Jednací řád výborů ZMČ

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 11

Obsah

 
POJMY, DEFINICE A ZKRATKY 
PREAMBULE 
ČLÁNEK 1 
ČLÁNEK 2 
ČLÁNEK 3 
ČLÁNEK 4 
PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI 
 
 

POJMY, DEFINICE A ZKRATKY
Zastupitelstvo – Zastupitelstvo městské části Praha 11
Výbor – výbor Zastupitelstva městské části Praha 11
Rada – Rada městské části Praha 11
Starosta – starosta městské části Praha 11
Úřad – Úřad městské části Praha 11
Tajemník úřadu – tajemník Úřadu městské části Praha 11
Zaměstnanec – zaměstnanec městské části Praha 11 zařazený do Úřadu městské části Praha 11


PREAMBULE
Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva městské části
Praha 11, není-li tímto jednacím řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak.


ČLÁNEK 1
1. Výbory jsou iniciativními a poradními orgány zřízenými zastupitelstvem pro jednotlivé úseky jeho činnosti. Výbor může předkládat návrhy též radě ve věcech jí svěřených.
2. Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční a dále výbory dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění.
3. Počet členů výborů určuje zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý, finanční a kontrolní výbor jsou vždy nejméně pětičlenné.
4. Zastupitelstvo schvaluje jednací řád výborů, jeho změny a doplnění.
5. Zastupitelstvo volí z řad členů zastupitelstva předsedu, místopředsedu a další členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů městské části Prahy 11.
6. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.
7. Tajemníka výboru navrhuje z řad zaměstnanců tajemník úřadu. Tajemníka výboru volí zastupitelstvo. V případě nepřítomnosti tajemníka výboru na jednání výboru jej zastupuje jiný zaměstnanec určený tajemníkem úřadu. Tajemník výboru zajišťuje organizačně a administrativně činnost výboru a nemá hlasovací právo.
8. Výbory plní úkoly stanovené zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění a úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo nebo rada. Rada může výborům ukládat úkoly jen v rozsahu své působnosti.
9. Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu, radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.
10. Výbory předkládají pravidelně za kalendářní čtvrtletí zastupitelstvu písemnou veřejně přístupnou zprávu o činnosti, její součástí je i zpráva o docházce členů výborů. Předseda výboru podává na každém jednání zastupitelstva ústní informaci rekapitulující činnost výboru za období uplynulé od posledního zasedání zastupitelstva.


ČLÁNEK 2
1. Jednotlivé výbory jsou svolávány dle potřeby nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu, zpravidla jednou za měsíc, případně na výzvu zastupitelstva, nebo rady. Harmonogram jednání výborů a jejich jednání mimo tento harmonogram se zveřejňují na webových stránkách městské části Praha 11. Občané městské části Praha 11, event. při splnění podmínek stanovených ust. § 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, i jiné osoby, oznámí svou účast tajemníkovi do 48 hodin před konáním jednání výboru, a to pomocí e-mailu nebo telefonicky. Účast veřejnosti na jednání výboru bez předchozího oznámení účasti je možná pouze do naplnění kapacity jednací místnosti; předseda výboru určuje, kdy je tato kapacita naplněna.
2. Jednání výboru svolává předseda zpravidla prostřednictvím tajemníka výboru, určuje místo a čas jednání výboru, nerozhodne-li o místě a čase zasedání výbor na svém předchozím zasedání. Jednání je povinen svolat do 14 dnů poté, kdy o to požádá zastupitelstvo, rada, starosta nebo většina všech členů výboru. Předseda výboru je oprávněn svolat jednání výboru jako neveřejné. Předseda výboru je povinen svolat neveřejné jednání výboru, rozhodne-li tak výbor na svém předchozím zasedání.
3. Jednání výboru řídí předseda výboru nebo místopředseda výboru, popř. předsedou pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“) a uděluje slovo jednotlivým vystupujícím. Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů programu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.
4. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání výboru. Nemůže-li se člen výboru zúčastnit jeho jednání, omluví se předem předsedovi či tajemníkovi výboru a případně sdělí své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Za člena výboru nemůže hlasovat nikdo jiný. Členství ve výboru je nezastupitelné.
5. Překročí-li počet absencí u člena výboru 33% za kalendářní rok, oznámí tuto skutečnost předseda výboru zastupitelstvu a zastupitelskému klubu, který člena výboru nominoval, současně s návrhem řešení.
6. Nebylo-li jednání výboru svoláno jako neveřejné, je jednání výboru veřejné. Jednání výboru, nebo jeho část, může být na základě rozhodnutí výboru prohlášeno za neveřejné. Veřejným projednáním věci nesmí být porušen zákon, ohrožena ochrana utajovaných informací, obchodní tajemství, mravnost nebo konkrétně definovaný zájem městské části Praha 11. V těchto případech je předseda povinen navrhnout neveřejné projednání věci. Každé jednání výboru musí být nejméně 7 dní předem oznámeno na webových stránkách úřadu, včetně návrhu programu, informace, zda jednání výboru je veřejné či neveřejné s uvedením místa a času jednání.
7. Jednání výborů se mohou účastnit osoby z řad veřejnosti. Tyto osoby se zpravidla účastní rozpravy  ve vyhrazené části jednání po úvodním slovu předkladatele, nebo jím pověřené osoby, ke každému bodu programu. Každá přítomná osoba z řad veřejnosti má nejvýše dva příspěvky o délce 5 minut. Příspěvky nelze slučovat. Předkladatel, nebo jím pověřená osoba, zodpoví položené dotazy a následně probíhá rozprava členů výboru.
8. Jednání výboru se vždy mohou zúčastnit členové zastupitelstva a členové rady. Tyto osoby mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají. K dané věci mohou vystoupit nejvýše dvakrát, a to v rozsahu maximálně 5 minut na jeden příspěvek.
9. Výbory mohou přizvat na své jednání ředitele či vedoucí představitele společností a organizací zřízených či založených městskou částí Praha 11, tajemníka úřadu a vedoucí odborů (oddělení) úřadu, případně další osoby z řad odborné veřejnosti..
10. Výbor zpravidla jedná na základě písemných podkladů, které s dostatečným předstihem, nejméně však 7 dnů před plánovaným jednáním výboru, předkládají členové výboru, zastupitelstva, rady, tajemník úřadu nebo občané k rukám tajemníka příslušného výboru. Jednat lze pouze o podkladech podle čl. 1 odst. 8.
11. Pokud podklady obsahují údaje podléhající zákonné ochraně, budou tyto údaje úřadem z elektronické formy s příslušným zdůvodněním odstraněny, jestliže příslušný subjekt neposkytne požadovaný souhlas se zveřejněním.
12. Na jednání výboru se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním podpisem přítomných členů a tajemníka výboru, přizvaných zaměstnanců městské části Praha 11 a pozvaných hostů. Do prezenční listiny zaznamenává tajemník výboru pozdní příchod nebo předčasný odchod člena výboru. Prezenční listiny tvoří přílohu zápisu z jednání výboru.
13. Pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy z jednání výboru třetími osobami je možné pouze z veřejného jednání výboru a pouze tehdy, pokud osoba hodlající provádět tento záznam před jeho započetím sdělí, že bude z jednání pořizovat obrazový nebo zvukový záznam. V uvedeném se tato osoba přesně a určitě identifikuje, tedy kdo záznam pořizuje, v jakém rozsahu, za jakým účelem tak činí, zda bude veřejně přístupný na internetu, a dále sdělí oprávněný zájem, proč se záznam pořizuje a na koho se mohou dotčené osoby obrátit v případě, že tyto budou chtít odstranit své osobní údaje ze záznamu. Pořizovat záznamy lze pouze z prostoru k tomu vyhrazených nebo určených předsedajícím. Pro pořizování obrazového nebo zvukového záznamu se dále obdobně použijí Pravidla pro pořizování audiovizuálních záznamů z veřejných setkání s občany / veřejných jednání (PRA 2020/01).
14. Ruší-li někdo z účastníků jednání či členů výboru jednání, může jej předsedající vyzvat k pořádku. Pokud není pořádku dosaženo, může předsedající účastníka, který přes předchozí napomenutí nedodržuje jednací řád, vyzvat k odchodu z jednání výboru a přerušit jednání na dobu 10 minut. Pokud ani poté není pořádku dosaženo, může předsedající jednání výboru ukončit, nebo rozhodnout o tom, že další jednání výboru bude neveřejné.

ČLÁNEK 3
1. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor usnesení jako podklad pro jednání zastupitelstva a rady.
2. Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Výsledek každého hlasování musí být uveden v zápise.
3. Usnesení výboru vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje je předseda výboru.
4. Z každého zasedání se pořizuje zápis, který podepisují předseda výboru a tajemník výboru.
5. Zápis obsahuje datum, místo, čas a program jednání. Dále obsahuje závěry, ke kterým výbor dospěl v rámci projednávání, včetně výsledků hlasování, případně přijatých usnesení výboru. Pokud je zápis veden formou záznamu z jednání, je nutné tuto část písemně odsouhlasit dvěma ověřovateli.
6. Tajemník výboru vyhotoví zápis z jednání výboru do 3 pracovních dnů, předseda výboru odsouhlasí zápis do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zápis obdržel. Tajemník výboru předá elektronickou nebo tištěnou verzi zápisu všem členům výboru a nechá jej zveřejnit na webových stránkách MČ s výjimkou neveřejných příloh.
7. Z neveřejné části jednání výboru je pořizován zápis formou neveřejné přílohy, která je v tištěné podobě uložena v zapečetěné obálce u originálu zápisu.
8. Občané mají právo nahlížet do zápisu a usnesení výboru a pořizovat si z nich opisy, výpisy a kopie s výjimkou neveřejných částí zápisu.


ČLÁNEK 4
1. Personální změny ve složení ve výboru se řídí článkem 1 tohoto jednacího řádu.
2. Předseda výboru může předkládat návrhy na personální změny ve složení výboru k projednání zastupitelstvu prostřednictvím odboru kancelář starosty.
3. V případě, že u člena výboru dojde při projednávání některého bodu k střetu zájmů, je povinen tuto skutečnost předem sdělit. Za střet zájmů lze považovat, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by členovi výboru mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Tato skutečnost se uvede do zápisu i s uvedením, jak podjatý člen výboru hlasoval.
4. Člen výboru, který není zároveň členem zastupitelstva, je povinen podepsat „Prohlášení mlčenlivosti“, týkající se ochrany osobních údajů. Prohlášení mlčenlivosti tvoří přílohu tohoto jednacího řádu.
5. Člen výboru je povinen zachovávat zákonnou mlčenlivost o všech skutečnostech,
o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce.

Tento jednací řád byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 11 č. 0023/9/Z/2019 ze dne 12.09.2019 a usnesením č. 0024/4/Z/2023 ze dne 05.05.2023.
Praha

PhDr. Šárka Zdeňková
starostka městské části Praha 11

Příloha JŘ výborů ZMČ Praha 11

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI

Jméno, příjmení

Prohlašuji, že jsem si vědom/vědoma skutečnosti, že vzhledem k účasti na jednání výboru zastupitelstva přicházím do styku s osobními údaji, a jsem proto povinen/povinna nakládat s těmito údaji v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zejména tyto osobní údaje dále nezpracovávat a nezpřístupňovat třetím osobám.
Jsem povinen/povinna zachovávat mlčenlivost nejen o osobních údajích, ale také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
Osobním údajem jsou dle čl. 4 Nařízení veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Jsem si vědom/a, že povinnost zachovávat mlčenlivost obsahuje mj. zákaz zveřejňovat osobní údaje, které jsou v písemnosti obsaženy, jakož i zákaz tyto údaje jakkoliv dále zpracovávat (např. do přehledů, seznamů, výtahů). Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se postupuje podle platných právních předpisů.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení jednání výboru zastupitelstva.

Datum:
Podpis


Vytvořeno 18.11.2005 14:49:45 | přečteno 7650x | Ivana Dudová
load