

spoluúčast při pořizování strategických a koncepčních materiálů pro další rozvoj Prahy 11,

projednávání návrhů strategických a koncepčních materiálů, připravených jak MČ Praha 11, tak i hl. m. Praha,

vyjádření k přípravě podnětu MČ pro zpracování regulačních plánů a územních studií pro vybraná území,

vyjádření k návrhu připomínek MČ k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy,

přípravu podkladů souvisejících se schvalováním rozvojových projektů ve vybraných rozvojových územích,

posuzování návrhů podnětů na změny územního plánu a stanoviska ke změnám územního plánu v procesu jejich pořizování,

posouzení návrhu zásad pro koncepci rozvoje ve stabilizovaných územích Prahy 11,

posuzování jednotlivých stavebních záměrů z hlediska urbanistického, dopravního a dopadu na životní prostředí obyvatel Prahy 11, návrh regenerace veřejného prostoru na Jižním Městě a vyjádření v rámci následných fází přípravy realizace,

doporučení znění jednotných pravidel spolupráce s investory, která budou schválena Zastupitelstvem MČ Praha 11,

návrhy plnění smluv o spolupráci s investory uzavíranými jak pouze MČ Praha 11, tak i smluv uzavíranými hl. m. Prahou,

vyjádření k návrhům smluv o spolupráci s investory uzavíranými MČ Praha 11.

 

Podněty na jednání výboru, které spadají do kompetence výboru, podávají (jak je uvedeno v Jednacím řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 11) k rukám tajemníka výboru:

zastupitelé MČ Praha 11,

členové rady MČ Praha 11,

tajemník úřadu MČ Praha 11,

jednotliví členové výboru,

občané Prahy 11.

 

Výbor k projednaným otázkám vydává vyjádření, která předkládá a jejich závěry doporučuje Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 11.


Zápisy výboru

Zápisy tohoto výboru najdete zde.

Vytvořeno 2.1.2023 10:01:12 | přečteno 3356x | Ivana Dudová
load